İslami Davet

Bediüzzaman Said Nursi

16 Temmuz 2016 0:12

"Şu kâinatta görünen ve bilinen bütün letâif, bütün mehâsin, bütün kemâlât, bütün incizâbat, bütün iştiyâkat, bütün terahhumat birer mânâdır, birer mazmundur, birer kelime-i mâneviyedir ki, şu kâinatın Sâni-i Zülcelâlinin lütuf ve merhametinin tecelliyâtını, ihsan ve kereminin cilvelerini bizzarure, bilbedâhe kalbe gösterir, aklın gözüne sokuyor." {Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi(ra) Hazretleri / Risale-i Nur'dan...}

5 Temmuz 2016 15:45

Gerçek ve büyük bayram mustazaların müstekbirlere galip geldikleri, onları yeryüzünden sildikleri ve hep beraberce Tevhid bayrağı altında, zalim ve sömürücülerin ellerini ülkelerinden kestikleri gündür. İmam Humeyni (ra)

29 Haziran 2016 21:13

Ramazan-ı Şerifin orucu, doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubûdiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: Nefis, Rabbisini tanımak istemiyor; firavunâne kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse, o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte, Ramazan-ı Şerifteki oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki: Cenâb-ı Hak nefse demiş ki: “Ben neyim, sen nesin?”...

27 Haziran 2016 3:13

Ramazan-ı Şerif, insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çokhikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: İnsana en mühim bir ilâç nev’inden maddî ve mânevî bir perhizdir. Ve tıbben bir hımyedir ki, insanın nefsi yemek, içmek hususunda keyfemâyeşâ hareket ettikçe, hem şahsın maddî hayatına tıbben zarar verdiği gibi, hem helâl-haram demeyip rast gelen şeye saldırmak, adeta mânevî hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, o nefse güç gelir, serkeşâne dizginini eline alır. Daha...

26 Haziran 2016 17:03

Beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Bediüzzaman Said Nursi Hz. Risale-i Nur 1958 Baskısı Mektubat / 29. Mektub / İkinci Kısım / 373. Sayfa

25 Haziran 2016 3:15

Ramazan’ın sıyâmı, dünyada âhiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev-i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mâl, bire bindir. Kur’ân-ı Hakîmin, nass-ı hadisle, her bir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır; on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ı Şerifte herbir harfin on değil, bin; ve Âyetü’l-Kürsî gibi âyetlerin herbir harfi binler; ve Ramazan-ı Şerifin Cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadirde otuz bin hasene sayılır. Evet, herbir harfi otuz bin bâki meyveler veren Kur’ân-ı Hakîm, öyle bir nuranî şecere-i tûbâ hükmüne geçiyor ki;...

23 Haziran 2016 6:01

Ramazan-ı Şerifin sıyâmı, Kur’ân-ı Hakîmin nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur’ân-ı Hakîmin en mühim zaman-ı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki: Kur’ân-ı Hakîm, madem şehr-i Ramazan’da nüzul etmiş; o Kur’ân’ın zaman-ı nüzulunu istihzar ile, o semâvî hitabı, hüsn-ü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerifte nefsin hâcât-ı süfliyesinden ve mâlâyâniyat hâlâttan tecerrüt ve ekl ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur’ân’ı yeni nâzil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitâbât-ı İlâhiyeyi güya geldiği ân-ı nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekremden (a.s.m.) işitiyor gibi dinlemek, belki...

21 Haziran 2016 19:23

Ramazan-ı Şerif'teki Oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hz. Risale-i Nur 1958 Baskısı Mektubat / 29. Mektub / İkinci Kısım / 369. Sayfa

21 Haziran 2016 3:56

Ramazan-ı Şerifin orucu, nefsin tehzib-i ahlâkına ve serkeşâne muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çokhikmetlerinden birisi şudur ki: Nefs-i insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevâle maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta polattan bir vücudu var gibi, lâyemûtâne, kendini ebedî tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs ve tama’ ile; ve şiddetli alâka ve muhabbetle...

6 Haziran 2016 14:24

Ramazan-ı Şerifteki orucun çok hikmetleri; hem Cenab-ı Hakkın Rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem Niam-ı İlahiyye’nin şükrüne bakar hikmetleri vardır. Risale-i Nur 1958 Baskısı / 29. Mektup / İkinci Risale Olan İkinci Kısım / 368. Sayfa

4 Nisan 2016 22:24

Hazret-i Ali'ye (ra) iki cihetle bakılmak gerektir. Bir ciheti şahsi kemâlât ve mertebesi noktasından, ikinci cihet Âl-i Beytin şahs-ı mânevisini temsil ettiği noktasındandır. Âl-i Beytin şahs-ı mânevisi ise Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın bir nevi mahiyetini gösteriyor. Risale-i Nur 1958 Baskısı Lem'alar / 20. Syf

28 Mart 2016 18:59

Acaba yirmi üç saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayat-ı ebediyyeye bir tek saatini sarf etmeyen, ne kadar zarar eder, e kadar nefsine zulm eder, ne kadar hilâf-ı akıl hareket eder! Bediüzzaman Said Nursi (ra), Risale-i Nur 1958 Baskısı Sözler 1 / 17. Sayfa

25 Mart 2016 10:44

Şark tarafından bir nur zuhur edecek, bid’alar zulümatını dağıtacak. Ben böyle nurun zuhuruna çok intizar ettim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsî çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki, bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin ihzar ediyoruz. Tarihçe-i Hayat (1958 Baskısı) 135. sayfa

Toplam 7 sayfa, 4. sayfa gösteriliyor.« İlk...23456...Son »
Yukarı Çık