AşuraHizbullah HakverdiİslamÖrnek Şahsiyetler

Aşura’nın, İslam İnkîlabı’nda yankılanan İlâhî mesajı

‘AŞURA’NIN, İSLAM İNKILABI’NDA YANKILANAN İLÂHÎ MESAJI!…

Bilindiği gibi;.. Aşura’nın tüm nesiller ve çağlara iki kanal ve türden İlâhî mesajı ulaşmıştır:

1-) Kan yoluyla, yâni fiili ve canlı olarak gelen mesaj, yani şehadet!.. Buna; Hüseynî yol ve mesaj diyoruz!…

2-) Dil yoluyla, yani kavlî ve sözlü olarak gelen mesaj, yani şehadet!. Buna da; Zeynebî yol ve mesaj diyoruz!….

Bu iki İlâhî ve lahutî mesajla (şehadetle), iki yönlü imanî-insanî ve İslâmî uyarı-uyanış ve şahlanış yani, İlâhî kıyam sinyali verilmiştir:

a-) Hakim olan sistem, her ne kadar insanî ve İslamî roller takınmaya çalışsa da, şirk-küfür-zulüm-fisk ve tuğyanı aleniyete ve İslamî ahkâmın zahirine bile tasalluta ulaşacak kadar, İslam ve insanlık hayatı için büyük bir tehlike-vahşet ve vehamet arzetmektedir. Ki, bunların bilinip-tanınması ve tüm topluma ve insanlığa da bildiritip-tanıtılması gerekir. Ta ki; bu habisleri ve benzerlerini kıyam ve cihad ile alaşağı edebilme imkânı ve ortamı hazırlansın!…

b-) İslam‘ın özünün korunması hususunda, tüm müslümanların seferber olması gerekmektedir. Resmî-batıl ideoloji sahiplerinin etkisini yıkmak ve aziz İslam?ı, o tür habis güç ve çevrelerin vesayeti altından kurtarmak ve İlâhî kimliğine kavuşturmak için büyük çabalar gerekmektedir. Bunun korunmasının yolu ise; Nübüvvet-i Muhammediyye’nin kâmil vârisleri ve temsilcileri olan ve Canlı-Müşahhas-Mücessem Kur’an!.. olma ilâhî özelliğini taşıyan Ehl-i Beyt (as) mektebine mensub adil fakihlerin yol gösterici velayeti altında müttehid bulunmak ve o doğrultuda bir Kültür Toplumu (cemaat) oluşturmak ve bu yolda çaba sarfetmektir!…

Bu İlâhî sinyaller etkisini göstermiş, Kerbela‘dan sonra; toplumsal bazda büyük ölçüde, yönetim bazında da kısmen bir kısım tahavvülat meydana getirmiş, İslam İnkılabı ile de bu; azamî ölçüye, zirveye ve kemale ulaşmıştır…

İSLAM İNKILABI, HÜSEYNÎ VE ZEYNEBÎ ‘MEKTEB’İN VE ‘MESÂJ’IN, NURANÎ YANKILANIŞI; İLÂHÎ ŞAHLANIŞI VE CANLANlŞlDIR!…

Asrın Fir’avn’ı ve Yezid’i olan Büyük Şeytan Amerika‘ya ve onun mahalli uşağı-kuklası olan küçük-minik şeytanlardan ve yezidciklerden biri durumunda bulunan tağutî şahlık diktatöryasına karşı başlatılan, söz-söylem ve eylemlerini dahi Aşura‘dan. alan muhteşem İslam İnkılabı; şanlı Hüseynlerin ve Zeyneplerin (as) vefakâr ve kahraman evlatları, vârisleri ve ta’kipçilerinin çok boyutlu İlâhî şehadet nağmelerinin üzerinde yücelmiş ve İlâhî tüm hedeflerine ve ulvî neticelerine ulaşmıştır!..

İlâhî evamire ve fersize imtisalen, çok boyutlu Aşura Kıyamı‘nı ve cihadını başlatan İslam İnkılabı; Aziz İmam Humeynî (ra)’nin İlâhî rehberliği ve yol göstericiliğiyle, İran dahilînde ve haricînde pek, çok yerleri-mekânları içine alan sıcak-yakıcı Kerbelaları, İlâhî şehadet nurlarıyla ve Aşura kevserinin İlâhî sularıyla canlandırıp-şenlendirmiş, önemli bir kısmını Cennet-i Gülşen’lere çevirmiştir. Hele; kurduğu nuranî ve ulvî İslam Cumhuriyeti ve oluşturduğu Hizbullahî Hareketler ile, bu İlâhî-Kur’anî ve lahutî değişimi daha da güçlendirip hızlandırmış, bu hız ve canlılık; İslam İnkılabı’nın ve Öz Muhammedî İslam’ın, cihan-şümul hükümranlığa ulaşacağını ve tüm dünyada şirk-küfr ve tuğyanın kökünü kazıyacağını (dost-düşman) herkese göstermiştir…

Evet; Hicaz Kerbelası, Mekke-Kâ’be katliamıyla ve sair cinayetlerle, gafil müslümanlar nezdinde İlâhî şehadetler manzumesi haline gelmiş, bu şehadetler o öldürücü Kerbela’yı (Hicaz’ı) Hicaz Aşurası durumuna getirmiştir.. Keza; Cezayir Kerbelası, Filistin Kerbelası, Mısır Kerbelası, Lübnan Kerbelası, Bosna Kerbelası, Çeçenistan Kerbelası, Türkiye Kerbelası ve sair Kerbelalar; dökülen mazlum kanlarla oluşturulan çok yönlü şehadetler sayesinde, İlâhî kurtuluş Aşuraları hüviyetine bürünmekte, İslam İnkılabı’ndan yükselen İlâhî kıyam ve cihad dalgaları ve ebedî kurtuluş mesajları ile İslamî Hükümetlere, en azından İslamî toplum ve hareketlere doğru yükselmektedir. Ki, bu da, tedricen İslam’ın cihan-şümul hakimiyetini ve tağutî güçlerin ve düzenlerin de izmihlalini intac edecektir, inşaallah…

İşte, bütün bunlar, Aşura Kütürünün İlâhî etkinliğini ve Aziz İmam Humeynî (ra)’nin yüce şahsiyetinin ve tesis ettiği muhteşem İslam İnkılabı‘nın da, O İlâhî-Kur’anî kültürün ve mektebin canlı timsâli ve nuranî tecelligâhı olduğunu göstermekte.. ve ona göre de, tüm dünya müslümanlarını; teyakkuza ve intibaha (bütün yön ve dillerle) da’vet etmektedir!.. ves’selam!…

Konuyu, ister istemez noktalarken, tekrar hepinize sevgi-saygı ve duâlarımızı sunar, Yüce Rabbimiz (cc)’den;.. dünya müslümanlarını; Hizbullahî Bir Ümmet olarak, yüce İslam İnktlabının mektebi ekseninde ve Aziz İmam Humeynî (ra)’nin aziz vârisi.. ve Emir’ül-Mü’minin ve’l-Müslimin olan Ayetullah’il-Uzma Seyyid-İmam Ali Hameneî (ra) hazretlerinin nurlu ve dirayetli yönlendiriciliğinde Ümmet-i Vahide haline getirmesini, şirk-küfür-zulüm ve tuğyanı tüm yeryüzünden tard etmesini, Öz Muhammedî İslamı bütün cihana hakim ve İslam İnkılabını ve Cumhuriyeti’ni de, (Hizbullahî Ümmetle birlikte) kıyamete kadar pâyidar kılmasını ve bizleri de; rahmet ve mağfiret denizine ğark etmesini niyaz eylerim!… VE’S-SELAMÜ ALEYKÜM VE RAHMETULLAHİ VE BEREKÂTÜHÜ!!!…

Başa dön tuşu
Bugün 15 Haziran 2024 (29) içerik yüklenmiştir.