De Heilige Kuran

De Heilige Kuran (Dutch)

Al-Ihlas (112) – Iskrenost

Mekka – 4 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Reci: “On je Allah – jedan! 2. Allah je Uto~i{te svakom! 3. Nije rodio i ro|en nije, 4. i niko Mu ravan nije!”

Devamını Oku »

1. Het Begin (Al-Faatihah)

Het Openings Hoofdstuk van de Heilige Koran. Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 7 strofen. 1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 2. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. 3. De Barmhartige, de Genadevolle. 4. Meester van de Dag des Oordeels. 5. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp. 6. Leid…

Devamını Oku »

2. De Koe (Al-Baqarah)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 286 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alif Laam Miem. 2. Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de godvrezenden. 3. Die in het onzienlijke geloven en het gebed houden en die weldoen met hetgeen Wij hun hebben geschonken. 4. En die geloven in…

Devamını Oku »

3. Het Huis van Imraan (Al-Imraan)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 200 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alif Laam Miem. 2. Allah! Er is geen God, dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. 3. Hij heeft u het Boek met de waarheid nedergezonden, vervullende, hetgeen er aan voorafgaat en Hij zond voordien de Torah en het Evangelie als leiding voor…

Devamını Oku »

4. De Vrouwen (An-Nisa)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 176 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. O, gij mensen, vreest uw Heer, Die u van één enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde en vreest Allah in Wiens naam gij een beroep op elkander doet en (weest plichtsgetrouw) betreffende…

Devamını Oku »

5. Het Tafel (Al-Maidah)

Strofe drie bevat waarschijnlijk de laatste woorden van de Koran die werden gereveleerd. Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 120 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. O, gij die gelooft, komt uw verdragen na. Viervoetige dieren buiten die welke u zijn aangegeven, zijn u geoorloofd; het wild is niet geoorloofd te achten terwijl gij ter…

Devamını Oku »

6. Het Vee (Al-An’aam)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 165 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alle lof komt Allah toe, Die de hemelen en de aarde schiep en de duisternis en het licht deed ontstaan; toch stellen de ongelovigen gelijken naast hun Heer. 2. Hij is het, Die u uit klei schiep en daarna een termijn bepaalde.…

Devamını Oku »

7. De Verheven Plaatsen (Al-Aa’raaf)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 206 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alif Laam Miem Saad. 2. (Dit is) een (volmaakt) Boek, dat aan u is geopenbaard – laat er daarom in uw hart geen twijfel zijn om er mede te waarschuwen; – dit is een aanmaning voor de gelovigen. 3. Volgt hetgeen u…

Devamını Oku »

8. De Oorlogsbuit (Al-An’faal)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 75 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Zij vragen u omtrent de oorlogsbuit. Antwoord: “De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper. Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen zijt.” 2. Ware gelovigen zijn slechts degenen wier hart…

Devamını Oku »

9. Berouw (At-Taubah)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 129 strofen. 1. Dit is de verklaring van ontheffing door Allah en zijn boodschapper tegenover degenen der afgodendienaren met wie gij een verdrag hebt gesloten. 2. Gaat daarom in het land rond voor vier maanden en weet, dat gij Allah niet kunt ontsnappen en dat Allah de ongelovigen zal vernederen. 3. En dit…

Devamını Oku »

10. Jonas (Joenos)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 109 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alif, Laam, Raa. Dit zijn de verzen van het Boek vol van Wijsheid. 2. Is het vreemd voor de mensen, dat Wij een man uit hun midden openbaarden: “Waarschuw het mensdom en geef blijde tijding aan degenen die geloven, dat zij een…

Devamını Oku »

11. Hoed

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 123 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alif Laam Raa. Dit is een Boek, waarvan de verzen onherroepelijk zijn gemaakt en bovendien zijn zij in bijzonderheden uitgelegd, door de Alwijze, de Alwetende. 2. (Daarom) aanbidt slechts Allah. Voorzeker, ik (Mohammed) ben voor u een waarschuwer en drager van blijde…

Devamını Oku »

12. Jozef (Joesof)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 111 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alif Laam Raa. Dit zijn de verzen van het Boek, dat alles verklaart: 2. Wij hebben het geopenbaard – als de Arabische Koran- opdat gij moogt begrijpen. 3. Wij verhalen u het schoonste verhaal door u deze Koran te openbaren, ofschoon gij…

Devamını Oku »

13. De Donder (Ar-Ra’d)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 43 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alif Laam Miem Raa. Dit zijn de verzen van het Boek. En hetgeen u door uw Heer is geopenbaard is waar, maar de meeste mensen geloven niet. 2. Allah is Hij, Die de hemelen heeft doen verrijzen zonder pilaren die gij kunt…

Devamını Oku »

14. Abraham (Ibrahiem)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 52 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alif Laam Raa. Dit is een Boek dat Wij u hebben geopenbaard, opdat gij de mensen door het gebod van hun Heer uit de duisternis tot het licht moogt brengen op het pad van de Almachtige, de Geprezene; 2. Van Allah, aan…

Devamını Oku »

15. Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 99 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alif Laam Raa. Dit zijn de verzen van het Boek, de duidelijke Koran. 2. De ongelovigen zullen dikwijls wensen, dat zij Moslims waren. 3. Laat hen eten en zich vermaken en laat hun ijdele hoop hen achteloos maken; zij zullen het weldra…

Devamını Oku »

16. De Bij (An-Nahl)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 128 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Het gebod van Allah is komende, verhaast het daarom niet. Heilig is Hij en verheven boven al hetgeen zij met Hem vereenzelvigen. 2. Hij zendt door Zijn gebod engelen met een Openbaring neder tot wie van Zijn dienaren Hij wil (zeggende): “Waarschuwt,…

Devamını Oku »

17. De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van Israël (Al-Israa, Banie Israa’iel)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Heilig is Hij Die Zijn dienaar bij nacht voerde van de Heilige Moskee naar de Verre Moskee welker omgeving Wij hebben gezegend, opdat Wij hem enkele Onzer tekenen zouden tonen. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende. 2. Wij gaven Mozes het Boek en maakten het tot een richtsnoer voor de…

Devamını Oku »

18. De Spelonk (Al-Kahf)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 110 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alle lof behoort aan Allah, Die het Boek aan Zijn dienaar heeft geopenbaard, gaaf en volmaakt. 2. Volmaakt (in leiding), om te waarschuwen voor Zijn gestrenge kastijding en de gelovigen die goede werken verrichten de blijde tijding te brengen dat zij een…

Devamını Oku »

19. Maria (Marjam)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 98 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Kaaf, Haa, Jaa, ‘Ain, Saad. 2. Dit is een vermelding van de barmhartigheid van uw Heer, betoond aan Zijn dienaar, Zacharia. 3. Toen hij zijn Heer in het verborgene aanriep, 4. Zeide hij: “Mijn Heer, het gebeente in mij is zwak geworden…

Devamını Oku »

20. Taa Haa

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 135 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Taa Haa. 2. Wij hebben u de Koran niet geopenbaard opdat gij (er door) ongelukkig zoudt worden. 3. Doch als een vermaning voor hem die (God) vreest. 4. Een openbaring van Hem, Die de aarde en de verheven hemelen heeft geschapen. 5.…

Devamını Oku »

21. De Profeten (Al-Anmbi’jaa)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 112 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Voor de mensen is de afrekening dichterbij gekomen en toch wenden zij zich in achteloosheid af. 2. Er komt geen nieuwe Vermaning tot hen van hun Heer of zij luisteren er naar terwijl zij er mee spelen. 3. En hun hart is…

Devamını Oku »

22. De Pilgrimstocht (Al-Hadj)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 78 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. O volk, vrees uw Heer, want de schok van het Uur is een verschrikkelijk iets. 2. De Dag waarop elke zogende vrouw haar zuigeling zal vergeten en elke zwangere vrouw zich zal ontdoen van haar dracht; en gij zult mensen bedwelmd zien,…

Devamını Oku »

23. De Gelovigen (Al-Mominoen)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 118 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Inderdaad voorspoedig zijn de gelovigen. 2. Die ootmoedig zijn in hun gebeden. 3. En die al hetgeen ijdel is, schuwen. 4. En die aktief zijn in het betalen van Zakaat. 5. En die hun vleselijke lusten beheersen. 6. Behalve met hun vrouwen…

Devamını Oku »

24. Het Licht (An-Noer)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 64 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Dit is een hoofdstuk, dat Wij hebben geopenbaard en verplichtend gesteld en Wij hebben er duidelijke tekenen in nedergezonden opdat gij er lering uit moogt trekken. 2. Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van…

Devamını Oku »

25. Het Criterion (Al-Forqaan)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 77 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Gezegend is Hij, die de Forqaan (het onderscheid) aan Zijn dienaar heeft neder gezonden, opdat hij een waarschuwer moge zijn voor alle volkeren. 2. Aan Wie het Koninkrijk der hemelen en der aarde toebehoort, Hij heeft zich geen zoon genomen noch heeft…

Devamını Oku »

26. De Dichters (Asj-Sjoaraa)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 227 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Taa Sien Miem. 2. Dit zijn de verzen van het duidelijke Boek. 3. Wellicht zult gij ten dode toe treuren omdat zij niet geloven. 4. Als Wij het willen, kunnen Wij hun een teken van de hemel nederzenden, zodat hun hoofd er…

Devamını Oku »

27. De Mieren (An-Naml)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 93 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Taa Sien. Dit zijn de verzen van de Koran, het duidelijke Boek. 2. Een richtsnoer en goed nieuws voor de gelovigen. 3. Die het gebed houden en de Zakaat betalen, en een vast geloof hebben in het Hiernamaals. 4. Voorzeker, die niet…

Devamını Oku »

28. De Vertelling (Al-Qasas)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 88 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Taa Sien Miem. 2. Dit zijn de verzen van het duidelijke Boek. 3. Wij dragen u het verhaal van Mozes en Pharao voor, in waarheid, ten bate van een volk dat wil geloven. 4. Waarlijk, Pharao handelde aanmatigend in het land en…

Devamını Oku »

29. De Spin (Al-Ankaboet)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 69 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alif Laam Miem. 2. Denken de mensen dat zij (met rust) zullen worden gelaten, alleen omdat zij zeggen: “Wij geloven” zonder dat zij zullen worden beproefd? 3. Wij beproefden degenen die vóór hen waren. Daarom zal Allah ook hen die waarachtig zijn,…

Devamını Oku »

30. De Romeinen (Ar-Roem)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 60 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alif Laam Miem. 2. De Romeinen zijn verslagen 3. In het nabijzijnde land, maar zij zullen na hun nederlaag zeker overwinnen, 4. Binnen een negental jaren – van Allah is het gebod daarvóór en daarna – en op die Dag zullen de…

Devamını Oku »

31. De Wijzen (Loqmaan)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 34 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alif Laam Miem. 2. Dit zijn verzen van het Boek vol van Wijsheid. 3. Een leiding en een genade voor de goeden. 4. Zij, die het Gebed naleven en de Zakaat betalen, en die in het Hiernamaals vast geloven, 5. Zij zijn…

Devamını Oku »

32. De Aanbidding (As-Sadjdah)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 30 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alif Laam Miem. 2. De openbaring van het Boek is zonder twijfel van de Heer der Werelden. 3. Zeggen zij: “Hij heeft het verzonnen?” Neen, het is de Waarheid van uw Heer, opdat gij een volk moogt waarschuwen onder hetwelk vóór u…

Devamını Oku »

33. De Confreranten (Al-Ahzaab)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 73 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. O Profeet, zoek bescherming bij Allah en gehoorzaam de ongelovigen en de huichelaars niet. Allah is Alwetend, Alwijs. 2. Volg hetgeen u is geopenbaard van uw Heer. Voorwaar, Allah is goed op de hoogte van alles wat gij doet. 3. En stel…

Devamını Oku »

34. De Stad van Saba (Saba)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 54 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alle roem komt Allah toe aan Wie alles behoort wat in de hemelen en op aarde is en Hem komt alle Lof toe in het Hiernamaals; Hij is de Alwijze, de Alkennende. 2. Hij weet alles wat de aarde binnengaat en wat…

Devamını Oku »

35. De Schepper (Faatir)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 45 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alle lof komt Allah toe, de Schepper der hemelen en der aarde, Die de engelen tot boodschappers maakt met twee, drie en vier vleugelen. En Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil; want Allah heeft macht over alle dingen. 2.…

Devamını Oku »

36. Jaa Sien

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 83 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Jaa Sien. 2. Bij de Koran, die vol van Wijsheid is, 3. Gij zijt inderdaad één der boodschappers 4. Op het rechte pad. 5. Dit is een openbaring van de Almachtige, de Genadevolle. 6. Opdat gij een volk moogt waarschuwen welks vaderen…

Devamını Oku »

37. Zij die in de Rangen behoren (As-Saaffaat)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 182 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Bij hen, die zich in rijen scharen. 2. En bij hen die berispen. 3. En bij de verkondigers der Vermaning. 4. Voorwaar, (voorwaar), uw God is één (enig God), 5. Heer der hemelen en der aarde en van alles wat er tussen…

Devamını Oku »

38. Saad

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 88 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Saad. Bij de Koran vol van aanzien. 2. Maar de ongelovigen zijn in valse trots en strijd. 3. Hoevele geslachten hebben Wij vernietigd vóór hen! Zij schreeuwden het uit, toen er voor ontkomen geen tijd meer was. 4. En dezen verwonderen zich,…

Devamını Oku »

39. De Groupen (Az-Zomar)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 75 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. De openbaring van dit Boek is van Allah, de Almachtige, de Alwijze. 2. Voorwaar, Wij hebben u het Boek met waarheid geopenbaard; aanbid daarom Allah, oprecht zijnde jegens Hem in onderwerping. 3. Ziet, aan Allah alleen komt oprechte gehoorzaamheid toe. En degenen,…

Devamını Oku »

40. De Gelovige (Al-Momin)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 85 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Haa Miem. 2. De openbaring van dit Boek is van Allah, de Almachtige, de Alwetende. 3. De Vergever der zonden, de Aanvaarder van berouw, de Gestrenge in het straffen, de Heer van genade. Er is geen God buiten Hem. Tot Hem is…

Devamını Oku »

41. Fussilat

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 54 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Haa Miem. 2. Een openbaring van de Barmhartige, de Genadevolle. 3. Een Boek waarvan de verzen zijn verklaard als duidelijke verkondiging voor mensen die kennis bezitten. 4. Als drager van goede tijding en als waarschuwer. Maar de meesten hunner wenden zich af,…

Devamını Oku »

42. De Consultatie (Asj-Sjoera)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 53 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Haa Miem. 2. Ain Sien Qaaf. 3. Zo heeft Allah, de Machtige, de Wijze aan u en aan degenen die vóór u waren, geopenbaard. 4. Aan Hem behoort hetgeen in de hemelen en op aarde is en Hij is de Hoogste, de…

Devamını Oku »

43. Gouden Juwelen (Az-Zochrof)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 89 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Haa Miem. 2. Bij het duidelijke Boek; 3. Voorzeker, Wij hebben het tot een duidelijke verkondiging gemaakt, opdat gij het moogt begrijpen. 4. En voorwaar, dit is in het Boek der Boeken bij Ons, verheven, vol van wijsheid. 5. Zullen Wij u…

Devamını Oku »

44. De Rook (Ad-Dochaan)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 59 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Haa Miem. 2. Bij het duidelijke Boek. 3. Waarlijk, Wij openbaarden het in een gezegende nacht en Wij zijn de Waarschuwer. 4. Waarin al het wijze tot in bijzonderheden is uitgelegd. 5. Door Ons gebod. – Voorzeker, Wij zenden (de profeten) 6.…

Devamını Oku »

45. Het Knielen (Al-Djaasi’jah)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 37 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Haa Miem. 2. De openbaring van dit Boek is van Allah, de Almachtige, de Alwijze. 3. Voorwaar, in de hemelen en op aarde zijn tekenen voor de gelovigen. 4. En in de schepping van uzelf en alle medeschepselen, die Hij verspreidt (over…

Devamını Oku »

46. Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 35 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Haa Miem. 2. De openbaring van dit Boek is van Allah, de Machtige, de Alwijze. 3. Wij hebben de hemelen en de aarde en alles wat er tussen is niet anders dan in waarheid geschapen en voor een vastgestelde tijd; maar de…

Devamını Oku »

47. Mohammed

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 38 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Zij, die (de Waarheid) verwerpen en mensen van Allah’s weg afleiden, hun werk zal Hij vruchteloos maken. 2. Maar zij, die geloven en goede werken doen en in hetgeen aan Mohammed is ge openbaard, geloven – dit is de Waarheid van hun…

Devamını Oku »

48. Overwinning (Al-Fat’h)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Voorwaar, Wij hebben u een klaarblijkelijke overwinning verleend. 2. Zodat Allah u tegen uw voorafgaande en toekomstige (aan u toegeschrevene) zonden moge behoeden en dat Hij Zijn gunst aan u moge vervolmaken en u op het juiste pad moge leiden, 3. En dat Allah u met een machtige hulp moge ondersteunen.…

Devamını Oku »

49. De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 18 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. O, gij die gelooft, weest niet voorbarig bij Allah en Zijn boodschapper, maar vreest Allah. Voorwaar Hij is Alhorend, Alwetend. 2. O gij gelovigen, verheft uw stem niet boven de stem van de profeet en spreekt niet hardop tot hem, zoals gij…

Devamını Oku »

50. Qaaf

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 45 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Qaaf. Bij de glorierijke Koran. 2. Maar zij verwonderen zich dat er uit e hun midden een waarschuwer tot hen kwam. En de ongelovigen zeggen: “Dit is een zonderling iets! 3. Zullen wij in het leven worden geroepen wanneer wij dood gaan…

Devamını Oku »

51. De Winden die verspreiden (Az-Zaari’jaat)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 60 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. (Wij roepen als getuigen) degenen die wijd en zijd verspreiden, 2. En degenen die de last dragen, 3. En degenen die rustig voortgaan, 4. En degenen die de zaak uitdelen. 5. Voorzeker, hetgeen u is beloofd, is waar, 6. En voorwaar, het…

Devamını Oku »

52. De Berg (At-Toer)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 49 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Bij de Berg 2. En bij het geschreven Boek, 3. Op uitgebreide perkament. 4. En bij het veelbezochte huis 5. En bij het hoogverheven dak 6. En bij de boordevolle oceaan, 7. Voorzeker, de straf van uw Heer zal worden voltrokken. 8.…

Devamını Oku »

53. De Ster (An-Nadjm)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 62 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Bij de ster wanneer zij valt, 2. Uw metgezel is noch afgedwaald noch afgeweken, 3. Noch spreekt hij naar eigen begeerte. 4. Het is slechts de Openbaring die wordt nedergezonden. 5. Hij, die grote macht heeft, onderwees hem, 6. Die kracht bezit.…

Devamını Oku »

54. De Maan (Al-Qamar)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 55 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Het Uur is nabij, en de Maan is opengespleten. 2. Maar als zij (de ongelovigen) een teken zien wenden zij zich er van af en zeggen: “Een voortdurende toverkunst.” 3. Zij verloochenen en volgen hun eigen begeerten. Maar elke verordening (Gods) zal…

Devamını Oku »

55. De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 78 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. De Barmhartige 2. Heeft de Koran onderwezen. 3. Hij heeft de mens geschapen 4. En heeft hem de uiteenzetting (er van) geleerd. 5. De zon en de maan doorlopen hun banen volgens het plan. 6. En planten en bomen aanbidden Hem. 7.…

Devamını Oku »

56. De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 96 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Als de Gebeurtenis plaats vindt 2. Zal er niets dit plaatsvinden kunnen tegenhouden – 3. Enigen zal het vernederen, anderen zal het verheffen. 4. Wanneer de aarde hevig zal worden geschokt, 5. En de bergen verbrijzeld, 6. Zullen deze als stof worden…

Devamını Oku »

57. Het Ijzer (Al-Hadied)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 29 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Wat er ook in de hemelen en op aarde is, verheerlijkt Allah; Hij is de Almachtige, de Alwijze. 2. Van Hem is het koninkrijk der hemelen en der aarde. Hij doet sterven en leven en Hij heeft macht over alle dingen. 3.…

Devamını Oku »

58. De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 22 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Allah heeft het woord gehoord van degene die met u aangaande haar man twistte en tot Allah klaagde. En Allah heeft uw gesprek gehoord. Voorwaar, Allah is Alhorend, Alziende. 2. Degenen onder u, die hun vrouwen moeders noemen – dezen zijn hun…

Devamını Oku »

59. De Bijeenkomst (Al-Hasjr)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 24 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alles wat in de hemelen en op aarde is, verheerlijkt Allah; en Hij is de Almachtige, de Alwijze. 2. Hij is het Die de ongelovigen onder de mensen van het Boek, uit hun huizen zette bij de eerste verbanning. Gij dacht niet…

Devamını Oku »

60. De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 13 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. O gij die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden! Biedt gij hun vriendschap aan, hoewel zij de Waarheid die tot u is gekomen hebben verworpen en de boodschapper en uzelf verdrijven, omdat gij in Allah uw Heer gelooft?…

Devamını Oku »

61. De Strijdplaats (As-Saff)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 14 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Wat zich ook in de hemelen en op de aarde bevindt, verheerlijkt Allah; Hij is de Almachtige, de Alwijze. 2. O gij die gelooft, waarom zegt gij hetgeen gij niet doet? 3. Het is afkeurenswaardig bij Allah dat gij zegt hetgeen gij…

Devamını Oku »

62. De Vrijdag (Bijeenkomst) (Al-Djomo’ah)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 11 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alles wat zich in de hemelen en op aarde bevindt verheerlijkt Allah, de Koning, de Heilige, de Almachtige, de Alwijze. 2. Hij is het Die onder de ongeletterden een boodschapper heeft verwekt die Zijn tekenen onder hen verkondigt en hen zuivert en…

Devamını Oku »

63. De Huichelaars (Al-Monaafiqoen)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 11 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Wanneer de huichelaars tot u komen, zeggen zij: “Wij getuigen dat gij inderdaad de boodschapper van Allah zijt.” Allah weet dat gij Zijn boodschapper zijt, en Allah getuigt dat de huichelaars inderdaad leugenaars zijn. 2. Zij hebben hun eden tot een schild…

Devamını Oku »

64. Beider Verlies en Winst (At-Taghaabon)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 18 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Wat er ook in de hemelen en op aarde is, verheerlijkt Allah; Hem is het Koninkrijk en de Lof, want Hij heeft macht over alle dingen. 2. Hij is het Die u geschapen heeft; maar sommigen uwer zijn ongelovig en sommigen uwer…

Devamını Oku »

65. De Scheiding (At-Talaaq)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 12 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. O, profeet, indien gij van de vrouwen scheidt, scheidt dan van haar voor de vastgestelde periode en berekent de periode, en vreest Allah uw Heer. Verdrijft haar niet uit haar vertrekken, noch behoeven zij uit zichzelf weg te gaan (vóór de bepaalde…

Devamını Oku »

66. Denkende dat iets Verboden is (At-Tahriem)

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 12 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. O profeet, waarom verbiedt gij u hetgeen Allah voor u wettig heeft gemaakt? Zoekt gij het behagen uwer vrouwen? En Allah is Vergevensgezind, Genadevol. 2. Allah heeft de annulatie van uw eden voor u verplichtend gesteld en Allah is uw Beschermer en…

Devamını Oku »

67. De Dominie (Al-Molk)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 30 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Gezegend is Hij in Wiens hand het Koninkrijk is en Die macht heeft over alle dingen. 2. Die de dood en het leven heeft ingesteld, opdat Hij u moge beproeven wie onder u zich het beste gedraagt; en Hij is de Almachtige,…

Devamını Oku »

68. De Pen (Al-Qalam)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 52 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Noen. Bij de pen, en bij hetgeen zij schrijven. 2. Gij zijt, bij de gratie van uw Heer, geen krankzinnige. 3. En voorzeker er is een loon voor u dat niet zal ophouden. 4. En gij staat zeker op hoog zedelijk peil.…

Devamını Oku »

69. De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 52 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Datgene wat plaats zal hebben 2. Wat is het dat plaats zal hebben? 3. Gij weet niet wat plaats zal hebben. 4. De Samoed alsook de Aad loochenden de ramp. 5. Wat de Samoed betreft, dezen werden door een overweldigende straf vernietigd.…

Devamını Oku »

70. De Manieren van Ascentie (Al-Ma’aaridj)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 44 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Men vraagt naar de straf, die straks zal vallen 2. Over de ongelovigen, die niemand kan weerhouden, 3. Van Allah, de Heer der wegen die omhoog leiden. 4. De engelen en de geest gaan tot Hem op, in een Dag waarvan de…

Devamını Oku »

71. Noach (Noeh)

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 28 strofen. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Wij zonden Noach tot zijn volk, “Waarschuw uw volk voordat een smartelijke straf over hen komt.” 2. Noach zeide: “O mijn volk! Waarlijk ik ben een duidelijke waarschuwer voor u. 3. Aanbidt daarom Allah, vreest Hem en gehoorzaamt mij. 4. Hij zal…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı