KUR’AN-I KERİM MEALİ OKU

TEVBE SURESİ

1 – Allah’dan ve Resulü’nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere: 2 – Bundan böyle yeryüzünde dört ay daha istediğiniz gibi gezip dolaşın. Şunu da bilin ki, Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah kâfirleri mutlaka perişan edecektir. 3 – Ayrıca büyük hac günü Allah ve Rasulü tarafından insanlara bir ilandır ki, Allah da Resulü de müşriklerle yapılan antlaşmalara artık bağlı…

Devamını Oku »

74-Müddesir Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey müddessir olan (elbisesine örtünüp bürünen peygamber)! Resûl-i Ekrem (asm) vahye ilk mazhar olduklarında Cebrâîl (as)’ı Hirâ mağarasında iken aslî şekli ile görmüş, vücûdunu bir ürperti ve titreme kaplamıştı. Hemen evine gelip eşi Hz. Hadîce (ra) vâlidemize: “Beni örtün!” buyurdu. Onun üzerine bu âyet-i celîle nâzil oldu. (Beyzâvî, c. 2, 541) 2. Kalk!…

Devamını Oku »

87-A’lâ Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Habîbim, yâ Muhammed!) A‘lâ (pek yüce olan) Rabbinin ismini (سُبْحاَنَ رَبِّيَ اْلاَ عْلٰي diyerek) tesbîh et! 2. O ki, (herşeyi) yaratıp (ardından) düzene koydu. 3. Hem O ki, (herşeyin maslahatına uygun olanı) takdîr etti de (ona, o takdîr ettiği şeye giden bir) yol gösterdi. 4. Ve O ki, yeşillikleri çıkardı, sonra da onu…

Devamını Oku »

103-Asr Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Asr’a yemîn olsun!1 Âlimlerimiz Asr’dan murâdın, ya uzun ve ibretlerle dolu bir süreyi ifâde eden zaman dilimi veya günlük işlerin artık netîcelendiği ve âdetâ âhir zamânı andıran ikindi vakti ya da o vakitte edâ edilen ikindi namazı veya asır denince hemen akla gelen asr-ı saâdet olduğu husûsunda farklı görüşlere sâhibdirler. (Celâleyn Şerhi, c.…

Devamını Oku »

104-Hümeze Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hümeze olan (insanları arkadan devamlı ayıplayıp çekiştiren), yüzlerine karşı (da onlarla) alay etmeyi âdet edinen her kişinin vay hâline! 2. (Ki o,) bir mal toplayan ve onu sayıp durandır! 3. (O,) malının gerçekten kendisini ebedî kılacağını (ölümsüzleştireceğini) sanır! 4. Hayır! And olsun ki (o), Hutame’ye atılacaktır! 5. (Ey Resûlüm!) Hutame’nin ne olduğunu sana…

Devamını Oku »

105-Fîl Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Habîbim, yâ Muhammed!) Rabbinin, fil sâhiblerine nasıl yaptığını görmedin mi? “Sûre-i اَلَمْ تَرَكَيْفَ*’de nass-ı kat‘î ile beyân edilen ‘Vak‘a-i Fil’ (fil hâdisesi)dir ki; Kâ‘be’yi tahrîb etmek için, Ebrehe nâmında Habeş meliki gelip, fil-i Mahmûdî nâmında cesîm (büyük) bir fili öne sürüp gelmiş. Mekke’ye yakın olduğu vakit fil yürümemiş. Çâre bulamamış, dönmüşler. Ebâbîl kuşları…

Devamını Oku »

106-Kureyş Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Allah) Kureyş’i (emniyet ve selâmete) alıştırdığı için! 2. Onları (ticâret için) kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için! 3. O hâlde (onlar da) bu Beyt’in (Kâ‘be’nin) Rabbine (şükür için) ibâdet etsinler! 4. O (Beyt’in Rabbi) ki, onları açlıktan doyurdu ve kendilerini korkudan emîn kıldı.

Devamını Oku »

107-Mâûn Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Dîni (hesab gününü) yalanlayanı gördün mü? 2. İşte o, yetîmi itip kakandır. 3. Yoksulu doyurmağa da teşvîk etmez. 4. Artık vay o namaz kılanların hâline! 5. Ki onlar, namazlarından gaflet edenlerdir (ona ehemmiyet vermezler)! 6. Onlar ki, riyâkârlık (gösteriş için ibâdet) ederler! 7. Ve mâûn’u (zekâtı)1 (Maûn) zekât, sadaka, itâat, ihtiyaç maddeleri ma‘nâlarını…

Devamını Oku »

108-Kevser Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Habîbim, yâ Muhammed!) Şübhesiz ki biz sana Kevser’i1 “Kevser kelimesi, kudsî, câmi‘, küllî, nûrânî bir kelime olduğundan ma‘nâ-yı lügavîsi (lügat ma‘nâsı) olan hayr-ı kesîrden (pek çok hayırdan) ve uhrevî havz-ı Kevserden (âhiretteki Kevser havuzundan) ve ma‘nevî bir havz-ı kevser olan Kur’ân’dan tut, tâ hayr-ı kesîr ıtlâkına mâsadak olan (onlara da hayr-ı kesir denilebilen)…

Devamını Oku »

109-Kâfirûn Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. De ki: “Ey kâfirûn (kâfirler)!” 2. “(Sizin) tapmakta olduğunuz şeylere (ben) tapmam!” 3. “Siz de (benim) ibâdet etmekte olduğum (Allah)’a ibâdet ediciler değilsiniz!” 4. “Ben de (sizin) taptıklarınıza ibâdet edici değilim!” 5. “Siz de (benim) ibâdet etmekte olduğuma ibâdet ediciler değilsiniz!” 6. “Sizin dîniniz size, benim dînim banadır!” Bu âyetin hükmü, cihâd âyetleriyle…

Devamını Oku »

110-Nasr Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Allah’ın nasr’ı (yardımı) ve fetih geldiği zaman! 2. Ve insanları bölük bölük Allah’ın dînine girerken gördüğün (zaman)! 3. Artık Rabbine hamd ile tesbîh et ve O’ndan mağfiret dile! Çünki O, Tevvâb (tevbeleri çok kabûl eden)dir “(Ebû Bekir) Sıddîk (ra)’ı ve Abbâs (ra)’ı ağlatan şu sûre, وَاسْتَغْفِرْهُ ’nün ‘Vav’ına kadar altmış üç harf olarak…

Devamını Oku »

111-Tebbet Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ebû Leheb’in iki eli kurusun Bu sûreye isim olan “Tebbet” kelimesi, “Kurusun!” meâlinde bir bedduâdır. (Kurtubî, c. 10/20, 235-236) 2. Ona, ne malı fayda verdi ne de kazandığı! 3. (O,) alevli bir ateşe girecektir! 4. Karısı da! Odun hamalı olarak! 5. Boynunda bükülmüş bir ip olduğu hâlde! “(Sûre-i Tebbet) nâzil olduktan sonra, Ebû…

Devamını Oku »

112-İhlâs Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. De ki; O Allah bir tektir. Burada zikredilen sıfatlara ihlâs ile îmân eden bir kimsenin, cehennemden kurtulacağı rivâyet olunduğundan, bu sûreye de aynı isim verilmiştir. (Râzî, c. 16/32, 176) 2. “Allah, Sameddir (herşey her cihetle O’na muhtaç olduğu hâlde, O hiçbir şeye muhtaç olmayandır)!” 3. “Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır!” 4. “Ve O’na hiçbir şey…

Devamını Oku »

113-Felak Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. De ki: “Felak’ın (sabahın) Rabbine sığınırım!” 2. “Yarattığı şeylerin şerrinden!” 3. “Ve karanlığı bastığı zaman, gecenin şerrinden!” 4. “Ve düğümlere üfleyen (büyücü)lerin şerrinden!” 5. “Ve hased ettiğinde, hased edenin şerrinden!”

Devamını Oku »

114-Nas Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. De ki: “Nâs’ın (insanların) Rabbine sığınırım!” 2. “İnsanların Melik’ine (mutlak sâhib ve sultânına)!” 3. “İnsanların İlâhına!” 4. “O çok sinsi vesvese verenin şerrinden!” 5. “O ki, insanların sînelerinde vesvese verir!” 6. “Gerek cinlerden, gerekse insanlardan!”

Devamını Oku »

95-Tîn Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun tîn’e (incire) ve zeytine! “Cenâb-ı Hakk, tîn (incir) ve zeytin ile kasem (yemin) vâsıtasıyla, azamet-i kudretini ve kemâl-i rahmetini ve büyük ni‘metlerini ihtâr ederek, esfel-i sâfilîn tarafına (aşağıların aşağısına) giden insanın yüzünü o taraftan çevirip, şükür ve fikir ve îman ve amel-i sâlih ile tâ a‘lâ-yı illiyyîne (en yüce mertebeye) kadar…

Devamını Oku »

96-Alâk Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yaratan Rabbinin ismiyle oku! 2. (O,) insanı bir alak’dan yarattı.1 “Alak” ta‘bîrinin îzâhı için, bakınız; (sahîfe 331, hâşiye 1) 3. Oku! Çünki Rabbin, en büyük kerem sâhibidir. 4. O, kalemle öğretendir. 5. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Bu sûrenin buraya kadar olan ilk beş âyeti, Kur’ân’ın ilk nâzil olan âyetleridir. (Kurtubî, c. 10/20, 118)…

Devamını Oku »

97-Kadir Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Şübhe yok ki biz onu (o Kur’ân’ı), Kadir Gecesinde indirdik. Kur’ân-ı Kerîm, Kadir Gecesinde bir bütün olarak Levh-i Mahfûz’dan dünya semâsındaki “Beytü’l-İzze” denilen makāma indirilmiş, sonra Cebrâîl (as) onu peyderpey 23 yılda Hz. Peygamber (asm)’a indirmiştir. (İbn-i Kesîr, c. 3, 659) 2. Kadir Gecesinin ne olduğunu (onun kıymetini) sana ne bildirdi? 3. Kadir…

Devamını Oku »

99-Zilzâl Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yer, (o şiddetli) zilzâl’iyle (sarsıntısıyla) sarsıldığı; yeryüzü, ağırlıklarını (dışarıya) çıkardığı ve insan: “Buna ne oluyor?” dediği zaman! 2. Yer, (o şiddetli) zilzâl’iyle (sarsıntısıyla) sarsıldığı; yeryüzü, ağırlıklarını (dışarıya) çıkardığı ve insan: “Buna ne oluyor?” dediği zaman! 3. Yer, (o şiddetli) zilzâl’iyle (sarsıntısıyla) sarsıldığı; yeryüzü, ağırlıklarını (dışarıya) çıkardığı ve insan: “Buna ne oluyor?” dediği zaman!…

Devamını Oku »

100-Âdiyât Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun (Allah yolunda) harıl harıl koşanlara (âdiyât’a)! 2. Öyle (koşarken) çakarak ateş çıkaranlara! 3. Sabahleyin derhâl baskın yapanlara! 4. Böylece orada tozu dumana katanlara! 5. Derken onunla, bir topluluğun ortasına dalanlara! 6. Şübhesiz ki insan, Rabbisine karşı gerçekten çok nankördür! 7. Şübhesiz buna elbette kendisi de şâhiddir! 8. Ve gerçekten o, (kendi…

Devamını Oku »

101-Kâria Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. el-Kāria! (O dehşetiyle çarpıcı felâket! Kıyâmet!) 2. Nedir o çarpıcı felâket! 3. O çarpacak olan felâketin ne olduğunu sana ne bildirdi? 4. O gün insanlar, çırpınıp yayılan kelebekler gibi olacak! 5. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur! 6. Artık kimin tartıları (sevabları) ağır gelirse, işte o, hoşnûd (olacağı) bir yaşayış içindedir! 7.…

Devamını Oku »

102-Tekâsür Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Sizi tekâsür’le (o çoklukla, mal ve evlâd çokluğuyla) övünmek (o kadar) oyaladı ki, nihâyet kabirleri ziyâret ettiniz (ve artık ölmüş olanlarınızı dahi sayarak gururlandınız)! 2. Sizi tekâsür’le (o çoklukla, mal ve evlâd çokluğuyla) övünmek (o kadar) oyaladı ki, nihâyet kabirleri ziyâret ettiniz (ve artık ölmüş olanlarınızı dahi sayarak gururlandınız)! 3. Hayır! İleride bileceksiniz!…

Devamını Oku »

91-Şems Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun şems’e (güneşe) ve onun (kuşluk vakti) aydınlığına! 2. Ve (güneş batınca) onu ta‘kīb eden aya! 3. Ve onu (o güneşi) açığa çıkardığı zaman, gündüze! 4. Ve onu örttüğü zaman, geceye! 5. Ve göğe, hem onu binâ edene! 6. Hem yere ve onu döşeyene! 7. Ve nefse ve onu (güzel bir şekilde…

Devamını Oku »

92-Leyl Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun (karanlığı ile herşeyi) örttüğü zaman, leyl’e (geceye)! 2. Ve açılıp ağardığı zaman, gündüze! 3. Ve erkeği ve dişiyi yaratana! 4. (Ki) şübhesiz amel(ler)iniz gerçekten çeşit çeşittir. 5. Fakat kim (Allah yolunda) verir ve (günahlardan) sakınırsa, ve o en güzel olanı Burada geçen “en güzel”den maksad, kelime-i tevhîd ********* olup, “Allah’dan başka…

Devamını Oku »

93-Duhâ Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun duhâ’ya (kuşluk vaktine)! 2. Ve sükûna erdiği zaman, geceye! 3. (Habîbim, yâ Muhammed! Vahiy bir müddet gecikmekle) Rabbin seni ne terk etti, ne de (sana) darıldı! 4. Gerçekten sonraki (âhiret) ise, senin için evvelkinden (dünyadan) daha hayırlıdır. 5. Ve Rabbin, elbette ileride (âhiret gününde) sana (ümmetinden dilediğine şefâat etme hakkı) verecek…

Devamını Oku »

94-İnşirâh Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Göğsüne senin için (ilim ve hikmetle) inşirâh vermedik mi (genişletmedik mi)? 2. Ve sırtına çok ağır gelen yükünü, senden indirmedik mi? 3. Ve sırtına çok ağır gelen yükünü, senden indirmedik mi? 4. Hem senin için şânını yükseltmedik mi? 5. İşte şübhesiz zorlukla berâber, bir kolaylık vardır. 6. Gerçekten zorlukla berâber, bir kolaylık vardır.…

Devamını Oku »

98-Beyyine Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Kitab ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, kendilerine beyyine (apaçık delil) gelinceye kadar (bulundukları dinden) ayrılacak kimseler değildi. 2. (İstedikleri bu delil) Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir ki, (onlara) temiz kılınmış sahîfeleri (Kur’ân’ı) okur. 3. Onda dosdoğru yazılar (hükümler) vardır. 4. Böyleyken o kitab verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştü.…

Devamını Oku »

81-Tekvir Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Güneş, tekvîr edildiği (dürüldüğü, nûru nârından ayrıldığı, ışığı giderildiği) zaman! 2. Ve yıldızlar, (karartılarak) döküldüğü zaman! 3. Ve dağlar, yürütüldüğü zaman! 4. Ve yüklü develer, başıboş bırakıldığı zaman! 5. Vahşi hayvanlar, bir araya toplandığı zaman! 6. Denizler, tutuşturulduğu zaman! 7. Nefisler, birleştirildiği (ruhlar, bedenlerle bir araya getirildiği) zaman! 8. Diri diri toprağa gömülen…

Devamını Oku »

82-İnfitâr Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Gök, infitâr ettiği (yarıldığı) zaman! “Kur’ân’ın hemen üçten birisi haşirdir (kıyâmetten sonra dirilmekten bahseder) ve ekser (pek çok) kısa sûrelerin başlarında gāyet kuvvetli âyetler, âyât-ı haşriyedir (haşre dâir âyetlerdir). (…) اِذَاالسَّمَٓاءُ انْفَطَرَتْ [Gök yarıldığı zaman!] (…) gibi, otuz-kırk sûrelerin başlarında bütün kat‘iyetiyle hakīkat-i haşriyeyi kâinâtın en ehemmiyetli ve vâcib (mantıken kabûlü gereken) bir…

Devamını Oku »

83-Mutaffifin Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Mutaffifîn’in (ölçü ve tartıda hîle yapanların) vay hâline! 2. Onlar ki, insanlardan ölçerek (bir şey) aldıkları zaman, tam alırlar. 3. Fakat onlara (bir şey vermek üzere) ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksik verirler. 4. Onlar, gerçekten kendilerinin, (dehşeti pek) büyük bir gün için yeniden diriltilecek kimseler olduklarını sanmıyor(lar) mı? 5. Onlar, gerçekten kendilerinin,…

Devamını Oku »

84-İnşikâk Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Gök inşikāk ettiği (yarıldığı) ve Rabbi(nin emri)ne kulak verip de, (bu itâate) lâyık kılındığı zaman! 2. Gök inşikāk ettiği (yarıldığı) ve Rabbi(nin emri)ne kulak verip de, (bu itâate) lâyık kılındığı zaman! 3. Yer uzatıl(ıp dümdüz yapıl)dığı, içindekileri atıp boşaldığı ve Rabbi(nin emri)ne kulak verip de, (o da bu itâate) lâyık kılındığı zaman! “(Bu…

Devamını Oku »

85-Bürûc Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun bürûc (burçlar) sâhibi göğe! 2. (Geleceği) va‘d edilen güne (kıyâmete)! 3. Hem (o günde) şâhid olana ve şâhid olunana! 4. (Ki mü’minlere işkence yapan) o Ashâb-ı Uhdûd, çırayla tutuşturulmuş o (çok şiddetli) ateş (hendeklerinin sâhibleri) kahrolsun! 5. (Ki mü’minlere işkence yapan) o Ashâb-ı Uhdûd, çırayla tutuşturulmuş o (çok şiddetli) ateş (hendeklerinin…

Devamını Oku »

86-Târık Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun o göğe ve Târık’a! 2. Târık’ın ne olduğunu sana ne bildirdi? 3. O, (nûruyla karanlığı) delen yıldızdır. 4. Hiçbir nefis yoktur ki, üzerinde bir gözetici (koruyucu melek) bulunmasın! 5. O hâlde insan, neden yaratıldığına bir baksın! 6. (O) atılan bir sudan yaratıldı. 7. (Bu su) bel kemiği ile göğüs kemikleri arasın(daki…

Devamını Oku »

88-Gâşiye Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Ey Resûlüm!) Ğāşiye’nin (dehşetiyle insanları kaplayıcı olan kıyâmet ânının) haberi sana geldi mi? 2. Birtakım yüzler vardır ki o gün zelildir! 3. (Meşakkat içinde) çalışmış, yorgun! 4. Kızgın bir ateşe girer! 5. Son derece sıcak bir kaynaktan içirilir! 6. Onlar için kuru bir dikenden başka bir yiyecek yoktur! 7. (O) ne besler, ne…

Devamını Oku »

89-Fecr Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun fecr’e (şafak vaktine)! 2. Ve on geceye! Bu “on gece”nin Zilhıcce veya Muharrem aylarına âid olduğu veya Ramazan’ın son on gecesi olduğu rivâyet edilmiştir. (Nesefî, c. 4, 518) 3. Hem çifte ve teke! 4. Ve geçip giderken, geceye! 5. Bunda bir akıl sâhibi için (ibret alınacak) bir yemin (bu yemine lâyık…

Devamını Oku »

90-Beled Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn ederim bu beled’e (Mekke’ye)! 2. Ki sen bu beldede oturmaktasın. 3. Ve (yemîn ederim) babaya ve doğan (çocuğ)a! 4. (Ki) insanı, gerçekten bir meşakkat içinde (olmak üzere) yarattık. 5. (O,) kendisine hiçkimsenin aslâ güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? 6. (Övünerek:) “(İslâm düşmanlığı uğrunda) yığın yığın mal telef ettim!” diyor. 7. Kendisini kimsenin görmediğini…

Devamını Oku »

69-Hâkka Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. El-Hâkka (gerçekleşecek olan)! 2. Nedir o gerçekleşecek olan? 3. O gerçekleşecek olanın (o kıyâmetin) ne olduğunu, sana ne bildirdi? 4. Semûd ve Âd (kavimleri), çarpacak olan o felâketi (kıyâmeti) yalanlamıştı. 5. Semûd (kavmin)e gelince, işte o azgın hâdise (tahammülü imkânsız o korkunç ses) ile helâk edildiler! 6. Amma Âd (kavmi) ise, artık (onlar…

Devamını Oku »

70-Meâric Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Bir isteyici, vâki‘ olacak olan bir azâbı istedi. Bu kişi Mekke müşriklerinden Nadr bin Hâris idi. “Eğer bu (Kur’ân) senin tarafından gelme bir hak ise, bizim üzerimize gökten bir taş yağdır veya bize elemli bir azab getir!” demişti. (Nesefî, c. 4, 425) 2. (O azab) kâfirler içindir ki onu (kendilerinden) def‘ edecek kimse…

Devamını Oku »

71-Nûh Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Şübhesiz ki biz Nûh’u kavmine: “Kendilerine çok elemli bir azab gelmeden önce, kavmini korkut!” diye gönderdik. 2. (Ve Nuh onlara) dedi ki: “Ey kavmim! Doğrusu ben, sizin için (Allah’ın azâbından haber veren) apaçık bir korkutucuyum!” 3. “Şöyle ki: Allah’a kulluk edin, O’ndan sakının ve bana itâat edin. (Tâ ki Allah,) günahlarınızdan bir kısmını…

Devamını Oku »

72-Cin Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Ey Resûlüm!) De ki: “Bana vahyolundu, şu şübhesiz ki, cin’lerden bir topluluk (ben Kur’ân okurken) dinlemiş de: ‘Doğrusu biz, hârikulâde güzel bir Kur’ân dinledik!’ demişler.” İbn-i Abbâs (ra)’dan rivâyet edildiğine göre, vaktiyle cinler göğe çıkarlar, oturulacak yerlerde oturur, melekleri dinlerler, bir duyduklarına dokuz katarak işittiklerini kâhinlere anlatırlardı. Peygamber Efendimiz (asm) gönderildikten sonra, kendilerine…

Devamını Oku »

73-Müzemmil Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey müzzemmil olan (elbisesine örtünüp bürünen peygamber)! 2. Bir kısmı hâriç, geceleyin (namaz için) kalk! “Gece vakti ise, hem kışı, hem kabri, hem âlem-i berzahı (kabir âlemini) ifhâm ile (bildirmekle), rûh-ı beşer (insan rûhu) rahmet-i Rahmân’a (Allah’ın rahmetine) ne derece muhtâç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd (gece namazı) ise, kabir gecesinde ve…

Devamını Oku »

75-Kıyâmet Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Kıyâmet gününe yemîn ederim! 2. (Pişmanlık duyup) dâimâ kendini kınayan nefse de yemîn ederim (ki öldükten sonra diriltileceksiniz)! 3. İnsan, kendisinin kemiklerini aslâ bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? 4. Evet! (Bir araya getiririz!) (Biz) onun parmak uçlarını (parmak izlerine varıncaya kadar) düzenlemeye (eski hâline getirmeye) gücü yetenleriz. 5. Fakat insan önünde(ki gelecekte) de…

Devamını Oku »

76-İnsân Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Gerçekten insan üzerine, o uzun devirden öyle bir zaman geçti ki (o, henüz) anılan bir şey değildi. 2. Muhakkak ki biz, insanı karışık bir nutfeden (hakir bir damla sudan süzülmüş hulâsadan) yarattık; onu imtihân ediyoruz. Onun için kendisini işitici ve görücü kıldık. 3. Şübhe yok ki biz, onu o (doğru) yola hidâyet ettik;…

Devamını Oku »

77-Mürselât Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun (emirlerle) birbiri ardınca gönderilenlere (o mürselât’a) ve şiddetli bir şekilde estikçe esen (geçip giden melek)lere! 2. Yemîn olsun (emirlerle) birbiri ardınca gönderilenlere (o mürselât’a) ve şiddetli bir şekilde estikçe esen (geçip giden melek)lere! 3. Ve (o emirleri) yaydıkça yayanlara! 4. Artık (hak ile bâtılı) ayırdıkça ayıranlara! 5. Hem (tevbe edenleri) ma‘zur…

Devamını Oku »

78-Nebe Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Birbirlerine neyden (hangi şeyden) soruyorlar? 2. O (pek) büyük nebe’den (haberden, öldükten sonra dirilmeden)! 3. Ki, onlar (o müşrikler) onda ihtilâfa düşen kimselerdir. 4. Hayır! Yakında bilecekler! 5. Sonra (yine) hayır! Yakında bilecekler! 6. (Biz,) yeri bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı? “Şu sûrenin başında kıyâmet gününü isbât için der: ‘Size…

Devamını Oku »

79-Nâziât Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Kâfirlerin ruhlarını) şiddetle söküp çıkaranlara (nâziât’a), (Mü’minlerin ruhlarını yavaş yavaş) kolaylıkla çekip alanlara, “Her ölünün rûhunu, Hazret-i Azrâîl Aleyhisselâm mı bizzât kabzediyor (alıyor)? Yoksa avaneleri mi (yardımcıları mı) kabzediyorlar? Bu hususta üç meslek (îzah yolu) var: Birinci meslek: Azrâîl Aleyhisselâm, herkesin rûhunu kabzeder. Bir iş bir işe mâni‘ olmaz, çünki nûrânîdir. (…) İkinci…

Devamını Oku »

80-Abese Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Kendisine a‘mâ bir kimse geldi diye (peygamber) yüzünü ekşitti ve döndü. Bu sûreye isim olan “Abese” kelimesi “yüzünü ekşitti” anlamındadır. Birgün Resûlullah (asm) Kureyş’in ileri gelenlerine İslâm’ı teblîğ ederken, Ümm-i Mektûm (ra) meclise gelip: “Yâ Resûlallah! Allah’ın sana öğrettiklerinden bana da öğret!” diye seslenerek, bu sözü birkaç def‘a tekrâr etmesi üzerine, Efendimiz (asm)…

Devamını Oku »

62-Cum’a Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Göklerde olan ve yerde bulunanlar, Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden), Kuddûs (bütün noksanlıklardan münezzeh olan), Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm (her işi hikmetli olan) Allah’ı tesbîh eder. 2. O (Allah), ümmîler (Arablar) içinde, kendilerinden bir peygamber gönderendir; (o peygamber) onlara O’nun âyetlerini okuyor, onları (günahlardan) temizliyor ve onlara kitâbı ve hikmeti…

Devamını Oku »

63-Münâfikûn Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Ey Resûlüm!) Münâfikūn (o münâfıklar) sana geldikleri zaman: “Şâhidlik ederiz ki, muhakkak sen, gerçekten Allah’ın Resûlüsün!” dediler. Allah da biliyor ki, şübhesiz sen, elbette (Allah’ın) peygamberisin! Bununla berâber Allah şâhidlik eder ki, doğrusu münâfıklar gerçekten yalancıdırlar. 2. (Müslüman olduklarına dâir) yeminlerini bir kalkan edindiler de (insanları) Allah yolundan alıkoydular. Muhakkak ki onların yapmakta…

Devamını Oku »

64-Teğâbûn Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tesbîh eder; mülk (umûmen) O’nundur; hamd (ve senâ) O’na mahsustur. Ve O, herşeye hakkıyla gücü yetendir. 2. Sizi yaratan O’dur; böyle iken kiminiz kâfirdir, kiminiz de mü’mindir. Allah ise, ne yaparsanız hakkıyla görendir. 3. Gökleri ve yeri hak ile (yerli yerinde) yarattı; ve size şekil verdi,…

Devamını Oku »

65-Talâk Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey Peygamber! Kadınları boşadığınızda, artık onları iddetleri içinde (âdetten temiz oldukları sırada) talâk edin (boşayın) ve iddeti sayın! Rabbiniz olan Allah’dan sakının! Onları evlerinden (zorla) çıkarmayın; (kendileri de) çıkmasınlar (çekip gitmesinler); ancak apaçık bir hayâsızlık getirmeleri (yapmaları) müstesnâdır.Bunlar Allah’ın hudûdudur. O hâlde kim Allah’ın hudûdunu aşarsa, artık şübhesiz kendine zulmetmiş olur. Bilmezsin, umulur…

Devamını Oku »

66-Tahrîm Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey Peygamber! Zevcelerinin hoşnudluğunu arayarak, Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi, niçin (kendine) tahrîm ediyor (haram kılıyor)sun? Bununla berâber Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Resûl-i Ekrem (asm) zevcelerinden birine sır olarak verdiği, kendisinden sonra Hz. Ebû Bekir (ra) ve Hz. Ömer (ra)’ın sırayla halîfe olacaklarına dâir haberi, o vâlidemizin diğer bir…

Devamını Oku »

67-Mülk Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Bütün) mülk (ve hâkimiyet) elinde (tasarrufunda) olan (Allah) ne yücedir! Ve O, herşeye hakkıyla gücü yetendir. 2. O ki, hanginiz amelce daha güzeldir diye sizi imtihân etmek için ölümü ve hayâtı yarattı. Ve O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Gafûr (çok mağfiret eden)dir. 3. O ki, yedi göğü tabaka tabaka (birbiriyle âhenkli) olarak…

Devamını Oku »

68-Kalem Suresi

1. Nûn. Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) 2. (Ey Habîbim!) Rabbinin ni‘meti sâyesinde, sen bir mecnun değilsin! 3. Hem şübhesiz ki senin için, elbette kesintiye uğramayacak olan bir mükâfât vardır. 4. Ve muhakkak ki sen, gerçekten yüce bir ahlâk üzerindesin! “Cenâb-ı Hakk Kur’ân-ı Hakîm’de: وَ اِنَّكَ لَعَلٰي خُلِقَ عَظ۪يمٍ [Ve muhakkak ki sen, gerçekten yüce bir ahlâk üzerindesin!]…

Devamını Oku »

58-Mücâdele Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Ey Resûlüm!) Kocası hakkında seninle mücâdele eden ve Allah’a şikâyette bulunan (kadın)ın sözünü, Allah elbette işitmiştir. Çünki Allah, sizin birbirinizle konuşmanızı işitir. Şübhesiz ki Allah, Semî‘ (herşeyi işiten)dir, Basîr (hakkıyla gören)dir.1 “Kur’ân der: ‘Cenâb-ı Hakk, Semî‘-i Mutlak’tır, herşeyi işitir. Hattâ en cüz’î (küçük) bir mâcerâ olan ve zevcinden teşekkî eden bir zevcenin (kocasından…

Devamını Oku »

60-Mümtehine Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey îmân edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları (kendinize) dostlar edinmeyin; (onlara duyduğunuz) sevgi sebebiyle kendilerine (savaş hazırlıklarınıza dâir haber) ulaştırıyorsunuz; hâlbuki (onlar) size Hakk’tan geleni gerçekten inkâr etmişlerdir. (Unuttunuz mu ki) Rabbiniz olan Allah’a îmân etmenizden dolayı, peygamberi ve husûsan sizi (Mekke’den) çıkarıyorlardı. Eğer benim yolumda cihâd etmek ve rızâmı…

Devamını Oku »

61-Saff Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tesbîh etmektedir. O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. 2. Ey îmân edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? “Kizb (yalan), küfrün esâsıdır. Kizb, nifâkın (münâfıklığın) birinci alâmetidir. Kizb, kudret-i İlâhiyeye bir iftirâdır. Kizb, hikmet-i Rabbâniyeye zıddır. Ahlâk-ı âliyeyi tahrîb eden (güzel ahlâkı bozan)…

Devamını Oku »

55-Rahmân Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. O Rahmân (olan Allah), Kur’ân’ı öğretti. 2. O Rahmân (olan Allah), Kur’ân’ı öğretti. 3. İnsanı yarattı. 4. Ona beyânı (açıkça anlatmayı) öğretti. 5. Güneş ve ay, bir hesâba göre (hareket etmekte)dir. 6. (Gövdesiz olarak yerde biten) bitkiler de ağaçlar da (Allah’a) secde ederler. 7. Göğe gelince, onu yükseltti ve mîzânı (umum kâinâtta adâlet…

Devamını Oku »

56-Vâkı’a Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. O vâkıa (o kıyâmet) koptuğu zaman! 2. Onun meydana gelişini yalanlayacak olan hiçbir kimse yoktur. 3. (O, kimini) alçaltıcıdır, (kimini) yükselticidir. 4. (Ey insanlar!) Yer (şiddetli) bir sarsılışla sarsıldığı, dağlar ufalandıkça ufalanıp yayılmış toz toprak hâline geldiği zaman! 5. (Ey insanlar!) Yer (şiddetli) bir sarsılışla sarsıldığı, dağlar ufalandıkça ufalanıp yayılmış toz toprak hâline…

Devamını Oku »

57-Hadîd Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Göklerde ve yerde ne varsa, Allah’ı tesbîh etmektedir. “Kur’ân’ın her bir âyeti, birer necm-i sâkıb (karanlığı delerek parlayan yıldız) gibi i‘caz (mu‘cize olma) ve hidâyet nûrunu neşir (yaymak) ile küfür ve gaflet zulümâtını (karanlıklarını) dağıttığını görmek ve zevk etmek istersen, kendini Kur’ân’ın nüzûlünden (inmesinden) evvel olan o asr-ı câhiliyette ve o sahrâ-yı bedeviyette…

Devamını Oku »

52-Tûr Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun Tûr (dağın)a! 2. Ve yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitâb’a (Kur’ân’a)! 3. Ve yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitâb’a (Kur’ân’a)! 4. Ve (gökte meleklerin tavâf ettiği) Beyt-i Ma‘mûr’a! 5. Ve yükseltilmiş tavana (göğe)! 6. Ve tutuşturulmuş denize (yemîn olsun) ki, şübhesiz Rabbinin azâbı elbette vâki‘ (olacak)tır; onun…

Devamını Oku »

53-Necm Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Battığı zaman necm’e (o yıldıza) and olsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve azmadı! 2. Battığı zaman necm’e (o yıldıza) and olsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve azmadı! 3. Ve (o, nefsinin) arzu(sun)dan konuşmuyor! 4. O (söyledikleri) bildirilen vahiyden başka bir şey değildir. “Vahiy iki kısımdır. Biri: ‘Vahy-i sarîhî’dir (açık vahiydir) ki, Resûl-i Ekrem…

Devamını Oku »

54-Kamer Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Kıyâmet yaklaştı ve kamer (ay) yarıldı. “Kur’ân’ı inkâr eden o küffârdan (kâfirlerden) hiçbir kimse, şu âyetin tekzîbine (yalanlamasına), yani ihbâr ettiği şu vâkıanın inkârına ağız açmamışlar. Eğer o zamanda o hâdise, o küffârca kat‘î ve vâkıa bir hâdise olmasa idi; şu sözü serrişte ederek (başa kakarak), gāyet dehşetli bir tekzîbe ve Peygamberin ibtâl-i…

Devamını Oku »

50-Kâf Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun zâriyât’a (o tozutup savuran rüzgârlara)! 2. Sonra o ağırlık yüklenen (bulut)lara! 3. Sonra o kolaylıkla akıp giden (gemilere, vâsıta)lara! Sonra o (bütün) işleri taksîm eden (melek)lere! 4. Sonra o kolaylıkla akıp giden (gemilere, vâsıta)lara! Sonra o (bütün) işleri taksîm eden (melek)lere! 5. Şübhesiz ki va‘d edilegeldiğiniz şey (öldükten sonra dirilmeniz), gerçekten…

Devamını Oku »

51-Zâriyât Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun zâriyât’a (o tozutup savuran rüzgârlara)! 2. Sonra o ağırlık yüklenen (bulut)lara! 3. Sonra o kolaylıkla akıp giden (gemilere, vâsıta)lara! Sonra o (bütün) işleri taksîm eden (melek)lere! 4. Sonra o kolaylıkla akıp giden (gemilere, vâsıta)lara! Sonra o (bütün) işleri taksîm eden (melek)lere! 5. Şübhesiz ki va‘d edilegeldiğiniz şey (öldükten sonra dirilmeniz), gerçekten…

Devamını Oku »

47-Muhammed Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. İnkâr edenler ve Allah yolundan men‘ edenler yok mu, (Allah) onların amellerini boşa çıkarmıştır. 2. Îmân edip sâlih ameller işleyenlere ve Rableri tarafından hak olarak Muhammed’e indirilene îmân edenlere gelince, (Allah) onların günahlarını kendilerinden örtmüş ve hâllerini düzeltmiştir. 3. Bunun sebebi, şübhesiz inkâr edenlerin bâtıla uymaları, hakīkaten îmân edenlerin ise Rableri tarafından (gelen)…

Devamını Oku »

48-Fetih Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Şübhesiz ki biz sana, apaçık bir fetih açtık (ihsân ettik). 2. Tâ ki Allah, senin günâhından geçmiş ve gelecek olanı, senin için bağışlasın; “(Âyetteki mağfiret) hakīkī günahlardan değil; çünki ismet (günahlara karşı korunmuş olmak) var, günah yok. Belki makām-ı nübüvvete (peygamberlik makāmına) lâyık bir ma‘nâ ile mağfirettir (bağışlanmaktır).” (Lem‘alar, 7. Lem‘a, 27) 3.…

Devamını Oku »

49-Hucurât Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey îmân edenler! Allah’ın ve Resûlünün önüne geçmeyin! Ve Allah’dan sakının! Şübhesiz ki Allah, Semî‘ (herşeyi işiten)dir, Alîm (hakkıyla bilen)dir. 2. Ey îmân edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın! Birbirinize bağırmanız gibi ona sözü öyle yüksek sesle söylemeyin! Yoksa siz farkında bile olmadan amelleriniz boşa gider! 3. Doğrusu, Allah Resûlünün huzûrunda (ona olan…

Devamını Oku »

45-Câsiye Suriye

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hâ, Mîm. Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) 2. (Bu) Kitâb’ın indirilmesi, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm (her işi hikmetli olan) Allah tarafındandır. 3. Şübhesiz ki göklerde ve yerde, mü’minler için elbette deliller vardır.2 Burada bahsedilen “deliller” için bakınız; (Mektûbât, 33. Mektûb, 321-323) 4. Hem sizin yaratılışınızda ve (yeryüzünde yaratıp) yaymakta…

Devamını Oku »

44-Duhan Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hâ, Mîm. Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) 2. Apaçık beyân eden o Kitâb’a (Kur’ân’a) yemîn olsun ki, gerçekten biz onu mübârek bir gecede indirdik; Burada geçen “mübârek gece”den maksad Kadir gecesi veya Berâet gecesidir. Ancak, Kadir Sûresindeki: “Şübhe yok ki biz, onu (o Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik!” meâlindeki âyete binâen, âlimlerin…

Devamını Oku »

46-Ahkâf Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hâ, Mîm. Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) 2. Bu Kitâb’ın indirilmesi, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm (her işi hikmetli olan) Allah tarafındandır. 3. (Biz) gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları, ancak hak ile (yerli yerinde) ve belirli bir ecel ile yarattık. İnkâr edenler ise, korkutuldukları şeyden (kıyâmetten) yüz çeviricidirler.…

Devamını Oku »

43-Zuhruf Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hâ, Mîm. Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) 2. Apaçık beyân eden Kitâb’a and olsun ki, şübhesiz biz, (anlayıp) akıl erdiresiniz diye onu Arabca bir Kur’ân kıldık. 3. Apaçık beyân eden Kitâb’a and olsun ki, şübhesiz biz, (anlayıp) akıl erdiresiniz diye onu Arabca bir Kur’ân kıldık. 4. Ve muhakkak ki o, katımızda…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı