İslami Davet

Kuran Meali

1 Mayıs 2008 17:57

1.FATIHA SURESİ Mekkidir, yedi âyettir. 1- Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla. 2- Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 3- O, rahmandır ve rahîmdir. 4- Ceza gününün mâlikidir. 5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. 6- Bize doğru yolu göster. 7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

1 Mayıs 2008 17:56

2.BAKARA SURESİ Medenidir, ikiyüz seksen alt âyettir. Rahman ve rahîm Allah adiyle 1- Elif lâm mîm. 2- Bu, bir kitaptır ki onda şüphe yok. Tokvâ sahiplerine yol göstericidir. 3- Onlar, gaybe inanırlar, namaz kılarlar, rızıklandırdığımız şeylerin bir kısmını yoksullara harcarlar. 4- Onlar, sana indirilene de inanırlar, senden önce indirilenlere de; ahirete de iyice inanmışlardır. 5- Onlardır rablerinden doğru yolu bulanlar, onlardır kurtulup muratlarına erenler. 6-...

1 Mayıs 2008 17:56

3- ÂL-İ İMRAN SURESİ Medenîdir, iki yüz âyettir. (İki yüz âyettir, bütün müfessirlerce Medenîdir. İçinde İmran soyundan bahsedildiği için İmran soyu anlamına gelen Al-i İmran adiyle adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm. 2- Öyle bir Allah'tır ki yoktur ondan başka tapacak; diridir, daimî olarak mahlûkatının işlerini tedbîr ve her şeyi tasarruf eder. 3- Kitabı, sana gerçek ve ellerinde bulunanı...

1 Mayıs 2008 17:55

4- NİSÂ’ SURESİ Medenîdir, yüz yetmiş altı âyettir. (Yüz yetmiş altı âyettir. 58. âyetle 176. âyeti Mekkîdir, öbürleri Medenîdir. Kadınlara ait hükümler, bu sûrede bulunduğu için kadın anlamına nisâ adiyle adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey insanlar, sizi tek bir candan yarattı, o canın eşini de ondan yaratıp ikisinden birçok erkek ve kadın türetti. Sakının Allah'tan ki onunla haklarınızı dilemektesiniz ve akRabalık...

1 Mayıs 2008 17:55

5- MÂİDE SÜRESİ Medenîdir, yüz yirmi âyettir. (Yüz yirmi âyettir. Medenîdir, ancak 3. âyetin "Bugün dininizi ikmal ettim, size verdiğim nîmetimi tamamladım, size din olarak Müslümanlığı verdim de hoşnut oldum" kısmı, Vidâ haccında, arefe günü inmiştir. Hükme ait son âyettir. Sûrede, İsa Peygamberin duasıyla, gökten, içinde yemekler bulunan bir sofra indiği anlatıldığı cihetle sofra ve yemek anlamına gelen Mâida adıyla adlanmıştır.) Rahman ve...

1 Mayıs 2008 17:55

6- EN’AM SURESİ Mekkîdir, yüz altmış beş âyettir. (Yüz altmış beş âyettir. 91. âyetten itibaren üç âyetle 151. âyetten itibaren üç âyet yani altı âyet, İbn-i Abbas'a göre Medenîdir. Ka'b oğlu Ubeyy, İkrime ve Katâde'ye göre bütün sûre Mekkîdir ve geceleyin vahyedilmiştir. İçinde küçük baş ve koca baş hayvanlara ait hükümlerden bahsedildiği için bu anlama gelen En'âm adıyla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah...

1 Mayıs 2008 17:54

7- Â’RAF SURESİ Mekkîdir, ikiyüz altı âyettir. (İki yüz altı âyettir. Yalnız 163. âyeti Medenîdir. Sûrede A'râf adı verilen yerden bahsedildiği için bu isim verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm sâd. 2- Bu bir kitaptır ki insanları onunla korkutman, inananlara da öğüt vermen için sana indirildi; bu yüzden yüreğinde bir sıkıntı, göğsünde bir darlık hâsıl olmasın. 3- Rabbinizden size ne...

1 Mayıs 2008 17:53

8- ENFÂL SURESİ Medenîdir, yetmiş beş âyettir. (Yetmiş beş âyettir. 30. âyetten itibaren yedi âyetten başka bütün âyetleri Medenîdir. Bu yedi âyet Mekkîdir. Savaş ganîmetlerinden bahsedildiği için Enfâl adiyle adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Sana harp ganîmetlerinin hükmünü sorarlar. De ki: Ganîmetler, Allah'ın ve Peygamberindir. Artık Allah'tan sakının ve aranızı ıslah edin ve inanmışsanız Allah'a ve Peygamberine itaat edin. 2- İnananlar, ancak...

1 Mayıs 2008 17:53

9- TEVBE SURESİ Medenîdir, yüzyirmi dokuz âyettir. (Yüz yirmi dokuz âyettir. Bâzılarına göre sondaki iki âyetten başka bütün âyetleri Medenîdir. Bu sûre hicretin dokuzuncu yılında vahyedilmiştir. Mekke, sekizinci yılda fethedilmiş ve Hz. Peygamber onuncu yılda Vidâ haccını eda etmişti. Katâde ve Mücâhid'e göre Hz. Muhammed (s.a.a)'e Medine'de vahyedilen son sûre bu sûredir. İçinde tövbeden bahsedildiği cihetle Tövbe sûresi dendiği gibi ilk kelimesine...

1 Mayıs 2008 17:52

11- HÛD SURESİ Mekkîdir, yüzyirmi üç âyettir. (Yüz yirmi üç âyettir. Bütün âyetleri Mekkîdir. Ancak Katâde'ye göre 114. âyeti Medenidir. İçinde Hûd peygamberden bahsedildiği için bu adla anılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm râ; bir kitaptır bu ki âyetleri, delillerle sağlamlaştırılmış, sonra apaçık bildirilmiştir, hüküm ve hikmet sâhibi olan ve her şeyden haberdâr bulunan Tanrı katından inmedir. 2- Emreder ki ancak...

1 Mayıs 2008 17:52

12- YÛSUF SURESİ Mekkîdir, yüz on bir âyettir. (Yüz on bir âyettir. Mekkîdir, ancak ilk üç âyetiyle 7. âyetinin Medenî olduğu İbn-i Abbas'tan rivâyet edilmiştir. Bütün sûre Yûsuf Peygamberin kıssasını anlattığından bu adla adlanmıştır. Hz. Yûsuf'un kıssası, Ahd-i Atıyk'ın Tekvin bölümündedir (37-50)) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm râ. Bunlar, her şeyi apaçık bildiren kitabın âyetleridir. 2- Onu, akıl edesiniz diye Arapça...

1 Mayıs 2008 17:52

10- YÛNUS SURESİ Mekkîdir, yüz dokuz âyettir. (Yüz dokuz âyettir. 93-96. âyetlerden başka bütün âyetleri Mekkîdir. Bâzılarına göre 40. âyeti de Museviler hakkındadır ve Medenîdir. İçinde Yunus Peygamberin adı geçtiği ve ümmetinin bağışlandığı bildirildiği için Yunus sûresi adıyla anılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm râ, işte hükmü kesin ve gerçek olan kitabın âyetleri. 2- İnsanları korkutmak ve inananlara, gerçek bir güzel...

1 Mayıs 2008 17:52

13- RAD SURESİ Mekkîdir, Yahut Medenîdir Kırk Üç Âyettir. (30. ve 31. âyetler Hasen, İkrime ve Katâde' ye nazaran Medenîdir. İçinde gök gürültüsünden ve gök gürültüsünün, Tanrıyı tenzîh ettiğinden bahsedildiği cihetle gök gürültüsü anlamına gelen ra'd adıyla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm râ. Bunlardır kitabın âyetleri. Sana, Rabbinden indirilen gerçektir, fakat insanların çoğu inanmaz. 2- Öyle bir Allah'tır ki görmekte...

1 Mayıs 2008 17:51

14- İBRAHİM SURESİ (Mekkîdir, elli iki âyettir) (28 ve 29. âyetleri, İbn-i Abbas, Katâde ve Hasen'e göre Medenîdir, Bedir'de öldürülen Müşriklere aittir. İçinde İbrahîm Peygamberden bahsedildiği için bu adla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm râ. Bir kitaptır bu ki insanları karanlıklardan nûra çıkarman, Rablerinin izniyle üstün ve gerçekten de hamde lâyık olan Tanrı yoluna götürmen için onu sana indirdik. 2-...

1 Mayıs 2008 17:51

15- HİCR SURESİ Mekkîdir, doksan dokuz âyettir. (Hasen'e göre 87. âyetle 90 ve 91. âyetler Medenîdir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm râ, budur kitabın ve her şeyi açıklayan Kur'ân'ın âyetleri. 2- Nice demler gelecek ki kâfirler, ne olur keşke biz de Müslüman olsaydık diyecekler. 3- Bırak onları, yesinler, geçinsinler ve isteklere düşüp oyalansınlar, yakında bilecekler. 4- Ve biz hiçbir şehri helâk...

Yukarı Çık