B

B

BABA’YA VE ÇOCUĞA EDİLEN YEMİN

90/ EL-BELED -3- Babaya ve ondan meydâna gelen çocuğa yemîn ederim ki. (Bkz: YEMİN ÂYETLERİ)

Devamını Oku »

BABA SÖZÜ

12/ YÛSUF -67- ‘Evlâdlarım!’ diye ilâve etti: ‘Şehre aynı kapıdan değil de, ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam,…

Devamını Oku »

BAL

16/ EN-NAHL -68- Senin Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin. 69- Sonra…

Devamını Oku »

BASKI VE İŞKENCE

2:191. Onları nerede yakalarsanız öldürün ve sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın. O fitne, öldürmeden daha şiddetlidir. Yalnız Mescid-i Haram yanında…

Devamını Oku »

BAŞA GELENE SABIR

31/ LOKMÂN -17- “Yavrucuğum! Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelenlere sabret, çünkü bunlar, azmi gerektiren işlerdendir.”

Devamını Oku »

BAŞARI

4/ EN-NİSÂ -13- İşte bu (hükümler) ALLÂH’ın koyduğu sınırlarıdır. Kim ALLÂH’a ve Peygamberine itâat ederse, ALLÂH onu, içinden ırmaklar akan,…

Devamını Oku »

BAŞIMIZA GELEN MUSİBETLER

42/ EŞ-ŞÛRÂ -30- Başınıza gelen herhangi bir musîbet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla berâber ALLÂH yine de çoğunu affeder.

Devamını Oku »

BASÎRET

*Basîret (arapça.isim); önden görüş. seziş. 3/ ÂL-İ İMRÂN -13- Şüphesiz, karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır:…

Devamını Oku »

BÂTIL İNANÇLAR

2/ el-Bakara -189- Sana hilâllerden soruyorlar. De ki: Onlar insanlar için de, hac için de vakit ölçüleridir. Bununla beraber iyilik,…

Devamını Oku »

BÂTIL YOLU TUTANLAR

7/ EL-A’RÂF -172- Bir de Rabbin, Âdemoğullarından, bellerindeki zürriyyetlerini alıp da onları kendi nefislerine şâhid tutarak: Ben sizin Rabbiniz değil…

Devamını Oku »

BEDEVİLER

9/ ET-TEVBE -97- Bedevîler, inkâr ve münâfıklık bakımından daha beterdirler. Bununla berâber ALLÂH’ın, Resûlüne indirdiği (hükümlerin) sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar.…

Devamını Oku »

BEDİR SAVAŞI

*Bedir; sözlükte; ‘olgun, tamam, kâmil’demek olan ‘bedir’ ay’ın en parlak ve dolgun haline denir. Türkçede bu durum “dolunay” tâbiri ile…

Devamını Oku »

BENCİL HAYAT

9/ ET-TEVBE -34- Ey îmân edenler! Doğrusu hahamların ve rahiplerin çoğu halkın mallarını haksız yollardan yerler ve insanları ALLÂH’ın yolundan…

Devamını Oku »

BESMELE ÂYETİ

-Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla anlamına gelen “Bismillâhirrahmânirrahîm” âyetinin adıdır. Besmeleye “Allâh’ın adını adını anmak” anlamına gelen “tesmiye”de denir.…

Devamını Oku »

BEYÂN KABİLİYETİ

*Beyân (arapça.isim.cem’i:Beyânât); 1-anlatma, açık söyleme, bildirme. 2-ed:belâgat ilminin hakikat, mecaz, hikâye, teşbih istiar gibi bahisleriniöğreten kısmı (bkz:belâgat) Belâgat (arapça.isim); 1-iyi,…

Devamını Oku »

BİLEREK KONUŞMAK

6/ EL-EN’ÂM -143- O, (hayvanlardan) sekiz eşi de yaratandır: (Erkek ve dişi olarak) koyundan iki, keçiden de iki. Ey Muhammed!…

Devamını Oku »

BİLMEDİĞİMİZİ BİLENE SORUP ÖĞRENMEK

18/ EL-KEHF -66- Mûsâ ona: “ALLÂH’ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tâbi olabilir miyim?” dedi.…

Devamını Oku »

BİNALAR ALLÂH RIZÂSI İÇİN YAPILMALI

9/ ET-TEVBE -109- Binâsını, ALLÂH’a karşı gelmekten sakınma ve Onun rızâsını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır; yoksa yapısını,…

Devamını Oku »

BİRLİK VE BERABERLİK

3/ ÂL-İ İMRÂN -103- Hep birlikte ALLÂH’ın ipine (kitâbına, dînine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. ALLÂH’ın üzerinizdeki ni’metini düşünün. Hani siz…

Devamını Oku »

BİR MİLLET KENDİNİ DEĞİŞTİRMEDİKÇE

8/ EL-ENFÂL -53- Bu cezânın sebebi şudur: Bir millet kendilerinde bulunan güzel ahlâk ve meziyyetleri değiştirmedikçe ALLÂH da onlara verdiği…

Devamını Oku »

BORÇLUYA MÜHLET

2/ EL-BAKARA -280- Eğer borçlu sıkıntıda ise, kolaylığa çıkıncaya kadar ona mühlet verin. Şâyet bilirseniz, alacağınızı bağışlamanız sizin için daha…

Devamını Oku »

BORÇ ALIP VERMEDE USÛL

BORÇ ALIP VERMEDE USÛL -Bakara sûresi 282. âyet Kur’ân-ı Hakîmdeki en uzun âyettir. 15 satırdır. Tam ‘bir’ sahifedir. Borç alıp-vermede…

Devamını Oku »

BOYALARIN EN GÜZELİ(SIBGATALLÂH)

2/ EL-BAKARA -138- Siz ALLÂH’ın verdiği rengi alınız. ALLÂH’ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? ‘Biz ancak O’na ibâdet ederiz’…

Devamını Oku »

BOZGUNCULUK

MÜFSİD;1.İfsad eden, fenâlaştıran. Bozan.2.Başlanmış ibadeti bozan.3.Nifak koyan, fesad ilka eden. (Hiç bir müfsid, ben müfsidim demez. Daima sûret-i haktan görünür.…

Devamını Oku »

BULUTLAR

2/ EL-BAKARA -164- Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akıp giden…

Devamını Oku »

BURÇLAR

15/ EL-HİCR -16- Andolsun Biz, gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik. 17- Ve göğü taşlanan bütün şeytanlardan…

Devamını Oku »

BÜTÜN CANLILARIN İDARESİ ALLÂH’A AİTTİR

11/ HÛD -56- “Ben muhakkak ki, hem benim Rabbim, hem de sizin Rabbiniz olan ALLÂH’a dayanmaktayım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur…

Devamını Oku »

BÜTÜN DAVRANIŞLARIMIZDAN SORGUYA ÇEKİLECEĞİZ

16/ EN-NAHL -93- ALLÂH dileseydi sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Lâkin O, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Şu…

Devamını Oku »

BÜYÜ

113/ el-Felâk -1- De ki: “Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım, 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,…

Devamını Oku »

BÜYÜCÜLER İFLAH OLMAZLAR

10/ YÛNUS -76- Onlara tarafımızdan gerçek ulaşınca: ‘Bu besbelli bir sihirdir.’ dediler. 77- Mûsâ dedi ki: ‘Size gelen gerçeği böyle…

Devamını Oku »

BÜYÜK GÜNAHLARDAN KAÇINMAK

4/ EN-NİSÂ -31- Eğer size yasaklanan (günâh)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günâhlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.

Devamını Oku »

BABANIZ İBRÂHÎM

22/ el-Hac -78- ALLÂH uğrunda hakkıyla cihad edin. O, sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrâhîm’in dinine…

Devamını Oku »

BATŞAT-EL KÜBRA

44/ ed-Duhân -16- O büyük sıkışla sıkacağız kıyamet gününde biz kesinlikle onları cezalandırıp intikam alacağız.

Devamını Oku »

BELDETÜN TAYYİBETÜN

34/ Sebe’-15- Andolsun ki Sebe’ kavmi için oturdukları yerde bir ibret vardır. Biri sağda diğeri solda iki bahçeleri vardı. Onlara…

Devamını Oku »

BELH-ÜM ADÂL

7/ el-A’râf -179- İşte bunlar hayvanlar gibi, hattâ daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gâfillerin tâ kendileridir. 25/ el-Furkân -44- Yoksa…

Devamını Oku »

BERABERDİR HAZRETİ ALLÂH

2/ el-Bakara -194- Hürmetli ay hürmetli ay’a ve bütün hürmetler birbirine karşılıktır. O halde kim size saldırdıysa, siz de ona…

Devamını Oku »

BERAAT

*Beraat; lûgatta: herhangi fenâlıktan uzaklaşmak, beri olmak. Siyâset bakımından iki zümre arasındaki emniyetin, ismetin, sulh ve salâhın kesilip bertaraf edilmesi.…

Devamını Oku »

BEYT-İ ATİK

22/ el-Hac -33- Sonra bunlar beyt-i atik de son bulurlar.

Devamını Oku »

BEYYİNE

-Malum ki nur gibi kendisi beyyin yani gayet açık olup da başkasını da beyan eden açıklatan. (Elmalılı Tefsiri) 98/ el-Beyyine…

Devamını Oku »

BITANE

*Bıtane; esâsen elbisenin içyüzündeki astar demektir. Bundan bir kimsenin esrarına vâkıf olan pek sıkı dostuna da bıtane ıtlak edilir. Mü’minlerin…

Devamını Oku »

Bİ-İZN-İLLÂH

*Bi-izn-illâh (a.b.z); Allâh’ın izniyle. 2/ el-Bakara -97- Söyle; her kim Cebrâil’e düşman ise iyi bilsin ki, Kur’ân’ı senin kalbine ALLÂH’ın…

Devamını Oku »

BİLLÂHİ

*Billâhi (a.z); Allâh için. 4/ en-Nisâ -62- Kendi ellerinin yaptıkları yüzünden başlarına bir musîbet geldiği zaman hâlleri nasıl olur? Sonra…

Devamını Oku »

BİRR-Ü TAKVÂ

2/ el-Bakara -189- Sana hilâlleri sorarlar. De ki: Onlar insanlar için; özellikle hac için vakit ölçüleridir. Evlere arka taraftan girmeniz…

Devamını Oku »

BİYA’

(Bkz: İbâdethaneler)

Devamını Oku »

“BU NASIL DEFTER ?..”

18/ el-Kehf -49- O gün herkesin amel defteri ortaya konulmuştur. Ey Muhammed! Günahkârların, amel defterlerinden korkarak: “Eyvâh bize! Bu nasıl…

Devamını Oku »

BİLMEDİĞİMİZ ŞEYİN ARDINA DÜŞMEMEK

BİLMEDİĞİMİZ ŞEYİN ARDINA DÜŞMEMEK 17/ el-İsrâ -36- Bilmediğin şeyin peşine düşme! Çünkü kulak, göz, kalb gibi azaların hepsi de sorguya…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu