İ

İ

İBÂDET & İBÂDETHANELER

İBÂDET (*) *Sözlükte; itaat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek, tevazu göstermek, ilâh edinmek. Din ıstılahında; mükellef insanın nefsinin arzusu hilafına…

Devamını Oku »

Hazreti İBRÂHÎM -aleyhisselâm-

Hazreti İBRÂHÎM -aleyhisselâm- -İbrâhîm; Süryanice: Ebirahim; çok merhametli baba, mânâsınadır. Kendisine “Halil-ür Rahmân”da denir. Ulûlazîm denilen beş peygamberi zişândan birisidir.…

Devamını Oku »

İÇKİ

(Bkz: Haramlar) *İÇKİ VE KUMAR DÜŞMANLIK VESİLESİDİR 5/ EL-MÂİDE -91- Şeytân, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kîn sokmak…

Devamını Oku »

Hazreti İDRÎS -aleyhisselâm-

Hazreti İDRÎS -aleyhisselâm- 19/ Meryem -56- Kitapta İdrîs’i de an; çünkü o, çok sâdık (özü, sözü pek doğru) bir Peygamberdi.…

Devamını Oku »

İFK HÂDİSESİ HZ. ÂİŞE(RADIYALLAHUANHÜM)’E İFTİRÂ

*İfk; asl-ü esâsından çevrilmiş, hakikatı tahrif edilmiş söz. Yani, yalan, iftira, bühtan. -Bühtan; ansızın atılıp insanı mebhut eden iftira. (Elmalılı…

Devamını Oku »

İHLÂSLI KİMSELER

*İhlâs (arapça.isim.hulûs’dan.cem’i:ihlâsât); hâlis, temiz, doğru sevgi. gönülden gelen dostluk. samîmiyet. doğruluk. bağlılık. Muhlîs (arapça.sıfat.hulûs’dan); hâlis. katıksız. dostluğu, samîmiliği her hâli…

Devamını Oku »

İHTİYARLIK

16/ EN-NAHL -70- ALLÂH, sizi yarattı, sonra da sizi öldürecektir. İçinizden kimi de, biraz bilgiden sonra eşyâyı önceki bildiği gibi…

Devamını Oku »

İKTİSAD

Rahmânın kulları fâidesiz, hayırsız yere masraf etmezler, hakkını da kısmazlar ikisi arası denk olurlar. İşte İktisâd denilen de budur.(Elmalılı Tefsîr-i…

Devamını Oku »

İLİM

(Bkz: Alîm & Âlim & Ulemâ & İlim)

Devamını Oku »

Hazreti İLYÂS -aleyhisselâm-

Hazreti İLYÂS -aleyhisselâm- 6/ el-En’âm -85- Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ ve İlyâs’a da (hidâyet ettik). Hepsi de sâlih kullarımızdandı. 37/ es-Sâffât…

Devamını Oku »

ÎMÂN

ÎMÂN 2/ el-Bakara -3- O müttakîler ki gabya inanırlar. Namazlarını tam dikkatle îfâ ederler. Kendilerine ihsân ettiğimiz nimetlerden infak ederler.…

Devamını Oku »

İNCİ & MERCAN

22/ EL-HACC -23- Îmân edip makbûl ve güzel işler yapanları ise ALLÂH, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Orada altın bilezikler…

Devamını Oku »

İNCÎL

İNCÎL Allah tarafından Hz. İsa (as)’a gönderilen; Tevrat’ın aslını doğrulayan Kur’an-ı Kerîm tarafından tasdik edilen ve bir anlamı da “yol…

Devamını Oku »

İNFÂK(ALLÂH YOLUNDA HARCAMAK)

İNFÂK (*) *Sözlükte; bitirmek, yok etmek, yoksul düşmek, malı ve parayı elden çıkarmak anlamlarına gelen infak, dinî bir bir terim…

Devamını Oku »

İNKÂR EDENLERİN KIYÂMET GÜNÜ DÜNYAYA DÖNME ARZULARI

6/ EL-EN’ÂM -27- Onların, ateşin üzerinde durduruldukları zaman: “Ne olurdu dünyâya döndürülseydik, Rabb’imizin âyetlerini yalanlamasaydık da mü’minlerden olsaydık” dediklerini bir…

Devamını Oku »

İNSAN

10/ Yûnus -12- İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayakta iken (her hâlinde bu…

Devamını Oku »

İPEK

76/ EL-İNSÂN -21- Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.

Devamını Oku »

Hazreti ÎSÂ -aleyhisselâm-

Hazreti ÎSÂ -aleyhisselâm- -Hazreti Îsâ- aleyhisselâm-’ın adı Kur’ân’da; Îsâ, Îsâ İbn Meryem, el-Mesîh, el-Mesîh İbn Meryem ve el-Mesîh Îsâ İbn…

Devamını Oku »

Hazreti İSHÂK -aleyhisselâm-

Hazreti İSHÂK -aleyhisselâm- -İshâk-aleyhisselâm- Hazreti İbrâhîm-aleyhisselâm-’ın ikinci oğludur. Şam ahâlisine Peygamber olarak gönderildi. Yüz altmış sene yaşadığı rivayet edilir. (Ö.N.Bilmen)…

Devamını Oku »

İSLÂM

İSLÂM (*) *İslâm, ‘silm’ ve ‘selâm’ kökünden türeyen bir kelimedir. Bu şekliyle Kur’ân’ın 105 yerinde zikrolunmuştur. Silm; barış, güven ve…

Devamını Oku »

Hazreti İSMÂİL-aleyhisselâm-

2/ EL-BAKARA -125- Biztâo zaman bu Beyt’i, insanlar için bir sevâb kazanma ve bir güven yeri kıldık. Siz de Makam-ı…

Devamını Oku »

İSRÂ VE MÎRAÇ

17/ EL-İSRÂ -1- Kulu Muhammed’i geceleyin, Mescid-ül Harâm’dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren ALLÂH,…

Devamını Oku »

İSRAF

İSRÂF (*) *İsrâf (a.i.); herhangi bir şey de haddi aşmaktır. Mal sarfında meşhur ise de insanın yaptığı herhangi bir fiilde…

Devamını Oku »

İSRÂİLOĞULLARI

İSRÂİLOĞULLARI 2/ el-Bakara -47- Ey İsrâiloğulları! Size verdiğim nimeti ve vaktiyle sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın. 57- Ve üstünüze o…

Devamını Oku »

İSTİĞFAR

Sözlükte “örtmek, örtbas etmek” anlamına gelen istiğfâr, dinî bir kavram olarak, hata ve günahların Allâh tarafından af ve mağfiret edilmesini…

Devamını Oku »

İŞARETLERLE YOL BULMA

geçitler yerleştirdi. 16- Yol bulmada yararlanacağınız daha birçok alâmetler, işâretler koydu. Yıldızlarla da bir kısım insanlar yol bulurlar. (Bkz: Yıldızlar)

Devamını Oku »

İSTİŞÂRE

2/ EL-BAKARA -233- Anneler, çocuklarını iki tam yıl emzirsinler. Bu, emzirmeyi mükemmel şekliyle uygulamak isteyenler içindir. Annelerin, münâsib şekilde yiyeceğini…

Devamını Oku »

İŞ, İBÂDETE ENGEL DEĞİLDİR

24/ EN-NÛR -36-37- O nûra, ALLÂH’ın yükseltilmesine ve içlerinde kutlu isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde (mescidlerde) kavuşulur. Oralarda, sabah akşam…

Devamını Oku »

İ’TİKAF

*İ’tikâf (arapça.isim); bir yere kapanıp ibâdetle meşgûl olma. Bilhassa Ramazan’ın son on gününde câmide maksûre (*) denilen yerlere kapanıp ibâdetle…

Devamını Oku »

İŞLEDİKLERİMİZİN KARŞILIĞINDAN BAŞKA BİŞEY BULMAYACAĞIMIZ

27/ EN-NEML -90- Kim de kötü işlerle gelirse, onlar da yüzü koyun ateşe yuvarlanırlar. Siz işlediklerinizin karşılığından başka bir şey…

Devamını Oku »

İYİLER

3/ ÂL-İ İMRÂN -196- Kâfirlerin diyâr diyâr dolaşmaları sakın seni aldatmasın. 197- Bu, az bir geçimliktir. Sonra onların varacakları yer…

Devamını Oku »

İYİLİKLER KÖTÜLÜKLERİ GİDERİR

11/ HÛD -114- Gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında (gündüze yakın olan saatlerinde) namaz kıl! Muhakkak ki, iyilikler kötülükleri…

Devamını Oku »

İYİLİK CİNSİNDEN NE YAPARSANIZ SİZE ÖDENİR

2/ EL-BAKARA -272- Onları hidâyete erdirmek sana âit değildir. Fakat ALLÂH, dilediğini hidâyete erdirir. Yaptığınız her iyilik sırf kendiniz içindir.…

Devamını Oku »

İZÂFİYET

22/ el-Hac -47- Onlar senden o tehdîd edildikleri azabı, çarçabuk getirmeni isterler. Telâşa kapılmasınlar, ALLÂH vaad’inden asla dönmez. Bilin ki…

Devamını Oku »

İZZET(1) VE ŞEREF(2) ALLÂH’A AİTTİR

(1) İzzet (arapça.isim); 1-Bir kimse zelîl iken kavî ve kudret sâhibi olmak. Ziyâdelik ve üstünlük. 2-Değer, kıymet. Kuvvet. Muhterem ve…

Devamını Oku »

İHTİKÂR

*İhtikâr (a.i.); hakr kökünden iftial vezninde bir mastardır. Biriktirmek, hapsetmek, bir şeyi fiyatı yükselsin diye bekletmek ve tedavülden alıkoymak, karaborsacılık…

Devamını Oku »

İLÂH

İLÂH *İbâdet etmek anlamındaki “e-l-h”kökünden türeyen ilâh, ma’bûd demektir. Çoğulu âlihe’dir. Hak veya bâtıl her ma’bûda ilâh denir. Kur’ân’da lâh…

Devamını Oku »

İŞİTTİK VE İTÂAT ETTİK

24/ EN-NÛR -51- Aralarında hüküm vermek için ALLÂH’a (Kur’ân’a) ve Resûlüne da’vet edildiklerinde, mü’minlerin söyleyeceği söz ancak, “işittik ve itâat…

Devamını Oku »

İNSANLARLA İYİ GEÇİNMEYE DAİR

2/ el-Bakara -229- Boşamak (talâk) iki defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya güzellikle salmaktır. Onlara verdiklerinizden bir şey almanız…

Devamını Oku »

İNŞÂ’ALLÂH

*İnşâ’allâh (a.cü); Allâh isterse, Allâh nasîb etti ise. -İnsanın azm-ü irâdesi bir şeyin husulü için sebeb-i kâfi değildir. Ancak Allâh’ın…

Devamını Oku »

İNZAL İLE TENZİL ARASINDAKİ FARK

-İnzal def’aten, tenzil tedricen indirmek demektir. Kur’ân Şehri Ramazanın Kadir gecesi denilen bir leylei mübârekesinde Semai dünyaya, Beyti ma’mure def’aten…

Devamını Oku »

İSM

*Sözlükte; ‘geri bırakmak ve gecikmek’ demektir. Sahibini hayır ve sevaptan geri bıraktığı için günaha ‘ism’ denmiş ve ‘esime’ fiili ‘günah…

Devamını Oku »

İSMULLÂH

22/ el-Hac -40- O mü’minler ki tamamen haksız yere, sırf “Rabbimiz ALLÂH’dır” dediklerinden ötürü yerlerinden yurtlarından kovulmuşlardı. Eğer ALLÂH insanların…

Devamını Oku »

İHVAN

*İhvan: 1-Kardeşler. Eş, dost. 2-Sâdık arkadaşlar. 3-Aynı mezheb veya tarikata mensup olanlar. 9/ et-Tevbe -11- Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar,…

Devamını Oku »

İHVAN-I ŞEYTAN

İHVAN-I ŞEYTAN 17/ el-İsrâ -27- Saçıp savuranlar şeytanın ihvanıdırlar, şeytan ise Rabbına çok nankör bulunuyor. İHVAN *İhvan: 1-Kardeşler. Eş, dost.…

Devamını Oku »

İLK ÂYET & SON ÂYET

96/ el-Alâk -1-2-3-4-5- Oku! yaradan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir Alâk’tan yarattı. Oku!Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki…

Devamını Oku »

İKAME

İKAME (*) *(İkame), “kıyam” veya “kıvam”dan “if’âl” ölçüsünde olarak lügatta kaldırıp dikmek veya düzeltip doğrultmak veya kıymetlendirmek ve devam ettirmek…

Devamını Oku »

İL’HA

İL’HA (*) *İl’ha etti sizleri (Elha, lehiv’den if’al dir) eğlence demek olan lehvin aslı gaflet. İlha; elenmek, boş bir şey…

Devamını Oku »

İMAM

*İmam; pişuva öncül, kendisine iktida edilen metbu’. Yalnız müttakî olmak değil, müttakîlerin imamı olmak arzusu ne büyük bir gaye ne…

Devamını Oku »

İNDALLÂH

İNDALLÂH -İnd (a.i.); 1-yan, taraf, yön, kat 2-e.yanında, göre, düşüncesine göre 3-olunca, olduğu halde. -İnd-Allâh: Allâh indinde. 3/ Âl-i İmrân…

Devamını Oku »

İSTER MİSİN ARINASIN ?

İSTER MİSİN ARINASIN ? 79/ en-Nâzi’ât -18- De ki: İster misin arınasın? 19- Seni Rabbinin yoluna ileteyim de O’ndan korkasın.…

Devamını Oku »

İLM-ÜL KİTAP

İLM-ÜL KİTAP 13/ el-Ra’d -43- İnkâr edenler “Sen peygamber değilsin” diyorlar. De ki: Benimle sizin aranızda şâhit olarak ALLÂH ve…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu