Alimlerden Görüntülü DualarAlimlerden Yazılı DualarAlimlerin DualarıGörüntülü DualarHacet DualarıMecmuatul AhzabÖzel DualarYazılı Dualar

Kenzül Arş Duası Arapçası Okunuşu ve Anlamı

Kenzül Arş Duası Arapçası Okunuşu ve Anlamı

Kenzül Arş Duası Allah’u Teala’nın sırlı isimlerinin hürmetine yapılan bir duadır. Kenzül Arş Duası ‘nın Arapça Okunuşu ve anlamını okuyabilirsiniz. Halis bir niyetle Rabbimize Onun Yüce İsimlerini vesile kılarak dua etmeliyiz. Kur’an’da buyrulduğu gibi “…O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın…(Araf-180)

https://youtu.be/OI10G5vKNUg

Kenzül Arş Duası Sahih Midir? Kenzül Arş Duası Bidat Midir? Duada Şirk mi vardır?

Elbette ki Kur’an-ı Kerim Dışında hiç bir metin ve kitaba kesinlikle sahihtir denilemez. Ancak bazı sırlı dualar Allah’ın salih, veli kulları aracılığıyla ortaya çıkarılır ki bir dua illa hadis kitaplarında geçmesi  şart değildir. Kaldı ki her insan kendince makbul bir dua edebilir. Ve başka insanlar da bu duayı yapabilirler buna bidat demek İslamı bilmemektir. 

İmam Ali(k.v) tarafından tertip edildiği rivayet edilen dua Mecmuatul Ahzab kitabında geçmektedir. Ayrıca Bediüzzaman’ın Rumuzât-ı Semâniye risâlesi olan Yirmi Dokuzuncu Mektûb’un Sekizinci Kısmının İkinci ve Üçüncü remizlerinde de bu duadan bahsedilmektedir.

Bu duaya karşı çıkan hatta fütursuzca saldıranlar duada şirk olduğunu iddia etmektedir hatta Allah’ın isimlerinin vesile kılınmasına bile tahammülü olmayan bu kişiler duayı putperestlikle bağdaştıracak kadar ileri gitmişlerdir. Oysa Rabbimiz “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının, O’na yaklaşmaya vesile arayın ve O’nun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide 35) ayetinde buyurduğu vesileler nelerdir. Efendimizin(s.a) sahabelerin teberrük için sakalını almalarını bile yasaklamadığı tarihlerde sabitken Allahu Teala’nın İsimleri hürmetine dua etmek neden şirk olsun?!

Kenzül Arş Duası Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.
La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.
Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.
La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.

Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.

Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.
Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.
Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke
alettûri aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe
razaktehel cennete aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.

İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Kenzül Arş Duası Arapçası

 

Kenzül Arş Duası Anlamı:


Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine,

Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine,

İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine,

Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine,

Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine,

Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın! AMİN

Okunmasında faydalı olacak https://www.islamidavet.com/dualar/hizbul-bahr-duasi-arapca-ve-anlami/ duasını da okumanızı tavsiye ederiz.

Kenzul Arş Duası Hakkında: Kim ki Fatiha’yı, İhlas Suresi’ni, Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni üç defa okuyup sonra da bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa Allah-u Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. (Nevadir-i Kaylubi’den)

Sitemizde yer alan diğer yazılı dualarımızı inceleyebilirsiniz. https://www.islamidavet.com/dualar/yazili-dualar/

Sitemizde yayınlanan dualardan hızlı haberdar olmak için Facebook Sayfamızı beğenebilirsiniz.

https://www.facebook.com/davetdua

15 Yorum

 1. Müslümanım diyen ve imanı zafiyet içinde olan herkes tarafından şüpheyle yaklaşılan bazı arapça dualardan olan, Kenzül Arş duası hakkındaki açıklamalarınıza bütün kalbimle katılıyorum.

  1. Şirk duası bunu yaşıyarak gördüm kim ne derse desin ..Allah CC isimleri ile ibadet edilir ama dua edilmez.Çünki Bir ismin hürmetine dedinmi onun verilmemesi mumkün olmuyor sahıbı okdr yüce ve buyukki.Yırmiyıldan uzunsuredir okuyorum donem donem duanın altında yazılanlar sebebi ile lakin anladığım tek sey okudukca normal oln hayatımı daha beter etmek oldu.Şirk duası olduguna eminim kim ne derse desin uzak durun ve Kuran’da gcn duaları okuyun

   1. Öncelikle başınıza gelen olaylardan ötürü üzüntümüzü belirtir ve yorumunuz için teşekkür ederiz. İster Kuran içinde ister dışında olsun her dua sadece Allah rızası için okunur aksi halde ihlası kırılır der Alimler bu sebeple duaların sırrı Allah’a kalmış bir olaydır. Başınıza gelen olaylar bu duadan kaynaklanmıştır demek duaya haksızlık etmektir. Duada şirk olacak tek bir cümle varsa belirtiniz aksi halde duayı rivayet eden herkesin hakkına girmiş olursunuz. Ayrıca “Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” diye buyurur Allah yani başınıza gelen şeyin hayır mı şer mi olduğunu bilemezsiniz. Kısaca duayı defalarca inceledik şirk olacak bir şeye rastlamadık başınıza kötü olay gelmesi buna delil olmaz bir kişi Kuran okuduğu halde başına kötü bir olay gelebilir bu haşa Kur’an uğursuz demek midir? Sizin için bu mübarek gecede dua edeceğiz. Allah’a emanet olunuz…

 2. kenzül arş duası mecmuatul ahzapta neredeyse 18 sahife burada sadece bir kısmı alınmış ve maalesef bir bilgilendirmede yapılmamış. dua buradaki şekliyle eksik. anlayamadığım bir şey maden keserek vereceksiniz bunu açıkca belirtin yok vermeyecekseniz de vermeyin böyle yarım yarım zaten fazla bir özelliği kalmıyor?

  1. Ne olduğu belli değil kimse birsey bilmiyor bir dua cıkmış ortaya yırmı satır altınada okuyan hesapsıs azapsuz cennete gudıyor şu oluyor bu oluyor yazmışlar bu kdr kolay yani.Kurankn tamamını okumak hakkında böle yorum yapılmamış ..Bu dua insan kullanma,kullanılma duasıdur kim ne derse desin ayrıca okuyanları şirke düşürüp mahvediyor.

   1. Öncelikle başınıza gelen olaylardan ötürü üzüntümüzü belirtir ve yorumunuz için teşekkür ederiz. İster Kuran içinde ister dışında olsun her dua sadece Allah rızası için okunur aksi halde ihlası kırılır der Alimler bu sebeple duaların sırrı Allah’a kalmış bir olaydır. Başınıza gelen olaylar bu duadan kaynaklanmıştır demek duaya haksızlık etmektir. Duada şirk olacak tek bir cümle varsa belirtiniz aksi halde duayı rivayet eden herkesin hakkına girmiş olursunuz. Ayrıca “Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” diye buyurur Allah yani başınıza gelen şeyin hayır mı şer mi olduğunu bilemezsiniz. Kısaca duayı defalarca inceledik şirk olacak bir şeye rastlamadık başınıza kötü olay gelmesi buna delil olmaz bir kişi Kuran okuduğu halde başına kötü bir olay gelebilir bu haşa Kur’an uğursuz demek midir? Sizin için bu mübarek gecede dua edeceğiz. Allah’a emanet olunuz…

 3. Eskiden okur gecerdim duayı okudukca felakete suruklendim tüm samimiyetım ile yazıyorum o yüzden bu duanın insanı şirke götürdüğüne inananlardanım.Etki ve tesirini kaçınılmaz olduğu kesin çok enteresan buyuk olaylar yasadım lakin bu dua insanı şirke göturuyor sebebi ise bazı buyuk isimlerin gerı cevrilmiyen etkisi ile dua etmek.Biryerde okumuştum İslam alimleri bu duayı fuzuli kendi istekleri için veya birtakım setlere erişmek için okuyanlara lanet etmşler hakatende öyle .Diyiceksınızki istek için değil ibadet için okuyoruz ozmn kuran okuyun.Çocuklugumdan beri okuyorum yırmı seneyı aşkın her hayatım mucadele bu duanın beni düşürdüğü zorluklardan kurtulmak için hectı ve şimdi gecmişe baktığımda bu kötü hayata bu duanın sebeb oldugunu yasadıklarımla orantısını anlıyorum.Uzak durun derim Kuran’da gecmiyen tüm dualardan uzak durun.Elbet celceletiye,Kenzül arş o cevsen o bu şu dua dilenseydi Kuran’da olurdu.Subhaneke duasının hukmu hepsinden buyuktur çunki kuranda gecıyor.Kenzuş ara okuyuota hayatı mükemmel hıcbırkişi gormedım .Bu duanın altına bilgiler yazmışlar hesapsız azapsız cennete gudermiş o olurmuş okuyan bu olurmuş hepsi yln bu dua insan kullanma duasıdır.Hayatımı altust etti

  1. Öncelikle başınıza gelen olaylardan ötürü üzüntümüzü belirtir ve yorumunuz için teşekkür ederiz. İster Kuran içinde ister dışında olsun her dua sadece Allah rızası için okunur aksi halde ihlası kırılır der Alimler bu sebeple duaların sırrı Allah’a kalmış bir olaydır. Başınıza gelen olaylar bu duadan kaynaklanmıştır demek duaya haksızlık etmektir. Duada şirk olacak tek bir cümle varsa belirtiniz aksi halde duayı rivayet eden herkesin hakkına girmiş olursunuz. Ayrıca “Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” diye buyurur Allah yani başınıza gelen şeyin hayır mı şer mi olduğunu bilemezsiniz. Kısaca duayı defalarca inceledik şirk olacak bir şeye rastlamadık başınıza kötü olay gelmesi buna delil olmaz bir kişi Kuran okuduğu halde başına kötü bir olay gelebilir bu haşa Kur’an uğursuz demek midir? Sizin için bu mübarek gecede dua edeceğiz. Allah’a emanet olunuz…

 4. Kenzül Arş duasında bazı yerler farklı yazılmış değake yazılması gereken yerler nadake yazılmış. Bunun bir sebebi var mı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu