C

C

SAKIN CÂHİLLERDEN OLMA!

6/ EL-EN’ÂM -35- Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse; bir delik açıp yerin dibine inerek, yâhûd bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mûcize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap! Eğer ALLÂH dileseydi elbette onları hidâyet üzere toplardı. O hâlde sakın câhillerden olma. CÂHİLLERDEN (*) YÜZÇEVİRMEK *Câhil; 1-Tecrübesiz. Bilgisiz. Genç. Toy. 2-ALLÂH’ı unutmuş olan. Gâfil. -Dünya ve kâinatta ALLÂH’ın bunca…

Devamını Oku »

CÂLUT

(Bkz: Kur’ân-ı kerîm’de isimleri zikrolunanlar)

Devamını Oku »

CÂRİYELER

4/ EN-NİSÂ -25- Sizden her kim hür mü’min kadınları nikâh edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa, ona da ellerinizin altındaki mü’min câriyelerinizden efendilerinin rızâsı ile nikâhlamak var. ALLÂH sizin îmânınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. O hâlde sâhiblerinin izni ile ve mehirlerini örfe göre vermek sûretiyle câriyelerden iffetli olan, zinâ’ etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, o…

Devamını Oku »

CASUSLUK

5/ EL-MÂİDE -41- Ey Peygamber! Kalpleri îmân etmediği hâlde ağızlarıyla ‘îmân ettik’ diyen münâfıklarla, Yahûdîlerden kâfirlikte yarışanlar seni üzmesin. Zîrâ onlar yalancılık etmek için dinlerler. Senin yanında olmayan bir grup hesâbına câsusluk için dinlerler. Kelimeleri konuldukları yerlerden çıkarıp tahrîf ederler. ‘Size şu fetvâ verilirse onu kabûl edin, o verilmezse kabûl etmekten geri durun’ derler. ALLÂH birini şaşırtmak isterse, sen onun…

Devamını Oku »

CEBRÂİL-aleyhisselâm-

KUR’ÂN-I KERÎM’DE İSİMLERİ ZİKROLUNANLAR 1- Âzer 6/ el-En’âm -74- İbrâhîm babası Âzer’e demişti ki: Sen putları ilâh mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum. 2- Cebrâil -aleyhisselâm- -Cebrâil (a.i.); Peygamberlere emir ve vahye vâsıta, memur olan ve dört büyük melekten biri olan melek. -“Cebrâil, İbranî lisânında ‘Abdullâh’ demektir.” (Ö.N.Bilmen) 2/ el-Bakara -87- Celâlim hakk’kı için…

Devamını Oku »

CEHENNEM

2/ EL-BAKARA -24- Yok yapamadıysanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o hâlde yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkârcılar için hazırlanmış ateşten sakının. 10/ YÛNUS -4- Dönüşünüz hep O’nadır. ALLÂH’ın vaad’i hakk’tır. Herşeyi ilk baştan yaratan O’dur. Sonra îmân edip sâlih amel işleyenleri hak ettikleri ölçüde mükâfatlandırmak için geri döndürecek olan yine O’dur. Kâfirlere de inkâr ettikleri için kaynar su’dan bir içecek…

Devamını Oku »

CEHENNEMDEN SAKINMAK

2/ EL-BAKARA -24- Yok yapamadıysanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o hâlde yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkârcılar için hazırlanmış ateşten sakının. 3/ ÂL-İ İMRÂN -131- Kâfirler için hazırlanmış olan ateşten sakının. 192-“Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezîl etmişsindir. Zâlimlerin hiç yardımcıları yoktur”.

Devamını Oku »

CEMÂLULLAH’A KAVUŞAMAYI İSTEMEK

18/ EL-KEHF -28- Rablerine, sırf O’nun rızâsını ve Cemâline kavuşmayı umdukları için, sabah akşam yalvaranlarla berâber, sıkıntılara karşı candan sabret. Dünyâ hayâtının süslerini arzulayarak sakın gözlerini onlardan başkasına çevirme. Kalbini Bizi zikretmekten gâfil bıraktığımız, hevâ ve hevesine uyan ve işi hep aşırılık olan kimselere itâat etme.

Devamını Oku »

CENÂBET

4:43. Ey îman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi hakkıyla bilmedikçe namaza yaklaşmayın. Yolculuk dışında cünüp iken de gusletmedikçe namaz kılmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, veya tûvaletten gelmiş yâhut hanımlarınızla yatmış olur da gusledecek su bulamazsanız, O vakit temiz toprağa teyemmüm edin, arınmak niyetiyle yüzünüze ve ellerinize meshedin. Muhakkak ki Allâh afüv ve gafurdur (af ve mağfireti boldur). 5:6. Ey…

Devamını Oku »

CENNETLİKLER

2/ EL-BAKARA -25- İnanıp yararlı işler yapanlara, altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine âit olduğunu müjdele! Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırıldıklarında: “Bu daha önce de rızıklandığımız şeydir” derler ve o rızık birbirinin benzeri olmak üzere, kendilerine sunulacak. Orada çok temiz zevceler de onların. Hem onlar orada ebedî kalacaklar. 3/ ÂL-İ İMRÂN -107- Yüzleri ağaranlara gelince, (onlar) ALLÂH’ın rahmeti içindedirler. Onlar orada…

Devamını Oku »

CİHAD

*Düşmana müdefeada bütün vüs’ünü sarf etmektir ki üç kısımdır; birisi zâhir düşman ile mücâhede, birisi şeytan ile mücâhede, birisi de nefis ile mücâhede dir. (Elmalılı Tefsiri) -Cihâdın en üstünü zalim hükümdar karşısında söylenen hak sözdür. (Rûhu’l Beyân) -Hayır ve salâh ihraz (hazır etmek) etmek, şer ve fesâdın def’i, zulüm ve udvanı(düşmanlık, haksızlık) def etmek, hadsizlere haddini bildirmek ve âlemin rahatını…

Devamını Oku »

CİMRİLİK VE CİMRİLER

*Cimri (Farsça.sıfat); soysuz. alçak. dilenci. Türkçe’de; pinti, tamahkâr mânâsında kullanılır. 2/ EL-BAKARA -195- (Mallarınızı) ALLÂH yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ALLÂH iyilik edenleri sever. 3/ ÂL-İ İMRÂN -180- ALLÂH’ın, kendilerine lûtfundan verdiği ni’metlere karşı cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır o, kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyâmet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve…

Devamını Oku »

CİNLER

CİNLER 6/ el-En’âm -100- Onlar, ALLÂH’a cinlerden de ortak koştular. Halbuki onları yaratan O’dur. Bilgileri olmadan O’na oğullar, kızlar uydurdular. O’nun şânı onların uydurdukları sıfatlardan münezzeh ve yücedir. 128- (ALLÂH), onların hepsini topladığı gün, cinlere: “Ey cin topluluğu! İnsanların çoğunu yoldan çıkardınız” der. İnsanlardan cinlerin dostu olanlar da şöyle derler: “Rabbimiz! Biz birbirimizden faydalandık. Nihayet bize ta’yîn ettiğin vâdemize ulaştık”.…

Devamını Oku »

CİNSİYETLERİ ALLÂH BELİRLER

42/ EŞ-ŞÛRÂ -49- Göklerin ve yerin mülkü (hükümrânlığı) ALLÂH’ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir.

Devamını Oku »

CİZYE

*Cizye (arapça.isim); Müslüman olmayan teb’adan alınan vergi. 9/ ET-TEVBE -29- Kendilerine kitap verilenlerden oldukları hâlde, ALLÂH’a da, âhiret gününe de îmân etmeyen, ALLÂH’ın ve Resûlünün harâm kıldığını harâm tanımayan, hakk dînini dîn olarak benimsemeyen kimselerle zelîl bir vaziyyette tam bir itâatle, cizye verinceye kadar savaşın.

Devamını Oku »

CÖMERTLİK

17/ EL-İSRÂ -29- Elini boynuna asıp bağlama (cimri olma), hem de onu büsbütün açıp saçma (isrâf etme); aksi hâlde kınanmış olursun ve eli boş açıkta kalırsın. 92/ EL-LEYL -5-6-7- Onun için kim (elinde bulunandan) verir, ALLÂH’a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhîdi) tasdîk ederse, Biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. 17-18- Temizlenmek için malını hayra veren…

Devamını Oku »

CÛDİ DAĞI

KUR’ÂN-I KERÎM’DE ZİKROLUNAN DAĞ İSİMLERİ: 1-2/ el-Bakara -63- Hani bir zamanlar mîsâk almıştık. Tûr’u üzerinize kaldırıp demiştik ki; size verdiğimiz kitaba kuvvetle tutunun ve içindekilerden gâfil olmayın. Hükümleri sürekli hatırlayın ki korunasınız. 2-11/ Hûd -44- ALLÂH tarafından denildi ki; Ey yeryüzü suyunu yut! Ey gökyüzü sen de suyunu kes! Sular çekildi. Emir yerine gelmiş oldu. Gemi de Cûdî dağı üzerine…

Devamını Oku »

CUMA NAMAZI VE CUMA GÜNÜ TİCÂRET

-Cum’a Kelime olarak “toplamak, toplanmak” anlamlarına gelen Cum’a, haftanın günlerinden birinin adı ve Kur’ân-ı Kerîm’de 62. sûrenin ismidir. İslâm dîninde Cum’a, haftalık ibâdet günü olarak seçilmiş ve bu günün bir bayram olduğu hadîslerde belirtilmiştir (Beyhakî, III, 243). Hz. Peygamber, Cum’a günü hakkında, “Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cum’a günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi…

Devamını Oku »

CÜND

CÜND (*) *Cünd (a.i.c:cünûd); asker, asker topluluğu. -Cündullâh; Allâh’ın askerleri, orduları. 48/ el-Fetih -4- Îmânlarına îmân katsınlar diye mü’minlerin kalblerine güven indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları ALLÂH’ındır. ALLÂH bilendir, her şeyi hikmetle yapandır.

Devamını Oku »

CİBT

-(Tâgut ve Cibt) Allâh’tan başka ilâh ittihaz edilen ziruh ve gayrıziruh mabudların tam isimleridir. Yekdiğeri makamında kullanılabilirler. Kâhine de ıtlak edildiği naklediliyor. Aslının ‘cibs’ olduğu naklolunuyor ki, cibs; habis ve alçak, demektir. (Elmalılı Tefsiri) -‘Sihirbaz ve kâhin de‘, cibt, diye adlandırılmıştır. (Râgıb el-İsfehâni) 4/ en-Nisâ -51- Bakmaz mısın şu kendilerine okuyub yazmaktan biraz nasip verilmiş olanlara? Cibt-ü tâguta inanıyorlar da…

Devamını Oku »

CİLBÂB

KADINLAR 2/ el-Bakara -49- (Hem hatırlayın ki bir zaman) sizi Firavun ailesinden de kurtardık, (onlar) size azabın en kötüsünü revâ görüyor, oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. 187- Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız, size helâl kılındı. Onlar, sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbise durumundasınız. ALLÂH, nefsinize güvenemeyeceğinizi bildiği için…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı