D

D

DÂBBE

27/ en-Neml -82- (Kıyametin kopacağına dâir) o söz başlarına gelince, onlar için yerden kendilerine bir dâbbe (canlı bir yaratık) çıkarırız.…

Devamını Oku »

DALÂLET

*Gizlemek, kaybolmak, sapmak, unutmak ve doğru yolu bulamamak gibi anlamlara gelir. Dînî literatürde ise hidâyet kavramının zıddı olup, bilerek veya…

Devamını Oku »

DAĞLAR

13/ el-Ra’d -3- Yeryüzünü enine boyuna yayıp döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar meydana getiren ve yeryüzünde meyvelerin hepsinden iki…

Devamını Oku »

Hazreti DÂVÛD -aleyhisselâm-

2/ el-Bakara -251- Derken, ALLÂH’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Dâvûd, Câlût’u öldürdü. ALLÂH ona (Dâvûd’a) hükümdârlık ve hikmet verdi ve…

Devamını Oku »

DAYANIŞMA RUHU

8/ EL-ENFÂL -72- Gerçekten de îmân edip hicret eden, mallarıyla ve canlarıyla ALLÂH yolunda cihâd veren, onları barındırıp yardım edenler,…

Devamını Oku »

DENİZLER

16/ EN-NAHL -14- Yine denizden tâze et (balık) yiyesiniz ve ondan takındığınız süs eşyâsını çıkarasınız diye, denizi emrinize veren ALLÂH’dır.…

Devamını Oku »

DEVLET MALI

3/ ÂL-İ İMRÂN -161- Emânete hıyânet etmek, bir Peygamberin yapacağı bir iş değildir. Her kim hıyânet edip de ganîmetten veyâ…

Devamını Oku »

DİLLER VE RENKLERİN FARKLI OLUŞU

30/ ER-RÛM -22- Yine göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu da O’nun âyetlerindendir. Şüphesiz ki bunda…

Devamını Oku »

DİN & ŞERİAT

DİN (1) & ŞERÎAT (2) (1) Din (a.i.c:edyân); ALLÂH’a inanma ve bağlanma. (2) Şerîat (a.i.c:şerâi’); 1-doğru yol 2-Allâh’ın emri 3-Âyet,…

Devamını Oku »

DİRİ DİRİ TOPRAĞA GÖMÜLEN KIZ ÇOCUKLARI

81/ ET-TEKVİR -8-9- Diri diri gömülen kız çocuğuna, hangi günâhtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman. Devr-i câhiliyedeki bu gayr-i insani tavır…

Devamını Oku »

DİRİLİŞ

100/ EL-ÂDİYÂT -9- Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak. 10- Ve sînelerin içindekiler derlenecek. 11- O gün Rableri onların bütün…

Devamını Oku »

DOĞRULUK & DÜRÜSTLÜK

DOĞRULUK & DÜRÜSTLÜK 3/ Âl-i İmrân -75- Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana eksiksiz…

Devamını Oku »

DOST

*Dost (Farsça.isim.cem’i:dostân); Sevilen insan, muhîb, yâr. 2-Erkek veyâ kadın sevgili, mâşuk, mahbûb, mâşuka, mahbûbe. 3-Hakîki dost ve âşıkların ve âriflerin…

Devamını Oku »

DÖNÜŞÜMÜZ ALLÂH’A DIR

10/ YÛNUS -4- Dönüşünüz hep O’nadır. ALLÂH’ın vaad’i hakk’tır. Herşeyi ilk baştan yaratan O’dur. Sonra îmân edip sâlih amel işleyenleri…

Devamını Oku »

DUA & DUA ÂYETLERİ

DUÂ’ (*) *Duâ’ (a.i.c:ed’iye); 1-Allâh’a yalvarma, niyâz. 2- Birini çağırma, bir yere gönderme. “Duâ’; gök kapısının anahtarı, helâl lokma ise…

Devamını Oku »

DÜNYA

DÜNYA 3/ Âl-i İmrân -185- Her nefis ölümü tadacaktır. Sevaplarınız tamamen ancak kıyamet günü ödenecektir. O zaman kim ateşten uzaklaştırılır…

Devamını Oku »

DÜŞMANLARI SEVİNDİRMEMEK

7/ el-A’râf -150- Mûsâ, öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndüğünde şöyle dedi: “Bana arkamdan ne kötü bir halef oldunuz! Rabbinizin…

Devamını Oku »

DOLU

24/ EN-NÛR -43- Görmez misin ki ALLÂH, bulutları sevk eder. Sonra, onları kaynaştırıp üst üste yığar. Nihâyet yağmurun, onların arasından…

Devamını Oku »

DOLUNAY

84/ EL-İNŞİKÂK -18- Dolunay hâlini alan ay hakkı için.

Devamını Oku »

DANÎN

DANÎN (*) *Danîn; almış olduğu vahyi tebliğ tebliğ etmekte ve sizin müşahadenizden ve ilminizden gâib bulunan bilmediğiniz şeyleri haber verip…

Devamını Oku »

DÂR

DÂR (*) *Dâr (a.i.c:dirân); ev, yer, yurt. -Dâru’l-Âhire (*) *Son yurt demektir. Bununla maksat, cennet ve cehennemdir. Kur’ân-ı Kerîm’de yedi…

Devamını Oku »

DEHRÎLER

45/ el-Câsiye -24- Hem dediler ki o hayat sırf bizim dünya hayatımızdan ibarettir ölürüz ve yaşarız ve bizi ancak dehir…

Devamını Oku »

DELÂİL-İ AFAKİYE & DELÂİL-İ ENFÜSİYE

41/ Fussilet -53- Biz onarla hem ufuklarda ve hem kendi nefislerinde delillerimizi gösterceğiz.

Devamını Oku »

DİRHEM

DİRHEM (*) *Dirhem; alış-veriş aracı olarak kullanılan üzeri damgalı gümüş para. (Râgıb el-İsfehâni) 12/ Yûsuf -20- Değersiz bir baha ile…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu