Ramazan Ayı DualarıAf ve Mağfiret DualarıAlimlerin DualarıEhl-i Beyt'ten DualarEhl-i Beyt'ten Yazılı DualarGörüntülü Dualar

Ramazanda Okunacak Hoş Bir Dua Seher Duası

Baha Duası ve Seher (Baha) Duasında Tevhidin Cilveleri

Ramazanda Okunacak Hoş Bir Dua Seher Duası

Ramazan ayının seherlerinin en meşhur duası, İmam Rıza’nın (a.s) İmam Muhammed Bakır’dan (a.s) naklettiği duadır ve ona “Baha Duası” da denmektedir.

Seher Duası (Arapça: دعاء السحر), Ramazan ayı seher vakitlerinde okunan dualar için kullanılan genel bir isimdir. Bunlardan en ünlüleri İmam Rıza’nın (a.s) İmam Bakır’dan (a.s) rivayet ettiği ve “Allahumme inni eseluke min behaike bi-ebhahu…” ile başlayan duadır. Mefatihu’l-Cinan[1] kitabında nakledilen bu dua, Ramazan ayında seher vakitlerinde okunmaktadır.

SenediSeher Duası ve Seher (Baha) Duasında Tevhidin Cilveleri: İmam Rıza’nın (a.s) İmam Bakır’dan (a.s) naklettiği seher duasının senedini Seyyid İbn Tavus, İkbalu’l-A’mal[2] kitabında Şeyh Tusi tariki ile Ali bin Hasan Fazzal ve İbn Ebi Karre’ye ulaştırmış ve duayı Ramazan ayı seher vakitlerinde yapılan amellerin zımnında zikretmiştir.

 

Yine Alleme Meclisi Biharu’l-Envar[3] ve Zadu’l-Mead[4] kitabında ve şeyh Abbas Kummi, Mefatihu’l-Cinan[5] kitabında seher duasını nakletmişlerdir.

Seher Duasının Konumu

Eyyub bin Yaktin duanın sıhhati hakkında İmam Rıza’ya (a.s) bir mektup yazdı. İmam (a.s) cevabında şöyle yazdı:

“Evet, bu dua, İmam Bakır’ın (a.s) seher vakitlerinde okuduğu duadır. Babam dedesi İmam Bakır’dan şöyle nakletmiştir: ‘Allah’ın ismi azamı bu duadadır. Öyleyse duayı okuduğunuzda onda uğraş verin, çünkü onda ilim gizlenmiştir ve onu ehlinden başkasından gizleyin. Münafıklar, yalancılar, tekzip ediciler ve onu inkâr edenler, onun ehli değillerdir ve bu dua mübahaledir.”[6] Kıraat Vakti
İmam Rıza’nın (a.s) rivayetinde de belirtildiği gibi[7], bu dua Ramazan ayının seher vakitlerinde okunmaktadır. Şialar bu duayı ferdi olarak Ramazan ayının seher vakitlerinde okumakta İran İslam Cumhuriyeti de Radyo ve televizyonlardan Ramazan ayında seher vakitlerinde yayınlamaktadır.

İçeriği:

Seher duası, 23 pasajdan ve “Allahumme inni eseluke min behaike bi-ebhahu…” ile başlar. Allah’tan güzellik, cemal, celal, azamet, nur, rahmet, kelam, kemal, esma, izzet, meşiyyet, kudret, ilim, söz, istekler, şeref dereceleri, saltanat, hükümranlık, yüce makam, kadim ihsan, ayet, şan ve ceberutu hakkı için isteklerde bulunulmakta ve şöyle demektedir: Allah’ım! Reddetmeyeceğin ve kabul edeceğin şeyleri vasıta kılarak sana el açıyorum. O hâlde (dualarımı) kabul buyur ya Allah!”

Seher Duasında Tevhidin Cilveleri

Mübarek Ramazan ayı Kur’an’ın baharıdır ve onun seher vakitleri dua ve münacatın baharıdır. Bu semavi seherler için bazı dua ve ameller rivayet edilmiştir.

Ramazan ayının seherlerinin en meşhur duası, İmam Rıza’nın (a.s) İmam Muhammed Bakır’dan (a.s) naklettiği duadır ve Seyyid ibn Tavus ile Şeyh Tusi onu Ramazan ayının seherlerinin amelleri arasında zikretmişlerdir.

Bu duaya, “Baha duası” da denmektedir ve Şeyh Abbas Kummi onu Mefatihu’l-Cinan kitabında Mübarek Ramazan ayının seher amellerinin arasında getirmiştir.

Tevhidin Cilveleri

Seher duası, tevhidin, teolojinin, rububi marifetin, ilahi sıfat ve isimlerin en yüce makamlarını içermektedir. Böyle yüksek düzeydeki ilahi ve irfani mefhumları içeren bir dua, irfani şerh ve açıklamayı talep etmektedir. Bu bakımdan sadece İmam Humeyni (r.a), Allame Seyyid Ebu’l-Hasan Refii’ Kazvini (r.a) ve Mirza Habibullah Şerif Kaşani gibi arifler ve ilahi hekimler bu ciddi vadiye girebilmişlerdir.

Bu yüzden bu mukaddes sözlerle bereketlenmek için şimdilik bu duanın üç cümlesine değinmekle yetineceğiz.

Fiillerde Tevhit

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِأَمضَاهَا وَ كُلُّ مَشِيَّتِكَ مَاضِيَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّها»

“Allah’ım! Senin iradenin en etkili ve nüfuzlu mertebesi hakkına ki senin iradenin tüm mertebeleri nüfuzludur, senden istiyorum. Allah’ım! Senin iradenin tüm mertebeleri hakkına senden istiyorum.”

Bu cümlelerden fiillerde tevhit manası istifade edilmektedir; Allah’ın iradesinin tüm iradelerden üstün olması ve Allah’ın iradesinin etkin olmadığı ve nüfuz etmediği hiçbir iradenin olmayışı bu manaya işaret etmektedir.

İmam Humeyni (r.a) Seher duasının bu cümlesi hususunda şöyle yazmışlardır: Benim üzerine yazdığım şu kağıt ve kendisiyle yazdığım şu kalem, bu kağıdı ve kalemi ram eden kaslar ve o kaslardaki güç, şevkten kaynaklanan irade, ilimden kaynaklanan şevk, insanın nefsinde olan ilim; bunların hepsi Allah’ın iradesinin tecellisidir ve taayyünlerin hapsi itibari ve mevhumdur. Nasıl ki Şeyh-i Ekber şöyle demiştir: “Dünya Tümüyle hayal içinde hayaldir.” Bu bakımdan onun iradesinin zuhuru dışında bir zuhur yoktur ve onun fiili dışında bir fiil yoktur. İşte iradenin kapsayıcılığı ve varlığın sirayeti budur; ilahi hüviyetin ıtlakı, rahmetin yayılması ve ulûhiyet makamı budur.

Sıfatlarda Tevhit

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قُدرَتِكَ بِالْقُدرَةِ الَّتِي اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَ كُلُّ قُدْرَتِكَ مُستَطِيلَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّها»

“Allah’ım! Tüm varlıkları kuşatan kudretin hakkına senden istiyorum ve elbette ki senin tüm kudretin kuşatıcıdır. Allah’ım! Senden senin kudretinin tüm mertebeleri hakkına istiyorum.”

Allah mutlak kudret sahibidir ve kudreti tüm varlıkları kuşatmıştır dediğimizde bu onun tüm sıfatlarını kapsamaktadır. Bu, Yüce Allah’ın zatına has olan sıfatlarda tevhittir ve onun kudret, ilim, görme vs. sıfatlarında temayüz yoktur; bu sıfatların tümü bir hakikate işaret etmektedir ve Allah’ın zatıdır.

Diğer bir ibaretle Allah’ı hangi isim ve sıfatlarıyla adlandırmamızın bir farkı yoktur. Buna göre, zat makamında Seher duasının bu satırlarında olduğu gibi Allah mutlak kadirdir dendiğinde onun tüm sıfatlarını kapsamaktadır.

İmam Sadık’tan (a.s) şöyle nakledilmiştir: “Allah ezelden beri bizim rabbimizdi; ilim onun zatıydı halbuki hiçbir malum yoktu; işitmek (sem’) onun zatıydı halbuki hiçbir işitilecek şey yoktu; görmek (basar) onun zatıydı halbuki görülecek hiçbir şey yoktu; kudret onun zatıydı halbuki güç yetirilecek hiçbir şey yoktu. (el-Kafi, c.1, s.107)

Zati Tevhit

«اللَّهُمَّ إِنِّي أسأَلُكَ بِمَا أَنتَ فِيهِ مِنَ الشَّأنِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَحدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحدَها»

“Allah’ım! Kendisinde olduğun makam ve ceberut hakkına senden istiyorum; Allah’ım! Senden her tek makamının hakkına ve her tek ceberutunun hakkına istiyorum.”

Seher duasının son satırlarında yer alan bu cümleler de “zati tevhidi” anlatmaktadır. Allah’ın zatının tek olması, eşi ve benzerinin olmayışı, her şeyin onun mahlûku oluşu, hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin onunla mukayese edilememesi ve onun makam ve ceberutuna denk olmayışı bunu anlatmaktadır.

Seher Duası Metni Arapçası ve Türkçesi

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْهَاهُ وَ كُلُّ بَهَائِكَ بَهِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ ا

Rahman (ve) rahim (olan) Allah’ın adıyla.
“Allah’ım! Aydınlığının en aydın mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin aydınlığının bütün mertebeleri parlaktır. Allah’ım! Aydınlığının bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum

للَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَ كُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَمَالِكَ كُلِّهِ ا

Allah’ım! Cemalinin en güzel mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin cemalinin bütün mertebeleri güzeldir. Allah’ım! Cemalinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

للَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَلالِكَ بِأَجَلِّهِ وَ كُلُّ جَلالِكَ جَلِيلٌ للَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ

Allah’ım! Celalinin en yüce mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin celalinin bütün mertebeleri yücedir. Celalinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

ا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِهَا وَ كُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّهَا

Allah’ım! Azametinin en büyük mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin azametinin bütün mertebeleri büyüktür. Allah’ım! Azametinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَ كُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ

Allah’ım! Nurunun en nurlu mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin nurunun bütün mertebeleri nurludur. Allah’ım! Nurunun bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِهَا وَ كُلُّ رَحْمَتِكَ وَاسِعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّهَا

Allah’ım! Rahmetinin en geniş mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Muhakkak senin rahmetinin bütün mertebeleri geniştir. Allah’ım! Rahmetinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِمَاتِكَ بِأَتَمِّهَا وَ كُلُّ كَلِمَاتِكَ تَامَّةاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ كُلِّهَا

Allah’ım! Kelimelerinin en mükemmelini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin kelimelerinin hepsi mükemmeldir.
Allah’ım! Bütün kelimelerin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَمَالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَ كُلُّ كَمَالِكَ كَامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَمَالِكَ كُلِّهِ

Allah’ım! Kemalinin en kâmil mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin kemalinin bütün mertebeleri kâmildir. Allah’ım! Bütün kemal mertebelerinin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمَائِكَ بِأَكْبَرِهَا وَ كُلُّ أَسْمَائِكَ كَبِيرَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ كُلِّهَا

Allah’ım! İsimlerinin en büyüğünü vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin bütün isimlerin büyüktür. Allah’ım! Bütün isimlerinin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزِّهَا وَ كُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّهَا

Allah’ım! İzzetinin en yüce mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin izzetinin bütün mertebeleri yücedir. Allah’ım! Bütün izzet mertebelerin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِأَمْضَاهَا وَ كُلُّ مَشِيَّتِكَ مَاضِيَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّهَا

Allah’ım! Meşiyyetinin en etkili mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin meşiyyetinin bütün mertebeleri etkili ve kesindir. Allah’ım! Meşiyyetinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قُدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ كُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّهَا

Allah’ım! Kudretinin her şeyi kuşatan mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin kudretinin bütün mertebeleri (her şeyi) kuşatıcıdır. Allah’ım! Kudretinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِأَنْفَذِهِ وَ كُلُّ عِلْمِكَ نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ

Allah’ım! İlminin en etkili mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin ilminin bütün mertebeleri etkilidir. Allah’ım! İlminin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضَاهُ وَ كُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ

Allah’ım! En beğenilmiş sözünü vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin bütün sözlerin beğenilmiş ve güzeldir. Allah’ım! Bütün sözlerin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَسَائِلِكَ بِأَحَبِّهَا إِلَيْكَ وَ كُلُّهَا [وَ كُلُّ مَسَائِلِكَ‏] إِلَيْكَ حَبِيبَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَسَائِلِكَ كُلِّهَا

Allah’ım! Mes’elelerinin en sevilenini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin bütün mes’elelerin sevilendir. Allah’ım! Bütün mes’elelerin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ وَ كُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ

Allah’ım! Şerefinin en üstün mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin şerefinin bütün mertebeleri şeriftir. Allah’ım! Şerefinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ سُلْطَانِكَ بِأَدْوَمِهِ وَ كُلُّ سُلْطَانِكَ دَائِمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسُلْطَانِكَ كُلِّهِ

Allah’ım! En sürekli saltanat ve hâkimiyetin hakkına sana el açıyorum. Elbette senin saltanat ve hâkimiyetinin hepsi sürekli ve ebedidir. Allah’ım! Hâkimiyet ve saltanatının hepsi hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَفْخَرِهِ وَ كُلُّ مُلْكِكَ فَاخِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ

Allah’ım! En muhteşem mülkünün hakkına sana el açıyorum. Elbette senin bütün mülkün muhteşemdir. Allah’ım! Bütün mülkün hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِأَعْلاهُ وَ كُلُّ عُلُوِّكَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعُلُوِّكَ كُلِّهِ

Allah’ım! Ululuğunun en yüce mertebesi hakkına sana el açıyorum. Elbette senin ululuğunun bütün mertebeleri yücedir. Allah’ım! Ululuğunun bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَقْدَمِهِ وَ كُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ

Allah’ım! İhsaının en kadimi hakkına sana el açıyorum. Elbette senin bütün ihsanların kadimdir. Allah’ım! Bütün ihsan ve lütufların hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ آيَاتِكَ بِأَكْرَمِهَا وَ كُلُّ آيَاتِكَ كَرِيمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِآيَاتِكَ كُلِّهَا

Allah’ım! Ayetlerinin en değerlisi hakkına sana el açıyorum. Elbete senin bütün ayetlerin değerlidir. Allah’ım! Bütün ayetlerin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا أَنْتَ فِيهِ مِنَ الشَّأْنِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِي [بِهِ‏] حِينَ أَسْأَلُكَ فَأَجِبْنِي يَا اللَّهُ.

Allah’ım! Sahip olduğun şan ve ceberutun hakkına sana yalvarıyorum. Başlı başına bütün şan ve bütün ceberutlar hakkına senden (hacetlerimi) diliyorum. Allah’ım! Reddetmeyeceğin ve kabul edeceğin şeyleri vasıta kılarak sana el açıyorum. O hâlde (dualarımı) kabul buyur ya Allah!”

Ramazan ayında okunacak diğer dualara aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://www.islamidavet.com/dualar/uc-aylar-dua/ramazan-ayi-dualari-2/ramazan-ayi-goruntulu-dualar/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu