ÇEVİRİLER

Al-Fatiha (1) – Pristup

Mekka – 7 ajet U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, 2. Milostivog, Samilosnog, 3. Vladara Dana sudnjeg, 4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomo} tra`imo! 5. Uputi nas na pravi put, 6. na put onih kojma si milost Svoju darovao, 7. a ne onih koji su protiv sebe srd`bu izazvali, niti onih koji su…

Devamını Oku »

Al-Baqara (2) – Krava

Medina – 286 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Elif Lam Mim. 2. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; 3. onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga {to im mi budemo davali; 4. i onima koji budu vjerovali u ono {to…

Devamını Oku »

Ali-’Imran (3) – Imranova porodica

Ali-’Imran (3) – Imranova porodica Medina – 200 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Elif–lam–mim 2. Allah je – nema boga osim Njega – @ivi i Vje~ni! 3. On tebi objavljuje Knjigu, pravu istinu, koja prethodne potvr|uje, a Tevrat i Ind`il objavio je 4. jo{ prije, kao putokaz ljudima, a objavio je i ostale koje rastavljaju istinu od neistine.…

Devamını Oku »

An-Nisa (4) – @ene

Medina – 176 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. O ljudi, bojte se Gospodar svoga, koji vas od jednog ~ovjeka stvara, a o njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge mu{karce i `ene rasijao. I Allah se bojte – s imenom ~ijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno…

Devamını Oku »

Al-Ma’ida (5) – Trpeza

Medina – 120 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. O vjernici, ispunjavajte obaveze! Dozvoljava vam se stoka, ali ne ona koja }e vam se navesti; dok obrede had`d`a obavljate, nije vam dozvoljeno da lovite. Uistinu, Allah propisuje {to On ho}e. 2. O vjernici, ne omalova`avajte Allahove odredbe had`d`a, ni sveti mjesec, ni kurbane, naro~ito one ogrlicama obilje`ene, ni one…

Devamını Oku »

Al-An’-am (6) – Stoka

Mekka – 165 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Hvaljen neka je Allah koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni koji ne vjeruju – druge sa Gospodarom svojim izjedana~uju! 2. On vas od zemlje stvara i ~as smrti odre|uje, i samo On zna kada }e Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate.…

Devamını Oku »

Al-A’raf (7) – Bedemi

Mekka – 206 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Elif-lam-mim-sad. 2. Objavljujete ti se Knjiga – i neka ti u grudima ne bude nikakve tegobe zbog nje da njome opominje{ i da vjernicima bude pouka. 3. Slijedite ono {to vam se od Gospodara va{eg objavljuje i ne uzimajte, pored Njega, nekog drugog kao za{titinika! – A kako vi malo…

Devamını Oku »

Al-Anfal (8) – Plijen

Medina – 75 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Pitaju te o plijenu: “Plijen pripada Allahu i Poslaniku.” Zato se bojte Allaha i izgladite me|usobne razmirice, i pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, ako ste pravi vjernici. 2. Pravi vjernici su samo oni ~ija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se rije~i Njegove kazuju,…

Devamını Oku »

At-Tewba (9) – Pokajanje

Medina – 129 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Obznana od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobo{cima s kojima ste zaklju~ili ugovore: 2. “Putujte po svijetu jo{ ~etiri mjeseca, ali znajte da Allahu ne}ete uma}i i da }e Allah nevjernike osramotiti”; 3. i proglas od Allaha i Njegova Poslanika ljudima na dan velikog had`d`a: “Allah i Njegov Poslanik ne…

Devamını Oku »

Yunus (10) – Junus

Mekka – 109 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Elif-lam-ra. Ovo su ajeti mudre Knjige. 2. Za{to je ~udno ljudima {to Mi objavljujemo jednom izme|u njih: “Opominji ljude! A vjernike obraduj divnom nagradom kod Gospodara njihova!” Nevjernici govore: “Ovaj je zaista pravi ~arobnjak!” 3. Gospodar va{ je Allah, koji je nebesa i Zemlju za {est vremenskih razdoblja stvorio, a…

Devamını Oku »

Hud (11) – Hud

Mekka – 123 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Elif-lam-ra. Ovo je Knjiga ~iji se ajeti pomno ni`u i od vremena do vremena objavljuju, od Mudrog i Sveznaju}eg, 2. da se samo Allahu klanjate, – ja sam vam od Njega, da opominjem i da radosne vijesti kazujem -, 3. da od Gospodara svoga oprosta tra`ite i da se pokajete,…

Devamını Oku »

Yusuf (12) – Jusuf

Mekka – 111 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Elif-lam-ra. Ovo su ajeti Knjige jasne! 2. Objavljujemo je kao Kur’an na arapskom jeziku da biste razumjeli. 3. Objavljuju}i ti ovaj Kur’an, Mi tebi o najljep{im doga|ajima kazujemo iako prije njega nisi doista ni{ta znao: 4. Kada Jusuf re~e ocu svome; “O o~e moj, sanjao sam jedanaest zvijezda, i Sunce…

Devamını Oku »

Ar-Ra’d (13) – Grom

Medina – 43 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Elif-lam-mim-ra. Ovo su ajeti Knjige! A ono {to ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina je, ali ve}ina ljudi ne}e da vjeruje. 2. Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda svemirom zavladao, i Sunce i Mjesec pot~inio, svako se kre}e o roka odre|enog; On upravlja svim i…

Devamını Oku »

Ibrahim (14) – Ibrahim

Mekka – 52 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Elif-lam-ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova Gospodara, izvede{ iz tmina na svjetlo, na put Silnoga i Hvaljenoga 2. Allaha, ~ije je ono {to je na nebesima i ono {to je na Zemlji. A od u`asne patnje te{ko nevjernicima, 3. koji `ivot na ovome svijetu vi{e vole od…

Devamını Oku »

Al-Higr (15) – Ibrahim

Mekka 99 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Elif-lam-ra. Ovo su ajeti knjige, Kur’ana jasnog! 2. Za`ali}e nevjernici ~esto {to nisu postali muslimani. 3. Pusti ih neka jedu i nasla|uju se, i neka ih zavara nada, – zna}e oni! 4. A Mi smo uni{tavali gradove samo u odre|eno vrijeme, 5. nijedan narod ne mo`e ni ubrzati ni usporiti konac…

Devamını Oku »

An-Nahl (16) – P~ele

Mekka – 128 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Ono {to je Allah odredio – dogodi}e se; zato to ne po`urujte! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje njemu ravnim smatraju! 2. On {alje meleke s Objavom, po volji Svojoj, onim robovima Svojim kojima ho}e: “Opominjite da nema boga osim Mene i bojte Me…

Devamını Oku »

Al-Isra’ (17) – No}no putovanje

Mekka – 111 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom ~asu no}i preveo Svoga roba iz Hrama ~asnog u Hram daleki, ~iju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Na{a pokazali. – On, uisitinu, sve ~uje i sve vidi. 2. A Musau smo Knjigu dali i uputstvom je sinovima Israilovim u~inili:…

Devamını Oku »

Al-Kahf (18) – Pe}ina

Mekka – 110 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Hvaljen neka je Allah koji Svome robu objavljuje Knjigu, i to ne iskrivljenu, nego 2. ispravnu, da te{kom kaznom, koju }e On dati, opomene, a da vjernike koji ~ine dobra djela divnom nagradom obraduje, 3. u kojoj }e vje~no boraviti, 4. i da opomene one koji govore: “Allah je Sebi…

Devamını Oku »

Maryam (19) – Merjema

Mekka – 98 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Kaf-ha-ja-ajin-sad. 2. Kazivanje o milosti Gospodara tvoga prema robu Njegovu Zekerijjau, 3. kad je on Gospodara svoga tiho zovnuo, 4. i rekao: “”Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedjela, a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao. 5. Bojim se ro|aka svojih po krvi…

Devamını Oku »

Ta ha (20) – Taha

Mekka – 135 ajeta ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Ta-ha. 2. Ne objavljujemo Kur’an da se mu~i{, 3. ve} da bude pouka onome koji se boji, – 4. objavljuje ga stvoritelj Zemlje i nebesa visokih, 5. Milostiv, koji upravlja svemirom svim. 6. Njegovo je {to je na nebesima i {to je na Zemlji i {to je izme|u njih i {to…

Devamını Oku »

Al-Anbiya (21) – Vjerovjesnici

Mekka – 112 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Ludima se bli`i ~as polaganja ra~una njihova, a oni, bezbri`ni, ne mare za to. 2. I ne do|e im nijedna nova opomena od Gospodara njihova kojoj se, slu{aju}i je, ne podsmjehuju 3. Srca rasijanih. A mnogobo{ci govore {apatom: “Da li je ovaj ne{to drugo do ~ovjek kao i vi? Zar…

Devamını Oku »

Al-Hagg (22) – Had`d`

Medina – 78 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista }e potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki doga|aj biti! 2. Na dan kad ga do`ivite svaka dojilja }e ono {to doji zaboraviti, a svaka trudnica }e svoj trud pobaciti, i ti }e{ vidjeti ljude pijane, a oni ne}e pijani biti, ve}e }e tako…

Devamını Oku »

Al-Mu’minun (23) – Vjernici

Mekka – 118 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Ono {to `ele – vjernici }e posti}i, 2. oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, 3. i koji ono {to ih se ne ti~e izbjegavaju, 4. i koji milostinju udjeljuju, 5. i koji stidna mjesta svoja ~uvaju, – 6. osim od `ena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni,…

Devamını Oku »

An-Nur (24) – Svjetlost

Medina – 64 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Objavljujemo suru i njezine propise ~inimo obaveznim! U njoj objavljujemo jasne dokaze da biste pouku primili. 2. Bludnicu i bludnika izbi~ujte sa stotinu udara bi~a, svakog od njih, i neka vas pri vr{enju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sa`aljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i…

Devamını Oku »

Al-Furqan (25) – Furkan

Mekka – 77 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Neka je uzvi{en Onaj koji robu Svome objavljuje Kur’an da bi svjetovima bio opomena, 2. Onaj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio! 3. Neki pored Njega bo`anstva prihvataju koja ni{ta ne…

Devamını Oku »

A{-[u’ara’ (26) – Pjesnici

Mekka – 227 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Ta-sin-mim.2. Ovo su ajeti Knjige jasne! 3. Zar }e{ ti sebe uni{titi zato {to ovi ne}e da postanu vjernici? 4. Kad bismo htjeli, Mi bismo im s neba jedan znak poslali pred kojim bi oni {ije svoje sagnuli. 5. I njima ne do|e nijedna nova opomena od Milostivoga, a da…

Devamını Oku »

An-Naml (27) – Mravi

Mekka – 93 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Ta-sin. Ovo su ajeti Kur’ana i Knjige jasne, 2. upute i radosne vijesti onima koji vjeruju, 3. koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji u onaj svijet ~vrsto vjeruju. 4. Onima koji u onaj svijet ne vjeruju Mi prikazujemo kao lijepe postupke njihove – zato oni lutaju; 5. njih…

Devamını Oku »

Al-Qasas (28) – Kazivanje

Mekka – 88 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Ta-sin-mim. 2. Ovo su ajeti Knjige jasne! 3. Mi }emo ti kazati neke vijesti o Musau i faraonu, onako kako je bilo, a to za one ljude koji vjeruju. 4. Faraon se u zemlji bio ponio i stanovnike njezine na stranke bio izdjelio; jedne je tla~io, mu{ku im djecu klao,…

Devamını Oku »

Al-’Ankabut (29) – Pauk

Mekka 69 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Elif Lam Mim. 2. Misle li ljudi da }e biti ostavljeni na miru ako ka`u: “Mi vjerujemo!” i da u isku{enje ne}e biti dovedeni? 3. A Mi smo u isku{enje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji la`u. 4.…

Devamını Oku »

Ar-Rum (30) – Bizantinci

Mekka – 60 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Elif-lam-mim. 2. Bizantinci su pobje|eni. 3. u susjednoj zemlji, ali oni }e, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti 4. za nekoliko godina – i prije, i poslije, Allahova je odluka – i tada }e se vjernici radovati 5. Allahovoj pomo}i, – On poma`e kome ho}e, On je Silan i Samilostan -,…

Devamını Oku »

Luqman (31) – Lukman

Mekka – 34 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Elif lam-mim. 2. Ovo su ajeti mudre Knjige, 3. upute i milosti onima koji budu dobro ~inili, 4. onima koji molitvu budu obavljali i zekat davali i koji u onaj svijet budu ~vrsto vjerovali; 5. njima }e Gospodar njihov na pravi put ukazati i oni }e `elje svoje ostvariti. 6.…

Devamını Oku »

As-Sagda (32) – Padanje ni~ice

Mekka – 30 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Elif-lam-mim. 2. Knjigu objavljuje, u to nema sumnje, Gospodar svjetova, 3. a oni govore: “On je izmi{lja!” Ne, ona je istina od Gospodara tvoga da opominje{ narod kojemu prije tebe nije do{ao niko da ga opominje, da bi i{ao pravim putem. 4. Allah je nebesa i Zemlju i ono {to…

Devamını Oku »

Al-Ahzab (33) – Saveznici

Medina – 73 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. O Vjerovjesni~e, Allaha se boj, a nevjernike i licemjere ne slu{aj – Allah, uistinu, sve zna i mudar je – 2. i slijedi ono {to ti Gospodar tvoj objavljuje – Allah dobro zna ono {to vi radite – 3. i u Allaha se pouzdaj, Allah je za{titinik dovoljan! 4. Allah…

Devamını Oku »

Saba’ (34) – Saba

Mekka – 54 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Neka je hvaljen Allah, ~ije je sve ono na nebesima i sve ono na Zemlji! Hvaljen neka bude i na onom svijetu! On je Mudar i Sveznaju}i. 2. On zna {ta u zemlju ulazi, a {ta iz nje izlazi, i {ta se s neba spu{ta, a {ta se na nj…

Devamını Oku »

Fatir (35) – Stvoritelj

Mekka – 45 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i ~etiri krila ~ini izaslanicima; On onome {to stvara dodaje {to ho}e, On, uistinu, sve mo`e. 2. Milost koju Allah podari ljudima niko ne mo`e, poslije Njega, dati; On je silan i mudar. 3. O ljudi,…

Devamını Oku »

Ya Sin (36) – Jasin

Mekka – 83 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Ja Sin. 2. Tako Mi Kur’ana mudrog, 3. ti si, uistinu, poslanik, 4. na pravom putu, 5. po objavi Silnoga i Samilosnoga, 6. da opominje{ narod ~iji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodu{an! 7. O ve}ini njih se ve} obistinila Rije~ – zato oni ne}e vjerovati. 8. Mi smo…

Devamını Oku »

As-Saffat (37) – Redovi

Mekka – 182 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Tako Mi onih u redove poredanih 2. i onih koji odvra}aju 3. i onih koji opomenu ~itaju, – 4. va{ Bog je, uistinu, Jedan, 5. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga {to je izme|u njih i Gospodar Istoka! 6. Mi smo nebo najbli`e vama sjajnim zvijezdama okitili 7. i ~uvamo…

Devamını Oku »

Sad (38) – Sad

Mekka – 88 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Sad. Tako Mi Kur’ana slavnog, 2. doista su bahati i inad`ije oni koji ne}e da vjeruju! 3. Koliko smo Mi naroda prije njih uni{tili. I oni su za pomo} vapili, ali je bilo kasno! 4. Oni se ~ude {to im je jedan od njih do{ao da ih opominje, i govore…

Devamını Oku »

Az-Zumar (39) – Skupovi

Mekka – 75 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri! 2. Mi ti, doista, objavljujemo Knjigu, pravu istinu, zato se klanjaj samo Allahu iskreno Mu ispovijedaju}i vjeru! 3. Iskreno ispovjedanje vjere dug je Allahu! A onima koji pored Njega uzimaju za{titnike: “Mi im se klanjamo samo zato da bi nas {to vi{e Allahu pribli`ili”…

Devamını Oku »

Al-Mu’min (40) – Vjernik

Mekka – 85 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Ha mim. 2. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Sveznaju}i, 3. koji opra{ta grijehe i prima pokajanje, koji strahovito ka`njava i obilno nagra|uje; drugog boga osim Njega nema, Njemu se sve vra}a. 4. O Allahovim ajetima raspravljaju samo oni koji ne vjeruju, pa neka te ne obmanjuje to {to se oni…

Devamını Oku »

Fussilat (41) – Obja{njenje

Mekka – 54 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Ha-mim. 2. Objava je od Milostivog, Samilosnog, 3. Knjiga ~iji su ajeti jasno izlo`eni, Kur’an na arapskom jeziku za ljude koji znaju, 4. vijesnik radosnih vijesti i opomena, – pa opet ve}ina njih glavu okre}e, ne}e ni da ~uje. 5. “Srca na{a su” – govore oni – “pod pokriva~ima, daleka…

Devamını Oku »

A{-[ura (42) – Dogovaranje

Mekka – 53 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Ha-mim 2. Ajin-sin-kaf. 3. Eto tako Allah Silni i Mudri objavljuje tebi, kao i onima prije tebe. 4. Njegovo je ono {to je na nebesima i ono {to je na Zemlji, i On je Svevi{nji, Veli~anstveni! 5. Gotovo da se nebesa raspadnu jedna iznad drugih! A meleki veli~aju i hvale…

Devamını Oku »

Az-Zuhruf (43) – Ukras

Mekka – 89 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Ha-mim. 2. Tako Mi Knjige jasne, 3. Mi je objavljujemo kao Kur’an na arapskom jeziku, da biste razumjeli, 4. a on je u Glavnoj Knjizi, u Nas, cijenjen i pun mudrosti. 5. Zar da odustanemo da vas opominjeno zato {to svaku mjeru zla prelazite? 6. A koliko smo Mi prija{njim…

Devamını Oku »

Ad-Duhan (44) – Dim

Mekka – 59 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Ha-mim. 2. Tako Mi Knjige jasne, 3. Mi smo po~eli da je u Blagoslovljenoj no}i objavljujemo, – i Mi, doista, opominjemo – 4. u kojoj se svaki mudri posao rije{i 5. po zapovijedi Na{oj! Mi smo, zaista, slali poslanike 6. kao milost Gospodara tvoga – On, uistinu, sve ~uje i…

Devamını Oku »

Oni koji kle~e (45) – Al-Gatiya

Mekka – 37 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Ha-mim. 2. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri! 3. Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju; 4. i stvaranje vas i `ivotinja koje je razasuo dokazi su za ljude koji su ~vrsto ubje|eni; 5. i smjena no}i i dana i ki{a koju Allah s neba…

Devamını Oku »

Al-Ahqaf (46) – Ahkaf

Mekka – 35 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Ha Mim. 2. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri! 3. Mi smo nebesa i Zemlju i ono {to je izme|u njih mudro stvorili i do roka odre|enog, ali nevjernici okre}u glave od onoga ~ime im se prijeti. 4. Reci: “Ka`ite vi meni ili poka`ite mi {ta su stvorili na Zemlji…

Devamını Oku »

Al-Hugurat (49) – Sobe

Medina – 18 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. O vjernici, ne odlu~ujte se ni za {to dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve ~uje i sve zna. 2. O vjernici, ne di`ite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njima glasno, kao {to glasno jedan s drugim…

Devamını Oku »

Qaf (50) – Kaf

Mekka – 45 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Kaf. Tako Mi Kur’ana slavnog, 2. oni se ~ude {to im je do{ao jedan od njih da ih opominje, pa, nevjernici, govore: “To je ~udna stvar: 3. zar kad pomremo i zemlja postanemo…? Nezamisliv je to povratak!” 4. Mi znamo {ta }e od njih zemlja oduzeti, u nas je Knjiga…

Devamını Oku »

Ad-Dariyat (51) – Oni koji pu{u

Mekka – 60 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Tako Mi onih koji pu{u sna`no, 2. i onih koji teret nose, 3. i onih koji plove lahko, 4. i onih koji naredbe sprovode, – 5. istina je, zaista, ono ~ime vam se prijeti, 6. nagrada i kazna sigurno }e biti! 7. Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva, 8. vi…

Devamını Oku »

At-Tur (52) – Gora

Mekka – 49 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Tako Mi Gore, 2. i Knjige u retke napisane, 3. na ko`i razvijenoj, 4. i Hrama poklonika punog, 5. i svoda uzdignutog, 6. i mora napunjenog, – 7. kazna Gospodara tvoga sigurno }e se dogoditi, 8. nitko je ne}e mo}i otkloniti 9. na Dan kada se nebo silno uzburka, 10.…

Devamını Oku »

An-Nagm (53) – Zvijezda

Mekka – 62 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Tako mi zvijezde kad zalazi, 2. va{ drug nije s pravog puta skrenuo i nije zalutao! 3. On ne govori po hiru svome – 4. to je samo Objava koja mu se obznanjuje, 5. u~i a jedan ogromne snage, 6. razoriti, koji se pojavio u liku svome 7. na obzorju…

Devamını Oku »

Al-Qamar (54) – Mjesec

Mekka – 55 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Bli`i se ^as i Mjesec se raspolutio! 2. a oni, uvijek kada vide ~udo, okre}u glave i govore: “^arolija neprestana!” 3. Oni ne vjeruju i povode se za prohtjevima svojim, a sve je ve} odre|eno. 4. i dolaze im vijesti koje treba da ih odvrate – 5. mudrost savr{ena -,…

Devamını Oku »

Ar-Rahman (55) – Milostivi

Medina – 78 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Milostiv 2. pou~ava Kur’anu, 3. stvara ~ovjeka, 4. u~i ga govoru, 5. Sunce i Mjesec utvr|enim putanjama plove, 6. i trava i drve}e se pokorava, 7. a nebo je digao. I postavio je terazije 8. da ne prelazite granice u mjerenju – 9. i pravo mjerite i na teraziji ne…

Devamını Oku »

Al-Waqi’a (56) – Doga|aj

Meka – 96 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Kada se Doga|aj dogodi, – 2. doga|anje njegovo niko ne}e poricati -, 3. neke }e poniziti, a neke uzvisiti; 4. kad se Zemlja jako potrese 5. i brda se u komadi}e zdrobe, 6. i postanu pra{ina razasuta, 7. vas }e tri vrste biti: 8. oni sre}ni – ko su sre}ni?!…

Devamını Oku »

Al-Hadid (57) – Gvo`|e

Medina – 29 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Allaha hvali sve {to je na nebesima i na Zemlji, i On je Silni i Mudri. 2. Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji; On `ivot i smrt daje, i On sve mo`e. 3. On je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i On zna sve! 4. U…

Devamını Oku »

Al-Mugadala (58) – Rasprava

Medina – 22 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Allah je ~uo rije~i one koja se s tobom o mu`u svome raspravljala i Allahu se jadala – a Allah ~uje razgovor va{ me|usobni, jer Allah, uistinu, sve ~uje i sve vidi. 2. Oni od vas koji `enama svojim reknu da im nisu vi{e dopu{tene, kao {to im nisu dopu{tene…

Devamını Oku »

Al-Mumtahina (60) – Provjerena

Medina – 13 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. O vjernici, ako ste po{li da se na putu Mome borite i da naklonost Moju steknete, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijeteljujte i ljubav im ne poklanjajte – oni pori~u Istinu koja vam dolazi i izgone Poslanika i vas samo zato {to u Allaha, Gospodara va{eg, vjerujete. Vi im…

Devamını Oku »

As-Saff (61) – Bojni red

Medina – 14 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Allaha hvali ono {to je na nebesima i ono {to je na Zemlji, On je Silni i Mudri! 2. O vjernici, za{to jedno govorite a drugo radite? 3. O, kako je Allahu mrsko kada govorite rije~i koje djela ne prate! 4. Allah voli one koji se na Njegovu putu bore…

Devamını Oku »

Al-Gumu’a (62) – Petak

Medina – 11 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Ono {to je na nebesima i ono {to je na Zemlji hvali Allaha, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga! 2. On je nukima poslao Poslanika, jednog izme|u njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih o~isti i da ih Knjizi i mudrosti nau~i, jer su prije bili u o~itoj zabludi, 3.…

Devamını Oku »

Al-Munafiqun (63) – Licemjeri

Medina – 11 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: “Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov poslanik!” – I Allah zna da si ti, zaista, Njegovo poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi la{ci. 2. Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju, pa od Allahova puta odvra}aju. Ru`no je, doista, kako postupaju:…

Devamını Oku »

At-Tagabun (64) – Samoobmana

Medina – 18 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Ono {to je na nebesima i ono {to je na Zemlji hvali Allaha, Njemu – vlast i Njemu – pohvala; On sve mo`e! 2. On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve {to vi radite Allah dobro vidi. 3. On je nebesa i Zemlju mudro stvorio, i On…

Devamını Oku »

At-Talaq (65) – Razvod braka

Medina – 12 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. O vjerovjesni~e, kada htjednete `ene da pustite, vi ih u vrijeme kada su ~iste pustite, a onda vrijeme koje treba da pro|e brojte i Allaha, Gospodara svoga, bojte se. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, – a ni one neka ne izlaze -, osim ako o~ito sramno djelo u~ine. To…

Devamını Oku »

At-Tahrim (66) – Zabrana

Medina – 12 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. O Vjerovjesni~e, za{to sebi uskra}uje{ ono {to ti je Allah dozvolio – u nastojanju da `ene svoje zadovolji{? A Allah pra{ta i Samilostan je. 2. Allah vam je propisao kako da svoje zakletve iskupite; Allah je va{ Gospodar; On sve zna i Mudar je. 3. Kada je Vjerovjesnik jednoj od…

Devamını Oku »

Al-Mulk (67) – Vlast

Mekka – 30 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Uzvi{en je Onaj u ~ijoj je ruci vlast – On sve mo`e! – 2. Onaj koji je dao smrt i `ivot da bi isku{ao koji od vas }e bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji pra{ta -, 3. Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti…

Devamını Oku »

Al-Qalam (68) – Kalem

Mekka – 52 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Nun. Tako Mi kalema i onoga {to oni pi{u, 2. ti nisi, milo{}u Gospodara svoga, lud; 3. ti }e{ sigurno nagradu neprekidnu dobiti 4. jer ti si, zaista najljep{e }udi 5. i ti }e{ vidjeti, a i oni }e vidjeti, 6. ko je od vas lud. 7. Gospodar tvoj dobro…

Devamını Oku »

Al-Haqqa (69) – ^as neizbje`ni

Mekka – 52 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. ^as neizbje`ni, 2. {ta je ~as neizbje`ni, 3. i otkud ti zna{ {ta je ~as neizbje`ni? 4. Semud i Ad su Smak svijeta poricali 5. pa je Semud uni{ten glasom strahovitim, 6. a Ad uni{ten vjetrom ledenim, silovitim, 7. kome je On vlast nad njima, sedam no}i i osam dana…

Devamını Oku »

Al-Ma’arig (70) – Stepeni

Mekka – 44 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Neko je zatra`io da se kazna izvr{i 2. nad nevjernicima, – niko ne mo`e sprije~iti 3. da to Allah, Gospodar nebesa, ne u~ini, 4. k Njemu se penju meleki i D`ibril u danu koji pedeset hiljada godina traje, 5. zato ti budi strpljiv ne jadikuju}i, 6. Oni misle da se…

Devamını Oku »

Nuh (71) – Nuh

Mekka – 28 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: “Opominji narod svoj prije nego {to ga stigne patnja nesnosna!” 2. “O narode moj,” – govorio je on – “ja vas otvoreno opominjem: 3. Allahu se klanjajte i Njega se bojte i meni poslu{ni budite, 4. On }e vam grijehe va{e oprostiti i u…

Devamını Oku »

Al-Ginn (72) – D`inni

Mekka – 28 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko d`innova prislu{kivalo i reklo: ’Mi smo, doista Kur’an, koji izaziva divljanje, slu{ali 2. koji na pravi put upu}uje – i mi smo u nj povjerovali i vi{e nikoga ne}emo Gospodaru na{em ravnim smatrati,’ 3. a On nije – neka uzvi{eno bude dostojanstvo Gospodara…

Devamını Oku »

Al-Muzzammil (73) – Umotani

Mekka – 20 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. O ti, umotani! 2. probdij no}, osim malog dijela; – 3. polovinu njezinu ili malo manje od nje; 4. ili malo vi{e od nje, i izgovaraj Kur’an pa`ljivo 5. Mi }emo ti, doista, te{ke rije~i slati – 6. ta ustajanje no}u, zaista, ja~e djeluje i izgovara se jasnije, 7. a…

Devamını Oku »

Al-Muddattir (74) – Pokriveni

Mekka – 56 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. O ti, pokriveni! 2. Ustani i opominji! 3. I Gospodara svoga veli~aj! 4. I haljine svoje o~isti! 5. I kumira se kloni! 6. I ne prigovaraj dr`e}i da je mnogo! 7. I radi Gospodara svoga trpi! 8. A kada se u rog puhne – 9. bi}e to naporan dan 10.…

Devamını Oku »

Al-Qiyama (75) – Smak svijeta

Mekka – 40 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi 2. i kunem se du{om koja sebe kori. 3. Zar ~ovjek misli da kosti njegove ne}emo sakupiti? 4. Ho}emo, Mi mo`emo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo. 5. Ali, ~ovjek ho}e dok je `iv da grije{i 6. pa pita: “Kada }e Smak svijeta biti?”…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı