Abdülbaki Gölpınarlı Meali

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

1-FATİHA SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkidir, yedi âyettir. 1- Rahman ve rahîm olan Allah’ın adıyla. 2- Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. 3- O, rahmandır ve…

Devamını Oku »

2.BAKARA SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Medenidir, ikiyüz seksen alt âyettir. Rahman ve rahîm Allah adiyle 1- Elif lâm mîm. 2- Bu, bir kitaptır ki onda…

Devamını Oku »

3-ÂL-İ İMRAN SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Medenîdir, iki yüz âyettir. (İki yüz âyettir, bütün müfessirlerce Medenîdir. İçinde İmran soyundan bahsedildiği için İmran soyu anlamına gelen Al-i…

Devamını Oku »

4-NİSÂ’ SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Medenîdir, yüz yetmiş altı âyettir. (Yüz yetmiş altı âyettir. 58. âyetle 176. âyeti Mekkîdir, öbürleri Medenîdir. Kadınlara ait hükümler, bu…

Devamını Oku »

5-MÂİDE SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Medenîdir, yüz yirmi âyettir. (Yüz yirmi âyettir. Medenîdir, ancak 3. âyetin “Bugün dininizi ikmal ettim, size verdiğim nîmetimi tamamladım, size…

Devamını Oku »

6-EN’AM SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yüz altmış beş âyettir. (Yüz altmış beş âyettir. 91. âyetten itibaren üç âyetle 151. âyetten itibaren üç âyet yani…

Devamını Oku »

7-Â’RAF SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, ikiyüz altı âyettir. (İki yüz altı âyettir. Yalnız 163. âyeti Medenîdir. Sûrede A’râf adı verilen yerden bahsedildiği için bu…

Devamını Oku »

8-ENFÂL SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Medenîdir, yetmiş beş âyettir. (Yetmiş beş âyettir. 30. âyetten itibaren yedi âyetten başka bütün âyetleri Medenîdir. Bu yedi âyet Mekkîdir.…

Devamını Oku »

9-TEVBE SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Medenîdir, yüzyirmi dokuz âyettir. (Yüz yirmi dokuz âyettir. Bâzılarına göre sondaki iki âyetten başka bütün âyetleri Medenîdir. Bu sûre hicretin…

Devamını Oku »

10-YÛNUS SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yüz dokuz âyettir. (Yüz dokuz âyettir. 93-96. âyetlerden başka bütün âyetleri Mekkîdir. Bâzılarına göre 40. âyeti de Museviler hakkındadır…

Devamını Oku »

11-HÛD SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yüzyirmi üç âyettir. (Yüz yirmi üç âyettir. Bütün âyetleri Mekkîdir. Ancak Katâde’ye göre 114. âyeti Medenidir. İçinde Hûd peygamberden…

Devamını Oku »

12-YÛSUF SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yüz on bir âyettir. (Yüz on bir âyettir. Mekkîdir, ancak ilk üç âyetiyle 7. âyetinin Medenî olduğu İbn-i Abbas’tan…

Devamını Oku »

13-RAD SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, Yahut Medenîdir Kırk Üç Âyettir. (30. ve 31. âyetler Hasen, İkrime ve Katâde’ ye nazaran Medenîdir. İçinde gök gürültüsünden…

Devamını Oku »

14-İBRAHİM SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

(Mekkîdir, elli iki âyettir) (28 ve 29. âyetleri, İbn-i Abbas, Katâde ve Hasen’e göre Medenîdir, Bedir’de öldürülen Müşriklere aittir. İçinde…

Devamını Oku »

15-HİCR SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, doksan dokuz âyettir. (Hasen’e göre 87. âyetle 90 ve 91. âyetler Medenîdir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif…

Devamını Oku »

16-NAHL SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yüzyirmi sekiz âyettir. (Baştan kırk âyeti Mekkîdir, diğerleri Medenîdir. İçinde arıdan bahsedildiği için bu adla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm…

Devamını Oku »

17-İSRÂ SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yüzon bir âyettir. (26, 32, 33, 56, ve 78. ayetleri Medenîdir denmiştir. 73. ayetten 80. âyete kadar Medenîdir diyenler…

Devamını Oku »

18-KEHF SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yüzon âyettir. (İbn-i Abbas’a göre yalnız 28. âyeti Medenîdir. İçinde, zamanındaki padişahın emrine uymadıkları için zulmünden kaçıp mağaraya sığınan…

Devamını Oku »

19-MERYEM SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, doksan sekiz âyettir. (İçinde, İsa Peygamberin anası Hz. Meryem’den bahsedildiği için bu adla anılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla…

Devamını Oku »

20-TÂHÂ SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yüz otuz beş âyettir (Tâhâ, İbn-i Abbas’a, Cübeyr oğlu Said’de Hasen’e, Mücâhid’e ve Kelbi’ye göre ey insan demektir. Bâzılarına…

Devamını Oku »

21-ENBİYÂ’ SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yüz on iki âyettir. (İçinde peygamberlerin adları anıldığı ve bahisleri geçtiği için peygamberler anlamına gelen Enbiyâ adı verilmiştir.) Rahman…

Devamını Oku »

22-HAC SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yetmiş sekiz âyettir. (Hasen, Medenîdir demiştir, ona göre seferde inen âyetlerden başka bütün âyetleri, Medine’de inmiştir. Bâzılarına göre 19.…

Devamını Oku »

23-MU’MİNÛN SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yüz on sekiz âyettir. (Sûre, inananları ve vasıflarını anarak başladığı için bu adı almıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla…

Devamını Oku »

24-NÛR SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Medenîdir, altmış dört âyettir. Sûrenin 35. âyetinde nurdan bahsedildiği için bu adı almıştır ve bâzı âyetler gibi bu âyetin de…

Devamını Oku »

25-FURKÂN SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yetmiş yedi âyettir. (İbn-i Abbas’a göre 68, 69 ve 70. âyetleri Medenîdir. Doğruyla eğri arasını ayıran kitap anlamına gelen…

Devamını Oku »

26-ŞUARÂ SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, iki yüz yirmi yedi âyettir. (224. âyetten sonuna kadar olan âyetler Medenîdir. Sûrenin sonunda şairler yerilmede, ancak inanan ve…

Devamını Oku »

27-NEML SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, doksan üç âyettir. (İçin de Süleyman Peygamberin ordusundan çekinmelerini, karıncalara söyleyen bir karıncadan bahsedildiği için karınca anlamına gelen Neml…

Devamını Oku »

28-KASAS SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, seksen sekiz âyettir. (İçinde peygamberler ait kıssalar geçtiğinden bu adla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tâ sîn…

Devamını Oku »

29-ANKEBÛT SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, altmış dokuz âyettir. (Sûrede, Tanrıdan başkalarını dost edinenlerin, ağ kuran örümceğe benzedikleri anlatıldığından örümcek anlamına gelen Ankebut adıyla adlanmıştır.)…

Devamını Oku »

30-RÛM SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, altmış âyettir. (Romalıların, Farsları yenecekleri anlatıldığından Rum sûresi adı verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elif lâm mîm.238…

Devamını Oku »

31-LOKMAN SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, otuz dört âyettir. (İbn-i Abbas’a göre 27-29. âyetleri Medenîdir. İçinde Lokman’ın oğluna verdiği öğütler anıldığından sûreye, Lokman sûresi denmiştir.)…

Devamını Oku »

32-SECDE SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, otuz âyettir. (Hâ mim Secde’yle farkedilmesi için Lokman Secde sûresi diye de anılır. 18, 19, ve 20. âyetleri Medenîdir.)…

Devamını Oku »

33-AHZÂB SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yetmiş üç âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey Peygamber, çekin Allah’tan ve itâat etme kâfirlerle münâfıklara; şüphe…

Devamını Oku »

34-SEBE’ SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, elli dört âyettir. (Yemen ülkesinde bulunan Sebe’ şehrine ait olaylardan bahsedildiği için bu adı almıştır.) Rahman ve Rahîm Allah…

Devamını Oku »

35-FÂTIR SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, kırk beş âyettir. (29 ve 32. âyetleri Medenîdir, diğer âyetleri Mekkîdir. 1. âyette Tanrının gökleri ve yeryüzünü yarattığı ve…

Devamını Oku »

36-YÂ SÎN SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, seksen üç âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Yâ Sîn.(1) 2- Andolsun, beyanında hikmet, hükmünde metanet olan Kur’ân’a.…

Devamını Oku »

37-SÂFFÂT SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yüz seksen iki âyettir. (İlk âyetinde saflardan bahsedildiği için saflar anlamına gelen Sâffât adıyla adlanmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah…

Devamını Oku »

38-SÂD SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, seksen sekiz âyettir. (Dâvûd sûresi de derler.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Sâd, andolsun şerefli Kur’ân’a. 2- Kâfir…

Devamını Oku »

39-ZÜMER SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yetmiş beş âyettir. (10. âyeti Medenîdir denmiştir. 10, 11, 12. âyetleri Medenîdir diyenler de vardır. 71 ve 73. âyetlerinde…

Devamını Oku »

40-MÜ’MİN SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, seksen beş âyettir. (İbn-i Abbas ve Katâde’ye göre 56 ve 57. âyetler Medenîdir. Hasen’e göre 55. âyette namaz emredilmededir.…

Devamını Oku »

41-FUSSİLET SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

(3. âyetinde Kur’ân, âyetleri tamâmıyla açıklanmış bir kitaptır diye övüldüğü için bu anlama gelen Fussılet diye de anılır.) Mekkîdir, elli…

Devamını Oku »

42-ŞURA SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

(Hasen’e göre 38, 39 ve 40. âyetleri Medenîdir. İbn-i Abbas’la Katâde’ye göre 23. âyet Medenîdir ve bu âyet inince birisi…

Devamını Oku »

43-ZUHRUF SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

(45. âyeti Medenîdir. 35. âyette zuhruf sözü geçtiği cihetle altınlar ve mücevherler anlamına gelen bu adla adlanmıştır.) Mekkîdir, seksen dokuz…

Devamını Oku »

44-DUHAN SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

(10. âyette kıyametin, gözle görülür kesif bir dumanla geleceği anlatıldığı cihetle duman anlamına gelen Duhan adıyla anılmıştır.) Mekkîdir, elli dokuz…

Devamını Oku »

45-CASİYE SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

(Katâde’ye göre 14. âyeti Medenîdir. 28. âyetinde ümmetlerin, diz çökmüş bir halde kendi kitaplarına çağırılarak gidecekleri anlatıldığından bu anlama gelen…

Devamını Oku »

46-AHKAF SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, otuz beş âyettir. (İbn-i Abbas’la Katâde’ye göre 10. âyet Medine’de, Selâm oğlu Abdullah hakkında vahyedilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah…

Devamını Oku »

47-MUHAMMED SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, otuz sekiz âyettir. (İbn-i Abbas ve Katâde’ye göre 13. âyet, Mekkîdir. Hz. Muhammed (s.a.a), hicret esnasında Medine’ye gitmek üzere…

Devamını Oku »

48-FETİH SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Medenidir, yirmi dokuz âyettir. (Hicretin altıncı yılında Hûdeybiyye seferinden dönüşte vahyedilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Şüphe yok ki…

Devamını Oku »

49-HUCURÂT SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Medenidir, on sekiz âyettir. (Hasen, Katâde, İkreme ve İbn-i Abbas’a göre 13. âyet Mekkîdir. Sûrenin 4. âyetinde odaların ardından bağırarak…

Devamını Oku »

50-KAF SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, kırk beş âyettir. (Hasen’e göre 38 ve 39. âyetler Medenîdir. Kaaf kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.) Rahman ve…

Devamını Oku »

51-ZÂRİYÂT SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, altmış âyettir. (Sûre, “Andolsun tozutup savuranlara” diye başladığından tozutup savuranlar anlamına gelen Zâriyât adıyla anılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah…

Devamını Oku »

52-TÛR SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, kırk dokuz âyettir. (Tur dağına and içilerek başlandığından bu adla anılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Andolsun Tûr’a.(1)…

Devamını Oku »

53-NECM SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, altmış iki âyettir. (İbn-i Abbas ve Katâde’ye göre 32. âyeti Medenîdir. Necm, yani yıldız sözü, ilk âyette anıldığı için…

Devamını Oku »

54-KAMER SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, elli beş âyettir. (İlk âyetinde ayın yarılacağından bahsedildiği için ay anlamına Kamer sûresi denmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla…

Devamını Oku »

55-RAHMAN SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yetmiş sekiz âyettir. (29. âyeti Medenîdir. Sûre, Medenîdir de denmiştir. Rahmeti, bütün yaratıklarına şamil anlamına gelen Rahman sözüyle başladığı…

Devamını Oku »

56-VAKIA SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, doksan altı âyettir. (İbn-i Abbas’a göre 82. âyeti Medenîdir. 13 ve 81. âyetleri, Medine’ye giderken vahy edilmiştir diyenler de…

Devamını Oku »

57-HADİD SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yirmi dokuz âyettir. (Sûrenin 25. âyetinde demirden bahsedildiği için bu anlama gelen Hadid ismi verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah…

Devamını Oku »

58-MÜCADELE SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yirmi iki âyettir. (Atâ’ya göre ilk on âyeti Medenîdir, alt tarafı Mekkîdir. Zayıf bir kavle göreyse ilk on âyeti…

Devamını Oku »

59-HAŞR SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Medenîdir, yirmi dört âyettir. (2. âyette “haşr” sözü geçtiği için bu isim verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tenzîh…

Devamını Oku »

60-MÜMTEHİNE SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Medenîdir, on üç âyettir. (10. âyettinde yurtlarından göçüp gelen inanmış kadınların sınanmaları emredildiği cihetle bu adı almıştır.) Rahman ve Rahîm…

Devamını Oku »

61-SAF SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Medenîdir, on dört âyettir. (4. âyette, saf olarak savaşanlar övüldüğü için Saf sûresi dendiği gibi 6. âyette İsa Peygamberin Hz.…

Devamını Oku »

62-CUMA SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Medenîdir, on bir âyettir. (9. âyetten itibaren cuma namazından bahsedildiği için bu ad verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1-…

Devamını Oku »

63-MUNÂFIKUN SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Medenîdir, on bir âyettir. (Münafıklardan bahsedildiği için bu ad verilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Münâfıklar, sana gelince, tanıklık…

Devamını Oku »

64-TAGABUN SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Medenîdir, on sekiz âyettir. (14. âyetten sonuna kadar Medenîdir. 9. âyette aldananla aldatanın meydana çıkacağı kıyamet gününden bahsedildiği cihetle sûreye…

Devamını Oku »

65-TALAK SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Medenîdir, on iki âyettir. (Kısa Nisâ sûresi de denir. Boşamaktan bahsettiği için boşamak anlamına gelen talâk adı verilmiştir.) Rahman ve…

Devamını Oku »

66-TAHRÎM SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Medenîdir, on iki âyettir. (Haram etmek anlamına gelir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Ey Peygamber, eşlerinin râzılığını arayarak ne…

Devamını Oku »

67-MÜLK SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, otuz âyettir. (Okuyanı kabir azâbından kurtaracağı hakkında bir hadis bulunduğu cihetle sûret-ül-Münciyye diye de anılır. Tebâreke, Mânia, Vâkıye de…

Devamını Oku »

68-KALEM SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, elli iki âyettir. (Kâlem sûresi de denir. Her iki ad da sûrenin ilk âyetinden alınmadır. Hasen, İkrime ve Atâ’ya…

Devamını Oku »

69-HAKKA SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, elli iki âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Gerçek olan kıyâmet. 2- Nedir gerçek olan kıyâmet? 3- Ve…

Devamını Oku »

70-MAÂRİC SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, kırk dört âyettir. (3. âyette yüksek dereceler sahibi anlamına gelen Maâric sözü geçtiğinden bu ad verilmiştir. 1. âyette isteyen…

Devamını Oku »

71-NUH SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yirmi sekiz âyettir. Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Şüphe yok ki biz, onlara elemli bir azap gelmeden korkut…

Devamını Oku »

72-CİN SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkîdir, yirmi sekiz âyettir. Rahman ve rahîm Allah adiyle 1- De ki: Bana vahyedildi bu gerçekten de; cinlerin bir topluluğu,…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu