Alimlerin DualarıAlimlerden Görüntülü DualarAlimlerden Yazılı DualarArapça - Türkçe Sesli DualarArapça Sesli DualarGenel DualarGörüntülü DualarGörüntülü Namaz DualarıNamaz Duaları ve TesbihatSesli DualarSesli Günlük DualarSesli Namaz DualarıYazılı DualarYazılı Günlük DualarYazılı Namaz Duaları

Üstad Hizbullah Hakverdinin Tesbihatı

Üstad Hizbullah Hakverdinin Tesbihatı Görüntülü:

Üstad Hizbullah Hakverdinin Tesbihatı Sesli:

Üstad Hizbullah Hakverdinin Tesbihatı Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim

ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ MUHAMMED KEMA SALLEYTE ALA İBRAHİME VE ALA ALİ İBRAHİME İNNEKE HAMİDUN MECİD. RABBENA LA TUZİĞ GULUBENA BA’DE İZ HEDENTENA VE HEBLENA MİN LEDUNKE RAHMEH İNNEKE ENTEL VEHHAB

RABBENA EFRİĞ ALEYNA SABREN VE SEBBİT EKDAMENA VENSURNA ALEL KAVMİL KAFİRİN VEL MUNAFİKİN, VEL MÜŞRİKİN, VEL MÜFSİDİN, VEL FASİKİN, VEL FACİRİN, VEL HAİNİN, VEL ĞAFİLİN, VEL MÜFTERİN, VEL MÜRTEDİN, VEL MÜLHİDİN, VEL HENNASİN VEŞŞEYATİN, VEZZALİMİN, VEL HABİSİN.

ALLAHUMMEHFEZNA MİN ŞERRİ NEFS,

ALLAHUMMEHFEZNA MİN ŞERRİ FİTNETİNNİSA,

ALLAHUMMEHFEZNA MİN ŞERRİ ŞEYTAN VE ŞEYATİN, İNS VE CİN, HEVS VE HEVESAT.

VEL FİTNE ,VEL FESAT, VEL HABİSİNE,VEL HABİSAT.

ALLAHUMMEHFEZNA MİNEŞŞEHEVATİ VEDDELALETİ VE TUĞYAN VEL EVHAM.

ALLAHUMMEHFEZNA MİN ŞERRİ FİTNETİ DECCALİ VE SÜFYANİ VEL YE’CUCU ME’CUCU,

ALLAHÜMMEHFEZNA MİN ŞERRİ FİTNETİ AHİRZAMAN.

ALLAHUMMEHFEZNA, ALLAHUMMEHFEZ DİNENA VE İMANENANE VE KUR’ANENA VE İSLAMENA VE ŞERİATENA, ALLAHUMMEHFEZ HİCABENA VE İFFETTENA VE HÜRRİYETENA.

ALLAHUMMEHFEZ CEMAATENA VE HAREKETENA,

ALLAHUMMEHFEZ İNKİLABİ İSLAMİYETİ İRANİ.

ALLAHUMMEHFEZ CEMAATİ ÜMMETİ HİZBULLAHİL MÜCAHİDIN VEL MUSTAZAFİN.

ALLAEEMMEHFEZ VELİ VALİDEYNA VE İHVANİNA. VE EHAVATİNA VE AKRABAİNA VE RUFAKAİNA VE EHBABENA VEL MUSLİMİNE VEL MUMİNAT. (Eller aşağı doğru çevrilir)

ALLAHUMME KAHHİR ADAE

ALLAHUMME KAHHİR ADAE VE DİNENA VE İMANENA VE İSLAMENA VE KURANENA,

ALLAHUMME KAHHİR ADA’E HİCABENA VE İFFETENA VE HÜRRİYETENA,

ALLAHUMME KAHHİR ADA’E CEMAATENA VE HAREKETENA VE İNKİLABİ İSLAMİYETİ İRANİ.

ALLAHUMME KAHHİR ADA’E HİZBULLAHİL MÜCAHİDİN VEL MUSTAZAFİN,

ALLAHUMMEKAHHİR ADA’E VALİDEYNA VE İHVANİNA VE EHAVETİNA VE AKRABAİNA VE RÜFEKAİNA VE EHBABENA  (Eller yukarı çevrilir )

ALLAHUMMEKAHHİR CEMİİL KAFİRİN VEL MUNAFİKİN, VEL MÜŞRİKİN, VEL MÜFSİDİN, VEL MÜRTEDİN, VEL MÜLHİDİN, VE ZALİMİN, VEL FACİRİN, VEL KAZİBİN, VEL CAHİLİN, VEL ĞAFİLİN, VEL HANNASİN, VEŞŞEYYATİN, ALLAHUMME KAHHİR CEMİİL EHLİ DÜNYA, VELİ NEFS, VELİ HEVA , VELİ HEVASAT, VELİ FESAT, VEL HABİSİNE, VEL HABİSAT ALLAHUMME YA MUKALLİBEL KULUBİ VEL EBSAR SEBBİT KULÜBENA VEL EBSARENA ALA DİNİKE.

ALLAHUMME YA MUHAVVİLEL HAVLİ VEL EHVAL HAVVİL HALENA İLA AHSENİL HAL.

ALLAHUMME YA MÜFETTİHEL EBVAL İFTEHLENA HAYREL BAB.

ALLLAHUMME RABBİŞ RAHLİ SADRİ VE YESSİRLİ EMRİ, VEHLÜL UKDETEN MİN LİSANİ YEFKAHU KAVLİ VECCALLİ VEZİREN MİN EHLİ;

ALLLAHUMME ZİDNA İLMEN VE NUREN ALLAHUMMERZUKNA ALLAHUMME YA MUNEVVİREL KULUB NEVVİL KULUBENA Bİ NURİL KUR’AN ALLAHUMME YA MUZEYYİNEL KULUB ZEYYİN KULUBENA Bİ ZİNETİL KUR’AN ALLAHUMME RABBİ YESSİR VELA TUASSİR RABBİ TEMMİM BİL HAYR.

ALLAHUMMECİRNİ VE ECİRNA MİN AZABİ KABRİ VENNAR (3 Defa)

ALLAHUMMEHDİL VEL CENNETE MEAL EBRAR BİŞEFAATİ NEBİYYİKEL MUHTAR.

RABBENA ATİNA FİDDÜNYA HASENETEN VE FİL AHİRETİ HASENETEN VE KÎNA AZABENNAR.

RABBENAĞFİRLİ VELİVALİDEYYE VELİL MÜ’MİNE YEVME YEGUMÜL HİSAB.

  • SABAH NAMAZINDAN SONRA — HAŞR SURESİ (Lİ ĞADİN’DEN HÜVELLEZİ’YE KADAR)
  • ÖĞLE NAMAZINDAN SONRA — FETİH SURESİ
  • İKİNDİ NAMAZINDAN SONRA —  AMME SURESİ
  • AKŞAM NAMAZINDAN SONRA —  TEBAREKE SÜRESİ
  • YATSI NAMAZINDAN SONRA —  AMENERRESULÜ

Üstad Hizbullah Hakverdinin Tesbihatı

Üstad Hizbullah Hakverdinin Tesbihatı Türkçe:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi.Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet.Şüphesiz sen çok bahşedensin. (Âl-i İmran;8)Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır, (Bakara; 250) ve şu kâfir, münafık, müşrik, müfsid, fasık, facir, hain,  gafil, müfteri, mürted, mülhid, hennas, zalim ve habis kavme karşı bize yardım et.

Allah’ım bizi nefsin şerrinden koru, Allah’ım bizleri kadının şerrinden koru, Allah’ım bizleri şeytanların, ins ve cinin, nefsani isteklerin, fitne ve fesadın ve habislerin şerrinden koru. Allah’ım bizleri nefsi arzulardan, delalet ve sapkınlıktan ve evhamdan koru. Allah’ım bizleri deccalin, süfyanın, ye’cuc ve me’cucun şerrinden koru. Allah’ım bizleri ahirzaman fitnesinin şerrinden koru. Allah’ım bizleri, dinimizi, imanımızı, Kur’anımızı, İslam’ımızı ve şeriatımızı koru. Allah’ım hicabımızı, iffetimizi ve hürriyetimizi koru.

Allah’ım cemaatimizi ve hareketimizi koru. Allah’ım İran İslam İnkılabını koru. Allah’ım Hizbullahi mücahidleri ve mustazafları koru Allah’ım anne babamızı ve kardeşlerimizi, yakınlarımızı ve arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi, Müslüman ve Müminleri koru.

(Eller aşağıya çevirilir) Allahım, düşmanımızı yok et! Allah’ım dinimizin, imanımızın islamımızın ve Kuran’ımızın düşmanlarını yok et. Allah’ım, hicabımızın, iffetimizin ve hürriyetimizin düşmanlarını kahreyle. Allahı’ım, cemmatimizin, hareketimizin ve İran İslam İnkılabı’nın düşmanlarını yok et. Allah’ım, Hizbullahi Mücahidlerin ve mustazafların düşmanlarını kahret. Allah’ım, anne babamızın ve kardeşlerimizin, yakınlarımızın, dostlarımızın ve sevdiklerimizin düşmanlarını yok et.

(Eller yukarı çevirilir) Allah’ım, kafirler, münafıklar, müşrikler, müfsidler, mürtedler, mülhidler, facirler, yalancılar, cahiller, gafiller,vesveseciler ve şeytanlar topluluğunu kahreyle. Allah’ım, ehl-i dünya, ehl-i nefs, ehl-i hevasat ve ehl-i fesat ve tüm habisatı yok et. Ey kalpleri çeviren Allah’ım kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Ey herkesin hallerini değiştiren Allah’ım, bize en iyi haller ihsan eyle. Ey kapıları açan Allah’ım, bize hayır kapılarını aç.

Rabbim, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Ve bana ailemden bir yardımcı ver. (Taha; 25-29) Allah’ım ilim ve nurumuzu artır. Allah’ım bizi rızıklandır! Ey kalpleri nurlandıran, kalbimizi Kur’an nuruyla nurlandır. Ey kalpleri süsleyen Allah’ım, kalbimizi Kur’an zinetiyle süsle. Ey Rabbim, işimi kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırlı bir sonuca erdir. Allah’ım bizleri kabir ve cehennem ateşinden koru!           (3 defa) Allah’ım bizleri seçkin peygamberinin şefaati ile iyilerle beraber cennetine dahil eyle

Allah’ım! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Bizi ateş azabından koru. (Bakara, 2/201)Rabbimiz! Beni, anamı, babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.” (İbrahim, 14/41)Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, bize rahmetinle muamele eyle.

Kumeyl Duası Türkçe Tam Bölüm

Youtube Kanalımızdan Kenzül Arş Duasını izleyebilirsiniz:

Sitemizde yer alan Üstad Hizbullah Hakverdinin Tesbihatı gibi   diğer yazılı dualarımızı inceleyebilirsiniz. https://www.islamidavet.com/dualar/goruntulu-dualar//
Sitemizde yayınlanan dualardan hızlı haberdar olmak için Facebook Sayfamızı beğenebilirsiniz.
https://www.facebook.com/davetdua

Bir Yorum

  1. selam. çalışmanızdan ötürü allah sizden razı olsun allah emeklerinizin karşılığını her iki cihanda bol bol ihsan etsin

    Üstad Hizbullah Hakverdinin Tesbihatında allahumme kahhir ada’e valideyne kısmı arapça seslendirmede söylenmemiş ancak türkçe yazılışında ve anlamında yazılmış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı