T

T

TAKLİT

2/ EL-BAKARA -170- Onlara: “ALLÂH’ın indirdiğine uyun.” dendiği vakit de: “Yok, atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız.” dediler. Ya ataları…

Devamını Oku »

TAKVÂ

TAKVÂ (*) *Takvâ (a.i.vikaye’den); Allâh’dan korkma. Allâh korkusu ile dinin yasak ettiği şeylerden kaçma. *Vikaye (a.i. “ka”uzun okunur); 1-kayırma, koruma,…

Devamını Oku »

TALÂK(BOŞAMA)

2/ EL-BAKARA -227- Yok eğer boşamaya karar vermişlerse, şüphesiz ki ALLÂH söylediklerini işitir, kurduklarını bilir. 228- Boşanan kadınlar, kendi kendilerine…

Devamını Oku »

TÂLUT

(Bkz: Kur’ân-ı kerîm’de isimleri zikrolunanlar)

Devamını Oku »

TEBLİĞ

TEBLİĞ (*) *Tebliğ (a.i.bulûğ’dan.c:teblîgat); yetiştirme. götürmek. bildirmek. eriştirmek. götürme. taşıma. 3/ Âl-i İmrân -104- İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten…

Devamını Oku »

TEBÜK SEFERİ-Romalılara verilen büyük bir gözdağı-

TEBÜK SEFERİ (M.631) Tebük seferinin sebepleri; 1- Romalıların yeni doğan, fakat çabuk büyüyüp gelişen İslâm devletinin varlığından endişe duymaları, 2-…

Devamını Oku »

TEFEKKÜRÜ TEŞVİK EDEN ÂYETLER

2/ EL-BAKARA -164- Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akıp giden…

Devamını Oku »

TEFRİKA

(*)Tefrika (arapça.isim); İki şey arasını ayırmak, yol çatallanmak anlamındaki “f-r-k” kökünden türeyen tefrika, parçalara ve bölüklere ayırmak, bölücülük ve ayrıcalık…

Devamını Oku »

TEMELLER TAKVÂ ÜZERİNE KURULMALI

9/ ET-TEVBE -108- O Mescid-i dırarda hiç bir zaman namaz kılma!Tâ ilk günden, temeli takvâ üzere kurulan mescidde namaza durman…

Devamını Oku »

TEMİZLİK(MÂNEVİ & MADDİ)

35/ FÂTIR -18- Hem günâh çeken bir kimse, başkasının günâhını çekmeyecek; yükü ağır basan, onun yüklenilmesine çağırsa da ondan bir…

Devamını Oku »

TESETTÜR

24/ EN-NÛR -31- Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini harâmdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesnâ, zînet…

Devamını Oku »

TEVÂZU

4/ EN-NİSÂ -36- ALLÂH’a ibâdet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabâya, yetimlere, yoksullara, akrabâ olan…

Devamını Oku »

TEVBE

TEVBE (*) *Sözlükte; ‘pişmanlık, dönme, nedâmet’ anlamına gelen tevbe, İslâmi bir kavram olarak, kulun işlediği günahlara pişman olup, onları terk…

Devamını Oku »

TEVEKKÜL

*Sözlükte ‘dayanmak, güvenmek, vekil tutmak’ anlamlarına gelen tevekkül, dîn dilinde; her husuta Allâh’a güvenmek, dayanmak, teslîm olmak işlerini Allâh’a havâle…

Devamını Oku »

TEVRAT

TEVRÂT İbranice Tura kelimesinin Arapçalaşmış biçimi olan Tevrât kanun, ittifak, birlik, anlaşma, sözleşme, adlaşma gibi anlamları dile getirir. İslâm geleneğinde…

Devamını Oku »

TEYEMMÜM

4:43. Ey îman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Cünüb iken de yolcu olanlar müstesna gusül edinceye…

Devamını Oku »

TİCÂRET

2/ EL-BAKARA -275- Ribâ (fâiz) yiyen kimseler, şeytân çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu cezâ onlara, “alışveriş de…

Devamını Oku »

TOPLUMDAKİ STATÜ FARKLARININ HİKMETİ

6/ EL-EN’ÂM -165- Sizi yeryüzünün halîfeleri yapan, size verdiği şeylerde, sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur. Şüphesiz…

Devamını Oku »

TÛVA VADİSİ

20:12. “Ben şüphesiz senin Rabbinim. Hemen nalınlarını çıkar, çünkü sen kutsal bir vadi olan Tuvâ’dasın.” 79:16. Hani Rabbi ona kutsal…

Devamını Oku »

TUZAK & DÜZEN KURMA

TUZAK & DÜZEN KURMA 3/ Âl-i İmrân -54- (Yahûdîler)tuzak kurdular. ALLÂH onların tuzaklarını bozdu. ALLÂH tuzak kuranların en hayırlısıdır. 120-…

Devamını Oku »

TÂGUT

TÂGUT (*) *Tâgut, İbni Ceriri Taberinin tarifi vechile; Allâh’a karşı tuğyankâr olup kahru cebr ile birrıza perestiş edilip ma’bud tutulan…

Devamını Oku »

TAYYİB

*Bir şey lezzetli olmak, güzel, temiz ve helâl olmak, yer bereketli ve bolluk olmak anlamındaki ’t-y-b’ kökünden türeyen Tayyib; hoş,…

Devamını Oku »

TEKBÎR

TEKBÎR (*) *Tekbîr (a.i.kibr’den.c:tekbîrât); 1-‘Allâhuekber’ deme. 2-İftitâh tekbîri: namaza başlarken iki eli kulak memelerine değdirerek Allâhuekber, deme. 3-“Allâhu ekber, Allâhu…

Devamını Oku »

TABUT

2/ el-Bakara -248- Peygamberleri, onlara şunu da söylemişti: Haberiniz olsun, O’nun hükümdârlığının alâmeti, size o tabutun gelmesi olacaktır ki onda…

Devamını Oku »

TAFSÎLE KÜLLİ ŞEY’İN

7/ el-A’râf -145- Hem (biz,) bir nasîhat ve herşey için bir açıklama olmak üzere, ona (Tevrât’a âid) levhalarda herşeyi yazdık…

Devamını Oku »

TALLÂHİ

16/ en-Nahl -63- ALLÂH’a yemin olsun ki, Biz senden önce birçok ümmete kendilerini irşâd etmeleri için Resûller gönderdik, fakat şeytan…

Devamını Oku »

TEÂLÂ

TEÂLÂ 6/ el-En’âm -100- Bir de tuttular cinleri, gizli yaratıkları ALLÂH’a ortak koştular. Oysa onları, O yarattı. O’na oğullar ve…

Devamını Oku »

TEBÂREKE

TEBÂREKE 25/ el-Furkân -1- Tebârek, ne yüce (feyyaz)dır O ki âlemine bir nezîr olsun diye kuluna furkânı indirdi.

Devamını Oku »

TERİMLER

TERİMLER *Kur’ân (a.i.); Yüce Allâh tarafından vahiy yoluyla Arabça olarak peyder pey Peygamber Efendimiz-sallallâhüaleyhivesellem-’e inzal olunan nesilden nesile bize kadar…

Devamını Oku »

TEVHİD

TEVHÎD (*) *Tevhîd (a.i.vahdet’ten.c:tevhîdât); bir kılma, bir etme, birleştirme, birleştirilme. Bir sayma, bir olarak bakma, birliğine inanma. ‘Lâ ilâhe illallâh”…

Devamını Oku »

TERTÎL

TERTÎL *Tertîl; Bir şey düzgün, düzenli, güzel ve muntazam olmak anlamındaki “retel” kökünden türeyen tertîl kelimesi sözlükte; sözü güzel, düzgün,…

Devamını Oku »

TEHECCÜD

*TEHECCÜD (*) *Teheccüd (a.i.hecd’den); gece uyanıp namaz kılma. gece namazı. 17/ el-İsrâ -79- Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsûs…

Devamını Oku »

TEFRÎK

*Tefrîk (a.i.fark’dan); ayırma, seçme, ayırd etme. -Enbiyâ beynini tefrîk etmeyiz demek; asıl îmânda tefrîk etmez, cümlesine îmân ederiz demektir. Yoksa…

Devamını Oku »

TEKAVVÜL

TEKAVVÜL(*) *Kendisinde olmayanı söylemeye çalışmaktır ki yalan onun lâzımı olmak hasebiyle yalan söylemek mânâsına da gelir. Yani vahiy ile değil,…

Devamını Oku »

TESBÎH & ALLÂH’I TESBÎH ETMEK

TESBÎH (*) & ALLÂH’I TESBÎH ETMEK *Tesbîh; yüzmek, akmak, gitmek, bir işi bitirmek, geçimi için çalışıp çabalamak, koşuşturmak, uyumak, sakınmak,…

Devamını Oku »

TEŞRİD

*Teşrid; dağıtmak, ıstırap ile olan tefrik ve tenkil demektir ki burada muharip bir kuvvet hakkında geride kalan kuvvetlerle aralarını ayıracak…

Devamını Oku »

TUĞYAN

*Tuğyan(a.i); taşma, taşkınlık, azgınlık, coşkunluk. (Rûhu’l Beyân) -İsyanda, itaatsizlikte sınırı aşmak. (Râgıb el-İsfehâni) 2/ el-Bakara -15- ALLÂH onlarla istihza ediyor…

Devamını Oku »

TARDÜN

6/ el-En’âm -52- Sırf ALLÂH’ın rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine duâ’ edenleri huzurundan kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin, onlar…

Devamını Oku »

TESLİS

*Teslis (a.i); üçleme. 4/ en-Nisâ -171- Ey kitap ehli! Dininizde aşırı gitmeyin ve ALLÂH hakkında ancak doğru olanı söyleyin! Meryemoğlu…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu