Haberlerİmam Ali HamaneyİranOrtadoğu

Rehber, Tüketim Modeli Genel Siyasetleri bildirisini yayınladı

Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney, Nizamın maslahatını teşhis kurulu ile gerekli danışıklıkların ardından “Tüketim modeli genel Siyasetleri”ni belirleyerek ilan ettiler.

Yürütme, Yasama ve Yargı güçleri başkanları ile Nizamın Maslahatını Teşhis Kurulu başkanına hitaben yayınlanan “Tüketim Modeli Genel Siyasetleri”nin metni şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Tüketim Modeli Genel Siyasetleri:

1 – Ferdi, Sosyal ve Teşkilat tüketim kültürünün düzeltilmesi, tasarruf ve kanaat kültürünün yaygınlaştırılması, kültürel, öğretim, sanatsal, medya ve özellikle ulusal medya imkânlarından yararlanarak israf, savurganlık, tecemmülat ve yabancı mallar tüketimine karşı mücadele vermek.

2 – Matlup bir tüketim modelinin oluşturulması için genel öğretim

3 – Başarılı örneklerin sunulması ve teşvik siyasetlerinin izlenilmesi, ayrıca yararlı ölçeklerin dikkate alınması, sorumluluk üstlenilmesi, inzibat ve razılık ortamının oluşmasıyla verimlilik kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi.

4 – Tüm genel eğitim ve özel üniversite öğretim kademelerinde tüketim verimlilik ilke ve metotlarının öğretimi.

5 – Tüketim modeline uyulması hususunda hükümet, devlet şirketleri ve kamu kuruluşlarının ön ayak olması

6 – Savurganlık kültürüne karşı koymak, israf ve lükse eğilimli kültür örnekleri ve ürünlerine karşı pratik alerjinin açığa vurulması

7 – Bir takım fiyat ve fiyat dışı dengeleme teşebbüslerinin devreye sokulmasıyla aşağıdaki siyasetler dikkate alınarak 5. Kalkınma planı sonuna kadar ülke enerji ölçeğinin şimdiki mevcut oranın en az üçte biri ve 6. Kalkınma planı sonuna kadar en azı ikide biri miktarına ulaştırılması suretiyle enerji tüketiminde tasarrufa gitmek:

– Üretim, aktarım ve yeni enerji üretim birimlerinin oluşturulmasıyla verimliliğin artırılmasına öncelik verilmeli

– Enerjide arz ve tüketim alanında reform düzenlemeye gidilmesi amacıyla ülkenin genel ve bir bütün enerji sisteminin oluşturulması için gerekli araştırmaların yapılması

– Enerji verimliliği ulusal planının hazırlanması, mali destek, tüketimde verimliliğinin yakalanması amacıyla hazırlanan projelerin hayata geçirilmesinde banka finansmanının temini ve enerji işlerliğinin yükseltilmesi amacıyla sivil ve özel kurumların oluşturulması gibi teşvik siyasetlerinin hayata geçirilmesi

– Uygun imkânlarla genel enerji ölçeklerinin uygulanması

– Enerji arz ve tüketimiyle ilgili kanun ve kuralların gözden geçirilmesi ve tasvibi, enerji gerektiren tüm araç ve gereçlerin üretim ve ithalinde zaruri ulusal standartların hazırlanması ve hayata geçirilmesi, onların icrasının sahih biçimde denetlenmesinin takviyesi ve üreticilerin enerji gerektiren süreçlerin ıslahına mecbur edilmesi

– Genel taşımacılık araçlarından daha kolay ve ucuz yararlanılması amacıyla şehir içi ve şehirlerarası demiryollarının temel alınmasıyla genel taşımacılık düzeninin ıslahı ve takviyesi

– Barajların kapasitesinin artırılması, elektrik kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yenilenen ve modern enerjiler payının artırılması

– Küçük ölçekli, verimli ve dağınık üretim santrallerinden elektrik üretiminin yaygınlaştırılması ve eşit zamanlı olarak elektrik ve hararet üretimi

– Petrol boru hatları ve demir yolu kanalıyla petrol ürünlerinin aktarımının azami ölçekte gerçekleşmesi başta olmak üzere enerji taşıyıcılarıyla aktarma metotlarının iyileştirilmesi

8 – Aşağıda belirtilen siyasetler çerçevesinde başta tarım sektörü olmak üzere tüm sektörlerde su tüketiminin kurumsallaştırılması ve verimliliğinin yükseltilmesi:

– Muhtelif alanlarda ve güncelleştirilmek istendiğinde Su tüketim modeli ulusal belgesinin tasarım, tedvin ve hayata geçirilmesi

– Su istihsali, korunması ve tüketiminde verimliliği sağlayan projelerin teşviki ve desteklenmesi siyasetlerinin uygulanması

– Su atıklarının azaltılması, su kaynakları kalitesinin temini ve suların kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla gerekli kurallar ve standartların hazırlanması ve hayata geçirilmesi

– Yetiştirme modelinin ıslahı ve daha etkili sulama yöntemlerinin uygulanması, içme suyu temini ve dağıtımı sisteminin iyileştirilmesi ve daha fazla ekonomik ve strateji değerler esas alınarak üretim dalında su tahsisi ve tüketiminin verimli olmasını sağlamak

– Suyun yeniden devreye sokulması ve yararlanılması için gerekli planlamaya gidilmesi

– İklim şartlarına uygun, kuraklık ve sel felaketleri idare sistemini uygulamak ve başta menfi ölçekli yer altı su kaynakları olmak üzere genelde su kaynakları ve tüketimi arasında dengenin sağlanması için uygun operasyonel planların hazırlanarak devreye sokulması.

9 – Aşağıda belirtilen siyasetler çerçevesinde “Buğday üretimi ve ekmeğe çevrilmesi” ve “Ekmek tüketimi” süreçlerinde kalite ve şartların iyileştirilmesi ve yükseltilmesi yoluyla ülke ekmeği tüketim modelinin değiştirilmesi:

– Ekmek piyasasını düzenlemekle görevli mekanizmanın belirlenmesi, denetim, hidayet ve siyaset belirlenmesinde odaklanma

– Ekmek üretim merkezlerinde sağlık seviyesinin yükseltilmesi amacıyla destek ve teşvik siyasetlerinin hayata geçirilmesi, ekmek üretim sürecinde vasıflı ve eğitimli insan gücünden yararlanmak

– Stratejik buğday depolanmasının korunması

– İç piyasanın tanzimi amacıyla buğday ve un piyasası ticari mübadelesi düzenlenmesi

– Tecrübe olunmuş standartlar ve metotların hazırlanması ve hayata geçirilmesi ve buğday üretimi, un, hamur ve etmek pişirilmesinde sahih ilkelerden yararlanılması yoluyla halkın zevk ve kültürüne uygun, kaliteli ve sağlıklı ekmek türlerinin üretim sürecinin iyileştirilmesi ve üretim modelinin ıslahı

10 – Aşağıda belirtilen siyasetler çerçevesinde verimliliğin artırılması:

– Ulusal kazancın, toplumun çalışma ve kazancından kaynaklanan çıkarlara yönetilmesi ve dayandırılması amacının tahakkuku için stratejik değişim

– Verimlilikten kaynaklanan menfaatlerin paylaşılması sisteminin uygulanması vurgu yapılarak aşağıdaki hususların dikkate alınmasıyla verimliliğin artırılması:

– Temel bilim ekonomisine vurgu yapılarak insani, sosyal ve maddi sermayelerden kaynaklanan menfaatler ve katma değerlerin azami artırılması

– Kamu ve özel sektörde ödeme sisteminde hedefe uygun araç ve gereçlerin temini

– Ekonomi ve sosyal çıkarlar uyarınca ülke çıkarları tahsisi sürecinin iyileştirilmesi ve operasyonel bütçe planlamanın uygulanması

Kamu kuruluşlarında titiz bir Sayıştay sisteminin uygulanması, değerlendirme ve denetle sisteminde reforma gidilmesi

– İcrai süreçleri, araçları ve metotlarıyla ilgili kural ve kanunların gözden geçirilmesi

– Tüm destek programlarında iş gücünün güçlendirilmesi ve vasıflı olmasına öncelik tanınması

Başa dön tuşu
Bugün 06 Aralık 2022 (10) içerik yüklenmiştir.