Seyyid Kutup Meali

Seyyid Kutup Meali

TEVBE SURESİ

1 – Allah’dan ve Resulü’nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere: 2 – Bundan böyle yeryüzünde dört ay daha istediğiniz gibi gezip dolaşın. Şunu da bilin ki, Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah kâfirleri mutlaka perişan edecektir. 3 – Ayrıca büyük hac günü Allah ve Rasulü tarafından insanlara bir ilandır ki, Allah da Resulü de müşriklerle yapılan antlaşmalara artık bağlı…

Devamını Oku »

FÂTİHA SURESİ

FÂTİHA SURESİ (1) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla (2) Hamd, tüm alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. (3) Rahman ve Rahim (4) Din gününün sahibi (maliki) (5) (Allah’ım!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. (6) Bizleri doğru yola ilet, (7) Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

Devamını Oku »

BAKARA SURESİ

BAKARA SURESİ (1) Elif Lâm- Mim (2) Doğru olduğu kuşkusuz olan bu kitap, takva sahipleri için hidayet kaynağıdır. (3) Onlar görmediklerine inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkalarına verirler. (4) Yine onlar gerek sana ve gerekse senden önce indirilen kitaplara inanırlar ve Ahiretten hiç kuşku duymazlar. (5) İşte onlar Rabblerinden gelen hidayet yolundadırlar ve kurtuluşa erenlerdir. (6) Kâfirlere gelince…

Devamını Oku »

ÂLİ IMRÂN SURESİ

ÂLİ IMRÂN SURESİ (1) Elif Lâm- Mim. (2) O, kendinden başka bir ilâh bulunmayan, diri ve yarattıklarını gözetip yöneten Allah’tır. (3) Sana daha önceki semavi kitapları onaylayan hakk içerikli kitabı indirdi. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat’ı ve İncil’i indirmişti. (4) Doğru ile eğriyi birbirinden ayıran bu kitabı da aynı amaçla indirdi. Allah’ın ayetlerini inkâr edenleri ağır…

Devamını Oku »

NİSA SURESİ

NİSA SURESİ (1) Ey insanlar, Rabbinizden korkunuz. Ki O sizi tek bir kişiden türetti, o tek kişinin eşini de kendi özünden yarattı, sonra bu çiftten çok sayıda erkek ve kadın meydana getirerek yeryüzüne yaydı. Karşılıklı dileklerinizi adına bağladığınız Allah’tan ve akrabalık bağlarını çiğnemekten sakınınız. Hiç kuşkusuz Allah sizi sürekli gözetmektedir. (2) Yetimlere mallarını veriniz, temiz malı murdarı ile değiştirmeyiniz, onların…

Devamını Oku »

MÂİDE SURESİ

MÂİDE SURESİ (1) İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız şartı ile ilerde sayılacak olanlar dışında kalan bütün hayvanlar size helal kılındı, Allah dilediği hükmü verir. (2) Ey müminler Allah ‘ın ibadet amaçlı sembollerine, içinde savaşılması yasak olan aya, Kâbe’ye armağan edilen kurbanlığa, gerdanlıklı kurbanlık hayvanlara, Rabblerinin bağışını ve rızasını kazanmak amacı (3) Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanmış hayvanlar;…

Devamını Oku »

EN’ÂM SURESİ

EN’ÂM SURESİ (1) Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı yoktan var eden Allah’a mahsustur. Durum böyleyken kafirler, bu yaratıkları Rabblerine denk tutuyorlar. (2) O sizi çamurdan yaratan, sonra da ecelinizi belirleyendir. Ayrıca O’nun katında tasarıya bağlanan bir vade daha v,ardır. Gerçek böyleyken sizler kuşkuya kapılıyorsunuz. (3) O göklerin de Allah’ıdır, yeryüzünün de Allah’ıdır. Sizin gizlinizi, açığınızı ve yaptığınız…

Devamını Oku »

A’RAF SURESİ

A’RAF SURESİ (1) Elif, Lâm, Mim, Sad (2) Bu Kur’an, kendisi ile insanları uyarasın ve müminlere öğüt veresin diye sana indirilen bir kitaptır. O halde bu görevi yaparken sakın ruhun sıkılmasın. (3) Rabbiniz tarafından size indirilen mesaja uyunuz, O’nun dışında başka dostlar edinip peşlerinden gitmeyiniz. Ne kadar kıt düşüncelisiniz! (4) Biz nice kentleri yokettik. Azabımız, onları, ya geceleyin ya da…

Devamını Oku »

ENFÂL SURESİ

ENFÂL SURESİ (1) Sana savaş ganimetlerinin bölüşümü hakkında soru sorarlar. De ki; ganimetler hakkında hüküm verme yetkisi Allah’a ve Peygamber’e aittir. Buna göre eğer mümin iseniz, Allah’dan korkunuz, ilişkilerinizi düzeltiniz, Allah’a ve Peygamber’e itaat ediniz. (2) Müminler ancak öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri ürperir, yanlarında Allah’ın ayetleri okunduğu zaman bu ayetler imanlarını arttırır, pekiştirir ve sadece Rabblerine dayanırlar. (3)…

Devamını Oku »

YÛNUS SURESİ

YÛNUS SURESİ (1) Elif, Lam, Ra. İşte bunlar o hikmet dolu Kitab’ın ayetleridir. (2) Bizim aralarında bir kişiye, ‘insanları uyar’ ve ‘mü’minlere, Rabbleri katında sarsılmaz bir derecenin sahibi oldukları müjdesini ver’ diye vahyetmemiz insanların tuhafına mı gitti ki, kâfirler, ‘Bu adam açık bir büyücüdür’ dediler. (3) Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı; sonra Arş’a kuruldu, her işi tasarlıyor…

Devamını Oku »

HÛD SURESİ

HÛD SURESİ (1) Elif, Lâm, Ra. Bu Kur’an, her işi yerinde ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından muhkem, uyumlu cümlelerle örülen, sonra ayrıntılı biçimde açıklanan ayetlerden oluşmuş bir kitaptır. (2) (İçeriğinin özü şudur): Allah’dan başkasına kulluk sunmayınız. Ben, O’nun size gönderdiği bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. (3) Rabbinizden af dileyiniz, pişmanlık duygusu ile O’na yöneliniz ki, belirli bir sürenin sonuna…

Devamını Oku »

YÛSUF SURESİ

YÛSUF SURESİ (1) Elif, Lâm Ra; bunlar, gerçeği açık açık anlatan kitabın ayetleridir. (2) Biz o kitabı Arapça bir Kur’an olarak indirdik ki anlayabilesiniz. (3) Biz bu Kur’an’ı vahyetmekle sana kıssaların, eski milletler ile ilgili hikâyelerin en güzelini anlatıyoruz. Oysa daha önce bu hikâyeleri hiç bilmiyordun. (4) Hani Yusuf babasına «Babacığım; ben rüyamda onbir yıldızın, güneşin ve ayın önümde secde…

Devamını Oku »

RA’D SURESİ

RA’D SURESİ (1) Elif Lâm- Mim- Râ. Bunlar kitabın ayetleridir. Rabbinden sana indirilen mesaj gerçektir, fakat insanların çoğu buna inanmazlar. (2) Allah gökleri, gördüğünüz gibi, direksiz olarak yükseltti. Sonra Arş’a kuruldu, güneş ile ayı buyruğu altına aldı, her biri belli bir sürenin sonuna kadar yörüngesinde hareket eder, o bütün bu gelişmeleri düzenler. Rabbinizin karşısına çıkacağınıza kesinlikle inanasınız diye O, size…

Devamını Oku »

İBRÂHİM SURESİ

İBRÂHİM SURESİ (1) Elif, Lâm, Ra. Bu Kur’an, insanları Rabblerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa çıkarasın, üstün iradeli ve övgüye lâyık Allah’ın yoluna iletesin diye sana indirilmiş bir kitaptır. (2) O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Uğrayacakları ağır azaptan ötürü vaygele kâfirlerin başına! (İbrahim Suresi 52) (3) Onlar ki, dünya hayatını ahirete tercih ederler, insanları Allah yolundan…

Devamını Oku »

HİCR SURESİ

HİCR SURESİ (1) Elif, Lâm, Ra; bunlar kitabın, Kur’an’ın ayetleridir. (2) Gün gelecek, kâfirler «keşke vaktiyle müslüman olsaydık» diyeceklerdir. (3) Bırak onları yesinler, dünya nimetlerinden yararlansınlar ve ihtirasları ile oyalansınlar, ilerde gerçeği öğreneceklerdir. (4) Yok ettiğimiz her beldenin mutlaka uğradığı akıbete ilişkin belirli bir yazısı vardır. (5) Hiçbir millet ne yokoluş gününü öne alabilir ve ne de yaşama süresini aşabilir.…

Devamını Oku »

NAHL SURESİ

NAHL SURESİ (1) Allah’ın hükmü yakında gerçekleşecektir; buna göre onun bir an önce gerçekleşmesini boşu boşuna isteyip durmayınız. Allah, onların kendisine yakıştırdıkları ortaklardan uzaktır, yücedir. (2) Allah «Benden başka ilah yoktur, sırf benden korkunuz» uyarısını, mesajını insanlara duyursunlar diye dilediği kullarına kendi iradesi ile vahiy eşliğinde melekler gönderir. (3) Allah, gökleri ve yeri haklı bir gerekçe uyarınca yarattı; O, onların…

Devamını Oku »

İSRÂ SURESİ

İSRÂ SURESİ (1) Kulu Muhammed’i bir gece Mescidi Haram’dan (Kabe’den) yola çıkararak, kendisine bazı mucizelerimizi, olağanüstülüklerimizi gösterelim diye, çevresini kutsal kıldığımız Mescidi Aksa’ya (Kudüs’e) ulaştıran Allah, her türlü noksanlıktan uzaktır. O her şeyi işiten ve her şeyi görendir. (2) Musa ya Tevrat’ı verdik ve «Bundan başkasını dayanak edinmeyiniz» diyerek bu kitabı yahudilere doğru yol kılavuzu yaptık. (3) Ey Nuh ile…

Devamını Oku »

KEHF SURESİ

KEHF SURESİ (1) Hiçbir çarpık yeri olmayan, bu tutarlı kitab’ı (Kur’an- ı) kulu Muhammed’e indiren Allah’a hamdolsun. (2) Peygamber, insanları, Allah’dan gelecek ağır bir azap konusunda uyarsın ve iyi amel işleyen mü’minlere de kendilerini iyi bir ödülün beklediği müjdesini versin diye bu dosdoğru kitap indirildi. (3) Mü’minler o ödül yerinde (cennette) sürekli kalacaklardır. (4) Bir de «Allah evlat edindi» diyenleri…

Devamını Oku »

MERYEM SURESİ

MERYEM SURESİ (1) Kâf, ha, ya, ayn, sad (2) Bu ayetlerde Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya yönelik rahmeti anlatılıyor. (3) Hani O, Rabbine içinden yalvarmış. (4) Ve demi,ti ki; «Ey Rabbim, kemiklerim yıprandı, yaşlılık alevi başımı sardı. Şimdiye kadar sana dua edip de bedbaht olduğum hiç olmadı.» (5) Benden sonra yerime geçecek yakınlarımdan yana endi,eliyim. E,im de çocuktan kesilmiştin Bana kendi katından…

Devamını Oku »

TÂHÂ SURESİ

TÂHÂ SURESİ (1) Ta, ha. (2) Biz sana bu Kur’an’ı sıkıntıya düşesin diye indirmedik. (3) Onu Allah’dan korkanlara uyarı olsun diye indirdik. (4) O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirildi. (5) O rahmeti bol olan Allah, Arş’a kurulmuştur. (6) Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki tüm varlıklar O’nundur. (7) Söyleyeceğin sözü ister sesli olarak, ister içinden…

Devamını Oku »

ENBİYÂ SURESİ

ENBİYÂ SURESİ (1) İnsanların hesap verme günü yaklaştığı halde onlar halâ gaflet içinde gerçeğe yüz çeviriyorlar. (2) Onlar Rabb’lerinden gelen her yeni uyarıyı kesinlikle alaya alarak dinliyorlar. (3) Kalpleri oyundadır. Bu zalimler gizlice şöyle fısıldaştılar; «Şu Muhammed, sadece sizin gibi bir insan değil mi? Gözünüz göre göre büyüye mi kapılacaksınız?» (4) Peygamber dedi ki; «Benim Rabb’im, gökte ve yerde söylenen…

Devamını Oku »

HAC SURESİ

HAC SURESİ (1) Ey insanlar Rabb’inizden korkunuz. Çünkü kıyamet anının sarsıntısı müthiş bir olaydır. (2) O sarsıntı ile karşılaştığınız gün bütün çocuk emziren kadınlar memedeki çocuklarını bir yana bırakıverirler, bütün hamile kadınlar çocuklarını düşürürler, insanları sarhoş gibi görürsün, oysa sarhoş değildirler. Ama Allah’ın azabı ağırdır. (3) Kimi insanlar doğru bir bilgiye dayanmaksızın Allah hakkında tartışırlar ve her şarlatan şeytana uyarlar.…

Devamını Oku »

MÜ’MİNÛN SURESİ

MÜ’MİNÛN SURESİ (1) Mü’minler kurtuluşa, mutluluğa ermişlerdir. (2) Onlar ki, huşu içinde namaz kılarlar. (3) Onlar ki, boş ve yararsız şeylerle ilgilenmezler. (4) Onlar ki, zekâtı aksatmaksızın, tam olarak verirler. (5) Onlar ki; edep yerlerini sakınırlar. (6) Onlar yalnız eşleri ve cariyeleri dışında mahrem yerlerini herkesten korurlar. Bu iki durumda ayıplanmaları sözkonusu değildir. (7) Bunların ötesine geçmek isteyenler, yasal sınırı…

Devamını Oku »

NÛR SURESİ

NÛR SURESİ (1) Bu indirip hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik. (2) Zina eden kadın ve erkeğin herbirine yüzer sopa vurunuz. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, O’nun dini konusunda onlara acımayınız. Onların ceza görmesine mü’minlerden bir grup da şahit olsun. (3) Zina eden erkek, ancak zina eden ya da Allah’a ortak koşan bir kadınla…

Devamını Oku »

FURKÂN SURESİ

FURKÂN SURESİ (1) Eğri ile doğruyu birbirinden ayıran Kur’anı, tüm insanları ve cinnleri uyarsın diye kulu Muhammed’e indiren Allah’ın şanı yücedir. (2) O ki, göklerin ve yerin egemenliği O’nun tekelindedir hiç evlat edinmemiştir; egemenlikte ortağı yoktur; O her şevi yaratmış ve bir ön- tasarıya göre düzenlenmiştir. (3) Müşrikler Allah’ı bir yana bırakarak hiç bir şey yaratamayan kendileri birer yaratık olan,…

Devamını Oku »

ŞUARA SURESİ

ŞUARA SURESİ (1) Ta, sin, mim. (2) Bu ayetler, açık anlamlı Kitabın ayetleridir.? (3) Ey Muhammed, onlar mü’min olmuyorlar diye neredeyse canına kıyacaksın. (4) Eğer dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de karşısında boyunları eğik kalır. (5) Onlar son derece merhametli olan Allah’ın kendilerine gönderdiği her yeni uyarıya burun kıvırarak set çevirirler. (6) Onlar yalanladılar. Fakat, alay konusu ettikleri gerçeklerin…

Devamını Oku »

KASAS SURESİ

KASAS SURESİ (1) Ta. sin. mim. (2) Bunlar apaçık Kitab’ın ayetleridir. (3) Ey Muhammed! İnanan bir kavim için. Musa ve Firavun olayının bir kısmını sana dosdoğru anlatacağız. (4) Firavun ülkesinde ululandı ve zorbalığa kalktı, halkını çeşitli sınıflara böldü. Onlardan bir topluluğu (İsrailoğulları’nı) zayıflatıyor, oğullarını kesiyor, kadınları sağ bırakıyordu. Çünkü o bozguncunun biriydi. (5) Biz istiyorduk ki o yerde zayıflatılanlara lutfedelim,…

Devamını Oku »

ANKEBÛT SURESİ

ANKEBÛT SURESİ (1) Elif. Lâm. Mim. (2) İnsanlar sırf ‘inandık’ demekle; hiçbir sınavdan geçirilmeksizin bırakılıvereceklerini mi sanıyorlar? (3) Biz onlardan önceki kuşakları sınavdan geçirdik. Bu sınav sonucunda Allah, doğru sözlüler ile yalancıları kesinlikle belirleyecektir. (4) Yoksa kötülük işleyenler bizim elimizden kurtulabileceklerini mi sanıyorlar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar?» (5) Kim Allah’a kavuşmayı özlüyorsa, bilsin ki, Allah’ın bu buluşma için belirlediği vakit…

Devamını Oku »

RÛM SURESİ

RÛM SURESİ (1) Elif, lâm, mim. (2) Rumlar yenildi. (3) En yakın bir yerde. Onlar bu yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. (4) Birkaç yıl içinde, eninde- sonunda emir Allah’ındır. O gün mü’minler sevinir. (5) Allah dilediğine yardım eder. O güçlüdür (galibdir) esirgeyendir. (6) Bu, Allah’ın vaadidir. Allah verdiği sözden caymaz: fakat insanların çoğu bunu bilmezler. (7) Onlar dünya hayatının görülen kısmını bilirler.…

Devamını Oku »

LOKMAN SURESİ

LOKMAN SURESİ (1) Elif, lam, mim. (2) Bunlar, hikmetli Kitab’ın ayetleridir. (3) Bunlar güzel davrananlara yol gösterici ve rahmettir. (4) İşte onlar ki, namaz kılarlar, zekât verirler, ahirete de kesin olarak inanırlar. (5) İşte onlar Rabb’lerinin göstermiş olduğu doğru bir yol üzeredirler ve kurtuluşa erenlerdir. (6) İnsanlardan öyleleri var ki, herhangi bir bilgiye dayanmadan insanları Allah’ın yolundan saptırmak ve onunla…

Devamını Oku »

SECDE SURESİ

SECDE SURESİ (1) Elif Lam Mim. (2) Şüphe yok ki, Kitab’ın indirilişi, alemlerin Rabb’i tarafındandır. (3) Yoksa «onu peygamber uydurdu mu» diyorlar? Hayır, O senden önce bir peygamber gönderilmemiş olan kavmi uyarması için sana Rabb’inden gelen bir gerçektir. Umulur ki, doğru yolu bulurlar. (4) Gökleri- yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden (istiva eden) Allah’tır. O’ndan…

Devamını Oku »

AHZÂB SURESİ

AHZÂB SURESİ (1) Ey Peygamber: Allah’tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz, Allah her şeyi bilir ve her yaptığı yerindedir. (2) Sana Rabbin tarafından vahyedilen kitaba uy; şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (3) Allah’a güven, dost ve dayanak olarak Allah yeter. (4) Allah bir insanın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadığı gibi zihar yaptığınız (sen bana anamın sırtı gibisin dediğiniz) eşlerinizi,…

Devamını Oku »

SEBE’ SURESİ

SEBE’ SURESİ (1) Hamd, göklerdeki ve yeryüzündeki tüm varlıkların sahibi olan Allah’a mahsustur. Ahirette de hamd O’na mahsustur. O her işi yerinde yapar ve her şeyden haberdardır. (2) O yeraltına giren ve oradan çıkan, gökten inen ve oraya yükselen her şeyi bilir. O merhametli ve bağışlayıcıdır. (3) Kâfirler «Kıyamet anı hiç gelmeyecek» dediler. Onlara de ki; Hayır, gaybın bilgisi tekelinde…

Devamını Oku »

FATIR SURESİ

FATIR SURESİ (1) Gökleri ve yeryüzünü yoktan var eden; iki, üç ve dört kanatlı melekleri elçi olarak görevlendiren Allah’a ham dolsun. O yaratma işleminde dilediği eklemeleri yapar. Hiç kuşkusuz O’nun gücü her şeye yeter. (2) Allah’ın insanlara açtığı bir rahmeti hiç kimse alıkoyamaz. O’nun alıkoyduğunu da O’nun dışında hiç kimse salamaz. O üstün iradelidir ve her işi yerinde yapar. (3)…

Devamını Oku »

YÂSÎN SURESİ

YÂSÎN SURESİ (1) Yasin. (2) Hikmetli Kur’an’a andolsun. (3) Sen elbette gönderilmiş peygamberlerdensin. (4) Dosdoğru bir yol üzerinde. (5) Bu Kur’an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. (6) O Kitap, sana, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. (7) Andolsun ki, hüküm çoğunun aleyhine gerçekleşmiştir, bunun için artık inanmazlar. (8) Biz onların…

Devamını Oku »

SÂFFÂT SURESİ

SÂFFÂT SURESİ (1) Andolsun sıra sıra duranlara (2) Önlerindekini sürdükçe sürenlere (3) Zikir okuyanlara (4) Ki, ilahınız birdir. (5) Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabb’idir. Doğuların da Rabb’idir. (6) Bize en yakın göğü, bir süsle ve yıldızlarla süsledik. (7) Ve onu itaat etmeyen her şeytandan koruduk. (8) O şeytanlar, yüce alemi (Mele- i A’la’yı) dinleyemezler; her yandan kendilerine mermi…

Devamını Oku »

SÂD SURESİ

SÂD SURESİ (1) Sad, zikir sahibi, şanlı Kur’an’a and olsun ki. (2) İnkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. (3) Onlardan önce nice nesilleri helak ettik de feryad ettiler. Oysa artık kurtuluş zamanı değildi. (4) Aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşırdılar. İnkârcılar; «bu yalancı bir sihirbazdır» dediler. (5) Tanrıları bir tek tanrı mı yapıyor? Bu, cidden tuhaf bir şeydir. (6) Onlardan…

Devamını Oku »

ZÜMER SURESİ

ZÜMER SURESİ (1) Bu Kitab’ın indirilmesi, aziz ve hikmet sahibi Allah katındadır. (2) Ey Muhammed! Şüphesiz ki, Kitab’ı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah’a has kılarak ihlas ile kulluk et. (3) İyi bil ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’ndan başka dostlar edinerek, «Onlar bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz» derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde hüküm…

Devamını Oku »

MÜ’MİN SURESİ

MÜ’MİN SURESİ (1) Hâ Mim. (2) Bu kitabın indirilmesi, güçlü ve her şeyi en iyi bilen Allah katındandır. (3) O günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli, lütfu bol olandır. O’ndan başka ilah yoktur. Dönüş O’nadır. (4) İnkar edenlerden başkası Allah’ın ayetleri hakkında mücadeleye girişmez. Ey Muhammed! İnkarcıların memlekette gezip dolaşması seni aldatmasın. (5) Onlardan önce Nuh kavmi ve onlardan…

Devamını Oku »

FUSSİLET SURESİ

FUSSİLET SURESİ (1) Ha, Mim. (2) Bu Kitab, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. (3) Bilen bir toplum için ayetleri açıklanmış; arapça okunan bir Kitab’dır. (4) Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu onu düşünüp kabul etmekten yüz çevirmiştir. Onlar işitmezler. (5) Dediler ki: «Ey Muhammed! Bizi çağırdığın şeye karşı kalbimiz kapalıdır, kulaklarımızda bir ağırlık ve seninle bizim…

Devamını Oku »

ŞÛRÂ SURESİ

ŞÛRÂ SURESİ (1) Ha, Mim. (2) Ayn, Sin, Kaf. (3) O üstün iradeli ve her yaptığını bir hikmete göre yapan Allah, sana ve senden önceki peygamberlere böyle vahyeder. (4) Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O, yücedir, büyüktür. (5) Neredeyse gökler onların Allah’a ortak koşmaları karşısında tepelerinden çatlayacaklar. Melekler, Rab’lerini hamd ile tesbih ederler, yerdekiler için bağışlanma dilerler. İyi…

Devamını Oku »

ZUHRUF SURESİ

ZUHRUF SURESİ (1) Ha, Mim. (2) Apaçık Kitab’a andolsun ki. (3) Düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur’an yaptık. (4) O, katımızda bulunan ana kitabdadır. Şanı yücedir, hikmetle doludur. (5) Siz, haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi Kur an la uyarmaktan vaz mı geçelim? (6) Biz, sizden önce gelenlere nice peygamberler gönderdik. (7) Onlar, kendilerine gelen Her peygamberi mutlaka alaya…

Devamını Oku »

DUHÂN SURESİ

DUHÂN SURESİ (1) Ha, Mim. (2) Apaçık Kitab’a andolsun ki, (3) Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü Biz, insanları uyarmaktayız. (4) Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir. (5) Bu katımızdan verilen her emirdir. Çünkü Biz elçi göndericiyiz. (6) Bu Rabbinden bir rahmettir. Allah, işitendir, bilendir. (7) Eğer kesin olarak inanıyorsanız bilin ki Allah, göklerin, yerin ve ikisi…

Devamını Oku »

CÂSİYE SURESİ

CÂSİYE SURESİ (1) Ha, Mim. (2) Kitab’ın indirilmesi, üstün iradeli ve her yaptığını bir hikmete göre yapan Allah’ın katındandır. (3) Göklerde ve yerde müminler için nice dersler vardır. (4) Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için ibretler vardır. (5) Gecenin ve gündüzün birbiri ardına gelmesinde, gökten, Allah’ın rızık vermek için yağmur indirip, yeri onunla ölümünden sonra…

Devamını Oku »

AHKAF SURESİ

AHKAF SURESİ (1) Ha, Mim. (2) Bu Kitab’ın indirilişi aziz, hakim olan Allah katındandır. (3) Biz, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları, ancak gerçek üzere ve belirli bir süre için yarattık; inkar edenler, uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. (4) Ey Muhammed! De ki: «Allah’ı bırakıp taptığınız şeyleri gördünüz mü? Bana gösterin, onlar yerden neyi yarattılar? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortay…

Devamını Oku »

MUHAMMED SURESİ

MUHAMMED SURESİ (1) Allah, inkar edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır. (2) İnanıp iyi ameller işleyenlerin, Rabbleri tarafından Muhammed’e in, dirilen gerçeğe inananların da günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. (3) Bunun sebebi, inkar edenlerin batıla uymaları, inananların da Rablerinden gelen hakka uymuş olmalarındandır. İşte Allah, onların durumlarını, insanlara böyle anlatır. (4) İnkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet…

Devamını Oku »

FETİH SURESİ

FETİH SURESİ (1) Biz sana apaçık fetih verdik. (2) Allah böylece, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar, seni doğru yola iletir. (3) Ve sana şanlı bir zaferle yardım eder. (4) İnananların, imanlarının kat kat artırmaları için, kalblerine güven indiren O’dur. Göklerdeki ve yerdeki ordular Allah’ındır. Allah bilendir, Hakim olandır. (5) İnanan erkek ve kadınları, içinde temelli…

Devamını Oku »

KAF SURESİ

KAF SURESİ (1) Kaf. Şerefli Kur’an’a andolsun! (2) Kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da «Bu şaşılacak bir şeydir» dediler. (3) Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirileceğiz? Bu uzak bir dönüştür. (4) Biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. (5) Doğrusu onlar, hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar şaşırmış bir…

Devamını Oku »

ZÂRİYÂT SURESİ

ZÂRİYÂT SURESİ (1) Esip savuranlara. (2) Yükünü yüklenenlere. (3) Kolayca süzülenlere. (4) İşi ayıranlara and olsun. (5) Size va’dedilen, mutlaka doğrudur. (6) Ceza muhakkak olacaktır. (7) Yolları bulunan göğe andolsun ki. (8) Ey inkarcılar, siz, şüphesiz çeşitli görüştesiniz. (9) Çevrilen, ondan çevriliyor. (10) O çeşitli görüşleri atan yalancılar kahrolsun. (11) Onlar aptallık içinde ne yaptıklarını bilmezler. (12) Ceza günü ne…

Devamını Oku »

TÛR SURESİ

TÛR SURESİ (1) Andolsun Tur’a. (2) Satır satır yazılmış Kitab’a; (3) Yayılmış ince deri üzerine. (4) Ma’mur bir ev olan Ka’be’ye. (5) Yükseltilmiş tavan gibi göğe. (6) Kaynatılmış denize (7) Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecektir. (8) Ona engel olacak bir şey yoktur. (9) O gün gök, sarsıldıkça çalkalanacak. (10) Dağlar bir yürüyüş yürür ki… (11) O gün, yalanlayanların vay haline.…

Devamını Oku »

NECM SURESİ

NECM SURESİ (1) Kayan yıldız hakkı için. (2) Arkadaşınız Muhammed ne sapıttı ne de azıttı. (3) O havadan konuşmuyor. (4) Söyledikleri, kendisine indirilen bir vahiydir. (5) Bu vahyi O’na müthiş güçleri olan Cebrail öğretti. (6) O üstün yetenekli melek doğruldu. (7) Yüce ufuktayken. (8) Sonra yaklaştı, yere doğru uzandı. (9) Öyle ki, Peygamberle araları iki yay aralığı ya da daha…

Devamını Oku »

KAMER SURESİ

KAMER SURESİ (1) Kıyamet anı yaklaştı, ay ikiye ayrıldı. (2) Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve «Bu öteden beri gördüğümüz bir büyüdür» derler. (3) Yalanladılar, keyfi arzularına uydular; ama herşey yerinde duruyor. (4) Onlara bu tutumlarından vazgeçmelerini sağlayacak haberler geldi. (5) Bu haberler son derece anlamlı ve etkilidir, ama uyarılar yararlı olmuyor. (6) Sen de yüz çevir onlara. Görevli…

Devamını Oku »

RAHMÂN SURESİ

RAHMÂN SURESİ (1) Rahman olan Allah. (2) Kur’an’ı öğretti. (3) İnsanı yarattı. (4) Ona düşüncesini açıklamayı öğretti. (5) Güneşin ve ayın konumları ve hareketleri belirli bir hesaba dayanır. (6) Bitkiler ve ağaçlar O’nun buyruğuna boyun eğerler. (7) O, göğü yüksek yarattı ve tartı ilkesini koydu. (8) Tartıda titiz olun diye. (9) Teraziyi doğru tutunuz, sakın eksik tartmayız. (10) Allah, yeryüzünü…

Devamını Oku »

VÂKIA SURESİ

VÂKIA SURESİ (1) Kıyamet koptuğu zaman, (2) Onu hiç kimse yalanlayamayacaktır. (3) O kimini alçaltır, kimini de yükseltir. (4) Yeryüzü şiddetle sarsıldığı zaman. (5) Dağlar paramparça olup, (6) Toz halinde boşluğa dağıldığı zaman. (7) Sizler üç gruba ayrıldığınız zaman. (8) Defterleri sağdan verilenler. Ne mutlu onlara! (9) Defterleri soldan verilenler. vay gele başlarına! (10) Ve öncüler, hep önden gidenler. (11)…

Devamını Oku »

HADÎD SURESİ

HADÎD SURESİ (1) Göklerdeki ve yerdeki tüm varlıklar Allah’ı noksanlıklardan tenzih ederler. O üstün iradelidir ve her işi yerinde yapar. (2) Göklerin ve yerin egemenliği O’nun tekelindedir. Can verir ve öldürür. O’nun herşeye gücü yeter. (3) O hem ilktir hem sondur; hem açıktır hem gizlidir. O herşeyi bilir. (4) O gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş’a kuruldu. O…

Devamını Oku »

MÜCÂDİLE SURESİ

MÜCÂDİLE SURESİ (1) Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikayette bulunan kadının sözünü işitti. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. (2) Sizden eşlerine zihar yapanlar, bilmelidir ki o kadınlar, onların anaları değildir. Onların anaları, ancak kendilerini doğurmuş kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah, affedici, bağışlayıcıdır. (3) Eşlerinden zihar ile ayrılmak isteyip de…

Devamını Oku »

HAŞR SURESİ

HAŞR SURESİ (1) Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. (2) Kitap ehlinden inkar edenleri, ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O’dur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlarda kalelerinin, kendilerini Allah’tan koruyacağını sanmışlardı. Allah onlara ummadıkları yerden geldi, yüreklerine korku saldı; öyle ki evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle ,yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri ibret alın. (3) Eğer Allah…

Devamını Oku »

MÜMTEHİNE SURESİ

MÜMTEHİNE SURESİ (1) Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken, onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar Rabbiniz olan Allah’a inandığınızdan dolayı, Peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, onlara nasıl sevgi gösteriyorsunuz? Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden…

Devamını Oku »

SAFF SURESİ

SAFF SURESİ (1) Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah’ı tesbih etmiştir. O üstündür, hikmet sahibidir. (2) Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? (3) Yapmayacağınız şeyi söylemek, Allah katında büyük gazaba sebep olur. (4) Doğrusu Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf bağlıyarak savaşanları sever. (5) Musa kavmine: «Ey kavmim! Benim Allah’ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin…

Devamını Oku »

CUMUA SURESİ

CUMUA SURESİ (1) Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün sahibi, mukaddes, aziz, hakim olan Allah’ı tesbih eder. (2) Ümmiler arasından kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen Allah’tır: Halbuki onlar daha önceleri apaçık bir sapıklık içindeydiler. (3) Bu peygamber yine onlardan olup henüz kendilerine yetişmemiş bulunan başka insanlara da gönderdik. O Azizdir, Hakimdir.…

Devamını Oku »

MÜNÂFİKÛN SURESİ

MÜNÂFİKÛN SURESİ (1) Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde şahitlik ederiz ki, sen Allah’ın peygamberisin» derler. Allah ta bilir ki sen elbette, kendisinin peygamberisin. Bununla birlikte Allah münafıkların yalancı olduklarını da bilir. (2) Çünkü, onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah’ın yolundan alı korlar. Onların yaptıkları ne kötüdür. (3) Bunun sebebi, onların önce iman edip sonra inkar etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir…

Devamını Oku »

TEĞÂBÜN SURESİ

TEĞÂBÜN SURESİ (1) Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. Mülk O’nun dur, hamd O’nadır. O’nun gücü her şeye yeter. (2) Sizi yaratan Allah’tır. Bununla beraber kiminiz kâfirdir, kiminiz mü’min. Allah yaptıklarınızı görmektedir. (3) Gökleri ve yeri hakka dayalı olarak gerektiği gibi yaratmıştır. Size şekil vermiş ve şeklinizi güzel yapmıştır. Dönüş O’nadır. (4) Göklerde ve yerde olanları bilir.…

Devamını Oku »

TALÂK SURESİ

TALÂK SURESİ (1) Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah’tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmaları bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırını aşarsa, şüphesiz kendisine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki, Allah bunun ardından (gönlünüzde sevgi gibi) bir hal meydana getirir. (2) İddet müddetlerini doldurduklarında…

Devamını Oku »

MÜLK SURESİ

MÜLK SURESİ (1) Sınırsız hükümdarlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O’nun her şeye gücü yeter. (2) O hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için, ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır. (3) Yedi göğü tabakalar halinde yaratan O’dur. Rahman’ın bu uyarmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? (4) Sonra gözünü iki kez daha döndür…

Devamını Oku »

KALEM SURESİ

KALEM SURESİ (1) Nun. Kaleme ve onunla yazdıranlara And olsun. (2) Sen, Rabbinin nimetiyle cinlenmiş değilsin. (3) Senin için kesintisiz bir mükafat vardır. (4) Ve sen yüce bir ahlaka sahipsin. (5) Sen de göreceksin, onlar da görecekler. (6) Hanginizin sınandığın:. (7) Şüphesiz Rabbin, kimlerin kendi yolundan saptığına ve kimlerin doğru yolda olduğunu herkesten iyi bilir. (8) Öyleyse yalanlayanlara itaat etme.…

Devamını Oku »

HÂKKA SURESİ

HÂKKA SURESİ (1) Elbette gerçekleşecek olan (2) Nedir o muhakkak gerçekleşecek olan (3) O gerçekleşecek olanı sana bildiren nedir? (4) Semûd ve Âd, mutlaka patlak verecek olan kıyameti yalan saydılar. (5) Böylece Semûd korkunç bir sesle yıkıma uğratıldı. (6) Âd’a gelince onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile yıkıma uğratıldı. (7) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin…

Devamını Oku »

MEÂRİC SURESİ

MEÂRİC SURESİ (1) Bir isteyen, inecek azabı istedi. (2) Kafirlerin başına; ki onu savacak yoktur. (3) Yükselme derecelerinin sahibi Allah’tandır. (4) Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O’na yükselir. (5) Şimdi sen güzelce sabret. (6) Onlar onu uzak görüyorlar. (7) Biz ise onu yakın görüyoruz. (8) O gün gök, erimiş bakır gibi olur. (9) Dağlar,…

Devamını Oku »

NÛH SURESİ

NÛH SURESİ (1) Milletine can yakıcı bir azab gelmezden önce onları uyar diye Nuh’u milletine peygamber olarak gönderdik. (2) O da şöyle dedi: «Ey milletim! Şüphesiz ben, size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.» (3) Allah â kulluk edin; ondan sakının ve bana itaat edin. (4) Ki Allah günahlarınızı size bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin; doğrusu Allah’ın belirttiği süre…

Devamını Oku »

CİN SURESİ

CİN SURESİ (1) Ey Muhammed de ki: «Bana vahiy yolu ile bildirildi ki bir grup cin, Kur’ân’ı dinledi ve arkasından şöyle dedi: Biz harikulâde bir Kur an dinledik. (2) O doğru yola iletiyor. Hemen inandık ona. Artık Rabbimize hiçbir ortak koşmayacağız. (3) Rabbimiz yüceler yücesidir, ne eş ne evlat edinmemiştir. (4) Meğer aramızdaki aptallar Allah hakkında asılsız sözler söylüyorlarmış. (5)…

Devamını Oku »

MÜZZEMMİL SURESİ

MÜZZEMMİL SURESİ (1) Ey örtüye bürünerek saklanan Muhammed, (2) Geceleyin biraz uyuduktan sonra kalk (3) Gecenin yarısında uyanık ol, ya bu miktarı biraz eksilt (4) Ya da artır da ağır ağır Kur’an oku. (5) Çünkü biz sana sorumluluğu ağır bir söz indireceğiz. (6) Kuşkusuz gece ibadeti, gündüze göre daha zor, fakat sözü daha etkilidir. (7) Çünkü gündüzleri, seni uzun uzun…

Devamını Oku »

MÜDDESSİR SURESİ

MÜDDESSİR SURESİ (1) Ey örtüye bürünerek saklanan Muhammed! (2) Kalk da uyar. (3) Rabbinin büyüklüğünü dile getir. (4) Elbiselerini temizle. (5) Çirkin davranışlardan uzak dur. (6) Yaptığın iyiliği çok görüp başa kakma. (7) Rabbin için sabret. (8) O Sur’a üflendiği zaman, (9) O gün çetin bir gündür. (10) Kafirler için hiç de kolay değildir. (11) Şu adamın işini bana bırak…

Devamını Oku »

KIYÂMET SURESİ

KIYÂMET SURESİ (1) Yoo, andolsun kıyamet gününe. (2) Yoo andolsun, özünü eleştiren, kendini kınayan nefse. (3) İnsan, kemiklerini biraraya toplayamayız mı sanıyor? (4) Hayır, onun parmak uçlarını bile yeniden yapılandırmaya gücümüz yeter. (5) Aslında insan günahkârlığı önüne, geleceğine yaymak istiyor. (6) Bu yüzden «Kıyamet günü ne zaman?» diye soruyor. (7) Gözler korkudan fıldır fıldır döndükleri zaman, (8) Ay karardığı zaman,…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı