H

HAYIR

HAYIR (*)

*Bir şeyi diğerine tercîh etmek, hayırlı olmak, hayırda birine üstün gelmek, birine hayırlı olan şeyi vermek anlamındaki ‘h-y-r’ kökünden türeyen ‘hayr’ isim olarak; insanların rağbet ettiği, sevip arzu ettiği ve hayırlı olan şeylere denir. İsm-i tafdîl olarak daha hayırlı, en iyi, en faydalı demektir. Çoğulu; ‘hıyâr’ ve ‘ahyâr’ dır. Hayr kelimesi şer ve zarar kelimelerinin zıddıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de 176 âyette zikrolunmuştur. (Diyânet)

*Hayr (a.i.s); iyilik. iyi. faydalı iş. fayda.

-Hayır; iyi olan tüm ameller. (Rûhu’l Beyân)

2/ el-Bakara -110- Siz namazı hakkıyla kılmaya bakın ve zekâtı verin! Kendi nefsiniz için her ne hayır yaparsanız, ALLÂH katında onu bulursunuz. Muhakkak ki, ALLÂH bütün yaptıklarınızı görmektedir.

215- Ey Muhammed! Sana nereye infak edeceklerini soruyorlar. De ki: Hayır olarak verdiğiniz nafaka; ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak daha ne yaparsanız herhalde ALLÂH onu bilir.

3/ Âl-i İmrân -114- ALLÂH’a ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar, hayır işlerinde de birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi insanlardandır.

115- Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. ALLÂH kendisinden gereği gibi sakınanları bilir.

4/ en-Nisâ -114- Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak, bir sadaka vermeyi yahud iyilik yapmayı veyahud da insanlar arasını düzeltmeyi emreden(ler)inki hariç. Kim bunları sırf ALLÂH’ın rızasını kazanmak için yaparsa, yakında ona büyük bir mükâfat vereceğiz.

127- Kadınlar hakkında senden fetvâ isterler. De ki: Onlar hakkındaki fetvâyı size ALLÂH veriyor: Yazılmış hakları olan mîrası kendilerine vermediğiniz ve nikâhlanmayı istemediğiniz öksüz kızlar ve zavallı çocuklara ve bir de yetimlere adâletle davranmanız hakkında kitap’ta size okunan âyetler vardır. Sizin her yaptığınız iyiliği, muhakkak ALLÂH bilir.

149- Bir hayrı açıklar yahud gizlerseniz, yahud da bir kötülüğü bağışlarsanız, biliniz ki, ALLÂH da çok bağışlayıcıdır, her şeye hakkıyla kadîr’dir.

21/ el-Enbiyâ -72- Ona (İbrâhîm’e) İshâk’ı, üstelik bir de Ya’kûb’u ihsân ettik ve her birini sâlih kimseler kıldık.

73- Onları emrimiz muktezâsınca (insanlara) doğru yolu gösterecek önderler kıldık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik. Onlar Bize kulluk eden kimselerdir.

22/ el-Hac -77- Ey îmân edenler! Rükû edin, secdeye varın, Rabbinize kulluk edin, hayır işleyin ki kurtulabilesiniz.

73/ el-Müzemmil -20- Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalktığını, seninle beraber bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor. Gece ve gündüzü ALLÂH takdîr eder. O, sizin onu sayamayacağınızı bildi de sizi affetti. Bundan böyle Kur’ân’dan size ne kolay gelirse okuyun. ALLÂH, içinizden hastalar, yeryüzünde gezip ALLÂH’ın lütfunu arayan başka kimseler ve ALLÂH yolunda savaşan daha başka insanlar olacağını bilmiştir. Onun için Kur’ân’dan kolayınıza geldiği kadar okuyun, namazı kılın, zekâtı verin ve ALLÂH’a güzel bir borç verin (Hayırlı işlere mal sarf edin). Kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği, ALLÂH katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. ALLÂH’dan bağış dileyin. Kuşkusuz ALLÂH bağışlayandır, merhamet edendir.

*HAYIRDA YARIŞ

2/ el-Bakara -148- Herkesin bir kıblesi vardır. Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda ALLÂH hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz ki ALLÂH her şeye kadîr’dir.

5/ el-Mâide -48- (Ey Muhammed!) Sana da o kitab’ı (Kur’ân’ı) hakk, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık ALLÂH’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen hakk’tan ayrılıp ta onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şerîat ve bir yol koyduk. Eğer ALLÂH dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü ALLÂH’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.

23/ el-Mü’minûn -57- Rablerine olan saygıdan dolayı titreyenler,

58- Rablerinin âyetlerine inananlar,

59- Rablerine ortak tanımayanlar,

60- Ve, Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalbleri titreyerek yapanlar;

61- İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar.

57/ el-Hadîd -21- Rabbinizden bir mağfirete; ALLÂH’a ve Peygamberine inananlar için hazırlanmış olup, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte bu ALLÂH’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. ALLÂH büyük lütuf sahibidir.

*HAYIRLARI BOŞA ÇIKARAN DAVRANIŞLAR

2/ el-Bakara -263- Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. ALLÂH her bakımdan sınırsız zengindir, Halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).

264- Ey îmân edenler! ALLÂH’a ve âhiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak sûretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve ma’rûz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. ALLÂH kâfirler topluluğunu hidâyete erdirmez.

*HAYRA HARCANANIN YERİNE YENİSİ VERİLİR

34/ Sebe’ -39- De ki: “Şüphesiz, Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. ALLÂH yolunda her ne harcarsanız ALLÂH onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.”

*HAYIR MI, ŞER Mİ?

2/ el-Bakara -216- Savaş size farz kılındı, gerçi o size hoş gelmez. Olabilir ki siz, bir şeyden hoşlanmazsınız, oysaki o sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki, siz bir şeyi seversiniz, oysaki o sizin için bir kötülüktür. ALLÂH bilir, siz bilmezsiniz.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu