Abdülbaki Gölpınarlı Meali

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

1-FATİHA SURESİ

Mekkidir, yedi âyettir. 1- Rahman ve rahîm olan Allah’ın adıyla. 2- Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. 3- O, rahmandır ve rahîmdir. 4- Ceza gününün mâlikidir. 5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. 6- Bize doğru yolu göster. 7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Devamını Oku »

2.BAKARA SURESİ

Medenidir, ikiyüz seksen alt âyettir. Rahman ve rahîm Allah adiyle 1- Elif lâm mîm. 2- Bu, bir kitaptır ki onda şüphe yok. Tokvâ sahiplerine yol göstericidir. 3- Onlar, gaybe inanırlar, namaz kılarlar, rızıklandırdığımız şeylerin bir kısmını yoksullara harcarlar. 4- Onlar, sana indirilene de inanırlar, senden önce indirilenlere de; ahirete de iyice inanmışlardır. 5- Onlardır rablerinden doğru yolu bulanlar, onlardır kurtulup…

Devamını Oku »

3-ÂL-İ İMRAN SURESİ

Medenîdir, iki yüz âyettir. (İki yüz âyettir, bütün müfessirlerce Medenîdir. İçinde İmran soyundan bahsedildiği için İmran soyu anlamına gelen Al-i İmran adiyle adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm. 2- Öyle bir Allah’tır ki yoktur ondan başka tapacak; diridir, daimî olarak mahlûkatının işlerini tedbîr ve her şeyi tasarruf eder. 3- Kitabı, sana gerçek ve ellerinde bulunanı gerçekleyici…

Devamını Oku »

4-NİSÂ’ SURESİ

Medenîdir, yüz yetmiş altı âyettir. (Yüz yetmiş altı âyettir. 58. âyetle 176. âyeti Mekkîdir, öbürleri Medenîdir. Kadınlara ait hükümler, bu sûrede bulunduğu için kadın anlamına nisâ adiyle adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey insanlar, sizi tek bir candan yarattı, o canın eşini de ondan yaratıp ikisinden birçok erkek ve kadın türetti. Sakının Allah’tan ki onunla haklarınızı dilemektesiniz ve…

Devamını Oku »

5-MÂİDE SURESİ

Medenîdir, yüz yirmi âyettir. (Yüz yirmi âyettir. Medenîdir, ancak 3. âyetin “Bugün dininizi ikmal ettim, size verdiğim nîmetimi tamamladım, size din olarak Müslümanlığı verdim de hoşnut oldum” kısmı, Vidâ haccında, arefe günü inmiştir. Hükme ait son âyettir. Sûrede, İsa Peygamberin duasıyla, gökten, içinde yemekler bulunan bir sofra indiği anlatıldığı cihetle sofra ve yemek anlamına gelen Mâida adıyla adlanmıştır.) Rahman ve…

Devamını Oku »

6-EN’AM SURESİ

Mekkîdir, yüz altmış beş âyettir. (Yüz altmış beş âyettir. 91. âyetten itibaren üç âyetle 151. âyetten itibaren üç âyet yani altı âyet, İbn-i Abbas’a göre Medenîdir. Ka’b oğlu Ubeyy, İkrime ve Katâde’ye göre bütün sûre Mekkîdir ve geceleyin vahyedilmiştir. İçinde küçük baş ve koca baş hayvanlara ait hükümlerden bahsedildiği için bu anlama gelen En’âm adıyla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah…

Devamını Oku »

7-Â’RAF SURESİ

Mekkîdir, ikiyüz altı âyettir. (İki yüz altı âyettir. Yalnız 163. âyeti Medenîdir. Sûrede A’râf adı verilen yerden bahsedildiği için bu isim verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm sâd. 2- Bu bir kitaptır ki insanları onunla korkutman, inananlara da öğüt vermen için sana indirildi; bu yüzden yüreğinde bir sıkıntı, göğsünde bir darlık hâsıl olmasın. 3- Rabbinizden size…

Devamını Oku »

8-ENFÂL SURESİ

Medenîdir, yetmiş beş âyettir. (Yetmiş beş âyettir. 30. âyetten itibaren yedi âyetten başka bütün âyetleri Medenîdir. Bu yedi âyet Mekkîdir. Savaş ganîmetlerinden bahsedildiği için Enfâl adiyle adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Sana harp ganîmetlerinin hükmünü sorarlar. De ki: Ganîmetler, Allah’ın ve Peygamberindir. Artık Allah’tan sakının ve aranızı ıslah edin ve inanmışsanız Allah’a ve Peygamberine itaat edin. 2- İnananlar,…

Devamını Oku »

9-TEVBE SURESİ

Medenîdir, yüzyirmi dokuz âyettir. (Yüz yirmi dokuz âyettir. Bâzılarına göre sondaki iki âyetten başka bütün âyetleri Medenîdir. Bu sûre hicretin dokuzuncu yılında vahyedilmiştir. Mekke, sekizinci yılda fethedilmiş ve Hz. Peygamber onuncu yılda Vidâ haccını eda etmişti. Katâde ve Mücâhid’e göre Hz. Muhammed (s.a.a)’e Medine’de vahyedilen son sûre bu sûredir. İçinde tövbeden bahsedildiği cihetle Tövbe sûresi dendiği gibi ilk kelimesine nazaran…

Devamını Oku »

10-YÛNUS SURESİ

Mekkîdir, yüz dokuz âyettir. (Yüz dokuz âyettir. 93-96. âyetlerden başka bütün âyetleri Mekkîdir. Bâzılarına göre 40. âyeti de Museviler hakkındadır ve Medenîdir. İçinde Yunus Peygamberin adı geçtiği ve ümmetinin bağışlandığı bildirildiği için Yunus sûresi adıyla anılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm râ, işte hükmü kesin ve gerçek olan kitabın âyetleri. 2- İnsanları korkutmak ve inananlara, gerçek bir…

Devamını Oku »

11-HÛD SURESİ

Mekkîdir, yüzyirmi üç âyettir. (Yüz yirmi üç âyettir. Bütün âyetleri Mekkîdir. Ancak Katâde’ye göre 114. âyeti Medenidir. İçinde Hûd peygamberden bahsedildiği için bu adla anılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm râ; bir kitaptır bu ki âyetleri, delillerle sağlamlaştırılmış, sonra apaçık bildirilmiştir, hüküm ve hikmet sâhibi olan ve her şeyden haberdâr bulunan Tanrı katından inmedir. 2- Emreder ki…

Devamını Oku »

12-YÛSUF SURESİ

Mekkîdir, yüz on bir âyettir. (Yüz on bir âyettir. Mekkîdir, ancak ilk üç âyetiyle 7. âyetinin Medenî olduğu İbn-i Abbas’tan rivâyet edilmiştir. Bütün sûre Yûsuf Peygamberin kıssasını anlattığından bu adla adlanmıştır. Hz. Yûsuf’un kıssası, Ahd-i Atıyk’ın Tekvin bölümündedir (37-50)) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm râ. Bunlar, her şeyi apaçık bildiren kitabın âyetleridir. 2- Onu, akıl edesiniz diye…

Devamını Oku »

13-RAD SURESİ

Mekkîdir, Yahut Medenîdir Kırk Üç Âyettir. (30. ve 31. âyetler Hasen, İkrime ve Katâde’ ye nazaran Medenîdir. İçinde gök gürültüsünden ve gök gürültüsünün, Tanrıyı tenzîh ettiğinden bahsedildiği cihetle gök gürültüsü anlamına gelen ra’d adıyla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm râ. Bunlardır kitabın âyetleri. Sana, Rabbinden indirilen gerçektir, fakat insanların çoğu inanmaz. 2- Öyle bir Allah’tır…

Devamını Oku »

14-İBRAHİM SURESİ

(Mekkîdir, elli iki âyettir) (28 ve 29. âyetleri, İbn-i Abbas, Katâde ve Hasen’e göre Medenîdir, Bedir’de öldürülen Müşriklere aittir. İçinde İbrahîm Peygamberden bahsedildiği için bu adla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm râ. Bir kitaptır bu ki insanları karanlıklardan nûra çıkarman, Rablerinin izniyle üstün ve gerçekten de hamde lâyık olan Tanrı yoluna götürmen için onu sana indirdik.…

Devamını Oku »

15-HİCR SURESİ

Mekkîdir, doksan dokuz âyettir. (Hasen’e göre 87. âyetle 90 ve 91. âyetler Medenîdir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm râ, budur kitabın ve her şeyi açıklayan Kur’ân’ın âyetleri. 2- Nice demler gelecek ki kâfirler, ne olur keşke biz de Müslüman olsaydık diyecekler. 3- Bırak onları, yesinler, geçinsinler ve isteklere düşüp oyalansınlar, yakında bilecekler. 4- Ve biz hiçbir şehri…

Devamını Oku »

16-NAHL SURESİ

Mekkîdir, yüzyirmi sekiz âyettir. (Baştan kırk âyeti Mekkîdir, diğerleri Medenîdir. İçinde arıdan bahsedildiği için bu adla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Allah’ın emri gelip çatmada, sakın hemencecik gelmesini istemeyin. O, müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir ve yücedir. 2- Benden başka yoktur tapacak o halde çekinin benden, hükmünü bildirip insanları korkutun diye, kullarından dilediğine melekleri indirerek vahyeder. 3- Göklerle yeryüzünü…

Devamını Oku »

17-İSRÂ SURESİ

Mekkîdir, yüzon bir âyettir. (26, 32, 33, 56, ve 78. ayetleri Medenîdir denmiştir. 73. ayetten 80. âyete kadar Medenîdir diyenler de vardır. İsrâ, geceleyin yol yürütmek anlamına gelir. Sûre, Hz. Muhammed (s.a.a)’in miracını, yani Mekkke’den Kudüs’e bir gece vakti gittiğini anlattığı cihetle bu adla anılmıştır. İçinde İsrailoğullarının olayları anlatıldığından Beni-İsrail sûresi de denir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Noksan…

Devamını Oku »

18-KEHF SURESİ

Mekkîdir, yüzon âyettir. (İbn-i Abbas’a göre yalnız 28. âyeti Medenîdir. İçinde, zamanındaki padişahın emrine uymadıkları için zulmünden kaçıp mağaraya sığınan kişilerin kıssası bulunduğundan mağara anlamına gelen kehf adıyla adlanmıştır.) Rahman ve rahîm Allah Adıyla 1- Hamd Allah’a ki kuluna kitap indirdi ve o kitapta hiçbir eğrilik, ifrat veya tefrit yoktur. 2- Dosdoğru bir kitaptır, katından kâfirlere çetin bir azâp olduğunu…

Devamını Oku »

19-MERYEM SURESİ

Mekkîdir, doksan sekiz âyettir. (İçinde, İsa Peygamberin anası Hz. Meryem’den bahsedildiği için bu adla anılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Kâf hâ yâ ayn sâd. 2- Bu, kulu Zekeriyya’ya Rabbinin rahmetini anıştır.(1)(2) 3- Hani o, gizlice Rabbine niyâz etmişti de. 4- Demişti ki: Rabbim, kemiklerim bile incelip zayıfladı, saçım-sakalım ağardı, parıl-parıl parlamada başım sanki ve sana ne duâ etmişsem…

Devamını Oku »

20-TÂHÂ SURESİ

Mekkîdir, yüz otuz beş âyettir (Tâhâ, İbn-i Abbas’a, Cübeyr oğlu Said’de Hasen’e, Mücâhid’e ve Kelbi’ye göre ey insan demektir. Bâzılarına göre bu kelime, habeşçe ve nıbtçadır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tâhâ.(1) 2- Kur’ân’ı zahmet çekmen için indirmedik.(2) 3- Ancak, korkacaklara bir öğüt olarak indirdik.(3) (4) 4- Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratanın katından indirdik. 5- Rahman, hâkim ve mutasarrıftır…

Devamını Oku »

21-ENBİYÂ’ SURESİ

Mekkîdir, yüz on iki âyettir. (İçinde peygamberlerin adları anıldığı ve bahisleri geçtiği için peygamberler anlamına gelen Enbiyâ adı verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- İnsanların hesap günü yaklaştı da hâlâ onlar gaflet içinde, yüz çevirmedeler. 2- Rablerinden, Kur’ân’a âit yeni bir âyet geldi mi onu alaya alarak dinlerler, oyun sanırlar. 3- Kalpleri de oyuna dalmıştır da o zâlimler, fısıltıyla…

Devamını Oku »

22-HAC SURESİ

Mekkîdir, yetmiş sekiz âyettir. (Hasen, Medenîdir demiştir, ona göre seferde inen âyetlerden başka bütün âyetleri, Medine’de inmiştir. Bâzılarına göre 19. âyetten 24. âyete kadar Medenîdir. İçinde Hac töreninden bahsedildiği için bu adla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey insanlar, çekinin Rabbiniz-den, şüphe yok ki kıyâmetin sarsıntısı, pek büyük birşeydir. 2- Onu gördüğünüz gün, bütün emzikli kadınlar; çocuklarını bile…

Devamını Oku »

23-MU’MİNÛN SURESİ

Mekkîdir, yüz on sekiz âyettir. (Sûre, inananları ve vasıflarını anarak başladığı için bu adı almıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Gerçekten de kurtulmuşlardır, muratlarına ermişlerdir inananlar. 2- Öyle kişilerdir onlar ki namazlarını gönül alçaklığıyla kılarlar. 3- Ve öyle kişilerdir onlar ki boş şeylerden yüz çevirirler. 4- Ve öyle kişilerdir onlar ki zekâtlarını verirler. 5- Ve öyle kişilerdir onlar ki…

Devamını Oku »

24-NÛR SURESİ

Medenîdir, altmış dört âyettir. Sûrenin 35. âyetinde nurdan bahsedildiği için bu adı almıştır ve bâzı âyetler gibi bu âyetin de adı vardır ve nur âyeti denir. Rahman ve Rahîm Allah adıyla 1- Bir sûredir ki onu indirdik ve hükümlerini farzettik ve anıp ibret alın diye onda nice apaçık deliller de gösterdik. 2- Zinâ eden kadınla zinâ eden erkeğin herbirine yüzer…

Devamını Oku »

25-FURKÂN SURESİ

Mekkîdir, yetmiş yedi âyettir. (İbn-i Abbas’a göre 68, 69 ve 70. âyetleri Medenîdir. Doğruyla eğri arasını ayıran kitap anlamına gelen “Furkan” sözü, Kur’ân’a bir ad olarak verildiği ve bu sûrede geçtiği için sûreye Furkan sûresi denmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ne yücedir şânı, Furkân’ı âlemleri korkutmak üzere kuluna indirenin. 2- Öyle bir mâbuttur ki onundur saltanatı ve tedbîri…

Devamını Oku »

26-ŞUARÂ SURESİ

Mekkîdir, iki yüz yirmi yedi âyettir. (224. âyetten sonuna kadar olan âyetler Medenîdir. Sûrenin sonunda şairler yerilmede, ancak inanan ve iyi işlerde bulunup Tanrıyı çok ananları istisna edilmektedir. Bu bakımdan sûreye şairler anlamına gelen Şuarâ sûresi denmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tâ sîn mîm. 2- Bunlardır gerçekle bâtılı açıklayan kitabın âyetleri. 3- Kendine kıyacaksın inanmıyorlar diye âdetâ. 4-…

Devamını Oku »

27-NEML SURESİ

Mekkîdir, doksan üç âyettir. (İçin de Süleyman Peygamberin ordusundan çekinmelerini, karıncalara söyleyen bir karıncadan bahsedildiği için karınca anlamına gelen Neml adıyla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tâ sîn, bunlardır Kur’ân’ın, gerçekle bâtılı açıklayan kitabın âyetleri. 2- Doğru yolu gösterir ve müjdedir inananlara. 3- O inananlara ki namazlarını kılarlar, zekâtlarını verirler ve onlardır âhi-rete adamakıllı inananlar. 4- Âhirete inanmayanların…

Devamını Oku »

28-KASAS SURESİ

Mekkîdir, seksen sekiz âyettir. (İçinde peygamberler ait kıssalar geçtiğinden bu adla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tâ sîn mîm. 2- Bunlardır gerçekle bâtılı açıklayan kitabın âyetleri. 3- Mûsâ’ya ve Firavun’a âit haberlerden bir kısmını, gerçek olarak, inanan topluluğa bildirmen için okumaktayız sana. 4- Şüphe yok ki Firavun, yeryüzünde yücelmişti ve halkını bölük-bölük etmişti ve onlardan bir topluluğu zayıf…

Devamını Oku »

29-ANKEBÛT SURESİ

Mekkîdir, altmış dokuz âyettir. (Sûrede, Tanrıdan başkalarını dost edinenlerin, ağ kuran örümceğe benzedikleri anlatıldığından örümcek anlamına gelen Ankebut adıyla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm. 2- İnsanlar, sanırlar mı ki inandık derler de öylece bırakılıverirler ve sınanmaz onlar? 3- Ve andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınadık; artık Allah, doğru olanları da mutlaka bilir, yalancıları da…

Devamını Oku »

30-RÛM SURESİ

Mekkîdir, altmış âyettir. (Romalıların, Farsları yenecekleri anlatıldığından Rum sûresi adı verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm.238 2- Rûm mağlûb edildi. 3- En yakın bir yerde, fakat onlar bu mağlûbiyetten sonra galip olacaklar. 4- Birkaç yıl içinde; emir, önde de Allah’ın, sonda da ve o gün inananlar, ferahlayacak, sevinecek. 5- Allah’ın yardımıyla; o, dilediğine yardım eder ve…

Devamını Oku »

31-LOKMAN SURESİ

Mekkîdir, otuz dört âyettir. (İbn-i Abbas’a göre 27-29. âyetleri Medenîdir. İçinde Lokman’ın oğluna verdiği öğütler anıldığından sûreye, Lokman sûresi denmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm. 2- Bunlardır beyanında hikmet, hükümlerinde metânet bulunan kitabın âyetleri. 3- O kitap, iyilik edenleri doğru yola sevkeden, onlara rahmet olan bir kitaptır. 4- Onlar, namaz kılarlar ve zekât verirler ve âhirete…

Devamını Oku »

32-SECDE SURESİ

Mekkîdir, otuz âyettir. (Hâ mim Secde’yle farkedilmesi için Lokman Secde sûresi diye de anılır. 18, 19, ve 20. âyetleri Medenîdir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm. 2- Bu kitap, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir, hiç şüphe yok bunda. 3- Yoksa, bunu o mu uyduruyor diyorlar? Hayır, o, gerçektir Rabbinden, senden önce, kendilerine bir korkutucu gelmemiş olan topluluğu, doğru…

Devamını Oku »

33-AHZÂB SURESİ

Mekkîdir, yetmiş üç âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey Peygamber, çekin Allah’tan ve itâat etme kâfirlerle münâfıklara; şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir. 2- Ve Rabbinden ne vahyedildiyse ona uy; şüphe yok ki Allah, ne yapıyorsanız hepsinden de haberdardır. Ve dayan Allah’a ve Allah yeter koruyucu olarak. 4- Allah, bir kişiye iki yürek…

Devamını Oku »

34-SEBE’ SURESİ

Mekkîdir, elli dört âyettir. (Yemen ülkesinde bulunan Sebe’ şehrine ait olaylardan bahsedildiği için bu adı almıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hamd Allah’a ki onundur ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve onundur hamd âhirette de ve odur hüküm ve hikmet sâhibi ve her şeyden haberdar. 2- Yere gireni, oradan çıkanı, gökten ineni, göğe ağanı bilir ve odur…

Devamını Oku »

35-FÂTIR SURESİ

Mekkîdir, kırk beş âyettir. (29 ve 32. âyetleri Medenîdir, diğer âyetleri Mekkîdir. 1. âyette Tanrının gökleri ve yeryüzünü yarattığı ve melekleri, iki, üç, dört ve daha fazla kanatlı olarak halkettiğinden bahsedildiği cihetle sûreye Fâtır sûresi dendiği gibi Melâike sûresi de denir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hamd Allah’a ki gökleri ve yeryüzünü yaratandır ve melekleri, ikişer, üçer, dörder kanatlı…

Devamını Oku »

36-YÂ SÎN SURESİ

Mekkîdir, seksen üç âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Yâ Sîn.(1) 2- Andolsun, beyanında hikmet, hükmünde metanet olan Kur’ân’a. 3- Şüphe yok ki sen, gönderilenlerdensin. 4- Doğru bir yoldasın. 5- Üstün ve rahîm tarafından indirilmiştir. 6- Korkutman için, ataları korkutulmamış topluluğu; onlardır gafil olanlar. 7- Andolsun ki onların çoğu hakkında şu söz gerçekleşmiştir: Onlardır inanmayanlar. 8- Şüphe yok ki…

Devamını Oku »

37-SÂFFÂT SURESİ

Mekkîdir, yüz seksen iki âyettir. (İlk âyetinde saflardan bahsedildiği için saflar anlamına gelen Sâffât adıyla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Andolsun saf saf dizilenlere. 2- Halkı kötülükten menedenlere. 3- Kur’ân okuyanlara. 4- Şüphe yok ki mâbûdunuz birdir. 5- Rabbidir göklerin ve yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin ve Rabbidir doğuların. 6- Şüphe yok ki biz, yakın göğü ziynetlerle bezedik. 7-…

Devamını Oku »

38-SÂD SURESİ

Mekkîdir, seksen sekiz âyettir. (Dâvûd sûresi de derler.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Sâd, andolsun şerefli Kur’ân’a. 2- Kâfir olanlar, ululanmadalar ve isyân içindeler. 3- Onlardan önce nice ümmetleri helâk ettik de bağrışıp çığrıştılar ama kurtuluş vakti çoktan geçmişti. 4- Onların cinsinden bir korkutucu geldi mi şaşıp kalırlar da kâfirler derler ki: Bu, bir büyücü ve pek yalancı. 5-…

Devamını Oku »

39-ZÜMER SURESİ

Mekkîdir, yetmiş beş âyettir. (10. âyeti Medenîdir denmiştir. 10, 11, 12. âyetleri Medenîdir diyenler de vardır. 71 ve 73. âyetlerinde inananların bölük bölük cennete, inanmayanların bölük bölük cehenneme gidecekleri anlatıldığı cihetle bu sûreye bölükler anlamına gelen Zümer adı verildiği gibi 20. âyetinde Tanrıdan çekinenlerin, cennette köşklere nail olacakları anlatıldığından köşkler anlamına Guref sûresi de denir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla…

Devamını Oku »

40-MÜ’MİN SURESİ

Mekkîdir, seksen beş âyettir. (İbn-i Abbas ve Katâde’ye göre 56 ve 57. âyetler Medenîdir. Hasen’e göre 55. âyette namaz emredilmededir. Namaz, Medine’de farzedildiği cihetle bu âyet Medenîdir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hâ mîm. 2- Bu kitap, üstün ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmiştir. 3- Odur suçları örten ve tövbeleri kabûl eden ve azâbı şiddetli olan ve kullarına…

Devamını Oku »

41-FUSSİLET SURESİ

(3. âyetinde Kur’ân, âyetleri tamâmıyla açıklanmış bir kitaptır diye övüldüğü için bu anlama gelen Fussılet diye de anılır.) Mekkîdir, elli dört âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hâ mîm. 2- Rahman ve rahîmden indirilmiştir. 3- Bir kitaptır ki tamâmıyla açıklanmıştır âyetleri, Arapça Kur’ân’dır bilen topluluğa. 4- Müjdecidir ve korkutucu, fakat çoğu yüz çevirmiştir, onlar, duymazlar. 5- Ve derler ki:…

Devamını Oku »

42-ŞURA SURESİ

(Hasen’e göre 38, 39 ve 40. âyetleri Medenîdir. İbn-i Abbas’la Katâde’ye göre 23. âyet Medenîdir ve bu âyet inince birisi itiraz etmiş, 24. âyet vahyedilmiş, tövbe edince de 25 ve 26. âyetler nazil olmuştur. Bu sûretle bu dört âyet Medenîdir.) Mekkîdir, elli üç âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hâ mîm. 2- Ayn sîn kaaf. 3- İşte böyle vahy…

Devamını Oku »

43-ZUHRUF SURESİ

(45. âyeti Medenîdir. 35. âyette zuhruf sözü geçtiği cihetle altınlar ve mücevherler anlamına gelen bu adla adlanmıştır.) Mekkîdir, seksen dokuz âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hâ mîm. 2- Andolsun her şeyi açıklayan kitaba. 3- Şüphe yok ki biz, akıl edesiniz, anlayasınız diye Kur’ân’ı Arap diliyle meydana getirdik. 4- Ve şüphe yok ki o, bizim katımızda, kitabın aslındadır, temelindedir,…

Devamını Oku »

44-DUHAN SURESİ

(10. âyette kıyametin, gözle görülür kesif bir dumanla geleceği anlatıldığı cihetle duman anlamına gelen Duhan adıyla anılmıştır.) Mekkîdir, elli dokuz âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hâ mîm. 2- Andolsun her şeyi açıklayan Kur’ân’a. 3- Şüphe yok ki biz onu, kutlu bir gecede indirdik, şüphe yok ki biz, insanları korkuturuz. 4- O gecede ayrılır, takdîr edilir her hükmolunan iş.…

Devamını Oku »

45-CASİYE SURESİ

(Katâde’ye göre 14. âyeti Medenîdir. 28. âyetinde ümmetlerin, diz çökmüş bir halde kendi kitaplarına çağırılarak gidecekleri anlatıldığından bu anlama gelen Câsiye adıyla adlanmıştır.) Mekkîdir, otuz yedi âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hâ mîm. 2- Bu kitap, üstün ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmiştir. 3- Şüphe yok ki göklerde ve yeryüzünde deliller var elbet inananlara. 4- Ve sizin…

Devamını Oku »

46-AHKAF SURESİ

Mekkîdir, otuz beş âyettir. (İbn-i Abbas’la Katâde’ye göre 10. âyet Medine’de, Selâm oğlu Abdullah hakkında vahyedilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Hâ mîm. 2- Bu kitap, üstün ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmiştir. 3- Gökleri ve yeryüzünü ancak gerçek olarak ve muayyen bir zaman için yarattık ve kâfir olanlarsa korkutuldukları şeylerden yüz çevirirler. 4- De ki: Allah’tan başka…

Devamını Oku »

47-MUHAMMED SURESİ

Mekkîdir, otuz sekiz âyettir. (İbn-i Abbas ve Katâde’ye göre 13. âyet, Mekkîdir. Hz. Muhammed (s.a.a), hicret esnasında Medine’ye gitmek üzere yola düşünce dönüp Mekke’ye bakmış, mahzun olup ağlamış, bu sırada vahyedilmiştir. 2. âyette Hz. Muhammed (s.a.a)’in adı geçtiği için Muhammed sûresi denmiştir. Aynı zamanda içinde savaştan bahis bulunduğundan savaş anlamına gelen Kıtâl sûresi de denir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla…

Devamını Oku »

48-FETİH SURESİ

Medenidir, yirmi dokuz âyettir. (Hicretin altıncı yılında Hûdeybiyye seferinden dönüşte vahyedilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Şüphe yok ki biz, sana apaçık bir fetih vermişizdir. 2- Allah, ümmetinin önce yapılan ve sona kalmış olan suçlarını sana bağışlasın ve sana, nîmetini tamamlasın ve seni, doğru yola götürsün diye. 3- Ve sana, üstün bir yardımla yardım etsin diye. 4- Öyle bir…

Devamını Oku »

49-HUCURÂT SURESİ

Medenidir, on sekiz âyettir. (Hasen, Katâde, İkreme ve İbn-i Abbas’a göre 13. âyet Mekkîdir. Sûrenin 4. âyetinde odaların ardından bağırarak Peygambere seslenenlerden bahsedildiği için odalar anlamına gelen Hucurât adıyla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey inananlar, her hususta Allah’ın ve Peygamberinin huzûrunda, onların önüne geçmeyin ve çekinin Allah’tan; şüphe yok ki Allah, her şeyi duyar, bilir. 2- Ey…

Devamını Oku »

50-KAF SURESİ

Mekkîdir, kırk beş âyettir. (Hasen’e göre 38 ve 39. âyetler Medenîdir. Kaaf kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Kaaf, andolsun büyük ve şerefli Kur’ân’a.(1) 2- Hayır, onlar, içlerinden bir korkutucunun gelmesine şaşıp kaldılar da kâfirler, gerçekten de dediler, bu şaşılacak bir şey. 3- Ölüp bir yığın toprak olduktan sonra mı? Bu, pek uzak, pek…

Devamını Oku »

51-ZÂRİYÂT SURESİ

Mekkîdir, altmış âyettir. (Sûre, “Andolsun tozutup savuranlara” diye başladığından tozutup savuranlar anlamına gelen Zâriyât adıyla anılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Andolsun tozutup savuranlara. 2- Derken ağır bir yük yüklenenlere. 3- Derken kolayca akıp gidenlere. 4- Derken işi ayıranlara. 5- Gerçekten de size vaadedilen, doğrudur ancak. 6- Ve cezâ, mutlaka olacak. 7- Andolsun yol-yol hâreli göğe. 8- Şüphe yok…

Devamını Oku »

52-TÛR SURESİ

Mekkîdir, kırk dokuz âyettir. (Tur dağına and içilerek başlandığından bu adla anılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Andolsun Tûr’a.(1) 2- Ve yazılmış kitaba. 3- Yayılmış kâğıtta. (2) 4- Ve mâmur eve.(3) 5- Ve yüceltilmiş tavana.(4) 6- Ve taşkın, coşkun, dalgalanıp duran denize. 7- Şüphe yok ki Rabbinin azâbı, yerine gelip olacak. 8- Onu bir defedip gideren bulunmayacak. 9- O…

Devamını Oku »

53-NECM SURESİ

Mekkîdir, altmış iki âyettir. (İbn-i Abbas ve Katâde’ye göre 32. âyeti Medenîdir. Necm, yani yıldız sözü, ilk âyette anıldığı için bu isim verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Andolsun yıldıza, inerken.(1) 2- Arkadaşınız, gerçekten ne saptı, ne ayrıldı.(2) 3- Ve kendi dileğiyle söz de söylemedi. 4- Sözü, ancak vahyedilen şeyden ibaret. 5- Ona öğretti kuvvetleri çok çetin.(3) 6- Kuvvetli…

Devamını Oku »

54-KAMER SURESİ

Mekkîdir, elli beş âyettir. (İlk âyetinde ayın yarılacağından bahsedildiği için ay anlamına Kamer sûresi denmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Yaklaştı kıyâmet ve yarıldı ay.317 2- Ve onlar, bir delil gördüler mi yüz çevirirler de sürüp giden bir büyü derler. 3- Ve yalanlarlar ve dileklerine uyarlar ve her iş, kararlaştırılmıştır. 4- Ve andolsun, öyle haberler geldi onlara ki o…

Devamını Oku »

55-RAHMAN SURESİ

Mekkîdir, yetmiş sekiz âyettir. (29. âyeti Medenîdir. Sûre, Medenîdir de denmiştir. Rahmeti, bütün yaratıklarına şamil anlamına gelen Rahman sözüyle başladığı için bu adla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Rahman. 2- Kur’ân’ı öğretti. 3- insânı halketti, 4- ona dilleri, konuşmayı belletti. 5- Güneş ve ay, hesapla hareket eyler. 6- Ve gövdesiz bitki ve gövdeli ağaç secde eder.(1) 7- Ve…

Devamını Oku »

56-VAKIA SURESİ

Mekkîdir, doksan altı âyettir. (İbn-i Abbas’a göre 82. âyeti Medenîdir. 13 ve 81. âyetleri, Medine’ye giderken vahy edilmiştir diyenler de vardır. Vâkıa, ansızın gelip çatacak büyük olay anlamına gelir. Sûrede kıyametten bahsedildiği için bu isim verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ansızın kopacak kıyâmet kopunca. 2- Kopacağına dâir söylenen sözlerde yalan yok. 3- Halkı alçaltır, yüceltir. 4- Yeryüzü şiddetli…

Devamını Oku »

57-HADİD SURESİ

Mekkîdir, yirmi dokuz âyettir. (Sûrenin 25. âyetinde demirden bahsedildiği için bu anlama gelen Hadid ismi verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tenzîh eder Allah’ı ne varsa göklerde ve yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sâhibi. 2- Onundur saltanatı ve tedbîri göklerin ve yeryüzünün, yaşatır ve öldürür ve onun, her şeye gücü yeter. 3- Ve odur her şeyden önce…

Devamını Oku »

58-MÜCADELE SURESİ

Mekkîdir, yirmi iki âyettir. (Atâ’ya göre ilk on âyeti Medenîdir, alt tarafı Mekkîdir. Zayıf bir kavle göreyse ilk on âyeti Mekkîdir, diğerleri Medenîdir. İlk âyette bir kadının, Hz. Peygamber’e müracaatı anlatıldığından çekişme anlamına gelen Mücâdele ismi verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Gerçekten de Allah, seninle, kocası hakkında çekişirken Allah’a şikâyette bulunan kadının sözünü işitti ve Allah sizin konuşmanızı…

Devamını Oku »

59-HAŞR SURESİ

Medenîdir, yirmi dört âyettir. (2. âyette “haşr” sözü geçtiği için bu isim verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tenzîh eder Allah’ı ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sâhibi. 2- Öyle bir mâbuttur ki kitap ehlinden kâfir olanları, ilk defa toplanmaları için ülkelerinden çıkardı; siz, onların çıkacaklarını hiç sanmazdınız, onlar da şüphesiz ki…

Devamını Oku »

60-MÜMTEHİNE SURESİ

Medenîdir, on üç âyettir. (10. âyettinde yurtlarından göçüp gelen inanmış kadınların sınanmaları emredildiği cihetle bu adı almıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey inananlar, düşmanlarımı ve düşmanlarınızı dost edinip onları sevmeyin, onlara haber yolluyorsunuz ama onlar, size gerçek olarak gelen şeye kâfir olmuşlardır da Peygamberi ve sizi, Rabbiniz Allah’a inanıyorsunuz diye yurdunuzdan çıkarıyorlar; benim yolumda savaşmak ve râzılığımı arayıp…

Devamını Oku »

61-SAF SURESİ

Medenîdir, on dört âyettir. (4. âyette, saf olarak savaşanlar övüldüğü için Saf sûresi dendiği gibi 6. âyette İsa Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.a)’i müjdelediği ve son âyet olan 13. âyette Havariyyûndan bahsedildiği için İsa ve Havariyyûn sûresi de denir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tenzîh eder Allah’ı, ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet…

Devamını Oku »

62-CUMA SURESİ

Medenîdir, on bir âyettir. (9. âyetten itibaren cuma namazından bahsedildiği için bu ad verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tenzîh eder ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde; her şeye sâhip ve mutasarrıf olan, ayıplardan ve noksanlardan arı bulunan üstün, hüküm ve hikmet sâhibi Allah’ı.328 2- O, bir mâbuttur ki Mekkeliler içinden, kendi cinslerinden bir peygamber göndermiştir; onlara âyetlerini…

Devamını Oku »

63-MUNÂFIKUN SURESİ

Medenîdir, on bir âyettir. (Münafıklardan bahsedildiği için bu ad verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Münâfıklar, sana gelince, tanıklık ederiz ki dediler, sen, şüphe yok, elbette Allah’ın peygamberisin ve Allah bilir ki şüphe yok, sen, onun peygamberisin ve Allah tanıklık eder ki şüphe yok, münâfıklar, elbette yalancılardır. 2- Antlarını kalkan edinmişler de halkı, Allah yolundan çıkarmışlardır; şüphe yok ki…

Devamını Oku »

64-TAGABUN SURESİ

Medenîdir, on sekiz âyettir. (14. âyetten sonuna kadar Medenîdir. 9. âyette aldananla aldatanın meydana çıkacağı kıyamet gününden bahsedildiği cihetle sûreye bu ad verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tenzîh eder Allah’ı, ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde, onundur saltanat ve tedbîr ve onadır hamd ve onun, her şeye gücü yeter. 2- O, öyle bir mâbuttur ki sizi yaratmıştır…

Devamını Oku »

65-TALAK SURESİ

Medenîdir, on iki âyettir. (Kısa Nisâ sûresi de denir. Boşamaktan bahsettiği için boşamak anlamına gelen talâk adı verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey Peygamber, kadınları boşayacağınız zaman temiz oldukları vakit boşayın ve müddetlerini sayın ve çekinin Rabbiniz Allah’tan; çıkarmayın onları evlerinden ve onlar da çıkmasınlar, ancak apaçık bir çirkin harekette bulunurlarsa o başka ve işte bunlardır Allah’ın sınırları…

Devamını Oku »

66-TAHRÎM SURESİ

Medenîdir, on iki âyettir. (Haram etmek anlamına gelir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey Peygamber, eşlerinin râzılığını arayarak ne diye Allah’ın sana helâl ettiğini kendine harâm etmedesin ve Allah, suçları örter, rahîmdir. (1) 2- Gerçekten de Allah, kefâretle yeminlerinizi bozmanızı, size meşrû etmiştir ve Allah’tır yardımcınız ve odur bilen ve rahîm olan. 3- Ve hani Peygamber, eşlerinden birine gizli…

Devamını Oku »

67-MÜLK SURESİ

Mekkîdir, otuz âyettir. (Okuyanı kabir azâbından kurtaracağı hakkında bir hadis bulunduğu cihetle sûret-ül-Münciyye diye de anılır. Tebâreke, Mânia, Vâkıye de denmiştir ki hemen hepsi de azâbı meneden, azaptan kurtaran anlamına gelir. Yalnız Tebâreke ve Mülk, kutludur, şanı yücedir ve saltanat, tasarruf anlamlarına gelir, sûrenin ilk âyetinde geçer.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Saltanat, tasarruf ve tedbîr, elinde olan mâbûdun…

Devamını Oku »

68-KALEM SURESİ

Mekkîdir, elli iki âyettir. (Kâlem sûresi de denir. Her iki ad da sûrenin ilk âyetinden alınmadır. Hasen, İkrime ve Atâ’ya göre Mekkîdir. İbn-i Abbas’a ve Katâde’ye göre 16. âyete kadar Mekkîdir, sonuna kadar Medenîdir elli iki âyettir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Nûn, andolsun kâleme ve yazdıklarına.339 2- Sen, Rabbinin nîmeti sâyesinde deli değilsin. 3- Ve sana, tükenmez, minnetsiz…

Devamını Oku »

69-HAKKA SURESİ

Mekkîdir, elli iki âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Gerçek olan kıyâmet. 2- Nedir gerçek olan kıyâmet? 3- Ve nedir bildiren sana ki nedir gerçek kıyâmet? 4- Yalanladı Semûd ve Âd, insanların başına kopan, akıllarını dağıtan kıyâmeti. 5- Derken Semûd, helâk edildi taşkınlığıyla. 6- Ve ama Âd, helâk edildi müthiş bir ses çıkaran, yıkıp götüren, silip süpüren soğuk bir…

Devamını Oku »

70-MAÂRİC SURESİ

Mekkîdir, kırk dört âyettir. (3. âyette yüksek dereceler sahibi anlamına gelen Maâric sözü geçtiğinden bu ad verilmiştir. 1. âyette isteyen biri, istedi gelip çatacak azâbı dendiği için isteyen anlamına Sâil sûresi de denmiştir. Mekkîdir, kırk dört âyettir. Hasen’e göre 24. âyeti Medenîdir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- İsteyen biri, istedi gelip çatacak azâbı. 2- O azâbı ki kâfirlerin başından…

Devamını Oku »

71-NUH SURESİ

Mekkîdir, yirmi sekiz âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Şüphe yok ki biz, onlara elemli bir azap gelmeden korkut kavmini diye göndermiştik Nûh’u, kavmine. 2- Demişti ki: Ey kavmin, ben, sizi apaçık bir korkutucuyum. 3- Gayrı kulluk edin Allah’a ve çekinin ondan ve itâat edin bana da. 4- Suçlarınızı yarlıgasın ve sizi, muayyen bir vaktedek geciktirsin. Şüphe yok ki…

Devamını Oku »

72-CİN SURESİ

Mekkîdir, yirmi sekiz âyettir. Rahman ve rahîm Allah adiyle 1- De ki: Bana vahyedildi bu gerçekten de; cinlerin bir topluluğu, beni dinlediler de şüphe yok ki dediler, biz, şaşılacak bir Kur’ân duyduk.(1) 2- Doğru yolu göstermede, derken inandık ona ve kesin olarak hiçbir kimseyi, Rabbimize ortak saymayacağız. 3- Ve şüphe yok ki Rabbimizin şânı, yücelerden de yüce, ne bir arkadaş…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı