İslami Davet

Kuran Meali

1 Mayıs 2008 17:33

45- CASİYE SURESi (Katâde'ye göre 14. âyeti Medenîdir. 28. âyetinde ümmetlerin, diz çökmüş bir halde kendi kitaplarına çağırılarak gidecekleri anlatıldığından bu anlama gelen Câsiye adıyla adlanmıştır.) Mekkîdir, otuz yedi âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hâ mîm. 2- Bu kitap, üstün ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmiştir. 3- Şüphe yok ki göklerde ve yeryüzünde deliller var elbet inananlara. 4- Ve sizin yaratılışınızda ve yürüyen mahlûkatı...

1 Mayıs 2008 17:33

46- AHKAF SURESİ Mekkîdir, otuz beş âyettir. (İbn-i Abbas'la Katâde'ye göre 10. âyet Medine'de, Selâm oğlu Abdullah hakkında vahyedilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hâ mîm. 2- Bu kitap, üstün ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmiştir. 3- Gökleri ve yeryüzünü ancak gerçek olarak ve muayyen bir zaman için yarattık ve kâfir olanlarsa korkutuldukları şeylerden yüz çevirirler. 4- De ki: Allah'tan başka taptıklarınız, gösterin bana, ne...

1 Mayıs 2008 17:32

47- MUHAMMED SURESİ Mekkîdir, otuz sekiz âyettir. (İbn-i Abbas ve Katâde'ye göre 13. âyet, Mekkîdir. Hz. Muhammed (s.a.a), hicret esnasında Medine'ye gitmek üzere yola düşünce dönüp Mekke'ye bakmış, mahzun olup ağlamış, bu sırada vahyedilmiştir. 2. âyette Hz. Muhammed (s.a.a)'in adı geçtiği için Muhammed sûresi denmiştir. Aynı zamanda içinde savaştan bahis bulunduğundan savaş anlamına gelen Kıtâl sûresi de denir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1-...

1 Mayıs 2008 17:31

48- FETİH SURESİ Medenidir, yirmi dokuz âyettir. (Hicretin altıncı yılında Hûdeybiyye seferinden dönüşte vahyedilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Şüphe yok ki biz, sana apaçık bir fetih vermişizdir. 2- Allah, ümmetinin önce yapılan ve sona kalmış olan suçlarını sana bağışlasın ve sana, nîmetini tamamlasın ve seni, doğru yola götürsün diye. 3- Ve sana, üstün bir yardımla yardım etsin diye. 4- Öyle bir mâbuttur ki inançlarına inanç...

1 Mayıs 2008 17:30

49- HUCURÂT SURESİ Medenidir, on sekiz âyettir. (Hasen, Katâde, İkreme ve İbn-i Abbas'a göre 13. âyet Mekkîdir. Sûrenin 4. âyetinde odaların ardından bağırarak Peygambere seslenenlerden bahsedildiği için odalar anlamına gelen Hucurât adıyla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey inananlar, her hususta Allah'ın ve Peygamberinin huzûrunda, onların önüne geçmeyin ve çekinin Allah'tan; şüphe yok ki Allah, her şeyi duyar, bilir. 2- Ey inananlar, seslerinizi,...

1 Mayıs 2008 17:30

50- KAF SURESİ Mekkîdir, kırk beş âyettir. (Hasen'e göre 38 ve 39. âyetler Medenîdir. Kaaf kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Kaaf, andolsun büyük ve şerefli Kur'ân'a.(1) 2- Hayır, onlar, içlerinden bir korkutucunun gelmesine şaşıp kaldılar da kâfirler, gerçekten de dediler, bu şaşılacak bir şey. 3- Ölüp bir yığın toprak olduktan sonra mı? Bu, pek uzak, pek olmayacak bir dönüş. 4-...

1 Mayıs 2008 17:29

51- ZÂRİYÂT SURESİ Mekkîdir, altmış âyettir. (Sûre, "Andolsun tozutup savuranlara" diye başladığından tozutup savuranlar anlamına gelen Zâriyât adıyla anılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Andolsun tozutup savuranlara. 2- Derken ağır bir yük yüklenenlere. 3- Derken kolayca akıp gidenlere. 4- Derken işi ayıranlara. 5- Gerçekten de size vaadedilen, doğrudur ancak. 6- Ve cezâ, mutlaka olacak. 7- Andolsun yol-yol hâreli göğe. 8- Şüphe yok ki siz, elbette çeşitli ve birbirini tutmaz sözler...

