Hayrat Vakfı Yayınları Meali

91-Şems Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Yemîn olsun şems’e (güneşe) ve onun (kuşluk vakti) aydınlığına!

2. Ve (güneş batınca) onu ta‘kīb eden aya!

3. Ve onu (o güneşi) açığa çıkardığı zaman, gündüze!

4. Ve onu örttüğü zaman, geceye!

5. Ve göğe, hem onu binâ edene!

6. Hem yere ve onu döşeyene!

7. Ve nefse ve onu (güzel bir şekilde yaratıp) düzenleyene!

8. Sonra da ona (o kişiye) günâhını ve takvâsını (neyin isyan, neyin itâat olduğunu bildirerek) ilhâm edene (yemîn olsun)!

9. (Ki) onu (o nefsini, günahlardan) temizleyen muhakkak kurtulmuştur!

10. Onu (isyânıyla) örten ise, mutlakā hüsrâna uğramıştır!

11. Semûd (kavmi), azgınlığı yüzünden (peygamberini) yalanladı!

12. Hani onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) ileri atılmıştı da Allah’ın peygamberi (Sâlih) onlara: “Allah’ın devesi(ni kesmekten) ve onun su içmesi(ni engellemekten sakının)!” demişti.

13. Hani onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) ileri atılmıştı da Allah’ın peygamberi (Sâlih) onlara: “Allah’ın devesi(ni kesmekten) ve onun su içmesi(ni engellemekten sakının)!” demişti.

14. Fakat kendisini yalanladılar da onu (o deveyi) kestiler; bunun üzerine Rableri, günahları sebebiyle üzerlerini büyük bir azabla kaplayıp onları dümdüz (ederek yerle bir) etti.

15. Ve (O,) bunun (bu yaptığı işin) âkıbetinden korkmaz!
“Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân’ın esâs-ı i‘câzı (mu‘cizeliğinin temeli), en mühimlerinden belâgatından (ifâdesindeki hârikalıktan) sonra îcâzdır (az sözle çok şey anlatmaktır). Îcâz, i‘câz-ı Kur’ân’ın en metîn (sağlam) ve en mühim bir esâsıdır. Kur’ân-ı Hakîm’de şu mu‘cizâne îcâz o kadar çoktur ve o kadar güzeldir ki; ehl-i tedkīk, karşısında hayrettedirler. Meselâ: (…) (âyet 11-15) İşte, Kavm-i Semûd’un acîb ve mühim hâdisâtını (hâdiselerini) ve netâicini (netîcelerini) ve sû’-i âkıbetlerini (kötü sonlarını), böyle kısa birkaç cümle ile îcâz (az söz) içinde bir i‘câz (mu‘cizelik) ile selâsetli (akıcı) ve vuzuhlu (açık) ve fehmi ihlâl etmez (anlamaya zarar vermez) bir tarzda beyân ediyor.” (Sözler, 15. Söz, 58)

Başa dön tuşu