Üçüncü İmam, Hüseyin (A.S) Şüphesiz, zaman ve mekân Ali b. Ebutalip gibi bir baba, Fatıma bint-i Resulullah (s.a.a) gibi bir anne ve Hüseyin gibi şerefli bir oğul görmemiştir. Açıktır ki âlemde Ali kadar saygın ve değerli bir baba, Fatıma kadar izzetli bir anne ve Hüseyin kadar yüce ve yiğit bir kişi dünyaya gelmemiştir. Allah’ın selamı […]

Categories: Genel

Dördüncü İmam, Zeynelabidin (A.S) İmam Zeynelabidin (a.s), hicretin otuz sekizinci yılında dünyaya gelmiştir. Emirü’l-Müminin Ali’nin (a.s) iki yaşındaydı. Annesi, Nuşirevan soyundan gelen Şehribanu-dur. O hazretin yüce ismi “Ali”dir. İmam Zeynelabidin, kendisinden sonra gelen Ehlibeyt İmamları’nın babasıdır. Dünyadaki bütün musibet ve üzüntüleri ve Ademoğullarının tüm acı ve kederlerini bir yere toplayacak olursak bunların yüce peygamberlerin (Allah’ın […]

Categories: Genel

Beşinci İmam, Muhammed Bâkır (A.S) İmam Ebu Cafer Muhammed Bâkır hicretin elli beşinci yılında dünyaya gelmiştir. Annesi, İmam Hasan’ın (a.s) kızı Ümm-ü Abdullah’tır. İmam Muhammed Bâkır (a.s), soyu hem anne ve hem baba tarafından İmam Ali’ye ulaşan ilk kişidir. İmam (a.s) kendi asrının imamı olduğu gibi Kur’ân ve din bilimlerinin de merkeziydi. İlmî meseleleri keşfetmesi, […]

Categories: Genel

Altıncı İmam, Cafer Sadık (A.S) Bu şanı yüce imamın değer ve azameti yazıya sığmaz. İmam Cafer Sadık’ın (a.s) ne derecede bir âlim ve nasıl mükemmel bir arif olduğu hususunda şu kadar yeter ki, İmam’ın özel öğrencilerinden olan yalnız “Cabir b. Hey-yan-i Sufî”nin İmam’dan kaydettiği çeşitli ilimler beş yüz risaleyi içermektedir. Bakın, sadece bir öğrencisi bu […]

Categories: Genel

Yedinci İmam, Musa Kâzım (A.S) İmam Cafer Sadık’ın büyük oğlu olan İmam Musa Kâ-zım’ın annesi Hamîde’dir. Bu yüce imamın, muasır olduğu Abbasî halifeleri tarafından maruz kaldığı eziyet ve zulümler yürek yakıcı bir durumdadır. Evet, her Musa’nın bir Firavun’u ve her hakkı bir batıla çeviren kimse vardır. Abbasî halifesi Mehdi, İmam’ı, Medine’den Bağdat’a getirterek zindana attı. […]

Categories: Genel

Sekizinci İmam, Ali Rıza (A.S) İmam Musa Kazım’dan sonra imamet, vasiyetle büyük oğlu İmam Rıza’ya ulaşmıştır. Bu şanı yüce imam öyle büyük bir makama sahipti ki bu alanda genişçe bahsetmek kitabımızın kapasitesine sığmaz. İmam Rıza (a.s) hicretin yüz elli üçüncü yılında Medine’de dünyaya gelmiştir. Zamanının en akıllı kadını olan annesi Ümm-ü Veled acemdi. Nübüvvet vasiliği […]

Categories: Genel

Dokuzuncu İmam, Muhammed Taki (A.S) İmam Muhammed Taki, hicretin yüz doksan beşinci yılında Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmiştir. İmam’ın dönemindeki Abbasî halifesi Mu’tesim’di. Halife, İmam’ı Medine’den Bağdat’a çağırttı. İmam’ın eşi, Me’mun-un kızı olduğu için İmam’la birlikte Bağdat’a geldi. Nübüvvet ve imametin timsali olan bu yüce imamın öyle zulüm ve baskı dairesinde yaşayamayacağı açıktı. İşte bu nedenle […]

Categories: Genel

Onuncu İmam, Ali Naki (A.S) İmam Ali Naki (a.s), hicretin iki yüz on dördüncü yılında Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmiştir. Annesi “Semane” isminde bir cariyedir. İmam Ali Naki’nin asrındaki Abbasî halifesi Mütevekkil, Abbasî halifelerinin tümünden daha katı kalpli ve Re-sulullah’ın evlâtlarına karşı hepsinden daha zalimdi. Onun Ehlibeyt’e karşı ne kadar düşmanlık beslediğini bilmek için, İmam Hüseyin’in […]

Categories: Genel

  On Birinci İmam, Hasan Askerî (A.S) İmam Hasan (a.s), Abbasî halifelerinin zulüm ve cefaları sonucu sürekli Samerra’da asker ve ordu arasında kaldığı için “Askerî” lakabını almıştır. İmam Hasan Askerî (a.s), hicretin iki yüz otuz birinci yılında dünyaya gelmiştir. Allah Teala ona öyle bir evlât vermiştir ki bütün insanlar ve cinler, yerler ve gökler o […]

Categories: Genel

On İkinci İmam, Zamanın Sahibi, Kâim EL-Mehdi (A.S) İmam Ebu’l-Kasım “Muhammed Mehdi”, hicretin iki yüz elli beşinci yılında, şaban ayının on beşinde İmam Hasan Askerî’nin soyundan dünyaya gelmiştir. Annesi Nergis hatundur. İmam beş yaşındayken değerli babası şehid olmuştur. İmam (a.s), biri gaybet-i suğra ve diğeri gaybet-i kübra olmak üzere iki defa gaybete çekilmiştir. İmam, uzun […]

Categories: T