İslami Davet

Makaleler

5 Şubat 2018 12:14

İSLAM İNKILABI, HÜSEYNÎ VE ZEYNEBî ‘MEKTEB’İN VE ‘MESAJ’IN, NURANÎ YANKILANIŞI; İLÂHÎ ŞAHLANIŞI VE CANLANIŞIDIR!… Asrın Fir’avn’ı ve Yezid’i olan Büyük Şeytan Amerika‘ya ve onun mahalli uşağı-kuklası olan küçük-minik şeytanlardan ve yezidciklerden biri durumunda bulunan tağutî şahlık diktatöryasına karşı başlatılan, söz-söylem ve eylemlerini dahi Aşura’dan, alan muhteşem İslam İnkılabı; şanlı Hüseynlerin ve Zeyneplerin (as) vefakâr ve kahraman evlatları, vârisleri ve ta’kipçilerinin çok...

5 Haziran 2017 0:38

İnsan; ferdî olarak, kendini her türlü ‘şirk, küfür, haram ve münkerâttan’, yani Allah-u Teâlâ’nın ‘nehy ettiklerinden’ tamamen ‘ayırıp çıkar­malı ve soyutlamalıdır’. Aynı uygulamayı ailesi ve içinde bulunduğu toplum üzerinde de gerçekleştirmelidir. Bundan sonra da; şahsı, ailesi ve içinde bulunduğu toplum ‘iman, ahlâk ve amel-i salih’ ile mücehhez olup ‘İslâm’ın mücessem ve müşâhhas bir timsâli’ hâline gelmelidir. Ki hicret; ilk merhaleden,...

4 Haziran 2017 13:05

UCB Ali b. Sevid diyor ki, Hz. Musa b. Cafer'den (as) ameli ifsad eden ucb (kendini beğenmek) hakkında sorunca, hazret şöyle buyurdu: "Ucb'un bir çok derecesi vardır. Bu derecelerden biri şudur, insana kendi kötü ameli süslü ve güzel gözükür, o da ucba kapılarak güzel amel ettiğini sanır. Bu derecelerden biri de şudur: Kul rabbine iman eder ve bununla Allah'a minnet etmeye...

23 Mart 2017 19:56

ÜÇÜNCÜ DÜSTURUNUZ: Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlâstadır. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlâs ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Evet, kuvvet hakta ve ihlâsta olduğuna bir delil, şu hizmetimizdir. Bu hizmetimizde bir parça ihlâs, bu davayı isbat eder ve kendi kendine delil olur. Çünkü, yirmi seneden fazla kendi memleketimde ve İstanbul'da ettiğimiz hizmet-i ilmiye ve...

2 Şubat 2017 0:24

Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki-i muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları! Uyanınız! Alem-i İslamın fecr-i sadıkında gaflette bulunmak, katiyen akıl karı değil. Yine alem-i İslamın intibahında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve îmanın nûruyla münevver olarak İslamiyetin terbiyesiyle tekemmül edip, hakîki medeniyet-i insaniye ve terakkî olan medeniyet-i İslamiyeye...

10 Ocak 2017 12:10

BEŞİNCİ İŞARET'tir. Mühim bir sualin gayet muhtasar bir cevabıdır. Sual: Âhirzamanda Hazret-i Mehdî geleceğine ve fesada girmiş Âlemi ıslah edeceğine dair müteaddit rivâyât-ı sahiha var. Halbuki şu zaman cemaat zamanıdır, şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dâhi ve hattâ yüz dahi derecesinde olsa, bir cemaatin mümessili olmazsa, bir cemaatin şahs-ı mânevîsini temsil etmezse, muhâlif bir cemaatin şahs-ı mânevîsine karşı mağlûptur. Şu...

28 Ekim 2016 22:46

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی الشَّيخِ الاَجَلِّ وَ الثِّقَةِ الجَليل، مُحَمَّدِ بنّ يَعقُوبَ الکُلَينی، رضوان الله عليه، عَن عِدَّةٍ مِن اَصحابِنا؛ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ، عَن عُمَرَبنِ يزيدَ، عَن أَبی عَبدِالله، عليه السَّلام، قال: فی التَّوراتِهِ مَکتوبٌ: يَابنَ آدَمَ، تَفَرَّغ لِعِبادَتي؛ اَملاء قَلبَکَ غِنیًّ و لا أَکِلکَ إلی طَلَبِکَ، وَ عَلیَّ اَن أَسُدَّ فاقَتَکَ وَ اَملاء قَلبَکَ خَوفاً مِنّی....

21 Eylül 2016 20:47

Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi(ra)'nin değerli eseri Risale-i Nur'un Mektubat isimli kitabının On Altıncı Mektup isimli bölümünde geçen aşağıdaki bölümde Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi(ra), Rusya'da esaret altındayken görmediği zulmü Türkiye'de yaşamaktayken gördüğünü açıklamaktadır. "Adem-i müracaatımın sebeplerinden sekizincisi: "Gayr-ı meşru bir muhabbetin neticesi, merhametsiz bir adâvet olduğu" kaidesince, âdil olan kader-i İlâhî, lâyık olmadıkları halde meylettiğim şu ehl-i dünyanın zalim eliyle beni...

13 Eylül 2016 23:16

Yirmi Birinci Lem'a - İhlâs Hakkında (On Yedinci Lem'anın On Yedinci Notasının Yedi Meselesinden Dördüncü Meselesi iken, ihlâs münasebetiyle Yirminci Lem'anın İkinci Noktası oldu. Nuraniyetine binaen Yirmi Birinci Lem'a olarak Lemeata girdi.) (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) (Birbirinizle çekişip uğraşmayın, aksi halde başarısızlığa uğrarsınız ve gücünüz de kaybolup gider. (Enfal Suresi: 46)) (Tam bir bağlılıkla Allah’ın huzurunda durun. (Bakara Suresi: 238)) (Ve ayetlerimi...

19 Ağustos 2016 21:03

BU GELEN KISIM ÇOK EHEMMİYETLİDİR Son sözün mühim bir parçası Efendiler, Reis Bey, dikkat ediniz! Risale-i Nuru ve şakirtlerini mahkûm etmek, doğrudan doğruya küfr-ü mutlak hesabına, hakikat-i Kur'âniye ve hakaik-i imaniyeyi mahkûm etmek hükmüne geçmekle, bin üç yüz seneden beri her senede üç yüz milyon onda yürümüş ve üç yüz milyar Müslümanların hakikate ve saadet-i dâreyne giden cadde-i kübrâlarını kapatmaya çalışmaktır ve...

14 Ağustos 2016 23:03

“Onları nerede yakalarsanız (orada) öldürün. Onları, sizi çıkardıkları yerden (Mekke’den) çıkarın…”; “…De ki: Onda (o haram ayda) muharebe etmek büyük (günah)tır. (Fakat insanları) Allah yolundan men etmek, onu inkâr etmek, (ziyâretçilerin) Mescid-i Haram’a gitmelerine mâni olmak, onun (Mekke’nin) halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük (günah)tır…”; “…İşte hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye, hakarete, ziyâna uğrayanların, muharebe edenlerin...

8 Ağustos 2016 20:13

“Tathir Ayeti”: “… Ey Ehl-i Beyt! Muhakkak ki Allah, sizden her türlü ‘ricsi’ (kiri-pası-günahı ve eksikliği) gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister!” … Bu ayet-i kerime, Ümm’ül-Mü’minin Hz. Ümm-ü Seleme’nin evinde nazil olmuş, Peygamberimiz (sav); hemen Hz. Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyn (as)’i çağırmış, hepsini kendi etrafında toplayarak üzerlerine bir kisa (örtü) örtmüş, ve; “Allah’ım! işte benim Ehl-i Beyt’im bunlardır! Onlardan ricsi...

1 Ağustos 2016 23:20

“…Mallarınızı aranızda bâtıl sebeplerle yemeyin… Nefislerinizi (kendinizi) öldürmeyin!...”; “…Fakirlik yüzünden çocuklarınızı öldürmeyin… Fuhşun (zinanın) gizlisine de, açığına da yanaşmayın. Allah’ın haram kıldığı nefsi (insanı) öldürmeyin…”; “…İçki, kumar, (tapmaya mahsus) dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın amellerinden birer pisliktir…”; “…Lâşe, yere akıtılan kan, gerek domuz eti, gerek Allah’tan başkasının adına boğazlanmış olanlar (haramdır)…”; “…Allah-u Teâlâ alış verişi helâl, ribâyı (fâizi) ise...

29 Temmuz 2016 21:40

Müsbet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin ihtiyac-ı dahilîsinden ileri geliyor. Teâvüne, tesanüde sebeptir; menfaatli bir kuvvet temin eder, uhuvvet-i İslâmiyeyi daha ziyade teyid edecek bir vasıta olur. Şu müsbet fikr-i milliyet, İslâmiyete hâdim olmalı, kale olmalı, zırhı olmalı; yerine geçmemeli. Çünkü İslâmiyetin verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet var; âlem-i bekada ve âlem-i berzahta o uhuvvet bâki kalıyor. Onun için, uhuvvet-i milliye ne kadar...

26 Temmuz 2016 22:00

İhlâsı kıran ve riyaya sevk eden pek çok esbabdan iki-üçünü muhtasaran beyan edeceğiz. BİRİNCİSİ: Menfaat-i maddiye cihetinden gelen rekabet, yavaş yavaş ihlâsı kırar. Hem netice-i hizmeti de zedeler. Hem o maddî menfaati de kaçırır. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet, bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş. Ve bilfiil onların hakikat-i ihlâslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir...

Yukarı Çık