İslami Davet

Risale-i Nur

26 Mayıs 2013 20:38

"Bir zaman, bu garazkârâne tarafgirlik neticesi olarak gördüm ki, mütedeyyin bir ehl-i ilim, fikr-i siyasîsine muhâlif bir âlim-i salihi, tekfir derecesinde tezyif etti. Ve kendi fikrinde olan bir münafığı, hürmetkârâne medhetti. İşte, siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm, اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالسِّيَاسَةِ dedim, o zamandan beri hayat-ı siyasiyeden çekildim." (Mektubat, Yirmi İkinci Mektup.) . . . .

27 Mayıs 2012 22:55

Birinci Söz BİSMİLLÂH her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil, ey nefsim, şu mübarek kelime, İslâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudâtın lisan-ı hâl ile vird-i zebânıdır. Bismillâh ne büyük, tükenmez bir kuvvet, ne çok, bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciğe bak, dinle. Şöyle ki: Bedevî Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın...

16 Ağustos 2011 21:29

Sabır Kahramanı Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâmın Tesirli Münâcâtı’nın 4.bölümü olan 2.Lem’a’nın Beşinci Nükte’sini ve Hatime'sini yayınlıyoruz. BEŞİNCİ NÜKTE Üç Meseledir. Birinci Mesele: Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-ı ilâhiyeye iltica edip feryad etmek gerektir. Fakat dinî olmayan musibetler, hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı rahmânîdir. Nasıl ki çoban, gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp, onlar...

7 Ağustos 2011 23:12

Bir Kısım Kardeşlerime Hususî Bir Mektubdur Yazıda usanan ve ibadet ayları olan şuhur-u selâsede sair evradı, beş cihetle ibadet sayılan(Haşiye1) Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadis-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim. Birincisi: (ev kema kaal). Yani, "Mahşerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep şehidlerin kanıyla muvazene edilir, o kıymette olur." İkincisi: (ev kema kaal). Yani, "Bid'aların ve dalâletlerin istilası zamanında sünnet-i...

5 Ağustos 2011 2:34

Üstâd Bediüzzaman Said-i Nursi(ra) Hazretleri'nin eşsiz eseri Risale-i Nur'un 1958 yılında yapılan baskısının orjinal hali sitemizde yayınlanmaya başlamıştır. Bu eşsiz eserin orjinal hali sizlere internet üzerinden okuyacağınız şekilde sunulduktan sonra, indirilecek şekilde dizayn edilerek internet olmayan ortamlarda da istifade edilmesi sağlanacaktır. Aşağıdaki bağlantılardan hazır olan Risale-i Nur'la ulaşabilirsiniz. Lem'alar - Okumak için tıklayınız Fihrist Risalesi - Okumak için tıklayınız Kastamonu Lahikası - Okumak için tıklayınız Sözler...

31 Temmuz 2011 13:53

Sabır Kahramanı Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâmın Tesirli Münâcâtı’nın 3.bölümü olan 2.Lem’a'nın Üçüncü ve Dördüncü Nükte’sini yayınlıyoruz. ÜÇÜNCÜ NÜKTE Bir iki Sözde beyan ettiğimiz gibi, her insan geçmiş hayatını düşünse, kalbine ve lisanına ya "ah" veya "oh" gelir. Yani, ya teessüf eder, ya "Elhamdülillâh" der. Teessüfü dedirten, eski zamanın lezaizinin zevâl ve firakından neş'et eden manevî elemlerdir. Çünkü zeval-i lezzet elemdir. Bazen muvakkat bir...

24 Temmuz 2011 1:02

Sabır Kahramanı Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâmın Tesirli Münâcâtı'nın 2.bölümü olan 2.Lem'a'nın İkinci Nükte'sini yayınlıyoruz. İKİNCİ NÜKTE Yirmi Altıncı Sözde sırr-ı kadere dair beyan edildiği gibi, musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur. Birinci vecih: Cenâb-ı Hak, insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış; o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tağyir eder, muhtelif esmasının cilvesini...

13 Temmuz 2011 18:50

"Eyyüb de hatırla ki, Rabbine şöyle niyaz etmişti: 'Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.'" Enbiyâ Sûresi: 21:83. SABIR KAHRAMANI Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâmın şu münâcâtı, hem mücerreb, hem tesirlidir. Fakat, âyetten iktibas suretinde, bizler münâcâtımızda "Ey Rabbim! Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin." demeliyiz. Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâmın meşhur kıssasının hülâsası şudur ki: Pek çok yara, bere içinde epey...

3 Temmuz 2011 17:47

Üstâd Bediüzzaman Said-i Nursi(ra) hazretlerinin yazdığı Sikke-i Tasdik-i Gaybi isimli eserin Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar bölümünde geçen bir mektupta âhirzamanda gelecek Hz.Mehdi(as)'nin vazifeleriyle ilgili verilen bilgiler: "Ümmetin beklediği, âhirzamanda gelecek zâtın üç vazifesinden en mühimi ve en büyüğü ve en kıymettarı olan iman-ı tahkikîyi neşir ve ehl-i imanı dalâletten kurtarmak cihetiyle, o en ehemmiyetli vazifeyi aynen...

25 Haziran 2011 11:59

Mühim Bir Suale Hakikatli Cevaptır - Emirdağ Lahikası Büyük memurlardan birkaç zat benden sordular ki: "Mustafa Kemal sana üç yüz lira maaş verip Kürdistana ve vilayat-ı şarkiyeye Şeyh Sünusi yerine vaiz-i umumi yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilal yüzünden kesilen yüz bin adamın hayatlarını kurtarmaya sebep olurdun" dediler. Ben de onlara cevaben dedim ki: Yirmişer, otuzar senelik hayat-ı...

8 Temmuz 2010 0:29

MİRACIN SEMERELERİ Mi'racın semeratı ve faydası nedir? Elcevab: Şu şecere-i tûbâ-i mâneviye olan Mi'racın beşyüzden fazla meyvelerinden nümune olarak yalnız beş tanesini zikredeceğiz. Birinci Meyve: Erkân-ı îmâniyenin hakaikını göz ile görüp, Melâikeyi, Cennet'i, âhireti, hattâ Zât-ı Zülcelâl'i göz ile müşahede etmek; kâinata ve beşere öyle bir hazine ve bir nur-u ezelî ve ebedî bir hediye getirmiştir ki: Şu kâinatı, perişan ve fâni...

8 Temmuz 2010 0:22

MİRAC-I MUHAMMEDİ (SAV) İHTAR: Mi’rac mes’elesi, erkân-ı îmâniyenin usûlünden sonra terettüb eden bir neticedir. Ve Erkân-ı îmâniyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkân-ı îmâniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhidlere karşı elbette bizzat isbat edilmez. Çünkü: Allahı bilmeyen, Peygamberi tanımayan ve melâikeyi kabûl etmeyen veya semâvatın vücudunu inkâr eden adamlara Mi’racdan bahsedilmez. Evvelâ o erkânı isbat etmek lâzım geliyor. Öyle ise biz,...

15 Haziran 2010 23:35

1950 yılında ön yüzbaşı rütbesiyle Isparta’da Üstad Bediüzzamanı ziyarete gider. Ancak Üstadın hizmetinde bulunan Zübeyir Gündüzalp, Mehmed KAYALAR’a: Üstad, 15 günden beri şiddetli hastadır, en yakın talebelerini dahi kabul etmiyor, diye söyler, bunun üzerine, Mehmed KAYALAR : Bingöl’den Mehmed KAYALAR zatınızı ziyarete gelmiş deyiverin, dedi. Üstad Bediüzzaman Hazretlerine, bunu söylediğimde kendisine sanki bir hal oldu, aniden iyileşti ve hemen içeriye alın!dedi. Üstad hızlıca...

Toplam 4 sayfa, 3. sayfa gösteriliyor.1234
Yukarı Çık