Love is blind: Aşk kördür. Love makes all hearts gentle: aşk bütün kalpleri yumuşatır. Money Talks: Para insanı konuşturur. Money breads money: Para Parayı çeker One swallow does not make a summer: Bir çiçekle yaz bitmez He who laughs last,laughs best: Son gülen iyi güler He that travels knows much: Çok gezen çok bilir. Two […]

1. Hal – 2. Hal be – was,were become – became begin – began break – broke bring – brought build – built burn – burned/burnt buy – bought catch – caught choose – chose come – came cost – cost cut – cut do – did draw – drew dream – dreamed/dreamt drive – […]

Have got / Has got – ingilizce Sahiplik Have/has got Türkçe’de sahip olmak anlamındadır. Sahip olduğunuz bir şeyi ifade etmek için kullanılır. Aşağıda şahıslara göre nasıl kullanıldığını inceleyin. POSITIVE (OLUMLU) I have got a car. You have got a car. He has got a car. She has got a car. It has got a car. […]

Question Words – ingilizce Soru Kelimeleri What: ne Where: nerede, nereye When: ne zaman Who: kim Whom: kimi, kime From whom: kimden With whom: kiminle To whom: kime Whose: kimin Which: hangi How: nasıl Why: niçin How many: kaç tane, ne kadar, kaç (sayılabilenler için) How much: kaç tane, ne kadar, kaç (Sayılamayanlar için) How […]

INTERROGATIVES ( SORU CÜMLELERİ) İngilizcede sorulara ana hatlarıyla 3 gruba ayırabiliriz; evet/hayır soruları ( yes/no question) bilgi soruları ( information question) seçenek soruları (questions about alternatives) 1. Yes / no question : Evet / hayır soruları Evet / hayır soruları adından da anlaşılacağı gibi evet veya hayır cevabı gerektiren sorulardır. Bu tip sorular yapılırken yardımcı […]

TAG QUESTIONS Türkçe’deki “değil mi, -de/-da, tamam mı” gibi ifadelerin karşılığıdır. Pekçok dilde fazla bir öneme sahip olmamasına karşın İngilizce dilinde önemli bir yere sahiptir. Diğer dillerde pek önemli bir ayrıntı olmamasına rağmen İnglizce boyutu önemli olan bir konudur. İngilizce’ de “question tags” ler Türkçe’de olduğu gibi yalnızca bir kelime ile yapılmamaktadır. Ancak mantığı anlaşıldıktan […]

Bir işin yapılması kuralların ve alışkanlıkların gereği ise -must- yerine -have to , has to- kullanılır. You have to wash your hands – (ellerini yıkamalısın.) She has to wash her hands – (ellerini yıkamalısı.) * Bazı durumlarda -have to, has to- yapısında -got- eklenir, bu durumda cümle her zaman için değilde o an için bir […]

WHEN + SIMPLE PRESENT TENSE When (ne zaman ) soru sözcüğü cümledeki eylemin ne zaman yapıldığını sormak için kullanılır. Tom swims on Wednesdays. Tom Çarşamba günleri yüzer. Does Tom swim on Wednesdays? Tom Çarşamba günleri yüzer mi? When does Tom swim? Tom ne zaman yüzer? When sorularında cümle dizilişi When + do/does + Özne + […]

WHERE + SIMPLE PRESENT TENSE Where (nerede) soru sözcüğü cümledeki eylemin yapıldığı yeri sorar. Tom studies at the library. Tom kütüphanede çalışır. Does Tom study at the library? Tom kütüphanede mi çalışır? Where does Tom study? Tom nerede çalışır? Where sorularında cümle dizilişi Where + do/does + Özne +Fiil sırası ile oluşturulur. Bu soruya cevap […]

WHAT + PRESENT TENSE Geniş zamanda oluşturduğumuz düz cümleleri hatırlayınız. Düz cümle oluştururken Özne + Fiil + Nesne sırası takip edilir. Tom studies English. Tom İngilizce çalışıyor. Bu cümleyi Evet/Hayır sorusuna dönüştürmek için cümle öğelerinin sırası Do/does +Özne + Fiil + Nesne şeklinde oluşturulur. Does Tom study English? Tom İngilizce çalışıyor mu? What sorularında ise […]

Sayfa 1 / 512345