Konu Meali

AÇIK TEBLİĞ

15/ el-Hicr -94- Şimdi sen her ne ile emrolunuyorsan kafalarına çatlat (kafalarını çatlatırcasına anlat)ve müşriklere aldırma. -Efendimiz-sallâllâhüaleyhivesellem- bu âyet nâzil…

Devamını Oku »

ALTIN ORAN

MEKKE-İ MÜKERREME VE ALTIN ORAN Mekke-i Mükerreme 2/ el-Bakara -126- Ve o vakit İbrâhîm “Ey Rabbim, burasını güvenli bir belde…

Devamını Oku »

ABDULLAH

19/ Meryem -29- Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Onlar; “Biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?” dediler. 30- (ALLÂH’ın bir mucizesi…

Devamını Oku »

ABD-İ MÜNÎB

*Dergâh-ı üluhiyete rücû edici kul. (Hulâsat’ül Beyân) 50/ Kâf -8- Bunlar ALLÂH’a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ona…

Devamını Oku »

A’CEMÎ

*A’cemî, nisbet olarak Arabın gayrı olan Acemî mânâsına da gelebilecektir. Nitekim âyette A’cemî; gayr-ı Arab diye tefsir edilmiştir. (Elmalılı Tefsiri)…

Devamını Oku »

ADAK

2/ el-Bakara -27- Onlar ki, söz verip andlaştıktan sonra ALLÂH’a verdikleri sözü bozarlar. ALLÂH’ın birleştirmesini emrettiği şeyi (îmân ve akrabalık…

Devamını Oku »

ACIKINCA YEMEK YEMEĞE DAİR

18/ el-Kehf -62- İki denizin birleştiği yeri geçtikleri zaman, Mûsâ genç arkadaşına: “Kuşluk yemeğimizi getir. Gerçekten biz bu yolculuğumuzda epey…

Devamını Oku »

ADÂLET

*Adâlet (a.i.); Hakk’ka riayetkârlık. haktanırlık. haklılık. doğruluk. -Zıddı; Cevr ve Zulüm. -Âdil; her şeyi mertebesine vaz’etmek, hakkı yerine koymaktır. Adlin…

Devamını Oku »

ADÜVV

4/ en-Nisâ -45- ALLÂH ise, düşmanlarınızı en iyi bilendir. (Gerçek) dost olarak ALLÂH yeter, (gerçek)bir yardımcı olarak da ALLÂH yeter.…

Devamını Oku »

Hazreti ÂDEM -aleyhisselâm-

2/ el-Bakara -30- Şol vakit Rabbin meleklere: “Ben yeryüzünde bir halîfe yaratacağım!” demişti. (Melekler): “A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan…

Devamını Oku »

ÂDİL GELİR DAĞILIMI

59/ EL-HAŞR -7- ALLÂH’ın, (fethedilen) memleketlerin ahâlisinden savaşılmaksızın Peygamberine kazandırdığı mallar; ALLÂH’a, Peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara…

Devamını Oku »

AFFETMEK

2/ EL-BAKARA -51- Hani bir zamanlar Mûsâ’ya kırk gecelik vaad verdik de sonra siz onun arkasından buzağıyı put edindiniz ve…

Devamını Oku »

AHBAR

*Ahbar aslında güzel söz söylemek ve yazmak san’atine mâlik âlim. Urfte ‘ahbar’; Yehud hahamlarına tahsis edilmiştir. Ulema-i yehuda ahbar denilmiştir.…

Devamını Oku »

AHDE VEFÂ

*Vefâ; 1-Ahdinde, sözünde durma. 2-Sevgi ve dostlukta sebât ve devâm. 3-Ödeme. 4-Yetişme. 5-Dînce ve akılca lâzım gelen şeyi yerine getirip…

Devamını Oku »

AHLÂK

*Ahlâk (a.i.Hulk’un Cem’i); Huy, tabiat. İnsanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbûl ve iyi sayılan davranış kuralları. Bu…

Devamını Oku »

AHMED

AHMED (*) *Ahmed (a.s.); (daha, pek, çok, en çok) methedilmiş olan. -Efendimiz- aleyhisselâm-’ın Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen isimleri “Muhammed” (48/ el-Fetih…

Devamını Oku »

ÂHİRET HAYÂTININ EBEDİLİĞİ

2/ EL-BAKARA -25- İnanıp yararlı işler yapanlara, altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine âit olduğunu müjdele! Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırıldıklarında:…

Devamını Oku »

AİLE

ÂİLE 2/ el-Bakara -187- Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. ALLÂH (Ramazan…

Devamını Oku »

AHYÂR

*Ahyâr (a.s.hayyır’ın c.); iyi ve fazîletli olanlar. 38/ Sâd -45- Kuvvetli ve basîretli kullarımız İbrâhîm’i, İshâk’ı ve Ya’kûb’u da an.…

Devamını Oku »

AHSEN-İ TAKVÎM

*Ahsen (a.s.); (dahi, en, veya) pek güzel. -Ahsen-i Takvîm; en iyi, en güzel kıvamda. Mec: İnsan. 95/ et-Tîn -4- Biz…

Devamını Oku »

AKIL & AKLI KULLANMAK

Yazar: Yusuf Sıddık, 31-3-2011 AKIL (*) *Akıl; Sözlükte; “men’etmek, engellemek, alıkoymak, bağlamak, sığınmak ve tutmak” gibi anlamlara gelir. Akıl terim…

Devamını Oku »

AKRABÂLIK BAĞLARI & AKRABALIK SEVGİSİ

AKRABALIK (*) BAĞLARI *Akraba (a.i.); aralarında soy yakınlığı olanlar (aslı; akribâ). 2/ el-Bakara -27- Onlar, ALLÂH’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra…

Devamını Oku »

ALÎM & ÂLİM & ULEMÂ & İLİM

(1) Alîm (a.s.ilm’den. “i”uzun okunur); Allâh’ın sıfatlarından. Bilgisi ezelî ve ebedî olan. Gizli açık neyiniz varsa bilir. (2) Âlim (a.s.ilm’den.c:ulemâ);…

Devamını Oku »

ALLÂH(Cellecelâlühû)

ALLÂH -cellecelâlühû- 2/ el-Bakara -255- ALLÂH’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O dâima diri (hayy)dır, bütün varlığın idâresini yürüten (kayyum)dur. O’nu…

Devamını Oku »

AMELLERİ BOŞA ÇIKANLAR

2/ EL-BAKARA -217- Sana harâm ay’da savaşmayı soruyorlar. De ki: ‘O ay’da savaş büyük bir günâhtır. ALLÂH’ın yolundan alıkoymak, onu…

Devamını Oku »

ALLÂH’IN SEVDİĞİ KİMSELER

ALLÂH’IN SEVDİĞİ KİMSELER 2/ el-Bakara -222- Ey Muhammed! Sana kadınların aybaşı hâlinden de soruyorlar. De ki: O bir eziyyettir. Onun…

Devamını Oku »

AMEL & AMEL DEFTERİ

AMEL (*) *Amel (a.i.); 1-iş 2-niyet. -Amel-i Sâlih (1) & Amel-i Gayri Sâlih (2) & Ameli-ş Şeytan (3) (1) Amel-i…

Devamını Oku »

ALLÂH’IN SEVMEDİĞİ KİMSELER VE FİİLLER

ALLÂH’IN SEVMEDİĞİ KİMSELER VE FİİLLER 2/ el-Bakara -190- Size savaş açanlarla ALLÂH yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü ALLÂH,…

Devamını Oku »

ANATOMİ

2/ el-Bakara -259- Yahud şu kimsenin hâli gibi ki o bir şehre uğramıştı. Şehrin altı üstüne gelmiş, ıpıssız yatıyordu. “ALLÂH…

Devamını Oku »

ANCAK ÂLİMLER ALLÂH’I LÂZIM GELDİĞİ TARZDA TÂZİM EDERLER

35/ FÂTIR -27- Görmez misin ki ALLÂH gökten bir su indirir. Onunla rengârenk, çeşitli meyveler yetiştiririz. Dağlardan da beyaz, kızıl,…

Devamını Oku »

ANNE BABAYA İYİLİK

2/ EL-BAKARA -83- Hani bir vakitler İsrâiloğulları’ndan şöylece mîsâk (kesin bir söz) almıştık: ALLÂH’dan başkasına tapmayacaksınız, ana babaya iyilik, yakınlığı…

Devamını Oku »

ANTLAŞMALARA RİÂYET

5/ EL-MÂİDE -1- Ey îmân edenler! Bağlandığınız ahidleri yerine getiriniz. Harâm kılındığı size bildirilenler dışında, davarların eti size helâl edilmiştir.…

Devamını Oku »

ARABULUCULUK

2/ EL-BAKARA -182- Her kim de vasiyyet edenin, bir hatâ işlemesinden veyâ bir günâha girmesinden endîşe eder de tarafların arasını…

Devamını Oku »

ARAPÇA

12/ Yûsuf -2- Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arabça bir Kur’ân olarak inzal ettik. 13/ el-Ra’d -37- Böylece Biz onu…

Devamını Oku »

ASHÂB-I KEHF ve Roma İmparatoru Dekyus-Decius-

-“Kehf; dağda mağara ve bilhassa geniş olanı ki küçüğüne ‘gar’ denir. Türkçesi ‘in’dir. Rakıym; bizim kitabe ta’bir ettiğimiz yazılı taş…

Devamını Oku »

ASTRONOMİ / FELEKİYYÂT

2/ el-Bakara -29- O’dur ki yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Sonra irâdesi yukarıya yönelip orayı da yedi gök…

Devamını Oku »

ÂYETLERİ ALAYA ALMAMAK

4/ EN-NİSÂ -140- ALLÂH size Kitap (Kur’ân)da: “ALLÂH’ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze…

Devamını Oku »

ARŞ

ARŞ 11/ Hûd -7- Hem O’dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Bundan önce ise arş’ı su üstünde idi.…

Devamını Oku »

AYRILIĞA DÜŞÜNCE

42/ EŞ-ŞÛRÂ -10- Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şey de hüküm vermek ALLÂH’a mahsûstur. İşte bu ALLÂH, benim Rabbimdir. O’na dayandım…

Devamını Oku »

ÂHİRET YURDUNU DÜŞÜNEN OLMAK

38/ SÂD -45- Kuvvetli ve basîretli kullarımız İbrâhîm’i, İshâk’ı ve Ya’kûb’u da an. 46- Çünkü Biz onları özellikle âhiret yurdunu…

Devamını Oku »

AKIL

*Akıl; Sözlükte “menetmek, engellemek, alıkoymak, bağlamak, sığınmak ve tutmak” gibi anlamlara gelir. Akıl terim olarak düşünmek, duyu vâsıtalarıyla idrâk etmek…

Devamını Oku »

AKL-I SELÎM

*İyiyi kötüyü farkedip, insana hakk ve hakikatı, îmân ve İslâmiyeti ta’kîb ettiren akıl ve düşünüş. Normal ve müsbet düşünce. 5/…

Devamını Oku »

ASIL HAYÂT

3/ ÂL-İ İMRÂN -14- Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı…

Devamını Oku »

ATÂ

Sözlükte “bağışlama, hîbe, atıyye, ihsân verme ve verilen şey” anlamına gelen Atâ, Kur’ân-ı Kerîm’de 4 âyette zikrolunmuş ve lütuf, ihsân…

Devamını Oku »

ATTIĞIN ZAMAN SEN ATMADIN!

8/ el-Enfâl -17- Sonra onları siz öldürmediniz, lâkin ALLÂH öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, lâkin ALLÂH attı. Bu da…

Devamını Oku »

ÂYETÜ’-L KÜRSÎ

ÂYETÜ’-L KÜRSÎ (*) 2/ el-Bakara -255- ALLÂH’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O dâima diri (hayy)dır, bütün varlığın idâresini yürüten (kayyum)dur.…

Devamını Oku »

AZ AMELE ÇOK SEVAP

2/ EL-BAKARA -158- Safa ile Merve ALLÂH’ın belirlediği nişânelerdendir. Kim hacc veyâ umre niyetiyle Kâbe’yi ziyâret ederse oraları tavâf etmesinde…

Devamını Oku »

AYLARIN SAYISI

9/ et-Tevbe -36- Şüphesiz ALLÂH’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, ALLÂH katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram…

Devamını Oku »

ATEŞPERESTLER

-Mecûsî (a.s ve i.c:mecûsiyân); Mecûs dininde bulunan, ateşe tapan kimse veya mecûs dinine mensup, bu dinle ilgili olan. 22/ el-Hac…

Devamını Oku »

ÂYETULLÂH

2/ el-Bakara -252- İşte bunlar ALLÂH’ın âyetleridir. Onları sana doğru olarak okuyoruz. Muhakkak ki sen o gönderilen Resûllerdensin.

Devamını Oku »

AZGINLAR

-Tağa; isyanda, itaatsizlikte sınırı aşmak. (Râgıb el-İsfehâni) 15/ el-Hicr -42- “Sana uyan azgınlardan başka, kullarımın üzerinde hiçbir nüfuzun yoktur.” 26/…

Devamını Oku »

AŞÎRET

*Aşîret (a.i.c:aşâir); kabîle, oymak, yakın akraba, aile. 7/ el-A’râf -160- Biz onları on iki kabîle hâlinde topluluklara ayırdık. (Tîh sahrasında…

Devamını Oku »

AZİFE

*Azife, yaklaşmakta olan felâket, ölüm saati, yahud ölümü aratan o kıyamet saati, yahud hesap görülüp ceza kesilip de cehenneme girilmek…

Devamını Oku »

AZM-İL UMUR

3/ Âl-i İmrân -186- Lâbüd mallarınızda ve canlarınızda imtihan olunacaksınız, ve her halde gerek sizden evvel kitab verilenlerden ve gerek…

Devamını Oku »

AY’IN YARILMASI

-Hicretten beş yıl önce vuku bulmuştur. (Asrın Kur’ân Tefsiri) 54/ el-Kamer -1- Kıyamet saati yaklaştı, ay yarıldı! 2- Bir mucize…

Devamını Oku »

AŞÂ

*Aşâ, gözde bir nevi za’f ve tavuk karanlığı ta’bir olunan görmemezlik, bir nevi körlük. Fakat burada murad öyle körlük edip…

Devamını Oku »

ASHÂB

*Ashâb (a.i.sahib’in cem’i); 1-arkadaşlar 2-niteliği, ünü olan 3-Mekke de Efendimize uyan (Ensar) ve Medine de davet eden (Muhacirin) (Mustafa Nihat…

Devamını Oku »

A’RÂBÎ

*A’râbî, arabça bir kelimedir. İsim. Cem’i:eârib. Çölde yaşayan arab. Arabçada Arab ve A’rab Türkçemizdeki Türk ve Türkmen gibidir. Türkmen Türk’ün…

Devamını Oku »

ÂZER

KUR’ÂN-I KERÎM’DE İSİMLERİ ZİKROLUNANLAR 1- Âzer 6/ el-En’âm -74- İbrâhîm babası Âzer’e demişti ki: Sen putları ilâh mı ediniyorsun? Doğrusu…

Devamını Oku »

BABA’YA VE ÇOCUĞA EDİLEN YEMİN

90/ EL-BELED -3- Babaya ve ondan meydâna gelen çocuğa yemîn ederim ki. (Bkz: YEMİN ÂYETLERİ)

Devamını Oku »

BABA SÖZÜ

12/ YÛSUF -67- ‘Evlâdlarım!’ diye ilâve etti: ‘Şehre aynı kapıdan değil de, ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam,…

Devamını Oku »

BAL

16/ EN-NAHL -68- Senin Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin. 69- Sonra…

Devamını Oku »

BASKI VE İŞKENCE

2:191. Onları nerede yakalarsanız öldürün ve sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın. O fitne, öldürmeden daha şiddetlidir. Yalnız Mescid-i Haram yanında…

Devamını Oku »

BAŞA GELENE SABIR

31/ LOKMÂN -17- “Yavrucuğum! Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelenlere sabret, çünkü bunlar, azmi gerektiren işlerdendir.”

Devamını Oku »

BAŞARI

4/ EN-NİSÂ -13- İşte bu (hükümler) ALLÂH’ın koyduğu sınırlarıdır. Kim ALLÂH’a ve Peygamberine itâat ederse, ALLÂH onu, içinden ırmaklar akan,…

Devamını Oku »

BAŞIMIZA GELEN MUSİBETLER

42/ EŞ-ŞÛRÂ -30- Başınıza gelen herhangi bir musîbet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla berâber ALLÂH yine de çoğunu affeder.

Devamını Oku »

BASÎRET

*Basîret (arapça.isim); önden görüş. seziş. 3/ ÂL-İ İMRÂN -13- Şüphesiz, karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır:…

Devamını Oku »

BÂTIL İNANÇLAR

2/ el-Bakara -189- Sana hilâllerden soruyorlar. De ki: Onlar insanlar için de, hac için de vakit ölçüleridir. Bununla beraber iyilik,…

Devamını Oku »

BÂTIL YOLU TUTANLAR

7/ EL-A’RÂF -172- Bir de Rabbin, Âdemoğullarından, bellerindeki zürriyyetlerini alıp da onları kendi nefislerine şâhid tutarak: Ben sizin Rabbiniz değil…

Devamını Oku »

BEDEVİLER

9/ ET-TEVBE -97- Bedevîler, inkâr ve münâfıklık bakımından daha beterdirler. Bununla berâber ALLÂH’ın, Resûlüne indirdiği (hükümlerin) sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar.…

Devamını Oku »

BEDİR SAVAŞI

*Bedir; sözlükte; ‘olgun, tamam, kâmil’demek olan ‘bedir’ ay’ın en parlak ve dolgun haline denir. Türkçede bu durum “dolunay” tâbiri ile…

Devamını Oku »

BENCİL HAYAT

9/ ET-TEVBE -34- Ey îmân edenler! Doğrusu hahamların ve rahiplerin çoğu halkın mallarını haksız yollardan yerler ve insanları ALLÂH’ın yolundan…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu