K

K

KÂBE-İ MUAZZAMA

KÂBE-İ MUAZZAMA -Beyt (a.i.c:büyût); mesken, hane, ev, oda, oba. 2/ el-Bakara -125- Biz tâ o zaman bu Beyt’i, insanlar için…

Devamını Oku »

KÂFİR

İslâm’ı inkâr eden, nimete nankörlük eden, uzak kalan, kaçınan, örten kimse. “Kefere” fiilinin ism-i fâili. Terim olarak, îmânı olmayan kimseye…

Devamını Oku »

KADER

6/ EL-EN’ÂM -59- Gaybın anahtarları O’nun katındadır, onları O’ndan başkası bilmez, karada ve denizde olanları O bilir ve bir yaprak…

Devamını Oku »

KADINLAR

KADINLAR 2/ el-Bakara -49- (Hem hatırlayın ki bir zaman) sizi Firavun ailesinden de kurtardık, (onlar) size azabın en kötüsünü revâ…

Devamını Oku »

KADİR GECESİ

KADİR GECESİ 97/ el-Kadr -1- Biz o(Kur’ân)ı Kadir gecesinde inzal ettik. 2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? 3-…

Devamını Oku »

KÂİNATIN YARATILIŞI

KÂİNATIN YARATILIŞI 79/ en-Nâzi’ât -27-28-29- Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı?Onu ALLÂH bina etti. Onu yükseltip düzene…

Devamını Oku »

KALB

KALB -Bedende kalb-i cismâninin mevkii ne ise rûhta da kalb-i rûhâninin mevkii o gibi olduğu tasavvur edilebilir. (Elmalılı Tefsiri) 13/…

Devamını Oku »

KALEM

68/ EL-KALEM -1- Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun. 2- Sen Rabbinin ni’metiyle mecnûn değilsin. 96/ EL-ALÂK -3- Oku! Rabbin sonsuz…

Devamını Oku »

KÂLÛ BELÂ

6/ el-En’âm -30- Nihayet Rablerinin huzûrunda durduruldukları zaman (onları) bir görsen! (Rableri onlara:) “Bu (dirilmeniz) gerçek değil mi?” buyuracak. (Onlar:)…

Devamını Oku »

KÂMİL(OLGUN)İNSANIN VASIFLARI

2/ EL-BAKARA -177- Yüzlerinizi bâzen doğu, bâzen batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir. Fakat eren o kimselerdir ki, ALLÂH’a, âhiret gününe,…

Devamını Oku »

KARABORSACILIK

ÖLÇÜ & TARTI -Kıstas-Mizan; terâzi kantar, çeki gibi vezin mikyası demektir. Şerîat ve kanuna tecâvüz edip de haddinizi aşmayasınız. Mizansız…

Devamını Oku »

KARARLILIK

31/ LOKMÂN -17- Evlâdım, namazı hakkıyla ifâ et, iyiliği yay, kötülüğü de önlemeye çalış ve başına gelen sıkıntılara sabret! Çünkü…

Devamını Oku »

KARDEŞ, KUVVETTİR

20/ TÂ HÂ -29-30- Bana da âilemden birini, yardımcı kıl, Hârûn kardeşimi! 31- Onun sâyesinde sırtımı kuvvetlendir 32- Onu bu…

Devamını Oku »

KÂRUN

28/ EL-KASAS -76- Kârûn, Mûsâ’nın kavminden idi de, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazîneler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü…

Devamını Oku »

KEBÂİR

*Kebâir (c:Kebire); Büyük şeyler, büyük günahlar. Kebâirin sıralanışı: – Allâh’ı inkâr etmek. – Allâh’a şirk koşmak. – Kat’iyyen sabit olan…

Devamını Oku »

KENT HALKI KISSASI

36/ YÂSİN -13- Sen onlara, o şehir halkını örnek ver. Hani oraya Peygamberler gelmişti. 14- Hani Biz onlara iki Peygamber…

Devamını Oku »

KIBLE & KIBLENİN DEĞİŞMESİ

KIBLE (*) *Kıble (a.i.); 1-namaza başlarken yönenilen taraf, Mekke tarafı 2-(bize nazaran) cenup tarafı (güney) 3- güneyden esen rüzgâr 4-darlıkta…

Devamını Oku »

KINAYANIN KINAMASINDAN KORKMAMAK

5/ EL-MÂİDE -54- Ey îmân edenler! Sizden kim dîninden dönerse, bilsin ki ALLÂH yakında öyle bir toplum getirir ki, ALLÂH…

Devamını Oku »

‘KISAS’TA HAYAT VARDIR!’

2/ EL-BAKARA -178- Ey îmân edenler! Öldürülen kimseler hakkında size kısas farz kılındı. Hür hür ile, köle köle ile, dişi…

Devamını Oku »

KISKANMAK

GÜZEL AHLÂK 2/ el-Bakara -83- Şol vakit İsrâiloğullarından söz alıp: “ALLÂH’dan başkasına ibâdet etmeyin. Anneye babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel…

Devamını Oku »

KIYÂMET

*Kıyamet; Sözlükte; ‘dikilmek, ayağa kalkmak, durmak ve canlıların Allâh’ın huzûrunda saygıyla duracakları gün’. Kur’ân-ı Kerîm’de kıyamet anlamına gelen başka ifadeler…

Devamını Oku »

KIYÂMETİN KOPMA SÜRESİ

16/ EN-NAHL -77- Bütün göklerin ve yerin gaybını bilmek de ALLÂH’a mahsûstur! Kıyâmetin oluş işi ise, başka değil, ancak göz…

Devamını Oku »

KÖTÜ AHLÂK

4/ en-Nisâ -38- Mallarını halka gösteriş için harcayıp ALLÂH’a ve âhiret gününe îmân etmeyen kimseleri de ALLÂH elbette sevmez. Şeytan…

Devamını Oku »

HÂİNLERİ SAVUNMAMAK

4/ EN-NİSÂ -105- Biz sana Kitâb (Kur’ân)ı hakk olarak inzâl ettik ki, insanlar arasında ALLÂH’ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin.…

Devamını Oku »

KÖTÜ TUZAK, HAZIRLAYANIN AYAĞINA DOLANIR

16/ en-Nahl -45- Kötü planlar kuranlar ALLÂH’ın onları yerin dibine geçirmesinden veya akıllarına hayallerine gelmeyecek yönlerden kendilerine azabın gelivermesinden emin…

Devamını Oku »

KUR’AN-I KERÎM

*Kur’ân (a.i.): Hazreti Muhammed -sallâllâhüaleyhivesellem-’e inzal olunan mukaddes kitap. Usûl ve saygı ile okumak. zammetmek. cemmetmek. -Kur’ân kelimesi kar’ kelimesi…

Devamını Oku »

‘KÜN’

2/ EL-BAKARA -117- O, göklerin ve yerin yoktan var edicisidir ve O, bir işin olmasını murâd edince, ona yalnızca “ol!”…

Devamını Oku »

KIYÂMET GÜNÜ SADECE DOĞRULARIN KONUŞULACAĞI

78:38. O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmân’ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu…

Devamını Oku »

KİTABA SARILMAK

7:170. Kitaba sarılanlara ve namazı kılmaya devam edenlere gelince, biz o iyilerin ecrini hiçbir zaman yitirmeyiz.

Devamını Oku »

KÖTÜLÜKTEN SAKINMAK BİR BAŞARIDIR

39:61. Kötülükten sakınan müttakîleri ise Allâh başarılarından dolayı kurtuluşa çıkarır. Onlara fenâlık dokunmaz ve onlar üzülecek de değillerdir.

Devamını Oku »

KUDRET (1) & KUVVET (2) & GÜÇ (3)

(1) Kudret (a.i.); 1-kuvvet. takât. güç. 2-Allâh’ın ezelî gücü. 3-varlık. zenginlik. 4-ehliyyet. kabiliyyet. (2) Kuvvet (a.i.c:kuva-y-); güç. kudret. takât. sıhhat.…

Devamını Oku »

KULAKTAN DOLMA BİLGİ

2/ EL-BAKARA -78- Bunların bir de ümmî takımı vardır; Kitâb’ı (Tevrât’ı) bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sâdece zann…

Devamını Oku »

KUM

*Kum; kalk yatağından kalk yahud azim ile kıyam et işe başla. Artık inzar vazifeni yap. Etrafındakilere akıbetin vehametini anlat, saygısızları…

Devamını Oku »

KUR’ÂN-I KERÎM’DE ZİKROLUNAN DAĞ İSİMLERİ

1-2/ el-Bakara -63- Hani bir zamanlar mîsâk almıştık. Tûr’u üzerinize kaldırıp demiştik ki; size verdiğimiz kitaba kuvvetle tutunun ve içindekilerden…

Devamını Oku »

KUR’ÂN-I KERÎM’DE İSİMLERİ ZİKROLUNANLAR

1- Âzer 6/ el-En’âm -74- İbrâhîm babası Âzer’e demişti ki: Sen putları ilâh mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini…

Devamını Oku »

KUR’ÂN-I KERÎM’DE İSİMLERİ ZİKROLUNAN KAVİMLER

1- Âd Kavmi & Semûd Kavmi & Nûh Kavmi 14/ İbrâhîm -9- Sizden önceki Nûh, Âd, ve Semûd kavimlerinin ve…

Devamını Oku »

KUR’ÂN-I KERÎM’DE İSİMLERİ ZİKROLUNAN PEYGAMBERLER

1 Hazreti ÂDEM -aleyhisselâm- 2 Hazreti DÂVÛD -aleyhisselâm- 3 Hazreti ELYESA’ -aleyhisselâm- 4 Hazreti EYYÛB -aleyhisselâm- 5 Hazreti HÂRÛN -aleyhisselâm-…

Devamını Oku »

KUR’ÂN-I KERÎM’DE ZİKROLUNAN YER İSİMLERİ

1- Ahkâf 46/ el-Ahkâf -21- Ey Muhammed! Âd kavminin kardeşi Hûd’u hatırla. Hani O, Ahkâf denilen yerde kavmini uyarmıştı. O’ndan…

Devamını Oku »

KÜTÜB-İ KAYYİME

*Kütüb-i Kayyime; yani dosdoğru, sabit kitaplar, bozulmaz. (Elmalılı Tefsiri) 98/ el-Beyyine -2-3- ALLÂH’dan bir Resûl, bir Peygamber mutahhar sahifeler okur.…

Devamını Oku »

KUR’ÂN-I KERÎM NASIL DERLENMİŞTİR

Vahiy gelmeye başladığında Peygamberimiz -sallâllâhüaleyhivesellem- oldukça zor ve dayanılması güç anlar geçirdi. “Hakikat Biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz” el-Müzemmil…

Devamını Oku »

KİTAP

*Sözlükte;, yazmak, nikâh kıymak, dikmek, bağlamak ve farz kılmak, ıstılahta ise yazılmış sayfalardan oluşan eser demektir. Cem’i, kütüb. Kur’ân-ı Kerîm’de…

Devamını Oku »

KARZ-I HASEN

*Birinin diğerine kullanılmakla tükenen bir misli bir malı, daha sonra emsâlini geri ödemek üzere vermesine karz denir. Kurân’da Allâh rızasını…

Devamını Oku »

KAVL-İ LEYYİN

KAVL-İ LEYYİN 20/ Tâ hâ -44- Varın da ona(Firavun’a) belki dinler veya korkar diye yumuşak dille söyleyin. (Leyyin kelimesi; mülayim,…

Devamını Oku »

KAVL-İ SEDÎD

KAVL-İ SEDÎD (*) *Doğru. Yanlış ve yalan olmayan. Haklı ve doğru şey. 33/ el-Ahzâb -70- Ey îmân edenler! ALLÂH’dan korkun…

Devamını Oku »

KAVL-İ MA’RUF

KAVL-İ MA’RUF 2/ el-Bakara -263- Bir tatlı dil ve kusurları bağışlamak, arkasından ezâ ve gönül bulantısı gelecek bir sadakadan daha…

Devamını Oku »

KÂHİN

KÂHİN (*) *Kâhin (a.i.kehanet’den.c:kehene.kühhân); 1-gaipten haber vermek iddiâsında bulunan kimse, falcı 2-eski Mısırlılarda Hindlilerin rûhânî reisleri. 69/ el-Hâkka -42- Bir…

Devamını Oku »

KARINLARINA ATEŞ DOLDURANLAR

KARINLARINA ATEŞ DOLDURANLAR -Butun;(Batn. C.) Batınlar, karınlar, kucaklar. Nesiller, soylar. -Batn; İç, karın, insanın içi. Mide. Soy, nesil. Birbirlerine hısımlığı…

Devamını Oku »

KARN

*Karn; aynı zaman diliminde bulunma açısından bir araya gelmiş topluluk (nesil, göbek, kuşak). (Râgıb el-İsfehâni) -Karn; yüz yıllık zaman. 23/…

Devamını Oku »

KEBÂİR

KEBÂİR (*) *Kebâir (c:Kebire); Büyük şeyler, büyük günahlar. Kebâirin sıralanışı: – Allâh’ı inkâr etmek. – Allâh’a şirk koşmak. – Kat’iyyen…

Devamını Oku »

KEFUR

KEFUR (*) *Kefur; setredici, ziyadece unutucu yani; nimeti çok unutup belâyı çok söyleyici kimse. (Ö.N.Bilmen) 42/ eş-Şûrâ -48- Biz insana…

Devamını Oku »

KELİME

KELİME (*) *Yaralamak anlamındaki ‘kelm’ kökünden türeyen ‘kelime’ sözlükte; bir mânâ ifade eden tek bir lafız ve söz anlamına gelir.…

Devamını Oku »

KENÛD

*Kenûd; nimeti münkir, âsî, bahil ve rahatı tez unutur mânâlarını ifade eder. (Hulâsat-ül Beyân) -Kenûd; asıl mânâsı hiçbir şey bitirmeyen…

Devamını Oku »

KEVSER

KEVSER (*) *Her şeyin çoğu. “Müfessir (Elmalılı hocaefendi) Kevser’in yirmi altı anlamı bulunduğunu belirttikten sonra beş tanesini şu şekilde sıralamaktadır;…

Devamını Oku »

KEZIM

KEZIM (*) *Kezım; dolu bir kırbanın ağzını bağlamaktır ki burada öfkesini yutup tutmak, zarar gördüğü kimselere karşı kudreti bulunduğu halde…

Devamını Oku »

KÜRTAJ CİNAYETİ

ÇOCUK ÖLDÜRMEK VE KÜRTAJ CİNÂYETİ 6/ el-En’âm -137- Yine ortakları, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler,…

Devamını Oku »

KISSİS

*Kıssisler; yani ilm-ü ibâdetle meşgûl keşişler. Ruhban’ın reisi. (Elmalılı Tefsiri) -Meveddet (a.i.); Sevme, sevgi. Dostluk. Sevgi. Muhabbet. Muhabbet etmek. Sevmek.…

Devamını Oku »

KISSİS

*Kıssisler; yani ilm-ü ibâdetle meşgûl keşişler. Ruhban’ın reisi. (Elmalılı Tefsiri) -Meveddet (a.i.); Sevme, sevgi. Dostluk. Sevgi. Muhabbet. Muhabbet etmek. Sevmek.…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu