İslami Davet

İslam Tarihi

5 Eylül 2012 13:59

Hz. Peygamber (sav)’in müşriklerle yaptığı büyük ve en önemli savaşlarından birisi. Uhud savaşından iki yıl sonra Hicret’in beşinci yılının şevval ayında Medine’nin kuzeyinde cereyan etmiştir. Kureyş müşrikleri Uhud savaşında başarılı olmuşlardı ama Müslümanların gücünü kıramamışlardı. Tam tersine Müslümanlar Medine’deki birlik ve beraberliklerini sağlamlaştırmış askeri bakımdan daha güçlü bir duruma gelmişlerdi. Medine’de sürekli problem çıkaran Yahudi Beni Nadir kabilesi sürülmüş...

26 Kasım 2011 21:01

Müslim, Haşim oğullarının ileri gelenlerinden “Akil b. Ebu Talib”in oğlu ve Hz. Ebu Abdullah Hüseyin’in (a.s) amca oğludur. İmam Hüseyin (a.s) Medine’den ayrılıp Mekke’ye geldiğinde Küfe halkının onu Küfe’ye davet eden mektupları oldukça artmıştı. İmam Hüseyin’e (a.s) ulaşan en son mektupla imamın eline geçen mektupların sayısı binleri geçmekteydi. Bunun üzerine imam Hüseyin (a.s) Kabe’de makam ve rükün arasında iki rekat...

19 Kasım 2011 11:04

Meysem-i Temmar, Beni Esed kabilesinden bir kadın’ın kölesi idi. Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s), onu satın alıp serbest bıraktı. Adını sorunca “Salim” dedi. Hz. Ali: “Allah Resulü (s.a.a), Acem diyarında babanın senin adını “Meysem” koyduğunu bana haber vermişti.” Arzetti: “Allah Resulü ve Müminlerin emiri doğru buyuruyorlar. Allah adına yemin ederim ki, Acem diyarında benim adım öyleydi.” Hz. Ali: “Salim ismini bırak, Resulullah (s.a.a)’in...

12 Şubat 2010 0:01

Medine’yi baştanbaşa bir ıstırap ve korkulu bir heyecan kaplamıştı. Hz. Peygamber’in (s.a.a) ashabı, durumu yakından izlemek için, yaşlı gözler ve hüzünlü kalplerle evinin etrafını almışlardı. Evden gelen haberler, Hz. Peygamber’in (s.a.a) durumunun ağır olduğu yönündeydi. Haberler, onun iyileşmesi yönündeki umutları yıkıyor ve ömürlerinden kısa bir müddet kaldığını, daha açık bir ifadeyle artık hayatının son demlerini yaşadığını anlatıyordu. Ashaptan bir grup, eşsiz...

9 Eylül 2009 18:32

Hüccet-il İslam Seyyid Ahmed Caferi, “Hariciler ne Cemel ashabı gibi dünyaperest ne de Sıffin ashabı gibi fırsatçı ve makam peşindeydi, İmam Ali’yi-as- haricilerin dini noksanlığı ve taşlaşması şehid etti. Hüccet-il İslam Seyyid Ahmed Caferi, haricilerin nasıl ortaya çıktığı konusunda şöyle konuştu: Sıffin Savaşından sonra bir grup, İmam Ali ve ordusunun Kufe’ye dönüşü sırasında bunlardan ayrıldılar ve Kufe’ye dönmediler. Bu grup hz....

9 Eylül 2009 10:59

Japonya'da mukim müslümanlar dün gece mübarek ramazan ayının 19. gecesinde ehli beytin birinci imamı hazreti Ali ibni Ali sa.ın kılıçla yaralanması gecesi münasebetiyle manevi bir ortamda bu geceye has merasim düzenleyip dualar okuyarak sabahladılar. Bu arada Beyaz Rusya'da da Ehli beyit caminde Kadir gecelerine has merasim düzenlendi. Lübnan, Irak, Afganistan, Azerbaycan ve Beyaz Rusya Müslümanlarının katıldığı bu merasimlerde konuşmacılar hazreti...

16 Şubat 2009 17:11

Kuran’ı Kerim’de müşriklerin, mülhitlerin ve zalimlerin helak olduklarını anlatan birçok ayet vardır ve geçmiş ve muasır ümmetlerdeki vücuda gelen bu olgu kesin bir sünneti ilahi unvanıyla hatırlatılır. İran’ın Kuveyt müsteşarı “Seyit ebul Fazıl Rezevi Erdekani” İmam Hüseyin’in (a.s) katillerinin akıbeti unvanıyla kaleme aldığı makalesinde “Suç işleyenlerden öç aldık. Müminlere yardım etmek, üzerimize borç idi” (Rum/47) ayetine işaret ederek şunları yazdı: Kuran’ı...

22 Mayıs 2008 19:49

HENDEK SAHİPLERİYLE SİHİRBAZ, RAHİP VE ÇOCUĞUN KISSASI Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sizden öncekiler arasında bir hükümdar vardı. Bu hükümdarın bir sihirbazı vardı. Sihirbaz ihtiyarlayınca hükümdara: - Ben ihtiyarladım. İmdi bana bir çocuk gönder de, sihri ona öğreteyim, dedi. O da öğretmek için kendisine bir çocuk gönderdi. Çocuk yoluna çekildiği vakit bir râhibe tesâdüf etti. Hemen yanına oturarak konuşmasını dinledi ve beğendi. Artık sihirbazın...

21 Mayıs 2008 13:22

Hz. Fatıma’nın (s.a) Hutbesi İbn-i Tayfur diye meşhur olan Allame Ahmed İbn-i Ebu Tahir, "Belağat-ün Nisâ" (1) kitabında Abdullah İbn-i Hasan'dan, o da kendi senediyle babalarından (s.a) şöyle rivayet etmiştir: "Ebu Bekir, Fedek arazisini Fatıma'dan almayı kararlaştırdığında bu haber Hz. Fatıma'ya ulaştı. Başörtüsünü başına örtüp cilbabını (2) giyindi ve yakınlarının hanımlarından ve kendi hizmetçilerinden oluşan bir...

21 Mayıs 2008 1:03

Hz Fatıma'nın (s.a) Hayatına Kısa bir Bakış İçinde bulunduğumuz günler peygamberimizin (s.a.a) biricik kızı Hz Fatıma'nın (s.a) şehadet günleri (Eyyam-ı Fatimiyye) olduğu için o hazretin yaşamını kısa ve genel bir bakış açısıyla siz okurlarımıza sunuyoruz. Hz. Fatıma'nın Doğumu Hz. Fatıma'nın (a.s) doğum tarihi hakkında İslam alimleri ihtilaf etmişlerdir. Ehl-i Sünnet alimleri çoğunlukla o Hazret'in Hz. Resulullah'ın...

1 Mayıs 2008 19:26

PEYGAMBER, PEYGAMBERLİK Haber getiren kişi. Allahu Teâlâ'nın kullarına emir ve yasaklarını bildirmek ve onlara hakkı, doğruyu ve yanlışı açıklamak üzere seçip görevlendirdiği ilahî elçi. Kur'an-ı Kerim' de; "nebi" veya "enbiya", bazan da "resul" veya "rusul" diye geçer. "Nebi", arapça bir kelime olup, "nebe' " kökünden türetilmiştir. Muhbir, yani "haber verici" anlamına gelir. Ancak nebe', herhangi bir haber değil; bize bildirilen fevkâlade değerde,...

1 Mayıs 2008 19:26

Hz. ÂDEM (a.s.) İlk insan, ilk peygamber, insanlığın babası. Allah'u Teâlâ Hz. Âdem'i topraktan (turâbtan) yarattı. (Hûd, 11/61; Tâha, 20/55; Nuh, 71/18) Yüce Allah yeryüzünde bir halife yaratacağını meleklerine bildirdiği zaman; ilim, irade ve kudret sıfatlarıyla donatacağı bu varlığın yeryüzüne uyum sağlaması için maddesinin de yeryüzü elementlerinden olmasını dilemiştir: "Sizi (aslınız Âdem'i) topraktan yaratmış olması onun ayetlerindendir. Sonra siz (her tarafa) yayılır...

1 Mayıs 2008 19:25

Hz. İDRİS (a.s) Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden biri. Peygamberler silsilesinin ikinci halkasında bulunan İdris (a.s) Kur'an-ı Kerîm'de adı geçmeyen Şit (a.s)'den sonra peygamber olmuştur. İdris (a.s) rivayetlere göre, beyaz tenli uzun boylu, geniş göğüslü, gür sakallı idi. Yürürken adımını kısa atar, önüne bakarak yürürdü. İlk kez astronomi ve hesap ilmini, geçmiş zamanların ilimlerini öğrenen İdris (a.s)'dır. Hz. İdris kavmini putlara tapmaktan şeytana...

1 Mayıs 2008 19:25

Hz. NÛH (a.s) Allah Teâlâ'ya ibadeti terkedip, tapınmak için kendilerine putlar edinen ve böylece yeryüzünde ilk defa fesada uğrayan bir kavmi tevhid akidesine döndürmek için gönderilen peygamber. "Ulul-Azm" peygamberlerin ilki olan Nûh (a.s)'ın, kavmini tevhide döndürmek için verdiği mücadele, Kur'an-ı Kerim'de uzunca zikredilmektedir. Adı, kırk üç ayrı yerde zikredilen Nûh (a.s)'ın kıssası, şu surelerde mufassal olarak ele alınmıştır: el-A'raf, Hûd, el-Müminûn,...

1 Mayıs 2008 19:25

Hz. HÛD (a.s) Kur'ân-ı kerim'de kıssası geçen peygamberlerden biri. Âd kavmine gelen Allah'ın rasûlü A'raf, Hûd, Şuarâ ve Ahkâf sûrelerinde kendisinden bahsedilmektedir. Ad kavmine gönderilmiştir ki, Kur'ân dışında diğer mukaddes kitaplarda bu kavimden sözedilmemektedir (Abdulvahhab en-Neccâr, Kasasu'l-Enbiyâ, Beyrut, ty., s. 49). Âd kavmi Hz. Nûh tûfanından sonra putperestliğe dönen ilk kavimdir (İbn Kesîr, Kasasu'l-Enbiyâ, Beyrut 1982, I, 149) Hud (a.s), Âd kavmi içinde...

Yukarı Çık