İslami Davet

Aşura Kültürü ve Mahiyeti Bölüm- 1

AŞURA KÜLTÜRÜ VE MAHİYETİ

Bilindiği veçhiyle hayat, bahusus hayat-ı insanîye, tecelliyât-ı Esma ve efal-i İlâhîyye’nin kemali ve ayine-i camii’dir. Hayatın gaye ve maksadı ise, ubudiyyettir. Bu İlâhî hakikat, Eimme-i Ma’sume’nin mübarek lisanlarıyla, hayat; ‘iman, cihad ve şehadettir!’ diye ifade edilmiştir. Hayatın temel unsurları olan din-akıl-can-mal ve nesil emniyeti de, ancak bunlarla sağlanabilir. Bütün enbiyanın ve kütüb-ü münzelenin İlâhî misyonları da, bu beş temel unsur ekseninde ve çerçevesinde devretmektedir. Ki; İlâhî vahyin kemali ve en sonu olan Kur’an-ı Kerimin İlâhî öğretileri, bu misyonun enmuzecini ve en mükemmelini içermektedir…

Hayatın ruhunu ve mâhiyetini oluşturan iman-cihad ve şehadetin, muhtelif boyutları, dereceleri-mertebeleri, vâsıfları, tecellileri ve tezahürleri vardır. Bunları kısaca, şu şekilde tasnif edebiliriz:

I-) İMANIN MUHTELİF BOYUTLARI:

1-) İmanın Fikrî ve İtikadı Boyutları:

a-) Tevhid.. (Zât-Sıfat-Ef’âl; Ulûhiyyet – Rûbubiyyet-Ubûdiyyet… vs…)

b-) Nübüvvet.. (İmamet, Vahiy, Tebliğ, Ta’lim, Tedrisât., vs…)

c-) Meâd. (Kıyamet, Ba’s, Kaza-Kader, Mahşer, Hesab-Mizan, Cennet, Cehennem, Sırat, Melek, Levh..vs…)

2-) İmanın Amelî ve Fiilî Boyutları:

a-) Amel-i Sâlih.. (Namaz, Zekat, Oruç, Hacc, İnfak…)

b-) Muâmelât.. (Her türlü içtimaî-medenî-ticârî.. evamir-i

İlâhîyye’nin icra ve ifası…)

c-) Ukubat. (Hudud-u İlâhîyye’nin ve Şer’î müeyyidelerin

tatbiki. Ki, bu son iki şık, Ahkâm-ı Şeriat-i İslamîye olarak

bilinmektedir.)

3-) İmanın Kalbî ve Kavlî Boyutları:

a-) Zikir-Tezekkür…

b-) Fikir-Tefekkür…

e-) Şükür-Teşekkür…

d-) Duâ-Tazarru’ ve Niyaz…

4-) İmanın Ruhî ve Ahlâkî Boyutları:

a-) Şefkat-Merhamet…

b-) Hürmet-Muhabbet…

c-) İhsan-İkram ve İn’am…

d-) Edeb-Haya-Hüsn’ü Muâmele, Emanet ve Vefâkârlık…

e-) Tevazu’-Vakar-Ciddiyet ve Samimiyet…

f-) Sıdk – Sadakat-İhlâs-Aşk-Şevk-Ümid-Azm’ü Sebat ve Sabır…

5-) İmanın Yakinî ve Kurbiyet Boyutları:

a-) İlm’el-Yakîn…

b-) Ayn’el-Yakîn…

c-) Hakk’el-Yakîn…

6-) İmanın Visali ve Şühudî Boyutları:

a-) Ma’rifetullah… (Bu irfanî pencere ile İlâhî kurbiyetin ışıkları parıldamaya, nuranî mi’rac ile kalbî ve ruhî seyr-ü sülûklar oluşmaya başlar…);

b-) Muhabbetullah… (Bununla da ma’şuku müşahededen doğan bir telezzüz ile, O’na kavuşma.. cazibesiyle yanıp-tutuşma ve O’nun İlâhî aşkıyla-şevkiyle yaşama.. aşaması başlar…);

c-) Fenâfillah… (İlâhî ‘müşahede’ ve ‘visal’ sonucu oluşan hasret ile yanıp kül olma ve ‘fena’ kanalıyla eriyip yok olmak suretiyle ‘ebedîleşme’.. Tecelli-i Hakk’ta ‘istikrar’a ve ‘itmi’nan’a ulaşma hâsıl olmuş olur…);…

Tabiatıyla, bu ulvî-kudsî imanî tecelliler, pâk ve mutahhar ruhlar-kalpler ve İlâhî hidayete mazhar olmuş nurlu-kudsî şahsiyetler içindir. Bu mazharların liyakati nispetinde, imanın İlâhî tecellileri de artacak, gitgide sonsuzluğa doğru pervaz edecektir…

Hayatın ruhunu-esâsını-mâhiyetini ve asıl cevherini teşkil eden üç temel unsurdan üçüncüsü olan cihadın da muhtelif boyutları vardır. Ki, onları da şu kategorilerde hülâsa edebiliriz:

II-) CİHADIN MUHTELİF BOYUTLARI:

1-) Cihadın Kalbî-Ruhî ve Aklî (Enfüsî) Boyutu…

Buna; nefisle cihad, manevî cihad denmekte ve bu husus, cihad-ı ekber olarak nitelendirilmektedir. (İslamî zühd, verâ, birr ve takva.. gibi ulvî ve nuranî tecellileri ve tezahürleri intaç etmektedir…);

2-) Cihadın Kavlî ve Fikrî Boyutu…

Ki, bu; İslamî tebliğ, davet, irşad-ikaz, va’z-u nasihat ve emr-i bil’ma’ruf ve nehy-i an’il-münker.. gibi, çok mühim İslamî müesseseleri ve unsurları ihtiva etmektedir…;

3-) Cihadın Malî ve İktisadî Boyutu…

Ki bu da; Allah yolunda infakta bulunmayı, İslamî cihad için her türlü güç oluşturmayı, zamanın icablarına uygun şekilde araç-gereç-binek-silah.. gibi, savaş için gerekli levazımat-mühimmat hazırlamayı ve bunların isti’mali ve üretimi hususunda eğitim-öğretim ve yatırım faaliyetlerini deruhte etmeyi.. mutazammın bulunmaktadır…;

4-) Cihadın Redd-i Nefy ve Kıyamî Boyutu…

Çok vecheli ve cepheli olan kıyam; sürekli teyakkuzda ve harekette bulunma halet-i ulvîyesini temsil etmektedir. Ki; afakî-müşahhas düşmanlarla bil-fîil muhatap olarak, mübaşeret edilecek çatışma ile kıyam, cihada ve mukateleye münkalib olmuş bulunmaktadır. Daha önceki bölümlerde, gerektiği kadar malumat verilmiştir…);

5-) Cihadın Fiilî ve Bedenî Boyutu…

Mütecaviz kâfirlere-müşriklere-mürtedlere ve müfsid münafıklara karşı bil-fıil mukavemette ve mukatelede bulunmak; Din-i Hakk’ı tüm yeryüzüne hakim kılmak için fisebilillah her türlü silahla ve araç-gereçlerle savaşmak.. şıkkını temsil etmektedir. Dünya istikbarının ve tağutî güçlerin zulüm düzenlerinin yıkılması, büyük ölçüde cihadın bu boyutuna bağlı bulunduğu, izahtan varestedir…;

Cihadın tüm bu boyutlarının icra ve ifâsı için, pek çok İslamî ve Kur’anî özellikler-vâsıflar gerekir. Ki; gerçek bir iman -azim – sabır – sebat – ihlas – sıdk – sadakat – aşk – şevk – gayret -hamaset – cüd-ü kerem ve sehavet – fedakârlık – vefakârlık -cesaret – şecaat ve şehamet – şuur-basiret ve feraset – ilim – irfan – takva ve adalet’.. gibi özellikler, bunların en önemli tecellilerini teşkil etmektedir…

III-) ŞEHADETİN MUHTELİF BOYUTLARI:

Hayatın ruhunu ve özünü oluşturan üç temel unsurdan üçüncü olan şehadetin de muhtelif boyutları ve cepheleri vardır. Bunların bir kısmını, şu kategorilerde hülâsa edebiliriz:

1-) Halık-ı Zülcelal’e Yönelik Şehadet… Ki bunu;

a-) Esma ve Ef’al-i İlâhîyye’ye yönelik Tekvinî Şehadet… (Tüm kâinat ve mükevvenât, bu İlâhî tecelliyâtın fiilî tecelliyâtı ve tezahürâtıdır…);

b-) Tecelliyât-ı Sıfatiyye’ye yönelik Teşriî Şehadet… (Vahy-i İlâhîyye’ye muhatap olan zi-şuur varlıklar, belki de zi-hayat buna dahil bulunmaktadır…

c-) Zat-ı İlâhîyye-i Sübhaniyye‘ye müteveccih olan Kemal-i Şehadet’tir. (Ki, bunun mazhariyat ve müşâhede âlemi, daha ziyâde âlem-i nur ve melekuttur…);.. tarzında genel bir tasnifata ayırabiliriz…

2-) Mahlukata Müteveccih Şehadet.. Ki bu;

a-) Âlem-i Ğayb‘e ve oradaki tüm varlıklara ve makamlara… olan şehadettir. (İmanın tezyidine, İslamî hizmet ve faaliyetlerin tehyicine, terk-i dünya ve hevâ ile birlikte ebedî hayatın tervicine.. etki eden bu şehadet; iman-ı bil’ahiret esasının yakınî-şuhûdî bir i’lannamesidir…

b-) Enbiyaya, bahusus Hatem’ül-Enbiya olan Resul-ü Kibriya‘ya, ve İlâhî tebliğatına şehadettir. Ki, bu şehadet; din-i mübin-i İslam’ın cihan-şümûl hükümranlığı hususunda, bütün güçlerin-uzuv ve unsurların istihdamı ve mutlak hak olarak ihkakı tazammun etmektedir…

c-) İnsan faktörüne ve toplumuna yönelik İlâhî şehadet. Ki bu da, adalet-i İlâhîyye‘nin bil-fiil tatbikini ve onun tahakkuku için cehd-u gayret edilmesini ve harekete geçilmesini… mutazammın bulunmaktadır…

d-) İçe yönelik (enfüsî) şehadettir. Ki; sürekli nefs muhasebesinin yapılmasını, onu kontrol altına almak için sürekli olarak murakabe altında bulundurulmasını ifade etmektedir…Ve;..

e-) Batılın iptaline ve butlaniyetine yönelik şehadettir. Batılın kavlî şehadet ile cahil insan toplumu nezdinde deşifre edilememesi neticesinde; fisebilillah, mü’min canların kurban olmasıyla oluşan bu şehadet; batılın yıkılmasını ve hakkın ikamesini.. sağlayan önemli bir unsur olmaktadır. İslam uğrunda feda edilen canlardan fışkıran şehadet kanları, az-çok gözü ve kulağı ve imanı olan kitleleri uyandırmakta, hakkı hak ve batılı da batıl olarak tanımalarına vesile olmakta ve İslam’ın korunması ve müdafaası için harekete geçirmektedir… İlh…

Tabiatıyla, mezkûr İlâhî şehadet tecelliyâtının tahakkuku için; büyük bir imanî aşk ve heyecan, sonsuz bir feragat ve İlâhî kurbiyet, tükenmez bir sabır-şecaat ve ubudiyet, ölmez bir İslamî gayret-azimet ve marifet, sınırsız bir mahviyet-ehliyet ve liyakat gerekmektedir. Ki bu, enbiyada ve onlara küllî vâris olan Eimme‘de ve sâlih-sadık izleyicilerinde bulunabilecek vâsıflar ve özelliklerdir…

Yukarı Çık