İslami Davet

Kuran Meali

1 Mayıs 2008 17:24

60- MÜMTEHİNE SURESİ Medenîdir, on üç âyettir. (10. âyettinde yurtlarından göçüp gelen inanmış kadınların sınanmaları emredildiği cihetle bu adı almıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey inananlar, düşmanlarımı ve düşmanlarınızı dost edinip onları sevmeyin, onlara haber yolluyorsunuz ama onlar, size gerçek olarak gelen şeye kâfir olmuşlardır da Peygamberi ve sizi, Rabbiniz Allah'a inanıyorsunuz diye yurdunuzdan çıkarıyorlar; benim yolumda savaşmak ve râzılığımı arayıp elde...

1 Mayıs 2008 17:23

61- SAF SURESİ Medenîdir, on dört âyettir. (4. âyette, saf olarak savaşanlar övüldüğü için Saf sûresi dendiği gibi 6. âyette İsa Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.a)'i müjdelediği ve son âyet olan 13. âyette Havariyyûndan bahsedildiği için İsa ve Havariyyûn sûresi de denir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tenzîh eder Allah'ı, ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sâhibi. 2-...

1 Mayıs 2008 17:23

62- CUMA SURESİ Medenîdir, on bir âyettir. (9. âyetten itibaren cuma namazından bahsedildiği için bu ad verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tenzîh eder ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde; her şeye sâhip ve mutasarrıf olan, ayıplardan ve noksanlardan arı bulunan üstün, hüküm ve hikmet sâhibi Allah'ı.328 2- O, bir mâbuttur ki Mekkeliler içinden, kendi cinslerinden bir peygamber göndermiştir; onlara âyetlerini okumaktadır ve...

1 Mayıs 2008 17:23

63- MUNÂFIKUN SURESİ Medenîdir, on bir âyettir. (Münafıklardan bahsedildiği için bu ad verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Münâfıklar, sana gelince, tanıklık ederiz ki dediler, sen, şüphe yok, elbette Allah'ın peygamberisin ve Allah bilir ki şüphe yok, sen, onun peygamberisin ve Allah tanıklık eder ki şüphe yok, münâfıklar, elbette yalancılardır. 2- Antlarını kalkan edinmişler de halkı, Allah yolundan çıkarmışlardır; şüphe yok ki ne de...

1 Mayıs 2008 17:22

64- TAGABUN SURESİ Medenîdir, on sekiz âyettir. (14. âyetten sonuna kadar Medenîdir. 9. âyette aldananla aldatanın meydana çıkacağı kıyamet gününden bahsedildiği cihetle sûreye bu ad verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tenzîh eder Allah'ı, ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde, onundur saltanat ve tedbîr ve onadır hamd ve onun, her şeye gücü yeter. 2- O, öyle bir mâbuttur ki sizi yaratmıştır da sizden...

1 Mayıs 2008 17:22

65- TALAK SURESİ Medenîdir, on iki âyettir. (Kısa Nisâ sûresi de denir. Boşamaktan bahsettiği için boşamak anlamına gelen talâk adı verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey Peygamber, kadınları boşayacağınız zaman temiz oldukları vakit boşayın ve müddetlerini sayın ve çekinin Rabbiniz Allah'tan; çıkarmayın onları evlerinden ve onlar da çıkmasınlar, ancak apaçık bir çirkin harekette bulunurlarsa o başka ve işte bunlardır Allah'ın sınırları ve...

1 Mayıs 2008 17:22

66- TAHRÎM SURESİ Medenîdir, on iki âyettir. (Haram etmek anlamına gelir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey Peygamber, eşlerinin râzılığını arayarak ne diye Allah'ın sana helâl ettiğini kendine harâm etmedesin ve Allah, suçları örter, rahîmdir. (1) 2- Gerçekten de Allah, kefâretle yeminlerinizi bozmanızı, size meşrû etmiştir ve Allah'tır yardımcınız ve odur bilen ve rahîm olan. 3- Ve hani Peygamber, eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti...

1 Mayıs 2008 17:21

67- MÜLK SURESİ Mekkîdir, otuz âyettir. (Okuyanı kabir azâbından kurtaracağı hakkında bir hadis bulunduğu cihetle sûret-ül-Münciyye diye de anılır. Tebâreke, Mânia, Vâkıye de denmiştir ki hemen hepsi de azâbı meneden, azaptan kurtaran anlamına gelir. Yalnız Tebâreke ve Mülk, kutludur, şanı yücedir ve saltanat, tasarruf anlamlarına gelir, sûrenin ilk âyetinde geçer.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Saltanat, tasarruf ve tedbîr, elinde olan mâbûdun...

1 Mayıs 2008 17:21

68- KALEM SURESİ Mekkîdir, elli iki âyettir. (Kâlem sûresi de denir. Her iki ad da sûrenin ilk âyetinden alınmadır. Hasen, İkrime ve Atâ'ya göre Mekkîdir. İbn-i Abbas'a ve Katâde'ye göre 16. âyete kadar Mekkîdir, sonuna kadar Medenîdir elli iki âyettir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Nûn, andolsun kâleme ve yazdıklarına.339 2- Sen, Rabbinin nîmeti sâyesinde deli değilsin. 3- Ve sana, tükenmez, minnetsiz bir mükâfat var. 4-...

1 Mayıs 2008 17:20

69- HAKKA SURESİ Mekkîdir, elli iki âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Gerçek olan kıyâmet. 2- Nedir gerçek olan kıyâmet? 3- Ve nedir bildiren sana ki nedir gerçek kıyâmet? 4- Yalanladı Semûd ve Âd, insanların başına kopan, akıllarını dağıtan kıyâmeti. 5- Derken Semûd, helâk edildi taşkınlığıyla. 6- Ve ama Âd, helâk edildi müthiş bir ses çıkaran, yıkıp götüren, silip süpüren soğuk bir kasırgayla. 7- Onu, yedi gece ve...

1 Mayıs 2008 17:20

70- MAÂRİC SURESİ Mekkîdir, kırk dört âyettir. (3. âyette yüksek dereceler sahibi anlamına gelen Maâric sözü geçtiğinden bu ad verilmiştir. 1. âyette isteyen biri, istedi gelip çatacak azâbı dendiği için isteyen anlamına Sâil sûresi de denmiştir. Mekkîdir, kırk dört âyettir. Hasen'e göre 24. âyeti Medenîdir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- İsteyen biri, istedi gelip çatacak azâbı. 2- O azâbı ki kâfirlerin başından defedecek yok. 3-...

1 Mayıs 2008 17:19

71- NUH SURESİ Mekkîdir, yirmi sekiz âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Şüphe yok ki biz, onlara elemli bir azap gelmeden korkut kavmini diye göndermiştik Nûh'u, kavmine. 2- Demişti ki: Ey kavmin, ben, sizi apaçık bir korkutucuyum. 3- Gayrı kulluk edin Allah'a ve çekinin ondan ve itâat edin bana da. 4- Suçlarınızı yarlıgasın ve sizi, muayyen bir vaktedek geciktirsin. Şüphe yok ki Allah'ın takdîr ettiği...

1 Mayıs 2008 17:19

72- CİN SURESİ Mekkîdir, yirmi sekiz âyettir. Rahman ve rahîm Allah adiyle 1- De ki: Bana vahyedildi bu gerçekten de; cinlerin bir topluluğu, beni dinlediler de şüphe yok ki dediler, biz, şaşılacak bir Kur’ân duyduk.(1) 2- Doğru yolu göstermede, derken inandık ona ve kesin olarak hiçbir kimseyi, Rabbimize ortak saymayacağız. 3- Ve şüphe yok ki Rabbimizin şânı, yücelerden de yüce, ne bir arkadaş edinmiştir ve...

1 Mayıs 2008 17:18

73- MUZZAMMİL SURESİ Mekkîdir, yirmi âyettir. (İlk âyet, ey elbisesine bürünen, diye başladığı için bu adla adlanmıştır. Yirmi âyettir, Mekkîdir. Medenîdir diyenler olduğu gibi bir kısmı Mekkî, bir kısmı Medenîdir diyenler de vardır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey elbisesine bürünen.348 2- Geceleyin halk namaza ama gecenin az bir kısmında. 3- Gece yarısında, yahut ondan biraz da sonra. 4- Yahut biraz önce ve oku Kur'ân'ı, harfleri...

1 Mayıs 2008 17:18

74- MÜDDESSİR SURESİ Mekkîdir, elli altı âyettir. (1. âyeti ey elbisesiyle başını örten diye başladığı için bu anlama gelen Müddessir adı verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey elbisesiyle başını örten.(1) 2- Kalk da korkut. 3- Ve Rabbini büyük bil. 4- Ve elbiseni temizle.(2) 5- Ve putlardan çekin. 6- Ve birşeyi, daha fazlasını elde etmek için ve başa kakarak verme. 7- Ve Rabbine dayan, sabret. 8- O boru, çalınınca. 9- Artık...

Toplam 8 sayfa, 5. sayfa gösteriliyor.« İlk...34567...Son »
Yukarı Çık