Genel

Yedinci İmam, Musa Kâzım (A.S)

Yedinci İmam, Musa Kâzım (A.S)

İmam Cafer Sadık’ın büyük oğlu olan İmam Musa Kâ-zım’ın annesi Hamîde’dir.

Bu yüce imamın, muasır olduğu Abbasî halifeleri tarafından maruz kaldığı eziyet ve zulümler yürek yakıcı bir durumdadır.

Evet, her Musa’nın bir Firavun’u ve her hakkı bir batıla çeviren kimse vardır. Abbasî halifesi Mehdi, İmam’ı, Medine’den Bağdat’a getirterek zindana attı. Bir süre sonra Abbasî halifesi Mehdi rüya âleminde Emirü’l-Müminin Ali’yi (a.s) kendisine gazaplı bir hâlde görünce sabahleyin İmam’ı serbest bıraktı.

İmam’a en çok eziyet eden Harunu’r-Reşid olmuştur. Bu zalim, bir taraftan ibadet ve itaat ederek ulema, fakirler ve yoksullara ihsan ve bağışta bulunup onları savunurken diğer taraftan Resulullah’ın yadigârı ve imametin mirasçısı olan Ehlibeyt İmamlarına türlü türlü eziyet ve zulümler ediyordu.

Binlerce dalkavukçu ve riyakâr şairleri, kendi arzu ve istekleri doğrultusunda fetvalar veren binlerce âlim ve fakihi sarayına yerleştirip naz-u nimetlere boğarken, ri-salet ve nübüvvet bağının gülü, velâyet ve imamet gülistanının goncası olan zamanın imamı Musa Kâzım’ı karanlık ve rutubetli zindanlarda hapsedip, el ve ayaklarını zincirlerle bağlıyordu.

İşte bu nedenle böyle bir zalimi ve bu kadar gaddar birisini bizim Ehlisünnet uleması öyle yüceltiyor ki hatta adını anarken “Emirü’l-Müminin” demeyi bile ihmal etmi-yorlardı. Fakat bu sade ve beyinsiz insanlar, tarihin kemale doğru akışının sonucu olarak bu riyâ ve dalkavukluk perdelerinin yırtılıp zalim ve zorbaların, tarihin gerçek ve müt-hiş masası üzerinde teşrih ve muhakeme olacaklarını unut-muşlardır.

Harunu’r-Reşid bir defasında İmam Musa Kâzım’ı ken-disiyle birlikte hacca götürdü. Resulullah’ın (s.a.a) ravza-sında Harun, “Allah’ın selamı senin üzerine olsun ey Amca!” diye selâm verdi. Bu esnada İmam Musa Kâzım da oraya girerek, “Allah’ın selamı senin üzerine olsun ey baba!” diye selam verdi. İmam’ın bu sözünden dolayı Harun ona kin besledi.

Yine bir gün İmam Musa Kâzım güzel, uzun ve nurlu sakalını koklarken Harun, “Sakalından hilâfet kokusunu mu alıyorsun?” dedi. İmam ona cevap olarak hemen, “Hayır, ben bundan nübüvvet ve peygamberlik kokusunu alıyorum” buyurdu.

İmam’ın bu fazilet ve üstünlüğünü kıskanan halife Ha-runu’r-Reşid onu zindana atıp gizlice verdiği zehirle şehid etti… Allah’ın lâneti zalim kavmin üzerine olsun.

İmam (a.s) elli beş yaşında, hicretin yüz seksenci yılında receb ayında cuma günü zindanda şehid oldu. “Kâ-zimeyn” denilen cennet mekanı türbesi (Bağdat’ta) İslâm âleminin ziyaretgâhıdır. İmam Musa Kâzım, İmamlar arasında en çok evlâdı olandır. Toplam elli dokuz evlâdı vardır ki bazıları şunlardır:

Ali Rıza, İbrahim, Abbas, Muhammed, Abdullah, Ü-beydullah, Cafer, Hamza, Zeyd, Harum, İshak, Hasan, Hüseyin, Abdurrahman, Fazl, Ahmed, Akil, Kasım, Yahya, Davud. Kızlarından biri, mezarı Mısır’da olan “Amine” ve diğeri günümüzde İran’ın Kum kentindeki mezarı ziyaret edilen ve “Masume-i Kum” diye meşhur olan “Fa-tıma”dır.

İmam Musa Kâzım’a, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermesinden dolayı “hacetler kapısı” anlamında “Babe’l-Havaic” denilmektedir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı