Hacet DualarıMecmuatul AhzabÖzel DualarYazılı Dualar

Hizbul Bahr Duası Arapça ve Anlamı

Hizbul Bahr Duası günlük olarak okunması gereken önemli dualardan biridir.Rivayet odur ki mühim bir dileğin gerçekleşmesi için;7 defa Fatiha, 21 defa Kureyş Suresi ve 3 defa da Hizbul Bahr Duası Anlamı ile okunursa Allah’ın izniyle gerçekleşir.Hizbul Bahr Duası Arapça olarak da okunması daha Efdal olan dualardandır.

Hizbul Bahr Duası okumanın şartlarından bazıları

Oruç tutmak temiz elbiselerle huzur ve imanlı bir kalple yalvarmak.
Hastalıkların şifası için 25 kere 3 gün boyunca okumak

Borcu olanlar için 15 kere 3 gün boyunca okumak gerekmektedir.

Hizbul Bahr Duası Arapça

Euzu billahi mineş-şeytanir racim. Bismillahir-rahmanir-rahim.

Allahümme ya aliyyü, ya azimü, ya alim. ente rabbi ve ilmüke hasbi
feni’ merrabbü rabbi ve ni’mel-hasbü hasbi.

Tansuru men teşaü ve entel azizür-rahim nes-elükel-i smete fil-harekati ves-sekanati vel-kelimati vel-iradati vel-hatarati aniz-zünnüni veş-şüküki vel evhami ves-satırati lil-kulubi an mütaleatil-guyub

Fekadib-tüliyel-mü’münine ve zülzilü zilzalen şedida ve iz yekulul-münafikune vel-lezine fi kulubihim meradüm ma ve adenallahu ve rasulühü illa gurura

Fesebbitna ven-surna ve sahhir lena hazel-bahra kema sahharteş-şemse vel-kamera sallallahu aleyhi ve sellem ve sahhartel-bahra li-musa aleyhis-selamu ve sahharten-nara li-ibrahime aleyhis selamu ve sahhartel-cibale vel-hadide li-davude aleyhis-selamu ve sahharter-riha veş-şeyatine vel-cinne li-sülaymane aleyhis-selamu ve sahhartel-mülke vel-melekute li-muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve sahharte lena külle bahrin hüve leke fil-ardı ves-semai vel-mülki vel-melekuti ve bahred-dünya vel-ahirati ve sahharte lena külle şey’iy ya mem bi-yedihi melekutu külli şey’ Kaf-ha-ya-ayn-sad Kaf-ha-ya-ayn-sad Kaf-ha-ya-ayn-sad.

Fensurna fe-inneke hayrun-nasirin vef-tah lena fe-innekehayrul-fatihin vağ-fir lena fe-inneke hayrul-ğafirin ver-zukna fe-inneke hayrur-razıkın ver-hamna fe-inneke hayrur-rahimin veh-dina ve neccina minel-kavmiz-zalimin ve heb lena mil ledunke rihan tayyibeten sekinetev ve heb lena işen tayyibem mübareken kema hiye fi ilmike ven-şurha aleyna min hazaini lütfike ve rahmetike vah-milna biha hamlel-kerameti meas-selameti vel-afiyeti fid-dini ved-dünya vel-ahirati inneke ala kül-li şey’in kadir.

Allahümme yessir lena ümurana mear-rahati li-kulubina ve ebdanina ves-selameti vel-afiyeti fi dınina ve ddünyana ve kül lena sahiben fi seferina ve halifeten fi ehlina vat-mis ala vücuhi e’daina vem-sahhüm ala mekanetihim fela yestetıunel-mudiyye ve lel-mecie ileyna ve lev neşaü le-tamesna ala a’yünihim fes-tebekus-sırate fe-enna yubsirun ve lev neşaü le-mesahnahüm ala mekanetihim femes-tetau mudiyyev la yerciun

Ya-sin vel-kur’anil-hakim İnneke leminel-mürselin Ala sıratim müstakim
Tenzılel-azırir-rahim Li-tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilün

Lekad hakkal-kavlü ala ekserihim fehüm la yü-minuun İnna cealna fi a’nakihim ağlalen fehiye ilel-ezkani fehüm mukmehun ve cealna mim beyni eydıhim saddev ve min halfihim sedden fe-eğşeynahüm fehüm la yubsürun

Şahetil-vücuh Şahetil-vücuh Şahetil-vücuh ve anetil-vücuhu lil-hayyil-kayyum ve kad habe men hamele zulma

Ta-sin-ta-sin-mim ha-mim ayn-sin-kaf Meracel-bahrayni yeltekiyanibeynehüma berzahul la yebğiyan

Ha-mim,Ha-mim,Ha-mim,Ha-mim,Ha-mim,Ha-mim,Ha-mim

Hümmel-emru ve caen-nasru fe-aleyna la yünsarun Ha-mim tenzılül-kitabi minallahil-azizil-a alim

Ğafiriz-zembi ve kabilit-tevbi şedidil-ikabi zit-tavli la ilahi illa hüve ileyhil-masir.
Bismillahi babüna Tebarake hitatüna Ya-sin sekfüna Kaf-ha-ya-ayn-sad kifayetüna Ha-mim ayn-sin-kaf himayetüna

Fe-seyekfikehümüllahü ve hüves-semıul-alim ( 3 Kez Tekrar )

Sitrul-arşi mesbulün aleyna ve aynullahi naziratün ileyna
Bi-havlillahi la yukderu aleyna Vallahu miv ve raihim muhıt Bel hüve kur’anüm mecid Fi levhim mahfuz

Fallahu hayrun hafizav ve hüve erhamur-rahimin ( 3 Kez Tekrar )

İnne veliyyiyallahul-lezi nezzezel-kitabe ve hüve yetevelles-salihin. ( 3 Kez Tekrar )

Hasbiyallahu la ilahi illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül-arşil-azim ( 3 Kez Tekrar )

Bismillahil-lezi la yedurru meas-mihi şey’ün fil-ardı ve la fis-semai ve hüves-semıul-alim ( 3 Kez Tekrar )

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azim ( 3 Kez Tekrar )

Ve sallallahu ala seyyidina muhammediv ve alihi ve sahbihi ve selle-me teslimen kesıren daimen ila yevmid-dini
vel-hamdü lillahi rabbil-alemin…
Hizbul Bahr Duası Arapça olarak aşağıda verdiğimiz tam metinden okunması daha faydalı olacaktır.

Hizbul Bahr Duası Arapça Tam Metni

Hizbul Bahr DuasıHizbul Bahr Duası ArapçaHizbul Bahr Duası Anlamıhizbul-bahr02
Hizbul Bahr Duası Arapça okunmasında sorun yaşıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizbul Bahr Duası Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim Ey yüce, ey azamet sahibi, ey halim ve ey bilen! Sen benim rabbimsin ve senin ilmin bana yeter. Ne güzel rabdir benim rabbim. Ve ne güzeldir bana yeten! Dilediğine yardım edersin, sen, üstünsün ve merhamet sahibisin. Hareketlerde, duruşlarda, sözlerde, isteklerde, akla gelebilen ve kalpleri gaipleri mütala etmekten alıkoyup perdeleyen vehim, zan ve şüphe gibi düşüncelerde senden masumiyet ve koruma istiyoruz. “şüphesiz müminler sınandılar ve şiddetli bir sarsıntı geçirdiler. O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar şöyle diyorlardı: Allah ve rasulü bize aldanmadan başka bir şey vaat etmedi.” Bize sebat ver, bize yardım et ve Musa’ya denizi, İbrahim’e ateşi, Davud’a dağları ve demiri, Süleyman’a rüzgarı ve cinleri musahhar kıldığın gibi bu denizi de bize musahhar kıl. Yerde ve gökte, mülkte ve melekutta olan senin bütün denizlerini, dünya ve ahiret denizlerini bize musahhar kıl. Ey her şeyin melekutu elinde olan her şeyi bize musahhar kıl. Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad. [3 defa] bize yardım et, çünkü sen yardım edenlerin en hayırlısısın. Bize fetih ver, çünkü sen fethedenlerin en hayırlısısın. Bizi bağışla, çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bize merhamet et, çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Bizi rızıklandır, çünkü sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Bize hidayet ver, bizi zalim topluluktan kurtar. İlminde olduğu gibi bize tertemiz bir rüzgar ver. Onu rahmetinin hazinelerinden üzerimize yay, bizi onunla şerefli, din, dünya ve ahiret bakımından selametli ve afiyette olan kimseler olarak taşı. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Allah’ım! Kalplerimizin ve bedenlerimizin selameti, dinimizin ve dünyamızın selamet ve afiyeti ile birlikte işlerimizi bize kolaylaştır. Yolculuğumuzda bize yoldaş ve ailemiz arasında vekilimiz ol. Düşmanlarımızın gözlerini bize karşı körelt. Onları oldukları yerde başka şekle sok. Artık yürüyemesinler, bize gelemesinler. “Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman doğru yolu bulmaya koşuşurlar, ama nasıl göreceklerdi. Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye!” “Yasin. Hikmet dolu Kur’an hakkı için. Sen şüphesiz Rasullerdensin. Sen şüphesiz rasullerdensin ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler.” Yüzler bakar [3 defa] Yüzler, daima diri ve her şey üzerinde kaim olana boyun eğer. Zulüm taşıyan hüsrana uğramıştır. Ta-Sin. Ha Mim. Ayn Sin Kaf. Buluşmak üzere iki denizi salı verdi. Aralarında bir engel vardır, birbirlerine karışmazlar. Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. İş kızıştı ve yardım geldi. Artık bize üstünlük kuramazlar. Hamim. Kitabın indirilmesi üstün ve bilen Allah tarafındandır. O günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden ve cezası şiddetli olandır. Sınırsız kudret sahibidir. O’ndan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O’nadır. “Bismillah” kapımız, “tebareke” duvarımız, “yasin” çatımız, “Kaf Ha Ya Ayn Sad” kifayetimiz (yeter bize), Ha Mim Ayn Sin Kaf himayemizdir. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O, işitendir, bilendir. [3 defa]. Arşın örtüsü üzerimize serilmiştir. Allah’ın gözü bize bakıyor (gözetimindeyiz). Allah’ın kudretiyle bize güç yetiremeyeceklerdir. Allah, onları ötelerinden kuşatmıştır. Bilakis o, ulu bir Kur’andır. Levh-i mahfuzdadır. Allah en iyi koruyandır. O, merhamet edenlerin en iyisidir. Benim velim Kitabı indiren Allah’dır ve salihleri veli edinir. [3 defa] Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. O’na tevekkül ettim. O, büyük arşın Rabbidir. [3 defa] Yerde ve göklerde ismiyle beraber hiçbir şeyin zarar vermediği Allah’ın ismiyle. O, işitendir, bilendir. [3 defa ] Yüce ve azamet sahibi olan Allah’dan başka güç ve kudret kaynağı yoktur. [3 defa] Efendimiz Muhammed’e, ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun. AMİN…

8 Yorum

 1. Ya 3 defa tekrar diyor larda nerden nereye kadar tekrar işaret edilse yada 3 defa tekrar yazilsa bizde öğrensek daha iyi olur du tşkler şimdi den

 2. Hizbu’l Bahr Duası;

  Bismillahirrahmanirrahim…

  Allahümme ya Aliyyü, ya Azıymü, yâ Haliymü ya Aliim.

  Ente rabbii ve ılmüke hasbii.

  Fe nı’mer rabbü rabbii. ve nı’mel hasbü hasbii.

  Tensuru men teşâü ve entel azizür rahıym.

  Nes’elükel ısmete fil

  Harakâti ves sekenâti vel kelimâti vel irâdâti vel hatarâti mineşşükûki vez zünûni vel evhâmis sâtırati lil gulûbi an mütâleatil ğuyûb.

  Fe gadibtü liyel mü’minûne ve zülzilû zilzâlen şedidâ.

  Ve iz yegûlül münâfigûne fii gulûbihim meradün mâ veadenallahü ve rasûlehû illâ ğurûrâ.

  Fe sebbitnâ vensurnâ ve sahhir lenâ hâzel bahra kemâ sahhartel bahra li Musâ
  Ve sahharten nâra li İbrâhime ve sahhartel cibâle vel hadide li Dâvûde ve sahhater riiha veş şeyâtıyne vel cinne li süleymâne ve sahhir külle bahrin hüve leke fil ardı ves semâi vel mülki vel melekûti ve bahred dünya ve bahral âhirati ve sahhir lenâ külle şey’in Yâ men bi
  yedihii melekûtü külli şey’in (kâf hâ yâ ayn sâd) (3 kere tekrar edilcek)

  Ünsurnâ fe inneke hayrun nâsiriin

  Veftah lenâ fe inneke hayrul fâtihıyn.

  Vağfir lenâ fe inneke hayrul ğâfiriin.

  Verhamnâ fe inneke hayrur râhimiin.

  Verzugnâ fe inneke hayrur râzigıyn.

  Vehdinâ ve neccinâ minel gavmiz zalimiin.

  Ve heblenâ rıyhan tayyibeten kemâ hiye fii ılmike venşurhâ aleynâ min hazâini rahmetik. Vahmilnâ bihâ hamlel kerâmeti meas selâmeti vel âfiyeti fid dini ved dünyâ vel âhirati inneke alâ külli şey’in kadiir.

  Allahümme yessir lenâ ümurinâ mearrahati li gulûbinâ ve ebdâninâ ves selâmeti vel âfiyeti fii diininâ ve dünyânâ.

  Ve kün lenâ sâhiben fii seferinâ ve halifeten fii ehlinâ vatmis alâ vücûhi e’dâinâ vemsah hüm alâ
  mekânetihim
  fe lâ yestetıy’ûnel mudıyye ve lel meciie ileynâ ve lev neşâü letamesnâ alâ e’yünihim festebekus sırâte fe ennâ yübsırûn.

  Ve lev neşâü lemesahnâhüm alâ mekânetihim fe mestetâü mudıyyen ve lâ yerciûn.

  Yâsiin vel gur’ânil hakiim inneke leminel mürseliine alâ sıratim müstekıym.

  Tenzilel azizir rahiim.

  Li tünzira kavmen mâ ünzira abâühüm fe hüm ğafilûn.

  Le gad haggal gavlü alâ ekserihim fe hüm la yü’minûn. İnnâ cealnâ fii e’nâgıhim eğlâlen fe hiye ilel ezgâni fe hüm mugmehûn.

  Ve cealnâ min beyni eydiihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynâhüm fe hüm lâ yübsirûn.(Şâhetil vücûh)(3 kez tekrar edilecek)

  Ve anetil vücûhü lil hayyil gayyûm.

  Ve gad hâbe men hamele zulmâ
  Taa Siin
  Taa Siin Miim.
  Hâ miim ayn Siin Gaaf
  Meracel behrayni yeltegıyâni beynehümâ berzehun lâ yebğiyân

  Hâ Miim hâ miim hâ miim hâ miim hâ miim hâ miim hâ miim

  Hummel emru ve câen nasru fealeynâ lâ yünsarûn.

  Hâ miim tenziilül kitâbi minellâhil aziizil aliim. Ğafiriz zenbi ve gâbilit tevbi şedidil ıgâbi
  Zittavl. Lâ ilâhe illâ hû ileyhil masıyr.

  (((Bismillâhi bâbünâ tebâreke hıytânünâ yâsiin sekfünâ kâf hâ yâ ayn sâd kifâyetünâ, hâ miim ayn siin gaaf hımâyetünâ, feseyekfiike hümüllâhü ve
  hüves semiiul aliim.))) (3 kez tekrar edilecek)

  (((Sitrul arşi mesbûlün aleynâ ve aynüllâhi nâzıratün ileynâ bi havlillâhi lâ yugderu aleynâ Vallâhü min verâihim muhıyt.
  Bel hüve gur’ânün meciid,fii levhım mahfûz
  Fallâhü hayrun hâfızan ve hüve erhamür râhımiin))) (3 kez tekrar edilecek)

  (((İnne veliyyiyallâhüllezi nezzelel kitâbe ve hüve yetevelles sâlihıyn))) (3 kez tekrar edilecek)

  (((Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziim)))(3 kere)

  (((Bismillâhillezii lâ yedurru measmihii şey’ün fil erdı ve lâ fis semâi ve hüves semiiul aliim))) (3 kez tekrar edilecek)

  (((Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billâhil aliyyil azıym))) (3 kez tekrar edilecek)

  Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve selleme tesliimen vel hamdü lillâhi rabbil âlemin.

 3. Arapça metindede hata vardı ayet yanlış yazılmış İnne veliyyiyallahü nezzelel kitabe ve hüve yetevellessâlihin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı