Alimlerden Yazılı DualarAlimlerin DualarıHacet DualarıYazılı Dualar

Hizbül Lutf – İmam Şâzilî (k.s.) Arapçası ve Anlamı

Hizbül Lutf – İmam Şâzilî (k.s.) Arapçası ve Anlamı

Hizbül Lutf Duası Hakkında:

Hizbul Lütf Duası genel olarak ikindi namazından sonra okunulması tavsiye olunmuştur; İlahi inayeti celbetme,cesaretli olma,başarılı olma,insani,cinni ve şeytani varlıklara karşı koruma,hacetlerimiz için okunabilir.

Hizbül Lutf Arapçası:

Hizbül-Lutf-İmam-Şâzilî-k.s.1Hizbül-Lutf-İmam-Şâzilî-k.s.-1Hizbül-Lutf-İmam-Şâzilî-k.s.-2Hizbül-Lutf-İmam-Şâzilî-k.s.-3Hizbül-Lutf-İmam-Şâzilî-k.s.-4

Hizbül Lutf Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdulillâhi Rabbil âlemîn.Errah mânirrahîm.Mâliki yevmiddîn.iyyâke na’budü ve iyyâke nestaîn.İhdinas sırâtal mustagîm.Sırâtallezîne en’amte aleyhim,Ğayril mağdûbi aleyhim veled dâllîn.âmîn.

Allâhümmec’al efdales salâti ve enmel berekâti fî küllil evgâti alâ seyyidinâ Muhammedin ekmeli ehlil ardi ves semâvâti ve selleme aleyhi yâ Rabbenâ ezket tahiyyâti fî cemî-il hadarâti.

Allâhümme yâ men lutfuhu li halgihî şâmilün ve birruhû li abdihî vâsilun, lâ tuhricnâ an dâiratil eltâfi,ve âminnâ min külli mâ nehâfu,ve kün lenâ bi lutfikel hafiyyi vez zâhiri,yâ bâtinu yâ zâhiru yâ latîf,nes’elüke vigâyetel lutfi fil gadâi vet teslîme meas selâmeti inde nüzûlihî ver rıdâ-i.

Allâhümme entel alîmu bimâ sebega minnâ fil ezel,fe huffenâ bi lutfike fîmâ nezel,yâ latîfen lem yezel,ic’alnâ fî hısnit tehassuni bike yâ evvel,yâ men ileyhil ilticâ-ü ve aleyhil muavvel.

Allâhümme yâ men elgâ halgahû fî bihâri gadâ-ihî ve hakeme aleyhim bi hukmi gahrihî veb tilê-ih, ic’alnâ mimmen humile fî sefînetin necâti ve vugiye min cemî-il êfêt.

İlâhenâ men ra-athu aynuke kâne meltûfen bihî fit tagdîr, mahfûzan melhûzan bi ri-âyetik,yâ Gadîru yâ Semî-u yâ Garîbu yâ mucîbed duâ-i,ir’anâ bi ayni inâyetike yâ hayra men ra-â.

İlâhenâ lutfukel hafiyyu eltafu min en yürâ,ve entellezî latefte bi cemî-il verâ,ve hacebte sereyâne lutfike fil ekvân, fe lâ yeşhedühû illâ ehlül mağrifeti vel iyân,fe lemmâ şehidû sirra lutfike fî külli şey’in eminû bihî min sû-i külli şey’in,fe eşhidnâ sirra hêzel lutfil vâgî mâ dâme lutfuked dâimul bâgî.

İlâhenâ hükmü meşîetike fil abîdi lâ yeruddühû himmetü külli ârifin ve mürîd,lâkin fetahte lenâ ebvâbel eltâfil hafiyyeh,el mâniati husûnuhê min külli beliyyeh,fe edhilnâ bi lutfike tilkel husûn,yâ men yegûlü lişşey’i kün fe yekûn.

İlâhenâ entel latîfu bi ibâdike lâ siyyemâ bi ehli mehabetike ve vidâdik,fe bi ehlil mehabbeti vel vidâdi hassisnâ bi letâifil lutfi yâ Cevâd.

İlâhenâ,el lutfu sıfatuk,vel eltâfu huluguk,ve tenfîzu hükmike fî halgike hakkuk,ve ra’fetulutfike bil mahlûgîne temneus tigsâ-e hakkıke fil âlemîn.

İlâhenâ letafte binâ gable kevninâ ve nahnü lil lutfi ğayrü muhtâcîn, efe temneunâ minhü meal hâceti ileyhi ve ente erhamürrahimîn, hâşâ, lutfukel kâfî ve cûdükel vâfî.

İlâhenâ lütfuke huve hıfzuke izâ ra-ayte, ve hıfzuke hüve lütfuke izâ vegayte , fe edhılnâ surâdigâti lutfik, vedrib aleynâ esâvira hıfzik, yâ latîfü nes’elükel lütfe ebedâ, yâ haifîzı ginas sû-e ve şrral idâ,yâ latîfu! men li abdikel âcizil hâifid daîf.

Allâhümme kemâ letafte bî gable su-âlî ve kevnî, kün lî lâ aleyye ya münyetî ve avnî.
( Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâ-u ve hüvel gaviyyül azîz.)
(Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve huvel gavîyyul azîz)
(Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve huvel kavîyyul azîz)
ênisnî bi lütfike insiy bi lütfike yâ latîfü ünsel hâifi fil hâlil muhîf, te-ennestü bi lutfike yâ latîf,tesellemtü bi lutfike yâ latîf,tehassentu bi lutfike yâ latîf,emintü bi lutfike yâ latîf,vugîtu bi lutfike miner radâ,ve tehaccebtü bi lutfike anil ağdâ-i,bi lutfike Rabbil latîfel hafîz.
(vallâhü min verâ-ihim muhît. Bel huve gur’ânüm mecîd. fî levhim mahfûz). Necevtü min külli hatbin cesîmin bi gavli Rabbî (Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm). Selimtü min külli şeytânin ve hâsidin bi gavli Rabbî (Ve hıfzan min külli şeytânim mârid) vugîtü ve küfîtü külle hemmin fî kulli sebîlin bi gavlî ” hasbiyallahü ve ni’mel vekîl” (Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, men zellezî yeşfeu ındehü illâ bi iznih. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti
vel ard. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm). Lâ ikrâhe fîd dîni kad tebeyyener ruşdu minel ğayy, fe men yekfur bit tâgûti ve yu’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vuskâ, lenfisâme lehâ, vallâhu semîun alîm .Allâhü veliyyül lezîne âmenû yuhricühüm minez zulumâti ilan nûr,vellezîne keferû evliyâ uhümüt tâğûtu
yuhricûnehüm minen nûri ilez zulümât.Ülâike eshabünnâri hüm fî,hâ hâlidûn.
(Legad câeküm rasûlüm min enfusikim azîz, aleyhi mâ anittüm harîsün aleyküm bil mü’minîne raûfur rahîm ,fein tevellev fegul hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil aziym)
Bismillâhirrahmânirrahîm;
Li îlâfi kurayşin Îlâfihim rihleteş şitâi vessayf .Fel ya’büdû Rabbe hêzel beyt ellezî et’amehüm min cûin ve âmene hüm min havf. iktefeytü bi; (kêf- hê- ayn sâd) vahtemeytü bi; (hâ mîm . ayn sîn gâf) gavlühül hakku velehul mülk. [Selâmün gavlen min Rabbir rahîm 19 Defa]

Allâhümme bi hakkı hâzihil esrâri gıneş şerre vel eşrâr, ve külle mâ ente haliguhû minel ekrâr. (Gul men yekleuküm bil leyli ven nehâr) bihakkı kilâ eti rahmâniyyetike ekle’nâ vela tekilnâ ilâ gayri ihâtatik, Rabbi hâzâ züllü süêlî fiy bâbik, ve lâ havle ve lâ guvvete illâ bike.

Allâhümme salli alâ men erseltehû rahmeten lil âlemîne seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin hâteminnebiyyîne sallallâhu aleyhi ve selleme ve meccede ve şerrefe ve kerreme ve beccele ve azzame ,Seyyidî lâ tuhlinî miner rahmetî vel emâni yâ Hannânu yâ Mennân. Ve selâmün alel mürselîn, vel hamdü lillâhi Rabbil âlemîn.

Hizbül Lutf Meali:

[Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla. Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır. Rahman ve Rahîm O’dur. Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir. (Haydi, öyleyse deyiniz): “Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Senden medet umarız.” Bizi doğru yola, nimet ve lütfuna mazhar ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.] Âmin!

Allahım! Yerlerin ve göklerin en mükemmeli, Efendimiz Hazreti Muhammed’e en faziletli salevât, en bol berekât, en temiz ve en feyizli tahiyyât ile, her an, her lahza salât ve selam eyle! Ey lütufları bütün kullarını kuşatan, iyilikleri mahlûkâtının hepsine ulaşan Rabb-i Rahîm! Bizi o lütuflar dâiresinden hâriç tutma. Bizi korktuklarımızdan da emin eyle. Ey âyât ve âsârıyla apaçık Zâhir, Zât’ı, hakikatiyle ihata edilmeyen Bâtın ve en ince noktalara kadar ihtiyaçları gören, gözeten Latîf! Açık-gizli lütuflarınla bizim de hep yanımızda ol. Senden lütuflarınla, bizleri bela ve musibetlerden korumanı, gönlümüzü de icrâât-ı sübhaniyene karşı teslimiyet ve rıza hisleri ile doldurmanı diliyoruz. Allahım! Hakkımızdaki ezelî hükmü bilen ve veren Sensin. Bizi olacakların zararlarından lütfunla muhafaza buyur.

Ey her zaman lütuflarıyla muamele eden Yüceler Yücesi, ey Evvel, ey sığınılacak yegâne kapının Sahibi ve ey dönüşün sadece Kendisine olduğu Latîf! Ne olur, bu kullarını da hususi sıyanet seralarına al! Ey yarattıklarını kaza deryalarının kahr u iptila dalgaları arasında imtihanlara tâbi tutan Hakîm-i Mutlak! Bizleri necât gemisinde bulunan ve bütün âfetlerden sıyanet edilen kullarından eyle. Riayeti altına aldıkları kullarını lütuflarıyla sevindiren, onları muhafaza buyurup şanına yaraşır şekilde her zaman anan Rabbimiz! Her şeye gücü yeten Kadîr, her şeyi duyan Semî’, her şeye mahiyetinden daha yakın Karîb ve bütün varlığın dualarına icabette bulunan Mücîb yalnız Sensin. Koruyup gözetmesi en güzel ve en hayırlı olan da sadece Sensin. Lütfen ve keremen, ne olur, bizleri de koruyup kolla.

Ya İlahenâ! Senin bütün âlemleri kuşatan gizli lütufların, açık olanlarından çok daha fazladır. Lâkin o gizli lütufları ancak ârif-i billah olan kalb gözleri açık kulların sezebilir ve görebilirler. Gördüklerinde de o lütuflara gözlerini diker ve onlarla her türlü kötülükten emin olurlar. İnce perdeler arkasında sürekli akıp duran o gizli lütuflarını bizim vicdanlarımıza da duyur Allahım, duyur ve bizleri de o lütuflarınla her türlü kötülükten muhafaza buyur. Ya İlahenâ! Sen bir şey hakkında hüküm verdiğin zaman, “ol” dersin, o da hemen oluverir. Senin, kulların hakkındaki ahkâm-ı sübhaniyeni ne bir ârif ne de bir başka Hak yolcusunun himmeti geri çeviremez. Her türlü belalardan koruyan gizli eltâf-ı sübhaniyenin kapılarını bizler için de açtın. Sana hamd olsun. Belalardan koruyan o sağlam kalelerin içine kapının bu sadık bendelerini de al Allahım!

Ya İlahenâ! Kullarının, özellikle de muhabbet ve sevgine mazhar kıldığın kullarının ihtiyaçlarını en ince noktalarına kadar gören, gözeten Latîf Sensin. Cömertliğinin tecellîlerini göster ve bizi de özel lütuflarınla sevgine mazhar kıldığın kulların dairesine al. Ya İlahenâ! Lütuf Senin vasfın, iç içe değişik lütuflar ahlâkın, ahkâmını kulların üzerinde icra buyurman da şanındır. Lâkin Sen öyle re’fetli, öyle lütufkâr bir Rabb-i Rahîmsin ki, hükümlerinde daha çok adaletinle değil lütuflarınla davranırsın. Ya İlahenâ! Biz var değilken ve varlığın ne demek olduğunu bilmiyorken, ihtiyacımız da yokken lütuf ve âtıfet buyurup Sen bizi varettin. Şimdi lütuf ve ihsana ihtiyacımız olduğu bir zamanda bizleri lütfundan mahrum mu edeceksin? Hâşâ ya Rabbî! Sen Merhametliler Merhametlisisin; kâfî ve vâfî lütuf ve cömertliğin sahibi yalnız Sensin.

Ya İlahenâ! Görüp gözettiğin zaman lütfun hıfzın, koruyup kolladığın zamanda hıfzın lütfun olur. Bu kullarını da lütfunla sarıp sarmala. Muhafaza surlarının içine bizleri de al. Ya Latîf, Senden ebedlere kadar sürecek lütuflar dileniyoruz. Ya Hafîz, kötülüklerden, düşmanlık besleyenlerin şerlerinden bizleri koru. Ya Latîf, ömrü korkular içinde geçen bu âciz ve zayıf kuluna Senden başka kim medet edebilir ki! Biz var değilken, varlığın ve istemenin ne demek olduğunu bilmiyorken, lütuf buyurup bizi var ettin. İhtiyaç halinde olduğumuz şu halimizde de dilediğimiz ve dilendiğimiz şeyleri bizlere lütfeyle ya Rabbi!

[Allah kullarına büyük lütuf sahibidir. Dilediği her kulunu, bir türlü rızıklandırır. O, pek kuvvetlidir, üstün kudret sahibidir. (3 defa)]

Ya Latîf! Korku verici bir hal ile karşı karşıya kalanlara nasıl bir üns ve esenlik lütfediyorsan bu nâçar kuluna da öyle bir üns ve esenlik bahşet. Ben ancak Senin lütfunla ünsiyete erebilirdim ve erdim; sadece Senin lütfunla selamet bulabilirdim ve buldum; yalnız Senin lütfunla emniyette olabilirdim ve oldum; bir tek Senin lütfunla korunabilirdim ve korundum ve yine sadece Senin lütfunla düşmanların düşmanlıklarından kurtulabilirdim ve kurtuldum. Evet, yalnızca Senin lütfunla ey Lâtîf ve Hafîz isimlerinin biricik sahibi Rabbim!

[Allah, ilmi ve kudretiyle onları arkalarından kuşatır. Hayır, hayır! Kur’an onların iddia ettikleri beşer sözü değildir. O, Levh-i Mahfuz’da olan pek şerefli bir kitaptır.]

En tehlikeli problemlerden bile, [gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na ağır gelmez; O öyle ulu, öyle büyüktür] ferman-ı İlâhîsini okuyarak kurtuldum ben. [Ve orayı her türlü şeytandan koruduk] ayet-i celîlesini söyleyerek bütün şeytanlardan ve hasetçilerden selamet buldum. [Allah bana yeter, O ne güzel vekildir] demek bana yetti ve ben nereden gelirse gelsin, bütün sıkıntılardan o güzel cümleyi vird-i zeban ederek sıyrıldım. [Allah o ilahtır ki, Kendisinden başka ilah yoktur. Hayy’dır, Kayyûm’dur. Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine?

Yarattığı mahlûkların önünde, ardında ne var, hepsini bilir. Mahlûklar ise O’nun dilediğinden başka, ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na ağır gelmez; O öyle ulu, öyle büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru yol, sapıklıktan; hak, bâtıldan ayrılıp belli olmuştur. Artık kim tağutu reddedip Allah’a iman ederse, işte o, kopması mümkün olmayan en sağlam tutamağa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir, bilir. Allah iman edenlerin yardımcısıdır, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin dostları ise tâğutlar olup onları aydınlıktan karanlıklara götürürler. İşte onlar Cehennemlik kimselerdir ve orada ebedî kalacaklardır.] [Size kendi aranızdan öyle bir Peygamber geldi ki zahmete uğramanız ona ağır gelir. Kalbi üstünüze titrer, müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir. Buna rağmen aldırmaz, yüz çevirirlerse, ey Rasûlüm de ki: “Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü O, büyük Arş’ın, muazzam hükümranlığın sahibidir.”]

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla. [Kureyş’in güven ve barış anlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için, kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların kadrini bilmiş olmak için, yalnız bu Ev’in (Kabe’nin) Rabbine ibadet etsinler! Kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rabbilerine kulluk etsinler!] [Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd] hürmetine Hakk’ın kifayetiyle serfiraz oldum. [Hâ Mîm. Ayn Sîn Kâf] hürmetine mazhar-ı himaye kılındım. [O’nun sözü haktır. Hâkimiyet O’nundur.] [Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara… (19 defa)]

Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının sultanı! Bu yüce hakikatler ve sırlar hakkı için bizleri şerlerden ve şerîrlerden ve her türlü kederlerden muhafaza buyur. [De ki: “Geceleyin veya gündüzün gelecek tehlikelere karşı o Rahman’dan başka sizi kim koruyabilir?”] Rahmaniyetin kilâeti hürmetine bizleri de koru ve bizi Senden başkasına terk etme. Rabbim, bu yakarışlar kapının önünde duran perişan bir dilencinin istekleridir. Onları da, bütün dilekleri de gerçekleştirecek havl ve kuvvet ise sadece Sana aittir.

Ey Rahmet Sultanı! Âlemlere rahmet olarak irsal buyurduğun, Hâtemü’l-Enbiya, Efendimiz Hazreti Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem)’e salât ü selam eyle ve O Zat-ı Akdes-i Risalet Penahî’yi temcîd, teşrif, tekrim, tebcîl ve ta’zîm buyur. Ey Hannân ü Mennân! Bizi rahmetinden uzak tutma ve bize her zaman emn ü eman ver. [Selam bütün peygamberlere. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi Allah’a.]

 

Miftahul Cennet Duası Arapçası ve Anlamı:

https://www.islamidavet.com/dualar/miftahul-cennet-duasi/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu