Hizbullah HAKVERDİ’nin Fert’ten Cemâât’e, Cemâât’ten Devlet’e Geçişin İlk Adımı HİCRET isimli kitabının tamamı 24 Mayıs 2013 Cuma günü sizlerin hizmetine sunulmuştur. BİSMİHİ TEÂLÂ Sonsuz hamd-ü sena Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hadsiz salât ve selam O’nun Resulünün Ehl-i Beytinin Eshabının ve tarih boyunca Öz Muhammedî İslâm çizgisinde yürüyenlerin üzerine olsun Değerli okuyucu; 12 Eylül 1980 – […]

Categories: Genel

YAYINCIDAN BİSMİHİ TEÂLÂ Sonsuz hamd-ü sena Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hadsiz salât ve selam O’nun Resulünün Ehl-i Beytinin Eshabının ve tarih boyunca Öz Muhammedî İslâm çizgisinde yürüyenlerin üzerine olsun Değerli okuyucu; 12 Eylül 1980 – 28 Şubat 1997 tarihleri arası Türkiye’de İslâmî camia arasında yaşanan toplumsal itikadî-fikrî sarsıntılar döneminde (1990 yılı başlarında) H. Hakverdi tarafından […]

Categories: Genel

BİRİNCİ BÖLÜM HİCRET Yeryüzünde Allah’ın nizâmının kurulmasını, onun zıddı olan tüm beşeri ve tâğûtî düzenlerin ve ideolojilerin yıkılmasını esâs alan ve bütün peygamberlerin ortak davasını oluşturan İslâm İnkılâbı’nın tahakkuku; ancak hicret olayı ile mümkün olmaktadır. Zirâ batıllardan hakka, yanlışlardan doğruya, zulümattan nura, zulümlerden adâlete, eğriliklerden istikâmete, kesretten vahdete, şirkten tevhide, küfürden ikrâra ve tasdike, dalâletten […]

Categories: Genel

İKİNCİ BÖLÜM HİCRET’İN GAYE VE HEDEFİ VE TAHAKKUKU İÇİN ŞERAİT’İN TEKEVVÜNÜ Bilindiği gibi, din (ed-dîn); kanun, kâide ve nizam anlamına gelmektedir. Ve mutlak bağlayıcı özelliği vardır. Ki; “tebââ, kanuna ve nizama boyun eğme ve ‘itaat etme’ zorundadır.” “Tebââ, kanunların dâiresinde ve yolunda bulunmak mecburiyetindedir.” “İnsanlar, kanun ve nizama bağlanma ve gereğiyle amel etme mükellefiyeti altındadır.” […]

Categories: Genel

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM RESÛLÜLLAH SALLÂLLAHU ALEYHİ VE ÂLİHİ VE SELLEM’İN MEKKE’DEN MEDİNE’YE HİCRETİ İslâm Nizâmı’nın, insan hayatının her yönünü bir küll olarak he­def alıp muhatab edindiği; İlâhi kanunlar ve prensipler mecmuası olarak beşeriyetin ‘Saadet-i Dâreyni’ni ve mutlak kurtuluşunu esâs aldığı malumdur. Âdem aleyhisselamdan kıyamete kadar, bütün beşeriyet için vaz olunmuş ve Allah-u Teâlâ’nın indinde yegane din[1] […]

Categories: Genel

Allah’ın Yüce Resûlü Medine Yolunda “Güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilmiş bulunan”[1]; “Mekarim-i ahlâkı insanlara emreden”[2]; “İnsanların en güzel ahlâka sahib olanı olan”[3]; “Kur’an ahlakını temsil eden ve onu canlandıran”[4]; Allah-u Teâlâ tarafından “muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzerindesin”[5] diye sena edilen; ve “Allah’ı, ahireti umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için “üsve’tün hasene’tün” (güzel bir […]

Categories: Genel

Resûlûllah Efendimizin Kuba’da İlk İşi:Mescid Yapmak! Resûl-ü Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm Efendimiz, Kuba’da bir rivayete göre dört gün,[1] bir rivâyete göre on küsür (on dört) gün,[2] bir başka rivayete göre ise yirmi üç gün (ve gece)[3] kalmıştır. Resûlûllah (asm)’tan önce Kuba’ya gelen müslümanlar, her ne kadar kendilerine kâfi gelecek kadar küçücük bir yeri mescid ittihaz edinmiş […]

Categories: Genel

Muhacirlerle-Ensâr arasında kardeşlik akdi ve Yahudilerle yapılan anlaşma; Allah-u Teâlâ, genel anlamda bütün mü’minlerin kardeş olduklarını teşri etmiş olmakla birlikte; buna ilaveten de Allah’ın Resûlü Ensarla Muhacirler arasında özel kardeşlik tesis kılmış; böylece bu iki Müslüman sınıfı iç içe sokmuş ve kaynaştırmıştır. Mekkeli müşriklerden gördükleri uzun bir zulüm ve işkence döneminden sonra, evlerini, barklarını, çocuklarını, […]

Categories: Genel

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HİCRET-İ SENİYYE”NİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ VE ONDAN ALINACAK DERSLER,ÖĞÜTLER VE İBRETLER Siyer-i Resûlûllah Sallâllahu Aleyhi ve Âlihi ve Sellem’in çok önemli bir bölümü ve merhalesi olan “Hicret-i Seniyye”‘nin düşündürdükleri ve ondan alınacak dersler, öğütler ve ibretler: Beşerî düzenlerin ve tağutî güçlerin kararttığı, cehenneme çevir­diği şu zulümâtlı dünyayı aydınlatmak; hayatının tüm cephesiyle esaret zincirine vurulmuş ve […]

Categories: Genel