CelcelutiyeEhl-i Beyt'ten DualarEhl-i Beyt'ten Yazılı Dualarİmam Ali'den DualarMecmuatul AhzabPeygamberimizden DualarPeygamberimizden Yazılı DualarYazılı Dualar

Celcelutiye Duasının Arapçası Okunuşu ve Anlamı

Celcelutiye Duası  Hakkında:

Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz`e (asm) dedi ki:
“Ya Muhammed! Rabb`in sana selam ediyor ve selamın en mükerremini sana tahsis buyuruyor. Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu.”
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm): “Ey kardeşim Cebrail! Bu hediye nedir?” dedi.
Cebrail Aleyhisselam: “Bu hediye, içinde İsm-i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük duadır.” diye cevap verdi.
Peygamber Efendimiz (asm): “Ey kardeşim Cebrail! Bu duanın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?” diye sordu.
Cebrail Aleyhisselam dedi ki: “Ya Muhammed! Bu duanın adı Bedi`dir (Celcelutiye). İçinde en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır. O İsm-i Azam ki:
1. Arş-ı Ala`nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah`ın arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı!
2. Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nuru olmazdı!
3. Ay`ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi.
4. Cebrail Aleyhisselam`ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrail yer yüzüne inemez, semaya çıkamazdı!
5. Mikail Aleyhisselam`ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi.
6. İsrafil Aleyhisselam`ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi.
7. Azrail Aleyhisselam`ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlukatın canlarını alamazdı.
8. Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi.
9. Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sabit olmazdı! Bu ismi Adem Aleyhisselam okumuştur! (İmam-ı Gazali, Celcelutiye, s.561)”

Sitemizde yer alan diğer Celcelutiye Dualarını da aşağıdaki linki tıklayarak inceleyebilirsiniz.

https://www.islamidavet.com/dualar//?s=celcelutiye

Celcelutiye Duasının Arapça Okunuşu

 

Celcelutiye Duası sayfa 1
Celcelutiye Kasidesi Sayfa 2
Celcelutiye Kasidesi Sayfa 3

 

Celcelutiye Kasidesi Sayfa 4

 

 

Celcelutiye Kasidesi Sayfa 5

 

Celcelutiye Kasidesi Sayfa 6

 

 

Celcelutiye Kasidesi Sayfa 7

 

Celcelutiye Kasidesi Sayfa 8

 

 

Celcelutiye Kasidesi Sayfa 9
Celcelutiye Kasidesi Sayfa 10
Celcelutiye Kasidesi Sayfa 11
Celcelutiye Kasidesi Sayfa Sayfa 12

 

Celcelutiye Kasidesi Sayfa 13

Celcelutiye  Duasının Okunuşu

Bede’tü bi bismillahi rûhî bihihtedet
İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet

Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî
Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet

İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen
Bi âcin ve mâhûcin celet fetecelcelet

Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû
Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet

Ve yâ hayyü yâ kayyûmü ed-ûke râciyen
Bi âcin eyûcin celceliyyutin helhelet

Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın
Bi mıhrâsi mihrâşin bihin nâru uhmidet

Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin
Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet

Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî
Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat

Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî
Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat

Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin
Bi hıkmeti mevlânel kerîmi fe entakat

Ehâtat biyel envâru min külli cânibin
Ve heybetü mevlânel azimi binâ alet

Fe sübhânekellâhümme yâ hayra halıkın
Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beğat

Fe bellığannî kasdî ve külle meâribi
Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat

Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî
Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet

Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın
Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytağat

Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten
Ve küffe yedel a’dâi annî bi almehet

Elâ ve vehcübennî min adüvvin ve hâsidin
Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet

Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
Bi kuddûsi berkûtin bihiz zulmetüncelet

Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî
Bi nûri eşmehın celyen serîan kadinkadat

Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen
Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet

Vem nehannî yâ zel celâli kerâmeten
Bi esrâri ilmin yâ halimü bikencelet

Ve hallisnî min külli havlin ve şiddetin
Bi nassi hakîmin kâtiis sırri esbelet

Ve ahrisennî yâ zelcelâli bi kâfi kûn
E ya cabirel kalbil kesîri minel habet

Ve sellim bi bahrin ve a’tınî hayra berrihâ
Fe ente melâzi vel kürûbü bikencelet

Ve subbe aleyyer-rızka sabbete rahmetin
Fe ente racâül âlemîne velev tağat

Ve asmim ve ebkim sümme a’mi adüvvena
Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet

Ve fi havsemin me’a devsemin ve berâsemin
Tehassantü bil ismil azîmi minelğalet

Ve ellif kulûbel âlemiyne cemi’ehâ
Alâ risaletinnûri ve e’dihel kabûle bi şelmehet

Ve yessir umûranâ yâ ilâhî ve a’tınâ
Minel ızzi vel ulyâ bi şemhin ve eşmehet

Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ
Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset

Ve bâriklenallâhümme fî cem’i kesbinâ
Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat

Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın
Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet

Neruddü bikel a’dâe min külli vichetin
Ve bil ismi termîhim minel bu’di bişşetet

Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men
İleyhi se’at dabbül felâti ve kad şeket

Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî
Fe fülle lemîmel ceyşi in-râme bî abet

Ve küffe cemi’âl mudırrîne keydehüm
Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet

Fe yâ hayra mes-ûlin ve ekrame men a’ta
Ve yâ hayra me-mûlin ilâ ümmetin halet

Ekıd kevkebî bil ismi nûren ve behceten
Meded-dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet

Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin
Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet

Bi te’dâdi ebrûmin ve mimrâzi ebramin
Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket

Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten
Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat

Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet

Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen
Bi tamtâmin mihrâşin li nâril’îdâ semet

Bi hâlin ehîlin şel’in şel’ûbin şâli’in
Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet

Enûhin bi yemlûhin ve ebrûhin uksimet
Bi temlîhi âyâtin şemûhin teşemmehat

Ebâzîha beyzûhin ve zeymûhin ba’dehâ
Hamârûhin yeşrûhin bi şerhin teşemmehat

Bi belhin ve simyânin ve bâzûhın ba’dehâ
Bi zeymûhin eşmûhin bihil kevnü ummirat

Bi şelmehatin-ikbil düâi ve kün me’i
Ve kün-lî minel a’dâi hasbî fe kad beğat

Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ
Ve yâ aytalâ hatlür riyâhi tehalhalet

Bikel havlü ves savlüş-şedîdü li men etâ
Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet

Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ
Ve tâ-sîn ve mîmin lis seâdetıkbelet

Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ
Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet

Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ
Himâyetünâ min külli sûin bi şelehet

Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba’dehâ
Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet

Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ
Ve fî sûretil en’âmi ven nûri nüvvirat

Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ
Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet

Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ
İlâ mecme’il ervâhi ver-rûhi kad alet

Bi sirri havâmîmil kitâbi cemî’ihâ
Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet

Bi amme abese ven nâziâti ve târikin
Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet

Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin
Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat

Ve bizzâriyâtiz zerrven vennecmi izâ hevâ
Ve bi ikterabet liyel ümûru tekarrabet

Ve fî suratil kur’âni hizben ve âyeten
Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet

Ve es’elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî
Alâ külli mâ enzenelet kütben tefaddalet

Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin
Asbâûsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat

Bi sirri büdûhin echezetin betadin zehecin
Bivâhil vehâ bil fethi ven nasri esre’at

Bi nûri feceşin me’a sazhazin yâ seyyidî
Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet

Bi hakkı fekacin me’a mehmetin yâ ilâhena
Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet

Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat
Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet

Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ
Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet

Hurûfün bi ma’nâhâ lehel fadlü şürrifet
Meded dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet

Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî
Tevesseltü bil âyâti cem’an bi mâ havet

Fe tilke hurûfün nûri fecma’ havâssahâ
Ve hakkik me’ânîhâ bihil hayru tümmimet

Ve uhdiranî avnen hadîmen müsehharan
Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet

Fe sehhir lî fîhâ hadîmen yütıy’uni
Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet

Ve es’elüke yâ mevlâye fismikellezî
Bihî izâ düiye cem’ul ümûri tekesserat

İlâhi ferham da’fi vağfirlî zelleti
Bi mâ kad de’atkel enbiyâü ve tevesselet

Eyâ hâlikî yâ seyyidî ikdı hâcetî
İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet

Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ
Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat

Fe cüd va’fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin
Alâ abdikel miskîni min nazratin abet

Ve veffıknî lil hayri ves sıdki vettükâ
Ve eskinennil firdevse me’a firkatin alet

Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba’de mâ
Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet

Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî
Ve sekkil mevâzînî bi lutfike in raddet

Ve cevviznî haddes-sırâtı mûhervilen
Vahmiyenni min harri nârin ve mâ havet

Ve sâmihennnî min külli zenbin ceneytühû
Vağfir hatîâtiyel izâme ve in alet

……………………………………………………

Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû
Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet

Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf
Ve düs külle erdin bil vühûşi te’ammerat

Ve ekbil velâ tehreb vehâsib men teşâaû                                                                        Velâ tehşe bi-sen lilmulûki velev havet

Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ
Ve lâ esedün ye-tî ileyke bi hemhemet

Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta’ne hancerin
Ve lâ tahşe min rumhin ve lâ şerrin eshemet

Cezâ men kara hâzâ şefâatü ahmedâ
Ve yuhşeru fil cennâti me’a hûrin huffifet

Va’lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn
Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat

Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin
Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat

Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin
Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet

Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim
Ke’addi nebâtil erdi ver-rihi mâ serat

Ve salli salâten temleül erda ves semâe
Kevebli ğamâmin ma’ ruûdin tecelcelet

Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî
Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet

Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen
Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat

Ve sellim alel athâri min âli hâşimin
Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet

Verda yâ ilâhî an ebî bekrin me’a umera
Verda alâ osmâne me’a hayderis-sebet

Kezel âlü vel ashâbü cem’an cemîuhüm
Me’al evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet

Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin
Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat

Celcelutiye Duasının Anlamı

Bismillahir-rahmanir-rahim

1- Bütün Sırların hazinesi olan “Bismillah” ile başlarım. Ruhum içinde sırların gizlendiği hazineyi onunla keşfetti.
2- Ardından mahlûkatının en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı,Hz. Muhammed(sav)’e salâvat getiririm.
3- İlahi Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp niyazla Senden istiyorum.
4- Kadri muazzam olan ism-i Azam’ın hürmetine Senden niyaz ediyorum Ya ilahi, işlerimi kolaylaştır
5- Ya Hayy, ya Kayyum Allah’ım, Ehad, Bedi ve Basıt isimlerini şefaatçi kılarak ve ümitle Sana yalvarıyorum.
6- Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allah’ım Sabit, Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim ismin hürmeti için.
7- Ey çabuk imdada koşan Rabbim Allah, Ehad, Basit isimlerin ve dualara süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine Sana yalvarıyorum.
8- Kayyum ismin hürmetine, kalbimi bütün kirlerden temizleyerek ihya et. Ona Senin Kayyumiyet sırrın yerleşip ışık saçsın.
9- O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece kalbime ve yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın.
10- Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu Kerim olan Mevla’mızın hikmet incileriyle dile getirsin.
11- Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevla’mızın heybeti bizi kaplasın.
12- Sen her türlü noksandan münezzehsin, ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten ve rızıklandıran Allahım.
13- Allahım Bir araya getirilmiş bütün heca harflerinin hakkı için beni maksadıma ulaştır ve her türlü ihtiyaçlarımı gider.
14- Yüce ismi azamın ve Kuran’ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine ve ismi Azamın nuru hürmetine .
15- Nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ism-i Hâkiminle, Nur isminle kalbimin cansızlığını giderip hayatlandır.
16- Ne olur ism-i cebbarınla bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çektir.
17- Kadri yüce, Kadir,Selam, Aziz ve celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden ve kötülüklerden koru.
18- Allah’ım Celal.Celil. Rauf,Kuddüs ve Rahim iisimlerinin nuru hürmetine bu karanlıkları nurunla aydınlığa çevir.
19- Ey Rabbim İsmi Azam’ın nuru hürmetine O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism-i şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir.
20- Ma’bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce Kâfi isminle benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin.
21- Ey Celal sahibi Ve ey Halim Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla bana bir ikram lütfeyle.
22- Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kuran-ı Hâkim’in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.
23- Ey Celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah’ım “Kün=ol” emrinin “ Kaf” harfinin sırrı hürmetine beni koru.
24- Karanlıklar ve Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım ve sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.
25- Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. Her ne kadar günahta aşırıya gitselerde âlemlerin ümidi yalnız sensin.
26- Ey Celal sahibi’ Basir ism-i şerifin hürmetine. İhsan ettiğin sayısız nimetlere karşı nankörlük eden düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör eyle.
27- Âlim, Gani ve Sabur isimlerinle beraber herşeyi, kuşatan ismi Azam’ın kalesine sığınarak, her türlü yanlışlığa düşmekten korunurum.

28- Baştanbaşa bütün mahlûkatın gönüllerine ülfet ve ünsiyet bahşederek bana lütfunla çevir ve Fettah ism-i şerifinle bana makbuliyet elbisesini giydir.(üstad böyle okurmuş)- bütün âlemlerin kalplerini Risale-i Nura ısındır ve Fettah isminle ona makbuliyet ihsan eyle.
29- Ya ilahi Ali, Ala ve Selam ism-i şerifin hürmetine bize izzet ve yücelik ver. Ve işlerimizi kolaylaştır
30- Üzerimize afve mağfiret örtüsünü ger ve kalplerimize rahmetinle şifa ver. Kalpleri manevi hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin.
31- Allah’ım Hu ismi şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve önümüzdeki bütün zorluk ve güçlükleri kaldır.
32-Ya ilahi, Ey gerçek Mabud, Ya Hu ve Ya Hayre’l-halıkîn Rızıklarımızı nihayetsiz cömertlikle bize gönderen Cevad isminle sana yalvarıyorum.
33- Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla defederiz. Sen de ismi Azam’ınla onları uzaklaştırır ve onları darmadağın edersin.
34- Ey Celal sahibi Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikayette bulunduğu Hz. Muhammed’in (asm) şanı hürmetine düşmanlarımızı rahmetinden mahrum kılarak zelil eyle.
35- Ya ilahi! Benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini dağıt.
36- Kesin yeminlerin ve muhtevaları hürmetine bütün zararlıların hile ve tuzaklarını benden defet.
37- Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi.
38- Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nur İsminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir.
39- Ey Ehad, Bedi,Aziz ve Celil olan Allah’ım Sen’in bütün güzel isimlerin sonsuz haşmet ve azametiyle sürekli parlamaktadır.
40- ey Evvel ve Ahir olan Allah’ım bütün mahlukatın arzu ve ihtiyaçlarına cevap veren güzel isimlerini anarak onların bereketine sığınıyorum.
41- Nurun kandili gizliden gizliye tutuşturulup yakılıyor. Kandiller kandili perde altında yanarak nur saçıyor.
42- İzzet, azamet, celal ve Kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zat-ı Rahim’in nuruyla küfrün ateşi söndürülür.
43- Ma’bud-u bilhak (el-ilah) Hu, Samed, Zu’l-Batş (düşmanlarını kıskıvrak yakalayan) Cebbar (hükmüne karşı konulmaz) ve Halim olan Zatın yardımıyla (o nur) düşmanlarının ateşini bastıracak.
44- Gerçek Ma’bud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemil, Vedud ve Mucib olan Zatın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir.
45-Ey Kayyum ve Vekil olan ve bütün ayetlerinin hikmetlerini yalnız kendisi bilen Allah’ım Hannan isminin hürmetine dualarımızı kabul et.
46- Ey bütün sırlara vakıf olan Allah’ım Mübdi ve Müid isimlerinin hürmetine bize şefkat ve merhametinle muamele et.
47- Her hak sahibinin hakkını layıkıyla veren, her varlığın ihtiyacını adaletle gideren Adl. Ve haklıyı haksızdan ayıran, hüküm sahibi Hakem isimlerinin tecellisiyle dünya tahripten kurtulur ve tamir edilir.
48- Hak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler.
49- Ey Rab ve Rahman olan Allah’ım Hiç şüphesiz sen Hak Ma’budsun. Ey kuvvetli mededkârım . Fitne, düşmanlık ve inkar fırtınalar peşi peşine kopmaktadır.
50- Kâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır.
51- Tâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn (Neml) ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara) sureleri hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol.
52- Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem süresi) ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.
53- Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf (Şûrâ süresi) bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır.
54- Kâf, Nûn ve Hâ Mîm sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır. Bu sır hürmetine bizi muhafaza eyle.
55- Elif Lâm ile başlayan sureler, Nisa suresi, Maide suresi, En’am suresi ve nurlu kılınmış Nur suresi hürmetine…
56- Elif Lâm Râ ile başlayan (Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sureleri sırrı ve İsm-i A’zam’ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.
57- Elif Lam Mim Ra (Rad) suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim.
58-Kuran-i Hakim’de Hâ Mim ile başlayan bütün sürelerin sırrı hürmetine, beni her türlü nurun kaynağı olan Nur isminin fazlına ve tecellisine mahzar eyle.
59- Amme, Abese, Naziat, Tarik, Ve`s-Semai Zati’l-büruc ve Zilzal sureleri hürmetine.
60- Tebareke, Nun, Seele Sailün, Tehmiz (Hümeze), Ize`ş-Şemsu Kuvvirat sureleri hakkı için…
61- Zariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın.
62- Kuran-i Hakim’deki Hizb hizb, ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur`an sureleri hakkı için.
63- Ey Mevla’m Kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan lütuf ve fazlını istiyorum.
64-Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım Sen’in her şeye gücü yeten ve kudretiyle bütün varlık alemini kuşatan Kadir ve Cebbar isimlerinin üzerine kasem ve yemin ederek sana yalvarıyorum.
65-Ey Allamü’l-Ğuyub olan Allah’ım Fetih kapılarını ve gayb alemlerinin sırlarını açan Fettah isminin nuruyla ve Sen’in inayetinle fetihler nasip olur.
66-Ya Seyyid’im Varlık ve birliğini güçlü delillerle ispat eden Ayetü’l Kübra’daki hakikatlerin nuruyla beni her türlü felaket ve tehlikelerden emin kıl.
67- Ey İlah’ımız Fettah ve Rezzak isimlerinin hürmetine ve Esma-i Hüsna diye tarif edilen bütün güzel isimlerinin hakkı için beni dağınıklık ve perişaniyetten kurtar.
68- Bu harfler ‘nur harfleri’ dir. Ve Merih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa-yi Musa ismiyle Manevi karanlıklar dağılır.
69- Ya Rabbi Bu harflerin yüce manalarını şefaatçi yaparak sana niyaz ediyorum ki, bu dua ve yakarışlarım, zillet ve aczini izhar ederek hidayete erenlerin duası nevinden olsun.
70- Ey merhametli Rabbim Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve faziletle yüceltilmişlerdir.
71- Ey Allah’ım Kur’an-ı Hakim’in bütün ayetlerini ve ihtiva ettiği hakikatleri vesile kılarak, Sana yalvardım.
72- İşte onlar, nur harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini (bende) topla, manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.
73- Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla tüm gam, keder ve sıkıntım ortadan kalksın.
74- Ümmü`l-Kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen sureler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kil.
75- Ey Mevla’m! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle ismi Azam’ınla Sana yalvarıyorum.
76- İlahi Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla.
77- Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim), İhtiyacımı yerine getir. İşlerim sana havaledir.
78- Ya Rabbi Hz. Muhammed (sav)`i ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak Senden niyaz ediyorum. Yalvarıyorum.
79- Ya ilahi Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan tevbe etmeyi şu miskin kuluna lütf eyle ve affınla muamela et.
80- Beni hayır, ihlâs ve takvaya muvaffak kil ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine sakin eyle.
81- Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol ve kabir karanlığını Üzerimden atarak beni aydınlığa çıkar.
82- Ya ilahi Ne olur, Mahşerde amel sahifemi lütfunla ak eyle, Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi lütfunla ağır getir.
83- Beni, keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindeki dehşetli azaptan koru.
84- işlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı hata ve kusurlarımı bağışla.
85- Ey kadri yüce ismi Azamı taşıyan, onun bereketiyle Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin.
86- Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir.
87- Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma!
88- Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan gürleyerek sana gelir.
89- Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma.
90- Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed’in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.
91- Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah’ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.
92- Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi yap ve her türlü zulüm ve tecavüzden korunmak için O’nu (asm) vesile kıl.
93- Yâ İlâhî Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Muhammed Mustafa’ya (asm) salât eyle.
94- O seçilmiş Muhammed’e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgârın esintileri adedince salât eyle.
95- Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!
96- Bizzat Hz. Allah’ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun (asm) şanının büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.
97- O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.
98- Âl-i Hâşim’den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle.
99- Yâ İlâhî Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar’dan da (Allah’ın Arslanı Hz. Ali’den) razı ol.
100- Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol.
101- Bu, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali’nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

Not:  İslami Davet Dua sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden yıllardır reklam dahi almadan yalnızca Allah rızası için hizmet vermeye çalışıyoruz. Öncelikle belirtelim ki okurlarımızın yorumları bizler için değerlidir ve bu yorumlar doğrultusunda içeriklerimizi geliştiriyoruz. Kaside-i Celcelutiye duasında önceki kullandığımız kaynak problemli olduğu için Hayrat yayınlarını paylaştık ve okunuşnda da Hayrat yayınlarını esas aldık Türkçe ve Arapça kısımdaki hata ve eksiklikler de düzeltildi. Sitemizde yer alan herhangi bir içerikteki hatayı bize bidirdiğiniz takdirde en kısa zamanda düzeltileceğini bilmenizi isteriz. Rabbim dualarımızı kabul eylesin… 22.05.2020

Sitemizde yayınlanan Dualardan hızlı haberdar olmak için Facebook Sayfamızı beğenebilirsiniz.

https://www.facebook.com/davetdua

43 Yorum

 1. başka bi yerde bulduğum ile karşılaştırdığımda (arapça) bi satır eksik bir iki kelime de fark olduğunu gördüm, bu konuda ne dersiniz

  mail ile cvp verilirse memnun olurum

  teşekkürler

   1. Duanın arapça beyit sayısı 101 latin alfabesiyle okunuşu 121 beyit olmuş türkçe anlamı da 101 beyit yazılmış 85 ile 105 (dahil) arasındaki kısım nerden bulunup yazıldı acaba eğer orjinalı böyle 121 beyit ise türkçe anlamı neden yok ne okutuyorsunuz millete dua diye

 2. Celcelutiye nin arapça yazılışı çok güzel, okunuşu çok zevkli ve kolay gerçekten. Kaynak kitabınızı lütfederseniz kitabı satın almak istiyorum

 3. Resimdekilere göre kntrol ettim yinede gözden kaçan varsa düzeltebilirsiniz
  85 ile 105 (dahil) arasındaki kısım ile alakalı bilgi verirseniz seviniriz.

  Celcelutiye duası

  Bede’tü bibismillehi ruhi bihihtedet.
  İla keşfi esrarin bibatinihi intavet.

  Ve salleyte bissani ala hayrü halkihi.
  Muhammedin men zahaddalalete velğalet.

  İlahi lekad aksemtü biismike daiyen.
  Biacin vemahucin celet fetecelcelet.

  Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû
  Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet
  Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen
  Bi âcin eyûcin celcelûtin helhelet
  Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın
  Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet
  Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin
  Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet
  Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî
  Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat
  Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî
  Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat
  Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin
  Bi hıkmeti mevlânel kerîmi fe entakat
  Ehâtat biyel envâru min külli cânibin
  Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet
  Fe sübhânekellâhümme yâ hayra hâllîkin
  Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat
  Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi
  Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat
  Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî
  Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet
  Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın
  Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet
  Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten
  Ve küffe yedel a’dâi annî bi almehet
  Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin
  Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet
  Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
  Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetüncelet
  Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî
  Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat
  Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen
  Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet
  Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten
  Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet
  Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin
  Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet
  Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün
  Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet
  Ve sellim bi bahrin ve a’tınî hayra berrihâ
  Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet
  Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin
  Fe ente racâül âlemiyne velev tağat
  Ve asmim ve ebkim sümme a’mi adüvvena
  Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet
  Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin
  Tehassantü bil ismil azıymi minelğalet
  Ve a’tıf kulûbel âlemiyne bi esrihâ
  Aleyye ve elbisennî kabûlen bi şelmehet
  Ve yessir ümûrî yâ ilâhî ve a’tınâ
  Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet
  Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ
  Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset
  Ve bâriklenallâhümme fi cem’ı kesbinâ
  Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat
  Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın
  Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet
  Neruddü bikel a’dâe min külli vichetin
  Ve bil ismi termîhim minel bu’di bişşetet
  Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men
  İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket
  Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî
  Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet
  Ve küffe cemiyâl mudırrîne keydehüm
  Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet
  Fe yâ hayra mes’ûlin ve ekrame men a’ta
  Ve yâ hayra me’mûlin ilâ ümmetin halet 7:17SN
  Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten
  Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet
  Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin
  Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet
  Bi ta’dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin
  Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket
  Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten
  Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat
  Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
  Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet
  Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen
  Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semet
  Bi hâlin ehîlin şel’ın şel’ûbin şâliın
  Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet
  Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
  Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat
  Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba’dehâ
  Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat
  Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba’dehâ
  Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat
  Bi şelmehatin akbil düâi ve kün meıy
  Ve kün lî minel a’dâi hasbî fe kad beğat
  Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ
  Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet
  Bikel havlü ves savlüs şedîdü li men etâ
  Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet
  Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ
  Bi tâsim mîm lis seâdetı ekbelet
  Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ
  Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet
  Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ
  Hımâyetünâ minhel cibâlü tezelzelet
  Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba’dehâ
  Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet
  Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ
  Ve fî sûretil en’âmi ven nûri nüvvirat
  Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ
  Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet
  Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ
  İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet
  Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ
  Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet
  Bi amme abese ven nâziâti ve târikın
  Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet
  Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin
  Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat
  Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ
  Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet
  Ve fî süveril kur’âni hızben ve âyeten
  Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet
  Fe es’elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî
  Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet
  Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin
  Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat
  Bi sirri büdûhın echezetın betadin zehecin
  Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat
  Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî
  Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet
  Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena
  Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet
  Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat
  Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet
  Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ
  Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet
  Hurûfün bi ma’nâhâ lehel fadlü şürrifet
  Meded dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet
  Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî
  Tevesseltü bil âyâti cem’an bi mâ havet
  Fe tilke hurûfün nûri fecma’ havâssahâ
  Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet
  Ve ahdurnî avnen hadîmen müsehharan
  Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet
  Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy’uni
  Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet
  Ve es’elüke yâ mevlâye fismikellezî
  Bihî izâ düıye cem’ul ümûri teyesserat
  İlâhi ferham da’fi vağfirlî zelleti ???
  Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet
  Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî
  İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet
  Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ
  Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat
  Fe cüd va’fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin
  Alâ abdikel miskîni min nazratin abet
  Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ
  Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet
  Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba’de mâ
  Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet
  Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî
  Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in haffet
  Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen
  Vahminî min harri nârin ve mâ havet
  Ve sâmıhnî min külli zenbin ceneytühû
  Vağfir hatıy’atiyel ızâme ve in alet 16:43
  Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû
  Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet
  Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf
  Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat 17.07
  Ve egbil vele tehrab ve hasim men teşeü.
  Ve le tehşe be’sen lil mulüki velev havet.

  Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ 17:23
  Ve lâ esedün ye’ti ileyke bi hemhemet
  Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta’ni hancerin
  Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet 17.46
  Cezâ men karae hâzâ şefâatü ahmedâ
  Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin suffifet
  Va’lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn
  Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat
  Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin 18:18
  Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat
  Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin
  Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet
  Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim
  Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat
  Ve salli salâten temleül erda ves semâe
  Kevebli ğamâmin ma’ ruûdin tecelcelet
  Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî
  Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet
  Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen
  Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat
  Ve sellim alel athâri min âli hâşimin
  Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet
  Verda yâ ilâhî an ebî bekrin mea umera
  Verda alâ osmâne mea hayderis sebet
  Kezal âlü vel ashâbü cem’an cemîuhüm
  Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet
  Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin
  Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat

 4. Eskiden daha güzeldi, sayfayı mı yenilediniz acaba? Yukardan aşağıya inerken sayfalar kendiliğinden büyüyor. Hem sayfanın başında hem sonunda istemeden büyüyor sayfalar. Bu yönde bir istek aldıysanız sayfaların yanına bir buton koyun ki isteyenler büyütsün. Yoksa bırakın biz sırayla okuyalım. Sürekli açılan sayfayı kapatmakla uğraşıyorum ve sinirlendiriyor açıkçası. İnşaallah düzeltirsiniz, teşekkürler…

 5. Orjinalinde Risale-i nuru sevdir kelimesi varmı gerçekten , varse sıkıntılı gibi geldi bana

  1. Orjinalinde yok , bediüzzaman hazretleri eklemiş ve biz nur talebeleri hususi olarak böyle dua edip okuyoruz. Umuma şamil bir mana değil yani. Zaten celcelutiyenin olduğu dua kitaplarında parantez içinde bu bilgi verilir ( bediüzzaman hz. şu şekilde okurdu diye) ve orjinalide yazılır isteyen istediğini okur.

 6. Orjinalinde yok , bediüzzaman hazretleri eklemiş ve biz nur talebeleri hususi olarak böyle dua edip okuyoruz. Umuma şamil bir mana değil yani. Zaten celcelutiyenin olduğu dua kitaplarında parantez içinde bu bilgi verilir ( bediüzzaman hz. şu şekilde okurdu diye) ve orjinalide yazılır isteyen istediğini okur.

 7. Merhabalar “Bi sirri büduhın exhezetın ” yazılmış “echezetın” olacak bilginize .Teşekkürler

 8. Arkadaslar her gördüğünüz İslami siteye güvenmeyin önce iyi bir araştırın sonra bilgileri edinin
  Mesela bu sitede hem çok yanlislik var ki bu kadar yanlışın sehven yapıldığını düşünmüyorum
  Hem de kullandıkları nuh yayınları ile ilgili de çok şikayet var ve üstelik bu yayın (nuh yayınları)(diyelim ki yanlışlıklar sehven yapılmış) solcu bir kesim tarafından (sözcü kitabevi ) neden satılsın ? Bu yüzden pek güvenmeyin derim bu tarz işleri bizdenlermis gibi yaparak kaleyi içerden işgal etmeye çalışıyor müsteşrikler (oryantalistler)… Allah onların tüm planlarını, oyunlarını müslümanların lehine çevirsin onlardan bütün güç kuvvetlerini alsın amin

  1. Yorumunuz için teşekkürler.
   Biz artık dualarımızda gördüğünüz üzere Nuh yayınlarını kullanmamaya gayret gösteriyoruz. Celcelutiyede çok şikayet geldiği için Hayrat Yayınlarının arapça kısmını paylaştık. Bu sitede çok yanlış var derken başka nerede veya hangi duada yanlışlık gördünüz? Ayrıca bizim oryantalistler ile ne gibi bir bağımız olabilir? Yıllardır Allah rızası için reklam dahi almadan hizmet veremeye çalışıyoruz. Hiç bir yerde olmayan ve kimilerinin çeşitli tassuplar ile paylaşmadığı duaları da paylaşıyoruz. Bir eksiğimiz olunca da web sitesi veya facebook sayfasında takipçilerimizin yorumlarına önem veriyoruz. Rabbim her şeyi en iyi bilendir. Selametle…

   1. Selamünaleyküm. Bildiğimiz kadarıyla Hayrat vakfı Celcelutiye mealini yazmamıştir. Sebebi Süryanice kelimeler tamamen bilinememe ihtimalinden dir. Oraya bu konuyu belirtmeniz dahada guzel olur dusuncesindeyim. meali ve latincesini başka kaynaktan alindigini düşünmekteyim.Allah razı olsun insanlara faydalarından dolayı.

 9. orjinal kasidede hz ali peygamberimizin ismini anarken mustafa adnan peygamber diye aniyor bu isimle ona hitap eden tek kisi hz ali bunu hem arapca metinden hemde turkcesinden cikarmislar orjinal metine bakanlar bu gercegi hemen gorurler.mehmet

 10. Allah ebeden razı olsun inşaAllah
  Hizmetinizi makbul, daim etsin. Meyveli ağaç taşlanır. Hayırlı işlerin muzır mânileri çok olur. Cenab-ı Hakk istikametle kuvvet versin…

  Hayrat Neşriyat çok kaliteli ve güvenilir bir yayın. Tercih etmeniz çok güzel olmuş.. Meal noktasında tereddüt varsa bizzat Hayrat Neşriyat sitesinden ulaşılıp bilgi alinabilir. Yardımcı olacaklarını düşünüyorum..

  Nihayetinde işi ehlinden sormak lazım. Bu zaman da herkes konuşuyor. Bir buz parçası olan enaniyetini şahs-ı manevi havuzunda eritmiyor. Kim demiş, kime demiş, hangi makamda demiş, ne maksatla söylemiş?….
  Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Görünür rütbe-i aklı eserinde..
  Saygilar, kolay gelsin..

  1. Bu dua için büyücülerin kullandığı dua dediler.ama bir alaka goremedim.cok güzel bir dua

 11. Emeğinize sağlık. Çok güzel olmuş. Sadece şunu diyeceğim; Bazı kelimelerde “ı” harfi olacağına “i” harfi yazılmış. Musahhar kil, mufavvak kil gibi.. Çok ufak bir şey ve önemli değil ama yine de söylemek istedim. Teşekkürler

 12. Allah razı olsun telefonda kolaylıkla okunacak bir arapca metin paylasmissiniz Rabbim okuyan herkesi celcelutiye duasına layık etsin dualarını makbul ve kabul etsin şu ahir zamanda dünyanın düzelmesi için çokça okunması gerektiğine inaniyorum

 13. Cenab_ı hepimizden razı olsun kardeşlerim inşallah O güzeller güzeli Efendimiz (s.a.v) hürmetine.Âmin

 14. Siteye koyduğunuz için teşekkürler öncelikle.
  Ancak çok hata var.
  1- Arapça beyit sayısı Türkçe okunuşun beyit sayısı aynı değil. İkisi aynı olmalı. Farklı kaynaklardan alındılarsa belirtilmeli. İlgililer kaynağa gidip bakabilmeli. bu hatalar anlamı değiştirmiyor olabilir onu da bilmiyorum peşinen söyleyim.

  2- üsteki Arapçaya göre ilk 15 beyitin düzeltilmiş halleri:

  3.beyit2. Satır
  Bi acin ve mahucin celet fete celcelet

  5. Beyit
  Ve yâ hayyü yâ kayyûmü ed-ûke râciyen
  Bi âcin eyûcin celceliyyutin helhelet

  6. Beyit 2. Satır
  Bi mıhrâsi mihrâşin bihin nâru uhmidet

  10. Beyit 2. Satır
  Bi hıkmeti mevlânel kerîmi fe entakat

  11beyit 2. Satır
  Ve heybetü mevlânel azîmi binâ alet

  12 beyit
  Fe sübhânekellâhümme yâ hayra halıkın
  Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beğat

  13. Beyit 1. Satır
  Fe bellığannî kasdî ve külle meâribi

  15. Beyit 2. Satır
  Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytağat

  Buraya kadar metni karşılaştırdığımda bunları buldum. Bundan sonrasına bakamadım.. bakılması lazım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu