Risale-i Nur

Ramazan Risalesi
İkinci Risale olan İkinci Kısım Ramazan-ı Şerife dairdir (Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup) بِسْمِاللّهِ الرَّحْمنِ
Bediüzzaman’ın Dilinden Ramazan: Üçüncü Bölüm
Oruç, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: İnsanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenâb-ı Hak, o ihtilâfa binaen, zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Halbuki, zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını, oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa, nefisperest çok...
Üstad Bediüzzaman Said-i Nursî(ra)’nin Ramazan Duası
Bismillahirrahmanirrahim Aziz, sıddık kardeşlerim, Evvelâ: Sizin leyle-i Berâtınızı ve gelecek Ramazanınızı tebrik eder ve bu gelecek leyle-i Kadri hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve defter-i âmâlimize böyle...
Üstad Bediüzzaman Said Nursi: Ölümüm hayatımdan ziyade dine hizmet edecek
Ben rahmet-i İlâhî’den ümit ederim ki, mevtim, hayatımdan ziyade dine hizmet edecek. Toprağa atılan bir tohumun yüzer sümbüller vermesi gibi, bir Said yerine yüzler Said size o yüksek hakikati haykıracaktır....
Tasarım-Her mü’min derecesine göre zevk alır, telezzüz eder, müstefid olur
“Her mü’min derecesine ve bu dünyada kazandığı sevaplar, haseneler nisbetinde inbisat ve inkişaf eden duygularıyla zevk alır, telezzüz eder, müstefid olur.” (Lemalar | Yirminci Lem’a | 160) . . ....
Tasarım-Madem çok sevap istersin; ihlâsı esas tut ve yalnız rıza-yı İlâhîyi düşün
Madem çok sevap istersin; ihlâsı esas tut ve yalnız rıza-yı İlâhîyi düşün. Tâ ki senin ağzından çıkan mübarek kelimelerin havadaki efradları, ihlâs ile ve niyet-i sadıka ile hayatlansın, canlansın, hadsiz...
Tasarım-iki ayaklı mezar-ı müteharrik bedbahtlar! Gelen neslin kapısında durmayınız
“İşte ey iki hayatın rûhu hükmünde olan İslamiyeti bırakan iki ayaklı mezar-ı müteharrik bedbahtlar! Gelen neslin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor;çekiliniz. Ta ki, hakîkat-i İslamiyeyi hakkıyla kainat üzerinde temevvücsaz edecek...
Tasarım-Çabuk yeise inkılâp eden hamiyet, hamiyet değildir
Suâl: “Biz me’yus olduk; daha ne vakit bize gelecektir?” Cevap: Yeis, aczden gelir. Yeis, mâni-i herkemâldir. Hamiyet ise, şiddet-i mevânia karşı şiddetle metânet etmektir. Halbuki şu zaman, mümteniât-ı âdiyeyi mümkün...
Tasarım-Devam olmayan birşeyde lezzet yoktur
“Devam olmayan birşeyde lezzet yoktur. Sen zâilsin. Dünya da zâildir. Halkın dünyası da zâildir. Kâinatın şu şekl-i hâzırı da zâildir. Bunlar saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini...
Tasarım – Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’alimizle izhar etsek…
“Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki Küre-i Arz’ın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyet’e dehalet edecekler.” {...
Tasarım-Üstâd Bediüzzaman Said-i Nursi(ra): İleride gelecek acip şahsın bir hizmetkârı…
İleride gelecek acip şahsın (şaşılan ve hayret uyandıran) bir hizmetkârı ve ona yer hazır edecek bir dümdârı (önceden gelen takipçisi) ve o büyük kumandanın pîşdâr bir neferi (öncü bir askeri)...
Tasarım-Kendimizi, Kur’an’a hizmetimiz için Hizbü’l-Kur’an, Hizbullah dairesinde bulmuşuz…
Reis Beyefendi, Kararnamede üç madde esas tutulmuş. · Birisi: Cemiyettir. Ben buradaki bütün Risale-i Nur şakirtlerini ve benimle görüşenleri veya okuyan ve yazanlarını aynıyla işhad ediyorum, onlardan sorunuz ki, ben...
Tasarım-Neden tam ihlâsla, tam bir tesanütle, tam bir Hizbullah olmadınız?
Aziz, sıddık kardeşlerim, Evvelâ: Haccı men eden, zemzemi döktüren, hakkımızda eşedd-i zulme müsâadekâr davranan ve Zülfikar ve Siracü’n-Nur’un müsaderesine ehemmiyet vermeyen ve bizi garazkârâne, kanunsuz, tazip eden memurları terfi ettirip...
Tasarım-Üstâd Bediüzzaman Said-i Nursi(ra): Cânileri öldürmek için bile mâsumlar feda edilemez
Hakikat nazarında zulümdür. Ey mü’mine kin ve adâvet besleyen insafsız adam! Nasıl ki, sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz mâsum ile bir câni var. O gemiyi...
Tasarım-Hakikî zevk, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır
Ey zevk ve lezzete müptelâ insan! Ben yetmiş beş yaşımda, binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hadiselerle aynelyakin bildim ki, hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet...
Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1234