İslami Davet

Kuran Meali

1 Mayıs 2008 17:51

15- HİCR SURESİ Mekkîdir, doksan dokuz âyettir. (Hasen'e göre 87. âyetle 90 ve 91. âyetler Medenîdir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm râ, budur kitabın ve her şeyi açıklayan Kur'ân'ın âyetleri. 2- Nice demler gelecek ki kâfirler, ne olur keşke biz de Müslüman olsaydık diyecekler. 3- Bırak onları, yesinler, geçinsinler ve isteklere düşüp oyalansınlar, yakında bilecekler. 4- Ve biz hiçbir şehri helâk...

1 Mayıs 2008 17:51

16- NAHL SURESİ Mekkîdir, yüzyirmi sekiz âyettir. (Baştan kırk âyeti Mekkîdir, diğerleri Medenîdir. İçinde arıdan bahsedildiği için bu adla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Allah'ın emri gelip çatmada, sakın hemencecik gelmesini istemeyin. O, müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir ve yücedir. 2- Benden başka yoktur tapacak o halde çekinin benden, hükmünü bildirip insanları korkutun diye, kullarından dilediğine melekleri indirerek vahyeder. 3- Göklerle yeryüzünü abes...

1 Mayıs 2008 17:50

17- İSRÂ SURESİ Mekkîdir, yüzon bir âyettir. (26, 32, 33, 56, ve 78. ayetleri Medenîdir denmiştir. 73. ayetten 80. âyete kadar Medenîdir diyenler de vardır. İsrâ, geceleyin yol yürütmek anlamına gelir. Sûre, Hz. Muhammed (s.a.a)'in miracını, yani Mekkke'den Kudüs'e bir gece vakti gittiğini anlattığı cihetle bu adla anılmıştır. İçinde İsrailoğullarının olayları anlatıldığından Beni-İsrail sûresi de denir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Noksan sıfatlardan...

1 Mayıs 2008 17:50

18- KEHF SURESİ Mekkîdir, yüzon âyettir. (İbn-i Abbas'a göre yalnız 28. âyeti Medenîdir. İçinde, zamanındaki padişahın emrine uymadıkları için zulmünden kaçıp mağaraya sığınan kişilerin kıssası bulunduğundan mağara anlamına gelen kehf adıyla adlanmıştır.) Rahman ve rahîm Allah Adıyla 1- Hamd Allah'a ki kuluna kitap indirdi ve o kitapta hiçbir eğrilik, ifrat veya tefrit yoktur. 2- Dosdoğru bir kitaptır, katından kâfirlere çetin bir azâp olduğunu haber...

1 Mayıs 2008 17:50

19- MERYEM SURESİ Mekkîdir, doksan sekiz âyettir. (İçinde, İsa Peygamberin anası Hz. Meryem'den bahsedildiği için bu adla anılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Kâf hâ yâ ayn sâd. 2- Bu, kulu Zekeriyya'ya Rabbinin rahmetini anıştır.(1)(2) 3- Hani o, gizlice Rabbine niyâz etmişti de. 4- Demişti ki: Rabbim, kemiklerim bile incelip zayıfladı, saçım-sakalım ağardı, parıl-parıl parlamada başım sanki ve sana ne duâ etmişsem mahrûm olmadım ben....

1 Mayıs 2008 17:49

20- TÂHÂ SURESİ Mekkîdir, yüz otuz beş âyettir (Tâhâ, İbn-i Abbas'a, Cübeyr oğlu Said'de Hasen'e, Mücâhid'e ve Kelbi'ye göre ey insan demektir. Bâzılarına göre bu kelime, habeşçe ve nıbtçadır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tâhâ.(1) 2- Kur'ân'ı zahmet çekmen için indirmedik.(2) 3- Ancak, korkacaklara bir öğüt olarak indirdik.(3) (4) 4- Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratanın katından indirdik. 5- Rahman, hâkim ve mutasarrıftır arşa. 6- Onundur ne...

1 Mayıs 2008 17:49

21- ENBİYÂ’ SURESİ Mekkîdir, yüz on iki âyettir. (İçinde peygamberlerin adları anıldığı ve bahisleri geçtiği için peygamberler anlamına gelen Enbiyâ adı verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- İnsanların hesap günü yaklaştı da hâlâ onlar gaflet içinde, yüz çevirmedeler. 2- Rablerinden, Kur'ân'a âit yeni bir âyet geldi mi onu alaya alarak dinlerler, oyun sanırlar. 3- Kalpleri de oyuna dalmıştır da o zâlimler, fısıltıyla konuşarak...

1 Mayıs 2008 17:49

22- HAC SURESİ Mekkîdir, yetmiş sekiz âyettir. (Hasen, Medenîdir demiştir, ona göre seferde inen âyetlerden başka bütün âyetleri, Medine'de inmiştir. Bâzılarına göre 19. âyetten 24. âyete kadar Medenîdir. İçinde Hac töreninden bahsedildiği için bu adla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey insanlar, çekinin Rabbiniz-den, şüphe yok ki kıyâmetin sarsıntısı, pek büyük birşeydir. 2- Onu gördüğünüz gün, bütün emzikli kadınlar; çocuklarını bile unutup...

1 Mayıs 2008 17:48

23- MU’MİNÛN SURESİ Mekkîdir, yüz on sekiz âyettir. (Sûre, inananları ve vasıflarını anarak başladığı için bu adı almıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Gerçekten de kurtulmuşlardır, muratlarına ermişlerdir inananlar. 2- Öyle kişilerdir onlar ki namazlarını gönül alçaklığıyla kılarlar. 3- Ve öyle kişilerdir onlar ki boş şeylerden yüz çevirirler. 4- Ve öyle kişilerdir onlar ki zekâtlarını verirler. 5- Ve öyle kişilerdir onlar ki ırzlarını...

1 Mayıs 2008 17:48

24- NÛR SURESİ Medenîdir, altmış dört âyettir. Sûrenin 35. âyetinde nurdan bahsedildiği için bu adı almıştır ve bâzı âyetler gibi bu âyetin de adı vardır ve nur âyeti denir. Rahman ve Rahîm Allah adıyla 1- Bir sûredir ki onu indirdik ve hükümlerini farzettik ve anıp ibret alın diye onda nice apaçık deliller de gösterdik. 2- Zinâ eden kadınla zinâ eden erkeğin herbirine yüzer sopa vurun...

1 Mayıs 2008 17:46

25- FURKÂN SURESİ Mekkîdir, yetmiş yedi âyettir. (İbn-i Abbas'a göre 68, 69 ve 70. âyetleri Medenîdir. Doğruyla eğri arasını ayıran kitap anlamına gelen "Furkan" sözü, Kur’ân'a bir ad olarak verildiği ve bu sûrede geçtiği için sûreye Furkan sûresi denmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ne yücedir şânı, Furkân'ı âlemleri korkutmak üzere kuluna indirenin. 2- Öyle bir mâbuttur ki onundur saltanatı ve tedbîri göklerin ve...

1 Mayıs 2008 17:46

26- ŞUARÂ SURESİ Mekkîdir, iki yüz yirmi yedi âyettir. (224. âyetten sonuna kadar olan âyetler Medenîdir. Sûrenin sonunda şairler yerilmede, ancak inanan ve iyi işlerde bulunup Tanrıyı çok ananları istisna edilmektedir. Bu bakımdan sûreye şairler anlamına gelen Şuarâ sûresi denmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tâ sîn mîm. 2- Bunlardır gerçekle bâtılı açıklayan kitabın âyetleri. 3- Kendine kıyacaksın inanmıyorlar diye âdetâ. 4- Dileseydik gökten bir...

1 Mayıs 2008 17:45

27- NEML SURESİ Mekkîdir, doksan üç âyettir. (İçin de Süleyman Peygamberin ordusundan çekinmelerini, karıncalara söyleyen bir karıncadan bahsedildiği için karınca anlamına gelen Neml adıyla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tâ sîn, bunlardır Kur'ân'ın, gerçekle bâtılı açıklayan kitabın âyetleri. 2- Doğru yolu gösterir ve müjdedir inananlara. 3- O inananlara ki namazlarını kılarlar, zekâtlarını verirler ve onlardır âhi-rete adamakıllı inananlar. 4- Âhirete inanmayanların işledikleri işleri bezedik de...

1 Mayıs 2008 17:45

28- KASAS SURESİ Mekkîdir, seksen sekiz âyettir. (İçinde peygamberler ait kıssalar geçtiğinden bu adla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tâ sîn mîm. 2- Bunlardır gerçekle bâtılı açıklayan kitabın âyetleri. 3- Mûsâ'ya ve Firavun'a âit haberlerden bir kısmını, gerçek olarak, inanan topluluğa bildirmen için okumaktayız sana. 4- Şüphe yok ki Firavun, yeryüzünde yücelmişti ve halkını bölük-bölük etmişti ve onlardan bir topluluğu zayıf bir hâle getirmede,...

1 Mayıs 2008 17:44

29- ANKEBÛT SURESİ Mekkîdir, altmış dokuz âyettir. (Sûrede, Tanrıdan başkalarını dost edinenlerin, ağ kuran örümceğe benzedikleri anlatıldığından örümcek anlamına gelen Ankebut adıyla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm. 2- İnsanlar, sanırlar mı ki inandık derler de öylece bırakılıverirler ve sınanmaz onlar? 3- Ve andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınadık; artık Allah, doğru olanları da mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir. 4- Yoksa...

Toplam 8 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12345...Son »
Yukarı Çık