1 Mayıs 2008 17:29

52- TÛR SURESİ Mekkîdir, kırk dokuz âyettir. (Tur dağına and içilerek başlandığından bu adla anılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Andolsun Tûr'a.(1) 2- Ve yazılmış kitaba. 3- Yayılmış kâğıtta. (2) 4- Ve mâmur eve.(3) 5- Ve yüceltilmiş tavana.(4) 6- Ve taşkın, coşkun, dalgalanıp duran denize. 7- Şüphe yok ki Rabbinin azâbı, yerine gelip olacak. 8- Onu bir defedip gideren bulunmayacak. 9- O gün gök, bir çalkantıya düşüp döner. 10- Ve dağlar, yerlerinden...

1 Mayıs 2008 17:29

53- NECM SURESİ Mekkîdir, altmış iki âyettir. (İbn-i Abbas ve Katâde'ye göre 32. âyeti Medenîdir. Necm, yani yıldız sözü, ilk âyette anıldığı için bu isim verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Andolsun yıldıza, inerken.(1) 2- Arkadaşınız, gerçekten ne saptı, ne ayrıldı.(2) 3- Ve kendi dileğiyle söz de söylemedi. 4- Sözü, ancak vahyedilen şeyden ibaret. 5- Ona öğretti kuvvetleri çok çetin.(3) 6- Kuvvetli biri; sonra doğruldu. 7- Ve o, en...

1 Mayıs 2008 17:27

54- KAMER SURESİ Mekkîdir, elli beş âyettir. (İlk âyetinde ayın yarılacağından bahsedildiği için ay anlamına Kamer sûresi denmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Yaklaştı kıyâmet ve yarıldı ay.317 2- Ve onlar, bir delil gördüler mi yüz çevirirler de sürüp giden bir büyü derler. 3- Ve yalanlarlar ve dileklerine uyarlar ve her iş, kararlaştırılmıştır. 4- Ve andolsun, öyle haberler geldi onlara ki o haberlerde onları vazgeçirecek, onlara...

1 Mayıs 2008 17:27

55- RAHMAN SURESİ Mekkîdir, yetmiş sekiz âyettir. (29. âyeti Medenîdir. Sûre, Medenîdir de denmiştir. Rahmeti, bütün yaratıklarına şamil anlamına gelen Rahman sözüyle başladığı için bu adla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Rahman. 2- Kur'ân'ı öğretti. 3- insânı halketti, 4- ona dilleri, konuşmayı belletti. 5- Güneş ve ay, hesapla hareket eyler. 6- Ve gövdesiz bitki ve gövdeli ağaç secde eder.(1) 7- Ve göğü yüceltti ve ölçüyü koydu. 8- Ölçüde, tartıda...

1 Mayıs 2008 17:27

56- VAKIA SURESİ Mekkîdir, doksan altı âyettir. (İbn-i Abbas'a göre 82. âyeti Medenîdir. 13 ve 81. âyetleri, Medine'ye giderken vahy edilmiştir diyenler de vardır. Vâkıa, ansızın gelip çatacak büyük olay anlamına gelir. Sûrede kıyametten bahsedildiği için bu isim verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ansızın kopacak kıyâmet kopunca. 2- Kopacağına dâir söylenen sözlerde yalan yok. 3- Halkı alçaltır, yüceltir. 4- Yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılınca. 5- Ve...

1 Mayıs 2008 17:26

57- HADİD SURESİ Mekkîdir, yirmi dokuz âyettir. (Sûrenin 25. âyetinde demirden bahsedildiği için bu anlama gelen Hadid ismi verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tenzîh eder Allah'ı ne varsa göklerde ve yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sâhibi. 2- Onundur saltanatı ve tedbîri göklerin ve yeryüzünün, yaşatır ve öldürür ve onun, her şeye gücü yeter. 3- Ve odur her şeyden önce var olan ve...

1 Mayıs 2008 17:26

58- MÜCADELE SURESİ Mekkîdir, yirmi iki âyettir. (Atâ'ya göre ilk on âyeti Medenîdir, alt tarafı Mekkîdir. Zayıf bir kavle göreyse ilk on âyeti Mekkîdir, diğerleri Medenîdir. İlk âyette bir kadının, Hz. Peygamber'e müracaatı anlatıldığından çekişme anlamına gelen Mücâdele ismi verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Gerçekten de Allah, seninle, kocası hakkında çekişirken Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü işitti ve Allah sizin konuşmanızı duyuyordu;...

1 Mayıs 2008 17:25

59- HAŞR SURESİ Medenîdir, yirmi dört âyettir. (2. âyette "haşr" sözü geçtiği için bu isim verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tenzîh eder Allah'ı ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sâhibi. 2- Öyle bir mâbuttur ki kitap ehlinden kâfir olanları, ilk defa toplanmaları için ülkelerinden çıkardı; siz, onların çıkacaklarını hiç sanmazdınız, onlar da şüphesiz ki kaleleri, kendilerini...

Toplam 8 sayfa, 4. sayfa gösteriliyor.« İlk...23456...Son »
Yukarı Çık