İslami Davet

Kuran Meali

1 Mayıs 2008 17:44

30- RÛM SURESİ Mekkîdir, altmış âyettir. (Romalıların, Farsları yenecekleri anlatıldığından Rum sûresi adı verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm.238 2- Rûm mağlûb edildi. 3- En yakın bir yerde, fakat onlar bu mağlûbiyetten sonra galip olacaklar. 4- Birkaç yıl içinde; emir, önde de Allah'ın, sonda da ve o gün inananlar, ferahlayacak, sevinecek. 5- Allah'ın yardımıyla; o, dilediğine yardım eder ve odur üstün ve rahîm.(1) 6- Allah'ın...

1 Mayıs 2008 17:43

31- LOKMAN SURESİ Mekkîdir, otuz dört âyettir. (İbn-i Abbas'a göre 27-29. âyetleri Medenîdir. İçinde Lokman'ın oğluna verdiği öğütler anıldığından sûreye, Lokman sûresi denmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm. 2- Bunlardır beyanında hikmet, hükümlerinde metânet bulunan kitabın âyetleri. 3- O kitap, iyilik edenleri doğru yola sevkeden, onlara rahmet olan bir kitaptır. 4- Onlar, namaz kılarlar ve zekât verirler ve âhirete de iyice inanmışlardır. 5-...

1 Mayıs 2008 17:43

32- SECDE SURESİ Mekkîdir, otuz âyettir. (Hâ mim Secde'yle farkedilmesi için Lokman Secde sûresi diye de anılır. 18, 19, ve 20. âyetleri Medenîdir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm. 2- Bu kitap, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir, hiç şüphe yok bunda. 3- Yoksa, bunu o mu uyduruyor diyorlar? Hayır, o, gerçektir Rabbinden, senden önce, kendilerine bir korkutucu gelmemiş olan topluluğu, doğru yolu bulsunlar diye...

1 Mayıs 2008 17:42

33- AHZÂB SURESİ Mekkîdir, yetmiş üç âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey Peygamber, çekin Allah'tan ve itâat etme kâfirlerle münâfıklara; şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir. 2- Ve Rabbinden ne vahyedildiyse ona uy; şüphe yok ki Allah, ne yapıyorsanız hepsinden de haberdardır. Ve dayan Allah'a ve Allah yeter koruyucu olarak. 4- Allah, bir kişiye iki yürek vermedi ve...

1 Mayıs 2008 17:42

34- SEBE’ SURESİ Mekkîdir, elli dört âyettir. (Yemen ülkesinde bulunan Sebe' şehrine ait olaylardan bahsedildiği için bu adı almıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hamd Allah'a ki onundur ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve onundur hamd âhirette de ve odur hüküm ve hikmet sâhibi ve her şeyden haberdar. 2- Yere gireni, oradan çıkanı, gökten ineni, göğe ağanı bilir ve odur rahîm olan,...

1 Mayıs 2008 17:42

35- FÂTIR SURESİ Mekkîdir, kırk beş âyettir. (29 ve 32. âyetleri Medenîdir, diğer âyetleri Mekkîdir. 1. âyette Tanrının gökleri ve yeryüzünü yarattığı ve melekleri, iki, üç, dört ve daha fazla kanatlı olarak halkettiğinden bahsedildiği cihetle sûreye Fâtır sûresi dendiği gibi Melâike sûresi de denir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hamd Allah'a ki gökleri ve yeryüzünü yaratandır ve melekleri, ikişer, üçer, dörder kanatlı halkedendir;...

1 Mayıs 2008 17:41

36- YÂ SÎN SURESİ Mekkîdir, seksen üç âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Yâ Sîn.(1) 2- Andolsun, beyanında hikmet, hükmünde metanet olan Kur'ân'a. 3- Şüphe yok ki sen, gönderilenlerdensin. 4- Doğru bir yoldasın. 5- Üstün ve rahîm tarafından indirilmiştir. 6- Korkutman için, ataları korkutulmamış topluluğu; onlardır gafil olanlar. 7- Andolsun ki onların çoğu hakkında şu söz gerçekleşmiştir: Onlardır inanmayanlar. 8- Şüphe yok ki biz, boyunlarına lâleler vurduk, elleri, âdeta...

1 Mayıs 2008 17:40

37- SÂFFÂT SURESİ Mekkîdir, yüz seksen iki âyettir. (İlk âyetinde saflardan bahsedildiği için saflar anlamına gelen Sâffât adıyla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Andolsun saf saf dizilenlere. 2- Halkı kötülükten menedenlere. 3- Kur’ân okuyanlara. 4- Şüphe yok ki mâbûdunuz birdir. 5- Rabbidir göklerin ve yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin ve Rabbidir doğuların. 6- Şüphe yok ki biz, yakın göğü ziynetlerle bezedik. 7- Ve onu, her inatçı ve âsi Şeytandan...

1 Mayıs 2008 17:39

38- SÂD SURESİ Mekkîdir, seksen sekiz âyettir. (Dâvûd sûresi de derler.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Sâd, andolsun şerefli Kur'ân'a. 2- Kâfir olanlar, ululanmadalar ve isyân içindeler. 3- Onlardan önce nice ümmetleri helâk ettik de bağrışıp çığrıştılar ama kurtuluş vakti çoktan geçmişti. 4- Onların cinsinden bir korkutucu geldi mi şaşıp kalırlar da kâfirler derler ki: Bu, bir büyücü ve pek yalancı. 5- Mâbutları bir tek mâbut mu...

1 Mayıs 2008 17:38

39- ZÜMER SURESİ Mekkîdir, yetmiş beş âyettir. (10. âyeti Medenîdir denmiştir. 10, 11, 12. âyetleri Medenîdir diyenler de vardır. 71 ve 73. âyetlerinde inananların bölük bölük cennete, inanmayanların bölük bölük cehenneme gidecekleri anlatıldığı cihetle bu sûreye bölükler anlamına gelen Zümer adı verildiği gibi 20. âyetinde Tanrıdan çekinenlerin, cennette köşklere nail olacakları anlatıldığından köşkler anlamına Guref sûresi de denir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1-...

1 Mayıs 2008 17:35

40- MÜ’MİN SURESİ Mekkîdir, seksen beş âyettir. (İbn-i Abbas ve Katâde'ye göre 56 ve 57. âyetler Medenîdir. Hasen'e göre 55. âyette namaz emredilmededir. Namaz, Medine'de farzedildiği cihetle bu âyet Medenîdir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hâ mîm. 2- Bu kitap, üstün ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmiştir. 3- Odur suçları örten ve tövbeleri kabûl eden ve azâbı şiddetli olan ve kullarına nîmetler ihsân eden;...

1 Mayıs 2008 17:34

41- FUSSİLET SURESİ (3. âyetinde Kur’ân, âyetleri tamâmıyla açıklanmış bir kitaptır diye övüldüğü için bu anlama gelen Fussılet diye de anılır.) Mekkîdir, elli dört âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hâ mîm. 2- Rahman ve rahîmden indirilmiştir. 3- Bir kitaptır ki tamâmıyla açıklanmıştır âyetleri, Arapça Kur’ân'dır bilen topluluğa. 4- Müjdecidir ve korkutucu, fakat çoğu yüz çevirmiştir, onlar, duymazlar. 5- Ve derler ki: Bizi dâvet ettiğin şeye...

1 Mayıs 2008 17:34

42- ŞURA SURESİ (Hasen'e göre 38, 39 ve 40. âyetleri Medenîdir. İbn-i Abbas'la Katâde’ye göre 23. âyet Medenîdir ve bu âyet inince birisi itiraz etmiş, 24. âyet vahyedilmiş, tövbe edince de 25 ve 26. âyetler nazil olmuştur. Bu sûretle bu dört âyet Medenîdir.) Mekkîdir, elli üç âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hâ mîm. 2- Ayn sîn kaaf. 3- İşte böyle vahy etmededir sana ve...

1 Mayıs 2008 17:34

43- ZUHRUF SURESİ (45. âyeti Medenîdir. 35. âyette zuhruf sözü geçtiği cihetle altınlar ve mücevherler anlamına gelen bu adla adlanmıştır.) Mekkîdir, seksen dokuz âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hâ mîm. 2- Andolsun her şeyi açıklayan kitaba. 3- Şüphe yok ki biz, akıl edesiniz, anlayasınız diye Kur'ân'ı Arap diliyle meydana getirdik. 4- Ve şüphe yok ki o, bizim katımızda, kitabın aslındadır, temelindedir, elbette pek yücedir, hüküm...

1 Mayıs 2008 17:33

44- DUHAN SURESİ (10. âyette kıyametin, gözle görülür kesif bir dumanla geleceği anlatıldığı cihetle duman anlamına gelen Duhan adıyla anılmıştır.) Mekkîdir, elli dokuz âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hâ mîm. 2- Andolsun her şeyi açıklayan Kur'ân'a. 3- Şüphe yok ki biz onu, kutlu bir gecede indirdik, şüphe yok ki biz, insanları korkuturuz. 4- O gecede ayrılır, takdîr edilir her hükmolunan iş. 5- Bir iş ki katımızdan...

Toplam 8 sayfa, 3. sayfa gösteriliyor.12345...Son »
Yukarı Çık