H

H

HÂBİL & KÂBİL

5/ EL-MÂİDE -27- Onlara Âdem’in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyle oku. Hani her ikisi birer kurbân sunmuşlardı, birinden kabûl edilmiş,…

Devamını Oku »

HABLULLAH

HABLULLÂH (*) *Hablullâh; Allâh’ın ipi. Kur’ân-ı Kerîm. Allâh’a kavuşma vâsıtası. İhlâs. İtâat. Cemaat. -İp ve bağ demektir, damar mânâsına da…

Devamını Oku »

HAC (1) & UMRE (2) & HEDY (3)

(1) Hacc (a.i.); İslâmın beş şartından biri olan muayyen zamanda Mekke-i mükerremedeki Kâbe-i Şerifi ziyâret etmek üzere yola çıkma farîzası.…

Devamını Oku »

HAKK & BÂTIL & HAKİKAT

HAKK (1) & BÂTIL (2) & HAKİKAT (3) (1) Hakk (a.i.c:Hukuk); 1- (Bâtılın zıddı) Doğru. Gerçek. Vâcib ve lâzım olan.…

Devamını Oku »

HAKKINDA BİLGİSİ OLMADIĞIMIZ ŞEYLER

11/ HÛD -47- Nûh, ‘Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana…

Devamını Oku »

HAKSIZ İKTİSAB(KAZANÇ)

4/ EN-NİSÂ -29- Ey îmân edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak kendi rızânızla yaptığınız ticâretle yemeniz helâldir. Birbirinizin canına kıymayın.…

Devamını Oku »

HÂMÂN

KUR’ÂN-I KERÎM’DE İSİMLERİ ZİKROLUNANLAR 1- Âzer 6/ el-En’âm -74- İbrâhîm babası Âzer’e demişti ki: Sen putları ilâh mı ediniyorsun? Doğrusu…

Devamını Oku »

HANÎF

HANÎF (*) *Hanîf; 1-İslâmiyetten evvel Allâh’ın birliğine inanan ve Hazreti İbrâhîm -aleyhisselâm-’ın dininden olanların vasfı. 2-İslâmiyete kuvvetle bağlı olan ve…

Devamını Oku »

HARAMLAR

HARAMLAR (*) *Haram (a.s.); Şerîatça, dince yasak edilmiş şeyler ve ameller. Helâl olmayan. Allâh’ın izin vermediği, men’ettiği şeyler. Tecâvüz edilmesi…

Devamını Oku »

HÂRUT & MÂRUT

KUR’ÂN-I KERÎM’DE İSİMLERİ ZİKROLUNANLAR 1- Âzer 6/ el-En’âm -74- İbrâhîm babası Âzer’e demişti ki: Sen putları ilâh mı ediniyorsun? Doğrusu…

Devamını Oku »

HAYAT VE ÖLÜMÜN YARATILMA SEBEBİ

67/ EL-MÜLK -2- O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayâtı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır.

Devamını Oku »

HAYIR

HAYIR (*) *Bir şeyi diğerine tercîh etmek, hayırlı olmak, hayırda birine üstün gelmek, birine hayırlı olan şeyi vermek anlamındaki ‘h-y-r’…

Devamını Oku »

HAYIR MI,ŞER Mİ?

2/ EL-BAKARA -216- Savaş size farz kılındı, gerçi o size hoş gelmez. Olabilir ki siz, bir şeyden hoşlanmazsınız, oysa ki…

Devamını Oku »

HAYVANLAR

HAYVANLAR 2/ el-Bakara -164- Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akıp…

Devamını Oku »

HELÂLLER

HELÂLLER (*) *Helâl (a.i.) 1-Allâh’ın müsâade ettiği şey. Haram olmayan. Dinî bakımdan kullanılmasında, yenilip içilmesinde, dinlenmesi veya bakılmasında yahud dokunulmasında…

Devamını Oku »

HERKESİN YAPTIĞI KENDİNEDİR

6/ EL-EN’ÂM -104- Rabbinizden size muhakkak ki deliller gelmiştir. Artık kim gözünü açar görürse kendi lehine, kim de hakk’kı görmeyip…

Devamını Oku »

HENDEK SAVAŞI

HENDEK SAVAŞI (*) *Hicri 5.yılı şevval ayında (M.627) Mekke’de büyük nüfuza sahip Kureyş kabilesi , Medine’de Benî Nadir ve Benî…

Devamını Oku »

HER MİLLETİN BİR ECELİ VARDIR

7/ EL-A’RÂF -34- Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir ân geri kalabilirler, ne de…

Devamını Oku »

HERKES LİDERİ İLE ÇAĞRILACAK

17/ EL-İSRÂ -71- Kıyâmet günü bütün insanları önderleriyle çağıracağız. O gün, kimin amel defteri sağ eline verilirse, işte onlar kitaplarını…

Devamını Oku »

HERŞEY SUDAN YARATILMIŞTIR

21/ EL-ENBİYÂ -30- Hakk’kı, inkâr edenler görüp bilmediler mi ki göklerle yer bitişik (bir bütün) idi onları Biz ayırdık. Hayâtı…

Devamını Oku »

HESAP

HESAP (*) *Sözlükte; “saymak, hesap etmek, hesaba çekmek, sayım ve sayma”gibi anlamlara gelen hesap dinî edebiyatta; mükellef insanların dünyadaki inanç…

Devamını Oku »

HIRSIZLIK

Açıklama: Sirkat: sözlükte hırsızlık demek olup terim olarak: ‘Akil ve baliğ bir kişinin belirli miktarın üstünde olan bir malı veya…

Devamını Oku »

HIYÂNET

HIYÂNET 3/ Âl-i İmrân -161- Hiçbir Peygambere emanete hıyânet yaraşmaz. Kim emanete hıyânet ederse (devlet malına) kıyamet günü hâinlik ettiği…

Devamını Oku »

HİCRET

HİCRET (*) *Lügatte; terk etmek, ayrılmak, biryerden başka bir yere göç etmek demektir. M.622 yılında Efendimiz-aleyhisselâm-ile arkadaşlarının göçü kasdolunmuştur. (Diyânet)…

Devamını Oku »

HİÇ BİLENLE BİLMEYEN BİR OLUR MU?

39/ EZ-ZÜMER -9- Yoksa o, gece saatlerinde kalkan, secdeye kapanıp, kıyâma durarak dâima vazîfesini yapan, âhireti hesâba katan ve Rabbinin…

Devamını Oku »

HİÇBİR İYİLİK VE KÖTÜLÜĞÜN ZÂYİ OLMAYACAĞI

21/ EL-ENBİYÂ -47- Biz kıyâmet gününe mahsûs, öyle doğru ve hassas terâziler koyacağız ki hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık edilmez.…

Devamını Oku »

HİKMET

*Men’i fesat ve celb-i salâh mânâsı vardır. Hikmet her ilm-i hasen ve amel-i sâlih’in ismidir. Hikmetin evveli ilm-i hakk âhiri…

Devamını Oku »

HİÇKİMSEYE GÜCÜNÜN YETTİĞİNDEN FAZLASI YÜKLENMEZ

23/ EL-MÜ’MİNÛN -62- Biz hiç kimseyi, gücünün yettiğinden başkası ile yükümlü kılmayız. Nezdimizde hakk’kı söyleyen bir kitap vardır ve onlar…

Devamını Oku »

Hazreti HÛD (aleyhisselâm)

Hazreti HÛD -aleyhisselâm- 7/ el-A’râf -65- Âd (kavmin)e de kardeşleri Hûd’u (gönderdik): “Ey kavmim! ALLÂH’a kulluk edin, sizin O’ndan başka…

Devamını Oku »

HUDEYBİYE SÖZLEŞMESİ

HUDEYBİYE SÖZLEŞMESİ (M. 628) (Bkz: Mekke’nin Fethi 48/ el-Fetih sûre-i celîlesi 10 – 20 âyetler)

Devamını Oku »

HUDUDULLAH(ALLÂH’IN SINIRLARI)

*Hudûd (arapça.isim.Hadd’in cem’i); 1-Sınırlar, hudûdlar. 2-Uçlar. Bucaklar. 3-Şerîatın cezâ hükümlerinin tatbîki. 4/ EN-NİSÂ -13- İşte bütün bu hükümler, hudûdullah( ALLÂH’ın…

Devamını Oku »

HUNEYN GAZVESİ

9/ ET-TEVBE -25- İnkâr kabûl etmez bir durumdur ki, ALLÂH size birçok yerde yardım etti. Özellikle Huneyn Günü ki, o…

Devamını Oku »

HUŞU'(ALLÂH’A DERİNDEN SAYGI)

*Huşû’ (a.i.); Alçak gönüllülük. Hayâ etmek ve mütevâzi olmak. Korku ile karışık sevgiden gelen edebli bir hâl. Yüksek ve heybetli…

Devamını Oku »

HÜKÜM, ANCAK VE ANCAK ALLÂH’INDIR

Yazar: Kuran-i Kerim, 18-11-2008 12/ YÛSUF -39- “Ey benim zindân arkadaşlarım! Ayrı ayrı birçok ilâhlar mı daha hayırlı, yoksa herşeye…

Devamını Oku »

HAFİFLİK

30/ ER-RÛM -60- Şimdi sen sabret. Çünkü ALLÂH’ın vaad’i mutlaka hakk’tır. Sakın îmânı sağlam olmayanlar seni hafîfliğe sevk etmesinler. -Bâzı…

Devamını Oku »

HER ŞEYİN BİR ÖLÇÜSÜ VARDIR

13/ EL-RA’D -8- Her dişinin neye gebe olduğunu ALLÂH bilir. Ve rahimler ne eksiltir, ne arttırır, onu da bilir. O’nun…

Devamını Oku »

HİLFE

*Hilfe; bir şeyin diğerinin yerine gelmesidir. Gece ile gündüzün her biri gidip diğeri onun yerine geldiğinden hilfe denmiştir ki birbirinin…

Devamını Oku »

HİZBULLÂH & HİZBÜŞŞEYTAN

-Hizb (a.i.); kısım. bölük. tarafdar. -Bir zâtın reyine tâbi olup kendisiyle beraber bulunan ashabı. (Elmalılı Tefsiri) 5/ el-Mâide -56- Ve…

Devamını Oku »

HUNEFA

Yazar: Kuran-i Kerim, 31-3-2011 *Hunefa, hanîf’in cem’i olarak İslâm’ın akide ve ahlâk ve ictimaiyyet itibariyle bir vasf-ı mümeyyizini göstermektedir. Hanîflik;…

Devamını Oku »

HÜVEMEVLÂNÂ

9/ et-Tevbe -51- De ki: “Bizim başımıza ALLÂH’ın bizim için takdîr ettiğinden başkası gelmez. O, bizim koruyucumuzdur. Mü’minler ancak ALLÂH’a…

Devamını Oku »

HALİL

-Halil (a.s.c:ahillâ); samîmi dost. -Bir kimsenin umur-u esrarı arasına giren ve muhabbeti kalbinin eczasına nüfuz eden dostu. (Elmalılı Tefsiri) 4/…

Devamını Oku »

HAMR

HAMR (*) *Hamr: esâsen örtmek mânâsına masdar olduğu halde çiğ üzüm şırasından iştidad etmiş ve köpüğünü atmış olan şaraba ismolunmuştur.…

Devamını Oku »

HABT-I A’MÂL

HABT-I A’MÂL 49/ el-Hucurât -2- Ey îmân edenler! Seslerinizi, Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın,…

Devamını Oku »

HALF

HALF (*) *Half; hayırsız âdi olan zürriyyet. -Farz namazları terk veya vakitlerini tebdil ve tehir eylediler. Mesela; güneş batıncaya kadar…

Devamını Oku »

HÂŞÂ

HÂŞÂ (*) *Hâşâ (a.e); asla, katiyen, hiçbir vakit, Allâh göstermesin, uzak olsun. 12/ Yûsuf -31- Azîzin karısı, onların gizliden gizliye…

Devamını Oku »

HAŞYET

HAŞYET (*) *Haşyet; ta’zîm ve sevgi neticesi olan saygı mânâsına bir korkudur. Onun için haşyet, tâatte hüsn-i mutlaka layık ihsana…

Devamını Oku »

HÂTEM

-Hâtem, nihayete erdiren, yahud mühürleyen demek olur. Mühür de bir şeyin tevsîk (bir şeyin bir hâdisenin doğruluğunu belge ile ispat…

Devamını Oku »

HABL-İ VERÎD

HABL-İ VERÎD (*) *Habl-i Verîd; ‘Habl’ ma’lûm ki, ip ve bağ demektir damar mânâsına da gelir. Boyun veya bedenden mecaz…

Devamını Oku »

HARB

HARB (*) *Harb (a.i.c:hurûb): cenk, kavga, dövüş, savaş. 2/ el-Bakara -278- Ey îmân edenler! ALLÂH’dan korkun ve artık fâizin peşini…

Devamını Oku »

HASENE

HASENE (*) *Güven, sıhhat, mal, servet, zenginlik, bolluk, fetih, zafer, ganîmet, makam…gibi insanın hoşuna giden her türlü maddî ve manevî…

Devamını Oku »

HER BİLENDEN BİR ÜSTÜN BİLEN OLDUĞU

HER BİLENDEN BİR ÜSTÜN BİLEN OLDUĞU 12/ Yûsuf -76- Ve her bilgi sahibinin üstünde bir başka bilen vardır.

Devamını Oku »

HERKESE YAPTIĞININ KARŞILIĞI ÖDENİR

HERKESE YAPTIĞININ KARŞILIĞI ÖDENİR 17/ el-İsrâ -14- Şöyle deriz ona: “Defterini oku. Bugün hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter!” 45/…

Devamını Oku »

HERKESİN YAPTIĞI KENDİNEDİR

HERKESİN YAPTIĞI KENDİNEDİR 6/ el-En’âm -104- Rabbinizden size muhakkak ki deliller gelmiştir. Artık kim gözünü açar görürse kendi lehine, kim…

Devamını Oku »

HEVÂ

HEVÂ (*) *Sözlükte; istek, meyil, heves, sevme, düşme gibi anlamlara gelen hevâ, bir terim olarak nefsin, akıl ve din tarafından…

Devamını Oku »

HIRİSTİYANLIK

*Nasârâ (a.i.); Hıristiyanlar. Nasrânîler. Hazreti Îsâ’ya -aleyhisselâm- ilk önceleri Nâsıra Karyesindeki ahâli yardım ettiklerinden, onlara “Nasâra” ismi verilmiştir. -Nasrânî (a.i.c:nasârâ);…

Devamını Oku »

HAVRA

(Bkz: İBÂDET & İBÂDETHANELER ) İBÂDET & İBÂDETHANELER *Sözlükte; itaat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek, tevazu göstermek, ilâh edinmek. Din…

Devamını Oku »

HIZIR-aleyhisselâm-

Hazreti MÛSÂ-aleyhisselâm- & Hazreti HÂRUN-aleyhisselâm-: 2/ el-Bakara -53- Şol vakit Mûsâ’ya o kitabı ve furkânı verdik, gerekirdi ki, doğru yolda…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu