E

E

EBÂBİL KUŞLARI

105/ EL-FÎL -3- Üzerlerine ebâbili, sürü sürü kuşları salıverdi. 4- Bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. 5- Derken onları…

Devamını Oku »

EBÛ LEHEB

KUR’ÂN-I KERÎM’DE İSİMLERİ ZİKROLUNANLAR 1- Âzer 6/ el-En’âm -74- İbrâhîm babası Âzer’e demişti ki: Sen putları ilâh mı ediniyorsun? Doğrusu…

Devamını Oku »

ECEL

3/ ÂL-İ İMRÂN -145- ALLÂH’ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yoktur. (Ölüm) belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünyâ menfaatini…

Devamını Oku »

EDEB

*Edeb (arapça.isim.cem’i:âdâb); utanılacak şeylerden insanı koruyan nitelik, her konuda haddini bilip sınırı aşmama, güzel hâl. *Âdâb; edepler, her konuda haddini…

Devamını Oku »

EĞER ALLÂH’A KARŞI GELMEKTEN SAKINIRSANIZ

3/ ÂL-İ İMRÂN -120- Size bir iyilik dokunursa, bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse, ona sevinirler. Eğer siz sabırlı…

Devamını Oku »

EĞER ALLÂH’IN DİNİNE YARDIM EDERSENİZ

64:17. Eğer siz Allâh’a güzel bir borç verirseniz Allâh onu size, kat kat öder ve sizi bağışlar. Allâh şükrün karşılığını…

Devamını Oku »

EĞER ALLÂH’I SEVİYORSANIZ!

3/ ÂL-İ İMRÂN -31- Ey Resûlüm, de ki: ‘Ey insanlar, eğer ALLÂH’ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki ALLÂH da sizi…

Devamını Oku »

EĞER ALLÂH’A YARDIM EDERSENİZ

47/ SÛRE-İ MUHAMMED -7- Ey îmân edenler! Eğer siz ALLÂH’a yardım ederseniz (emrini tutar, dînini uygularsanız), O da size yardım…

Devamını Oku »

EĞER SENİ YALANLIYORLARSA

35/ FÂTIR -25- (Ey Muhammed!) Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki, onlardan öncekiler de Peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa Peygamberleri onlara apaçık delilleri,…

Devamını Oku »

EĞER YERYÜZÜNDEKİLERİN ÇOĞUNA UYARSAN

6/ EL-EN’ÂM -116- Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni ALLÂH yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sâdece ‘zann’na uyarlar ve saçmalarlar. 117- Şüphesiz…

Devamını Oku »

EĞER ANLAŞMAZLIĞA DÜŞERSENİZ

4/ EN-NİSÂ -59- Ey îmân edenler! ALLÂH’a itâat edin, Peygambere de itâat edin ve sizden olan emîr sâhibine de itâat…

Devamını Oku »

EĞER SANA ALLÂH’TAN BİR HAYIR DOKUNACAK OLURSA

10/ YÛNUS -107- Ve eğer ALLÂH, sana bir zarar dokunduracak olursa, onu O’ndan başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir…

Devamını Oku »

EHL-İ BEYT

33/ EL-AHZÂB -33- Hem vakarınızla evlerinizde durun da önceki câhiliyyet devrinde olduğu gibi süslenip çıkmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. ALLÂH…

Devamını Oku »

ELDEN ÇIKANA TASALANMAMAK

ELDEN ÇIKANA TASALANMAMAK 3/ Âl-i İmrân -153- O vakit siz savaş meydanından hızla uzaklaşıyor, dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Peygamber ise…

Devamını Oku »

EMRİ Bİ-L MA’RÛF, NEHYİ AN-İL MÜNKER

EMRİ Bİ-L MA’RÛF (1), NEHYİ AN-İL MÜNKER (2) (1) Dinin emirlerini, Kur’âni ve İslâmi hakikatleri neşretmek ve bildirmek, men’edilen şeyleri…

Devamını Oku »

EN BÜYÜK BAŞARI

61:12. Böyle yaparsanız sizin günahlarınızı aff eder ve içinden ırmaklar akan cennetlere ve özellikle Adn cennetlerinde çok güzel saraylara yerleştirir.…

Devamını Oku »

EŞLER ARASINDA SEVGİ

7/ EL-A’RÂF -189- Sizi bir tek nefisten yaratan, onunla sükûnet bulsun diye eşini de ondan yaratan ALLÂH’dır. O, eşini kucaklayıp…

Devamını Oku »

EVLATLAR

9/ ET-TEVBE -24- De ki: ‘Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabânız, ter dökerek kazandığınız mallar, kesâda uğramasından endîşe…

Devamını Oku »

EV’LER

16/ EN-NAHL -80- ALLÂH size evlerinizden bir huzûr ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuğunuzda ve gerekse konaklama zamanlarınızda…

Devamını Oku »

EVLİLİK

2/ EL-BAKARA -221- Îmân etmedikleri sürece ALLÂH’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. ALLÂH’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mü’min bir…

Devamını Oku »

EYKE HALKI

*Eyke; sık ormanlık, demektir. Şu’ayb Peygamber (aleyhisselâm) ve kavminin ikâmet ettiği ülke olduğu için onlara ‘EYKE HALKI’denmişti. (Diyânet) 15/ EL-HİCR…

Devamını Oku »

Hazreti EYYÛB -aleyhisselâm-

Hazreti EYYÛB -aleyhisselâm- 4/ en-Nisâ -163- Muhakkak Biz, Nûh’a ve ondan sonra gelen Peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrâhîm’e,…

Devamını Oku »

EĞER ALLÂH’A GÜZEL BORÇ VERİRSENİZ

64/ ET-TEĞÂBÜN -17- Eğer siz ALLÂH’a güzel bir borç verirseniz ALLÂH onu size, kat kat öder ve sizi bağışlar. ALLÂH…

Devamını Oku »

ENE

“Ben” anlamına gelen “ene” kelimesi Arap dilinde birinci tekil şahıs zamiridir. Bir tasavvuf terimi olarak ise sâlikin fenâ (kulun kendi…

Devamını Oku »

ENSÂR & ENSÂRULLÂH

(1) Ensâr (a.s.nâsır’ın cem’i); yardımcılar, muâvinler, müdâfîler, koruyucular. (2) Ensârullâh; Allâh’ın yardımcıları. 9/ et-Tevbe -100- İslâm’da birinci dereceyi kazanan Muhâcirler…

Devamını Oku »

EN HAYIRLI ÜMMET

3/ ÂL-İ İMRÂN -110- Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeğe çalışır ve ALLÂH’a inanırsınız. Kitap…

Devamını Oku »

“EYVÂH!”

25/ el-Furkân -27- O gün zalim kimse ellerini ısıracak: “Eyvâh! Keşke Peygamberin yanında bir yol tutsaydım!” diyecek. 28- “Eyvâh! Keşke…

Devamını Oku »

Hazreti EBÛ BEKİR -radıyallâhuanh-‘A İŞÂRET EDEN ÂYET-İ CELÎLE

9/ et-Tevbe -40- Eğer siz ona (Peygamber’e) yardım etmezseniz, ALLÂH ona yardım eder. Hani o kâfirler, onu Mekke’den çıkardıkları vakit…

Devamını Oku »

EKİN VE NESİL

ELÂ (*) *Elâ; kelimesi bir tenbih istihfaf edatıdır. Mühim bir söz başında söylenerek nazar-ı dikkati celbeder. ‘Agâh olunuz!’ meâlinde bulunur.…

Devamını Oku »

ELHAMDÜLİLLÂH

*Her türlü övgü Allâh’a mahsûstur anlamına gelen bir duâ’ cümlesidir. Bu cümle Kur’ân-ı Kerîm’de 23 âyette zikrolunmuştur. Kur’ân’ın ilk sûresi…

Devamını Oku »

Hazreti ELYESA’-aleyhisselâm-

6/ el-En’âm -86- İsmâîl, Elyesa’, Yûnus ve Lût’u da (hidâyete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık. 38/ Sâd -48- İsmâîl’i, Elyasa’yı,…

Devamını Oku »

EMVELUKÜM VE EVLÂDUKÜM

63/ el-Münâfikûn -9- Ey îmân edenler mallarınız ve çocuklarınız sizi ALLÂH’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.

Devamını Oku »

ENE

*’Ben’ anlamına gelen ‘ene’ kelimesi Arab dilinde birinci tekil şahıs zamiridir. Bir tasavvuf terimi olarak ise sâlikin fenâ (kulun kendi…

Devamını Oku »

ENSÂR & ENSÂRULLÂH

ENE ENSÂR (1) ENSÂRULLÂH (2) (1) Ensâr (a.s.nâsır’ın cem’i); yardımcılar, muâvinler, müdâfîler, koruyucular. (2) Ensârullâh; Allâh’ın yardımcıları. 9/ et-Tevbe -100-…

Devamını Oku »

ERBAÎN

*Erbaîn (a.s.); 1-kırk 2-kırkıncı. 2/ el-Bakara -51- Bir zamanlar Mûsâ ile kırk gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun arkasından zulmederek…

Devamını Oku »

ERZELİ ÖMÜR

22/ el-Hac -5- Ey insanlar! Eğer ba’sten şübhede iseniz şu muhakkak ki biz sizi bir topraktan halketmekteyiz, sonra bir alekadan,…

Devamını Oku »

ESÂTİR

*Esâtir; yalan, bâtıl söz. Kitaplarda tetkik ve tanzim edilmeksizin yazılan, eski milletlere ait bulunan kıssalardan hikâyelerden ibârettir. (Ö.N.Bilmen) 8/ el-Enfâl…

Devamını Oku »

ESERİ-S SÜCÛD

ESERİ-S SÜCÛD 48/ el-Fetih -29- Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır.

Devamını Oku »

EMRULLÂH

*Emr (a.i.c:evâmir); 1-iş buyurma, buyruk, buyrultu. 4/ en-Nisâ -47- Ey îmân edenler! Gelin, bazı yüzleri, yüz olmaktan çıkarıp onları tersine…

Devamını Oku »

ESFEL-İ SÂFİLÎN

ESFEL-İ SÂFİLÎN *Esfel (a.s.); en sefîl, pek aşağı, çok bayağı, aşağı(taraf). 95/ et-Tîn -5- Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık…

Devamını Oku »

ESMÂ’-Yİ HÜSNÂ

ESMÂ’-Yİ HÜSNÂ (*) *En güzel isimler, demektir. (Diyânet) 7/ el-A’râf -180- En güzel isimler ALLÂH’ındır, o halde bu isimlerle O’na…

Devamını Oku »

EÛZÜ

Avz: (Avez) (İyâz, meaz, meâze) Sığınma. Sığınak. Melce. Sığınacak yer. 2/ el-Bakara -67- Hani bir zamanlar Mûsâ kavmine demişti ki…

Devamını Oku »

EVLİYÂ’

EVLİYÂ’ (*) *Evliyâ’(a.i.velî’nin cem’i); 1-kerâmet sahibi olanlar, erenler 2-Allâh’a daha yakın bulunanlar 3-emir sahibi bulunanlar 4-himâye edenler, koruyanlar. 7/ el-A’râf…

Devamını Oku »

EYYÂMALLÂH

EYYÂMALLÂH 45/ el Câsiye -14- ALLÂH’ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar.

Devamını Oku »

EY O BÜTÜN ÎMÂN EDENLER

EY O BÜTÜN ÎMÂN EDENLER 2/ el-Bakara -153- Ey o bütün îmân edenler sabr-ü salât ile yardım isteyin, şüphe yok…

Devamını Oku »

EY ÂDEMOĞULLARI

EY ÂDEMOĞULLARI Benî (a.i.); oğullar. 7/ el-A’râf -27- Ey Âdemoğulları! Şeytan, ana babanızı, çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak…

Devamını Oku »

EZÂN-I MUHAMMEDÎ

5/ el-Mâide -58- Siz ezân okuyarak namaza davet edince, bunu alay ve eğlence konusu yaparlar. Onların böyle yapmalarının sebebi, akıllarını…

Devamını Oku »

EZÂ

*Ezâ; Bir hayvanın, canlının nefsine, cismine ya da kazancına, servetine, ilişen dünyevî ya da uhrevî zarar. Denizde yolculuk yapanlara eziyet,…

Devamını Oku »

EMVELUKÜM VE EVLÂDUKÜM

EMVELUKÜM VE EVLÂDUKÜM 63/ el-Münâfikûn -9- Ey îmân edenler mallarınız ve çocuklarınız sizi ALLÂH’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte…

Devamını Oku »

ESFEL-İ MİN-EN NÂR

4/ en-Nisâ -145- Kesinlikle münâfıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar!

Devamını Oku »
Başa dön tuşu