Hey dostum gördün mü açları, çıplakları, yalın ayaklıları
Gördün mü parçalanmış bedenleri
Kıvranarak can çekişip feryad edenleri
Gördün mü dumansız evleri, künyesizleri, tutsakları
Coğrafyam kan ağlıyor, kin kokuyor, makineli tüfekler ölüm kusuyor Hey dostum, direniş muştusu arş’a yükseliyor
Kara bir öfke ha kalktı, ha kalkıyor
Zincire vurulmuş mazlumlar uyanıp ayaklanıyor
Washington’un firavunları mazlumların kanıyla boğuluyor

Şirki imha etmek için,
Küfre karşı duran gelsin!
Gerçek dosta gitmek için,
Şevk ile put kıran gelsin!

Vechi Hakka bakmak için,
Mevlâsını bulan gelsin!
Nûr tâcını takmak için,
Hakka kurban olan gelsin!

Dini hâkim kılmak için,
Şahadete kanan gelsin!
Maşukunu bulmak için,
Aşk oduyla yanan gelsin!

Şer’i düzen kurmak için,
Hak yolda can veren gelsin!
Küfre darbe vurmak için,
Kan Gülü’nden deren gelsin!

Bu yolda can vermek için,
Kurb-ul Hakka eren gelsin!
Şahâdete ermek için,
Nûr bağına giren gelsin!

Ruhu Hakka satmak için,
Gül olup da solan gelsin!
Nikapları atmak için,
Kalbi nurla dolan gelsin!

Şahadete koşmak için,
“Hizbullah’ım!” diyen gelsin!
Engelleri aşmak için,
Kandan libas giyen gelsin!

Kıyam üzre durmak için,
Bu yola baş koyan gelsin!
Muhammed’e varmak için,
Elestüyü duyan gelsin!

Şer’i yolda cihâd için,
Terk-i dünya eden gelsin!
Hükm-ü dini bünyâd için,
Hak dergâha giden gelsin!

Dünya’ya nur saçmak için,
Fenafillâh olan gelsin!
Rıdvanlara uçmak için,
Feyz-i Hak’la dolan gelsin!

Zulme karşı durmak için,
Nehir olup, akan gelsin!
Küfre hesap sormak için,
Gemileri yakan gelsin!

Putu yere sermek için,
Yumrukları sıkan gelsin!
Zulme göğüs germek için,
Tağutları yıkan gelsin!

Küfre korku salmak için,
Ölümlere koşan gelsin!
İntikamlar almak için,
Seller gibi coşan gelsin!

Kıyamlara kalkmak için,
Gözü-kara olan gelsin!
Müşrikleri yıkmak için,
Gönlü-yara olan gelsin!

İman ile ölmek için,
Şeriate uyan gelsin!
Nur cemali görmek için,
Küfre karşı koyan gelsin!

Cennetleri almak için,
Canın Hakka satan gelsin!
Nur Yurdu’nda kalmak için,
Nuruna nur katan gelsin!

Şeytanlıkta eşsiz kaldın!
İnsanlığa dehşet saldın!
Zulüm de sen, şöhret aldın!
Büyük Şeytan Amerika!

Ülkeleri alıp-sattın!
Tüm âleme fitne attın!
Ölümlere ölüm kattın!
Büyük Şeytan Amerika!

Doymuyorsun akan kana!
Kıydın bunca masum cana!
Sonsuz lanet olsun sana!
Büyük Şeytan Amerika!

Her sözün zehir ekiyor!
Ellerin den kan akıyor!
Dünya senden “Ah!” çekiyor!
Büyük Şeytan Amerika!

Şu âlemi yıkıp-yaktın!
Vahşetlere gülüp-baktın!
Geriye enkaz bıraktın!
Büyük Şeytan Amerika!

Sen bir ‘cenin-i sâkıt’’sın!
Ateş saçan bir yakıt’sın!
Eğlenerek kan akıttın!
Büyük Şeytan Amerika!

Fir’avn’ı geçtin, zulmün çok!
Vahşetinin sınırı yok!
Varlığın yaratıyor şok!
Büyük Şeytan Amerika!

Zulmün artık yırtılacak!
Şer’î temel atılacak!
Dünya senden kurtulacak!
Büyük Şeytan Amerika!

Kuzu postu giymiş kurtsun!
Katil ve gâsıb-ı yurt’sun!
Misli olmayan Nemrut’sun!
Büyük Şeytan Amerika!

Ölüm yeli gibi estin!
Mustaz’af halkları kestin!
Kırılacak kanlı testin!
Büyük şeytan Amerika!

İnsanlığı dişliyorsun!
Mazlumları fişliyorsun!
Her an zulüm işliyorsun!
Büyük Şeytan Amerika!

İnsanlıktan kaçıyorsun!
Fitne-fesat saçıyorsun!
Hakka savaş açıyorsun!
Büyük şeytan Amerika!

Hak yolda can vereceğiz!
Cennet gülün dereceğiz!
Zulme göğüs gereceğiz!
Büyük Şeytan Amerika!

Zulme karşı duracağız!
Güçlü darbe vuracağız!
Senden hesap soracağız!
Büyük Şeytan Amerika!

Kan’dan libas giyeceğiz!
Sana ölüm diyeceğiz!
Varlığını sileceğiz!
Büyük Şeytan Amerika!

Hizbullah’ız geliyoruz!
Kefenleri deliyoruz!
Sana hep kin biliyoruz!
Büyük Şeytan Amerika!

Garabetler içinde yüzüyor bütün millet
Garb sefalet ile tesis edilince hillet
Vatanda batar millette nüksederse zillet
Hayat kaynağımız İslamiyet neredesin

Beşeri sistem dün çıktı bayat
Leş gibi olmuş kokuyor içtimai hayat
İnsanlık ediyor daha da edecek feryat
Ah Nuru Şeriat İslamiyet neredesin

Asırlardır kaybettik İslam’daki ahlakı
Terakkiyken halimiz tacil ettik helakı
Garba uydu mürtetler terk ettiler hallâkı
Nifaktır bizi yıkan ey İslam neredesin

Bedirler, Uhudlar, Niğbolular, Kosovalar
Zafer dolu niceler, kanla doldu ovalar
Kurtuldu hep zulümden mazlum olan yuvalar
İhkakı hak edensin ey İslam neredesin

İslam ordusu önünde hiç yoktu duracak
Zaferine set çekip ona tuzak kuracak
Hizbullahlar yetişti kâfirler kuduracak
Müsterihiz seninle ey İslam neredesin

Mükelleftir müminler korumakla dinini
Kıyam dalgasıyla bilir tağutlar haddini
Müminler çiğnetmemiş çiğnetmez ser haddini
İftiharımız sensin ey İslam neredesin

Rabbimizden nusreti yalvarıp istiyoruz
İslam’la kurtulacak bütün dünya diyoruz
İrtica damgasını mürtetlerden yiyoruz
Asra nur saçmaya gel ey İslam neredesin

Allah’ın vadi geldi ümitler canlanıyor
Hizbullahlar çıktı zalim tahtlar sallanıyor
Zincire vurulmuş halklar artık şahlanıyor
Mazlumların ümidi ey İslam neredesin

Hizb-i Kuranız ki, Can’dan geçmişiz merdaneyiz
Vuslat-ı Yezdan’ı gaye etmişiz, pervaneyiz

Lütf-u Subhan, Fazl-u Rahman oldu bizim gayemiz
Hadimiyiz Kuran’ın, Cevher-i Hak’tır mayemiz

Din-i Hakkı ihya için, koymuşuz başımızı
Hâkim kılıp Kuranı, sileceğiz yaşımızı
Olacağız kurban Hakka, kalsak da tek başına
Esrar-ı İmana olduk, ta ezelden aşina

Feyz-i Kuran, Nur-u İman ahdımız-peymanımız
Hep feda olsun bu yolda, canımız-cananımız

Hakka iman eyleyen dönmez verir candan seri
Küfrü yıkmak gayemiz açtık Cihad-ı Ekberi

Can feda ettik şeriat uğruna ukba için
Yıkmışız biz hanumanı, Kâbe-i ulya için

Korkumuz yok, bir deni dünya için bedmayeden
Hak için geçtik ömürden, haneden-sermayeden

Din hayatın hayatı, hem nuru hem de esası
İhya-yı din ile olur, şu milletin ihyası

Şu hayat-ı faniyi, ibka için Hakka sattık
İslami kıyam için gücümüze güçler kattık

Varımızı vakfedip Hakka, erelim salaha
Kalbi hüşyarla kulak verelim Kelamullah’a

Dalgalandı bir seda-yı nur ile bu gönlümüz
Hakka müştak bir gedayız, istemez su gönlümüz

Esaret zincirlerini kırmak için koşalım
Tağutları yıkmak için, seller gibi coşalım

İmani izzetin şahikasına ulaşalım
Nebilerle Velilerle cennette buluşalım

Mektebi Şahadeti hep ihyaya çalışalım
Varlığımızı Allah’a vermeye çalışalım

İnkîlab-ı İslam’a kılalım şu canı feda
Kıl terahhum Hazret-i İmam’a binler ey Hüda!

Nesli resul şehit oldu
Kerbela masum kan ağlar
Âlemler figanla doldu
Gül ağlar gülistan ağlar

Sular çekilip kayboldu
Çocuklar gül gibi soldu
Tenler yüzülüp soyuldu
Yer ve gök hanuman ağlar

O ıssız susuz çöllerde
Kimsesiz gurbet ellerde
Destan oldu tüm dillerde
Bu vahşete cihan ağlar

Matem tutar dağlar taşlar
Akar gözden kanlı yaşlar
Figan eder uçan kuşlar
Huseyn’e asuman ağlar

Katletmek nesli resulü
Koparmak o reyhan gülü
Susturmak o can bülbülü
Yıkar dini iman ağlar

Ne gecem var ne gündüzüm
Akan yaşla doldu gözüm
Huseyindir benim özüm
Yanan cismimde can ağlar

Huseyin Nur-u Hûdadır
Hem Seyyid-u Şûhedadır
Ruhumuz ona fedadır
O cana tüm zaman ağlar

Hizbullahız hep zindeyiz
Ol Huseynin izindeyiz
Ehlibeytin dizindeyiz
O güle nuristan ağlar

Kurbu subhana ermek
Cennet bağına girmek
Gonca gülünden dermek
Ne güzeldir ne güzel

Yüce Mevlayı bulmak
Sonsuz nuruyla dolmak
Vechinde fani olmak
Ne güzeldir ne güzel

Şahadet üzre ölmek
Alkanlarla gömülmek
Maşuku bulup gülmek
Ne güzeldir ne güzel

Hak cemalin seyretmek
Mevte gülerek gitmek
Nurdan gül olup bitmek
Ne güzeldir ne güzel

Canı canandan geçmek
Fani hayatı seçmek
Havzı Kevser’den içmek
Ne güzeldir ne güzel

Yalnız hakka dayanmak
Visal aşkıyla yanmak
Tecellisiyle kanmak
Ne güzeldir ne güzel

İslami düzen kurmak
Tağuttan hesap sormak
Zalime karşı durmak
Ne güzeldir ne güzel

Canını hakka vermek
Ölüme göğüs germek
Tağutu yere sermek
Ne güzeldir ne güzel

Mazluma aman vermek
Cihada zaman vermek
O yolda canan vermek
Ne güzeldir ne güzel

Mahrumlarla dolaşmak
Kızıl kana bulaşmak
Şahadete ulaşmak
Ne güzeldir ne güzel

Hizbullah olup coşmak
Tüm zorlukları aşmak
Şahadet için koşmak
Ne güzeldir ne güzel

Vakti seherde kalkmak
Nurdan sel olup akmak
Cemalullah’a bakmak
Ne güzeldir ne güzel

Şeriât dinimiz’dir, imanımız’dır!..;
Rûh-u cânımız’dır, hem cânânımız’dır..;
Onunla bahâr gibi canlanır hayât;..
Çünkü; hayâta renk veren kanımızdır!…

Şeriât arş’tan inen ilâhî nûr’dur..;
Ölü kalpleri uyandıran sürur’dur..;
Vahşet girdâbında olan toplumları;..
Kurtarmaya talip, ilâhî huzûr’dur!…

Şeriât, Hak’tan gelen tatlı sedâ’dır..;
İzzet-ikbâl veren ilâhî edâ’dır..;
İksir-i hayât olan nûrlu yoluna;..
Binler cânımız, başımız da fedâ’dır!…

Şeriâtsız hayât, gâyet âcı’dır..;
Rûh-u şeriât, müminin baş-tacı’dır..;
Sonsuz mârâza müptela insanlığın;..
Derdini giderecek tek ilâcı’dır!…

Şeriât, sonsuz sââdet kaynağı’dır..;
İnsanlık çölünde, Kevser ırmağı’dır..;
Beşeriyete hidâyeti gösteren;..
Gök’ten uzanan, işâret parmağıdır!…

Şeriât, ebedî felâhın başı’dır..;
Mahrûmların hayât suyu ve aşı’dır..;
Ebed’ül-âbâd’a giden kutlu yolda;..
Konaklara konmuş, işâret taşı’dır!…

Şeriât, mazlûm halkları koruyan’dır..;
Ô’nun aslı, temel yasâsı Kuran’dır..;
Şeriâttan mahrûm kalan bedbahtların;..
Akıbeti sonsuz hicrân’la-hüsrân’dır!…

Hükmü şeriâtta âb-ı hayât vardır..;
Parlak ışığı sonsuzluğa kadardır..;
Şeriâttan rahatsız olan melûnlar;..
İnsan bozması vahşi bir canâvardır!…

Şeriât, aleme ışık saçmaktadır..;
Kurân, insanı o’na çağırmaktadır..;
Huzûra muhtaç olan şu bahtsız asr’a;..
Gerçek kurtuluş yolunu açmaktadır!…

Nûr çağı geldi, şeriât hükmedecek..;
Dünya’yı karartan şu vahşet bitecek..;
Zincirlere vurulmuş mazlûm halkları;..
Yüce terakkilere hızla itecek!…

Şeriât, sââdet saçan nûr-u Hak’tır..;
Ondan gafil olanlar, eşsiz ahmak’tır..;
Ebedî felâha ermenin tek yolu;..
Şu nâçiz hayâtı o’na adamaktır!…

Şer’î ahkâmın emrinde olacağız..;
O kutsal yol’da sabit kalacağız..;
Şeriâta düşman olan melunlara;..
Ömür boyu, hep korkular salacağız!…

Mümin olan gelsin beri
Korkaklar hep kalsın geri
Cihatta sen geç ileri
Ey İslam’ın yiğit eri

Dinde esas ibadettir
Cihat bize saadettir
Fesat yağan şu dünyada
Tek yolumuz şahadettir

İman sonsuz cesarettir
Korkaklık hep hasarettir
Cihada baş koymayanın
Akıbeti esarettir

Bu davayı gütmeyenin
Zulme kıyam etmeyenin
İmanla hiç bağı kalmaz
Din aşkıyla tütmeyenin

Koşuşalım bu hak yola
Yürüyelim hep kol kola
Şahadete koşanların
Akıbeti cennet ola

Canımızı taktık dişe
Koyulmuşuz biz bu işe
Zulüm cihanı sarmadan
Dur diyelim bu gidişe

Nur ağacı dikeceğiz
Cihat nesli ekeceğiz
Bu şehitler kervanının
Başını biz çekeceğiz

Zalim eli bükeceğiz
Kanlarını dökeceğiz
Şu müstekbir düzenlerin
Temelini sökeceğiz

Derdimiz çok saymayalım
Ahdimizden caymayalım
Ayağımız sabit kalsın
Hidayetten kaymayalım

Yolumuzdan şaşmayalım
Sınırları taşmayalım
Rabbimize yönelirken
Haddimizi aşmayalım

Kâfirlerden korkmayalım
Rahı Haktan sapmayalım
Dünyaya karşıda olsa
Çarpışmaktan kaçmayalım

Başladık artık feryada
Tarihi getirip yâda
Dini hakkı yaymak için
Çıkıyoruz biz cihada

Hizbullahız var ahımız
Allah’tır tek penahımız
Yalın ayak mazlumlara
Ordugâhtır dergâhımız

Share

×
.