Günlük DualarMecmuatul AhzabYazılı DualarYazılı Günlük Dualar

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Hz. Ali’ye bir kimse gelerek borçlu olduğundan ve sıkıntısından bahsetti.
Ona buyurdu ki:
-“Rasulullah Aleyhisselam’dan öğrendiğim şu kelimeleri zikredersen,
dağ gibi borcun olsa bile sıkıntı duymadan ödersin:
Allahumme ekfini bihalalike an haramike ve eğnini bifazlike ammen
sivake!”
Anlamı: Allah’ ım! Helal kıldıklarınla, beni haram kıldıklarından uzak
tut. Fazl-u Kereminle beni Sen’den gayrıya karşı müstağni kıl” (Tirmizi)
“Allahummekfini bihalalike an haramike ve ağnini bifadlike ammen si vak”
Anlamı: “Ey Allah’ım, helal rızkını bana yeterli kıl ve beni haramlardan
koru. Ve lütfunla, merhametinle beni başkalarına muhtaç olmaktan
müstağni kıl (koru ve muhafaza eyle)”
Ebu Abdullah el Kureşi Hazretleri, duası makbfrl bir zat idi. Mısır’da
bulunduğu sırada büyük bir kıtlık olmuştu. Bunun üzerine Mısır’dan ayrılıp
Kudüs’e gitti. Filistin’deki Halllürrahman denilen yerdeki İbrahim
Aleyhisselam’ ın makamını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İbrahim
Aleyhisselam’ın makamı yanında uyuya kaldı. Ruyasında İbrahim
Aleyhisselam tarafından karşılandı. Ebu Abdullah el Kureşi, İbrahim
Aleyhisselam’ a;
“Ey Halllullah! Mısır’da büyük bir kıtlık var. Dua buyurunuz” diye arzetti.
Hz . İbrahim de kıtlığın kalkması için dua etti. Ebu Abdullah el Kureşi
daha sonra uyanıp Kudüs’e döndü. Çok geçmeden kıtlığın kalktığı haberini
öğrendi.
Abdullah Kureşi buyurdu ki:
Bir gün hocam Ebu’r Rabi bana, “Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazine öğreteyim mi?” dedi. Ben de, “Evet” deyince, Ebu’r Rabi bana, “Şu

duayı devamlı oku” dedi.
Okumamı istediği dua şöyle idi:
“Ya Allah, ya Vahid, ya Mucid, ya Cevad, ya Basit, ya Kerim, ya
Vehhab, ya ze’t Tavl, ya Gani, ya Mugni, ya Fettah, ya Rezzak, ya Alim,
ya Hayy, ya Kayyum, ya Rahman, ya Rahim, ya Bediassemavati vel ard,
ya Zel Celali vel ikram . . . Ya Hannan, ya Mennan infehni minke bi nafhati hayrin tugnini biha ammen sivak.. İn testeftihu fekad caekumul
feth … İnna fetehna leke fethan mu bina … Nasrun minellahi ve fethun
karib … Allahumme ya Gani, ya Hamid, ya Mubdi’, ya Muid, ya Vedud,
ya zel arşil Mecid, ya Fe’alen lima yurid, ikfini bihelalike an haramike
ve agnini bi fadlike ammen sivake vahfazni bima hafizte bihizzikr …
Vensurni bima nasarte bihirrusul … inneke ala kulli şey’in kadir … “
Sonra bana, “Her kim şu duayı namazlardan sonra, özellikle Cuma
namazından sonra okursa, Allah-u Teala onu her türlü kötülükten muhafaza
eder. Düşmanlarına karşı muzaffer kılar, ona ummadığı yerlerden
rızıklar verir, geçimini kolaylaştırır. Borcu dağlar kadar büyük ve kabarık
olsa dahi, Allah-u Teala’nın lutfu, keremi ve inayeti ile öder” dedi.
Kendisi şöyle anlatır:
Bir gün Abdullah el Muaviri’ye gittim. Bana, “Ey şerif! Başın darda kaldığı
zaman, yapacak olduğun bir dua öğreteyim mi?” diye sordu. Ben de
“Evet” dedim. Bunun üzerine şu duayı öğretti:
“Ya Vahid, ya Ehad, ya Vacid, ya Cevad, İnfehna minke bi nefhati
hayrin inneke ala kulli şey’in kadir … ”
Başım darda kalmadı. ..
Abdullah el Muaviri bu duayı bana öğretmek için okuduktan sonra, başım
hiç darda kalmadı, rızkını çoğaldı. Duada, maksadın hasıl olması için,
dua eden kimsenin i’tikadının düzgün olması, namazım muntazam kılması
ve dinin emir ve yasaklarına elinden geldiği kadar uyması şarttır.
Ayrıca, bir kimse bir derde veya borca giriftar olursa,

borç ödeme duası

“Allahumme inni euzu bike minel hemmi vel bazeni ve euzu bike
minel aczi vel keseli ve euzu bike minel cubni vel buhli ve euzu bike
min galebetid deyni ve kahrirrical” duasını okusun, buyurulmuştur.”

(M.Ahzab Muh,265)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu