G

G

GÂFİLLER

Gaflet; Dînî hayatta, mü’minin ALLÂH ve Peygamberin emir ve yasakları yerine nefsinin ve şeytanın arzusuna uymasını, işlediği günahları ve âhirette vereceği hesabı düşünmemesini, ALLÂH’ı zikretmeyi ve günahlara tevbe etmeyi terk etmesini, ibadetlerde kurallara riâyet etmemesini, kalbin kasvet içinde oluşunu ve zamanını boşa geçirmesini ifâde eder. “Gaflet” kavramı Kur’ân’da ALLÂH ve insanların fiil ve davranışlarını anlatmada kullanılmıştır: 12 âyette ALLÂH’ın insanların…

Devamını Oku »

GANİMETLER

3/ ÂL-İ İMRÂN -161- Hiçbir Peygambere ganîmet malını gizlemesi (devlet-millet malını aşırması) yaraşmaz. Kim böyle bir aşırma ve ihânette bulunursa kıyâmet günü aşırdığını boynuna yüklenerek getirir. Sonra da herkese kazandığının karşılığı tastamam ödenir, onlar haksızlığa da uğramazlar. 8/ EL-ENFÂL -1- Sana ganîmetlerin bölüştürülmesini soruyorlar. De ki, ganîmetlerin taksîmi ALLÂH’a ve Resûlüne âittir. Onun için siz gerçekten mü’min kimseler iseniz ALLÂH’dan…

Devamını Oku »

GAYB

GAYB 2/ el-Bakara -33- (ALLÂH): “Ey Âdem, bunlara onları isimleriyle haber ver” dedi. Bu emir üzerine Âdem onlara isimleriyle onları haber verince, (ALLÂH): “Ben size, ‘Ben göklerin ve yerin gayblarını bilirim, sizin açıkladığınızı da, içinizde gizlediğinizi de bilirim’ dememiş miydim?“ dedi. 5/ el-Mâide -109- ALLÂH, Resûlleri topladığı gün:”Size ne cevap verildi?”der. “Bizim bilgimiz yok” derler, “gizlileri bilen yalnız Sen’sin, Sen!”…

Devamını Oku »

GAYRİ MÜSLİMLERE BENZEMEK

3/ ÂL-İ İMRÂN -105- Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azâb vardır. 8/ EL-ENFÂL -21- Ve işitmedikleri hâlde “işittik” diyenler gibi olmayın! 47- Çalım atarak ve halka gösteriş yaparak yurtlarından çıkanlar ve ALLÂH yoluna engel koyanlar gibi olmayın. ALLÂH onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. 33/ EL-AHZÂB -69- Ey îmân edenler: Sizler…

Devamını Oku »

GAZÂBA UĞRAYANLAR

1/ EL-FÂTİHA -7- O kendilerine ni’met verdiğin mutlu kimselerin yoluna ilet, o gazâba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. 4/ EN-NİSÂ -93- Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezâsı, içinde ebedî olarak kalacağı cehennemdir. ALLÂH ona gazâb ve lânet etmiş ve onun için büyük bir azâb hazırlamıştır. 5/ EL-MÂİDE -59- De ki: “Ey kitap ehli! Sâdece ALLÂH’a, bize indirilene ve bizden önce…

Devamını Oku »

GECE İBÂDETİ

Cündüb B. Abdullâh; “Nebi -sallallâhualeyhivesellem- bir ara keyifsizlendi de bir gece, yahud iki gece (namaza) kalkmadı” dediği rivâyet edilmiştir. 3/ Âl-i İmrân -113- Ehl-i kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dosdoğru bir cemâat vardır ki, gece saatlerinde ALLÂH’ın âyetlerini okuyarak secdelere kapanırlar. 20/ Tâ hâ -130- O halde onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin yüceliğini ilan…

Devamını Oku »

GEMİLER

2/ el-Bakara -164- Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akıp giden gemide, ALLÂH’ın yukarıdan bir su indirip de onunla yeri ölümünden sonra diriltmesinde, diriltip de üzerinde deprenen hayvanları yaymasında, rüzgârları değiştirmesinde, gök ile yer arasında emre hazır olan bulutta şüphesiz akıllı olan bir topluluk için elbette ALLÂH’ın birliğine deliller vardır. 10/…

Devamını Oku »

GEVŞEMEYİN

-Sözlükte; “keder, üzüntü” anlamına gelen hüzün, bir ahlâk terimi olarak, insanın maddî veya mânevî kayıp ve eksikliklerinden duyduğu üzüntü ve keder anlamında kullanılır. Kur’ân-ı Kerîm’de iki âyette hüzün, üç âyette aynı anlamı taşıyan “hazen”, otuz yedi âyette de aynı kökten fiiller geçmektedir. Birçok âyette mü’minlerin âhirette üzüntü duymayacakları bildirilmektedir. Hazreti Peygamber-aleyhisselâm- ve mü’minlerin, başlarına gelen musîbet ve sıkıntılar sebebiyle veya…

Devamını Oku »

GİZLİ KONUŞMALARA CENÂB-I ALLÂH MUTTALİ’DİR

58:7. Göklerde ve yerde olanları, Allâh’ın bildiğini görmüyor musunuz? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O’dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O’dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlak O, onlarla beraberdir. Sonra kıyâmet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allâh, her şeyi bilendir.

Devamını Oku »

GÖĞÜS DARLIĞI

GÖĞÜS DARLIĞI 11/ Hûd -12- (Ey Resûlüm!) Şimdi belki sen, “Ona bir hazîne indirilse, ya da beraberinde bir melek gezip dolaşsa ya!” diyorlar diye sana vahyolunan vahyin bir kısmını terk edecek olursun ve bundan dolayı da göğsün daralır. Sen yalnızca bir uyarıcısın. ALLÂH ise her şeye vekîldir. 15/ el-Hicr -97- Celâlim hakkı için biliyoruz ki onların tefevvühatına(*) cidden göğsün daralıyor.…

Devamını Oku »

GÖKLER VE YERYÜZÜ

GÖKLER VE YERYÜZÜ 2/ el-Bakara -22- O (Rab) ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de, bile bile, ALLÂH’a eşler koşmayın. 29- O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi bilir. 33-…

Devamını Oku »

GÜÇÜ KÖTÜ AMAÇLI KULLANMAMAK

16/ EN-NAHL -92- Bir ümmet, diğer bir ümmetten (sayıca ve malca) daha çok olduğu için, yeminlerinizi aranızda aldatma vâsıtası yaparak, ipliğini sağlamca eğirdikten sonra onu söküp bozmaya çalışan kadın gibi olmayın. ALLÂH sizi bununla imtihân eder ve şüphesiz hakkında ihtilâf ettiğiniz şeyleri kıyâmet günü size mutlaka açıklayacaktır.

Devamını Oku »

GÜHAH

GÜNAHLARIN DÜNYA’DAKİ TABİİ DENGEYİ BOZMASI 30/ er-Rûm -41- ALLÂH’ın buyruklarını umursamayan şu insanların kendi tercîhleri ile yaptıkları işler yüzünden karada ve denizde (bütün dünyada) bozukluk ortaya çıktı, nizâm bozuldu doğru yola ve isâbetli tutuma dönme fırsatı vermek için ALLÂH, yaptıklarının bazı kötü netîcelerini onlara tattırır. GÜNAHTAN SONRA HEMEN TEVBE ETMEK 3/ Âl-i İmrân -135- Ve onlar çirkin bir günah işledikleri,…

Devamını Oku »

GÜNEŞ VE AY

GÜNEŞ VE AY 6/ el-En’âm -96- Karanlığı yarıp tanyerini ağartan O’dur. Geceyi, dinlenmek için, güneş’i, ay’ı (vakitlerinizi) hesaplamak için yaratmıştır. İşte bu, her şeye gâlib gelen ve her şeyi bilen ALLÂH’ın takdîridir. 7/ el-A’râf -54- Şüphesiz Rabbiniz ALLÂH, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş üzerine hükümrân oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter, güneş, ay ve…

Devamını Oku »

GÜZEL AHLÂK

2/ el-Bakara -83- Şol vakit İsrâiloğullarından söz alıp: “ALLÂH’dan başkasına ibâdet etmeyin. Anneye babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel muâmele edin, insanlara tatlı söz söyleyin, namazı hakkıyla edâ edin, zekâtı verin” demiştik. Sonra pek azınız hariç, sözünüzden döndünüz. Hâlâ da yüz çevirmektesiniz. 177- Yüzlerinizi bazen doğu, bazen batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir. Fakat eren o kimselerdir ki; ALLÂH’a, âhiret gününe, meleklere,…

Devamını Oku »

GİZLİ DOST TUTMAYIN

5/ EL-MÂİDE -5- Bugün size iyi ve temiz şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl olduğu gibi, sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir. Ve mü’minlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden nâmuslu hür kadınlar, zinâ’ etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, nâmuslu bir şekilde mehirlerini ödediğiniz takdirde, size helâldir. Her kim îmânı inkâr ederse, ameli boşa gitmiş olur…

Devamını Oku »

GUSÜL

ABDEST & GUSÜL & TEYEMMÜM -Âb-dest (f.b.i); 1-namaz vesâire için îcâbına göre el, ağız [mazmaza], burun [istinşak], yüz; dirseklere kadar kolları ve aşıkkemiği üstüne kadar ayakları yıkama, kulaklara, boyna ve başa meshetme [vuzu’] 2-el yıkama suyu 3-gaita ve idrar çıkarma ameliyesi 4-paylama, azarlama [..ini almak…ini vermek fiilleriyle kullanılır] 4/ en-Nisâ -43- Ey îmân edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar…

Devamını Oku »

GÜL

55/ ER-RAHMÂN -37- Gök yarılır da, yağ gibi eriyip ateş kırmızısı bir gül oluverir.

Devamını Oku »

GÜMÜŞ PARA

18/ EL-KEHF -19- Onları bir mûcize olarak uyuttuğumuz gibi, birbirlerine sorsunlar diye kendilerini uyandırdık da içlerinden bir sözcü şöyle dedi: “Ne kadar durup kaldınız?” (Kimi) “Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık” dediler. (Kimi de) şöyle dediler: “Ne kadar durduğunuzu, Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi, bu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın, hangi yiyecek daha temiz…

Devamını Oku »

GÖNÜL

30/ ER-RÛM -31- Başkasından geçerek hep O’na gönül verin ve O’ndan sakının. Namaza devâm edin ve müşrilerden olmayın. 42/ EŞ-ŞÛRÂ -13- ALLÂH dîn’den Nûh’a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir kanûn yaptı ve (Ey Muhammed!) sana vahyettiğimizi, İbrâhîm’e, Mûsâ’ya ve Îsâ’ya tavsiye buyurduğumuzu da şerîat kıldı. Şöyle ki: Dîni doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini da’vet…

Devamını Oku »

GÖZYAŞI

5/ EL-MÂİDE -83- Peygamber’e indirilen (Kur’ân)ı dinledikleri zaman, onun hakk olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar: ” Ey Rabbimiz îmân ettik, bizi de şâhidlerden yaz” derler.

Devamını Oku »

GÜLÜYORSUNUZ DA AĞLAMIYORSUNUZ!

GÜLÜYORSUNUZ DA AĞLAMIYORSUNUZ! 53/ en-Necm -60- Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz! Efendimiz-aleyhisselâm-bir duâsında; yaşarmayan gözden ve ürpermeyen kalpten Allâh’a sığınmıştır.

Devamını Oku »

GÖKYÜZÜNE BAKMAYI TAVSİYE EDEN ÂYETLER

GÖKYÜZÜNE BAKMAYI TAVSİYE EDEN ÂYET 50/ Kâf -6- Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki: Biz onu nasıl bina ve tezyîn etmişiz ve onun için hiçbir gedik yoktur. -Furuc; duvarlarda vesâire de husule gelen yarık, çatlak, aralık, parçalanmak demektir. 67/ el-Mülk -3- O, yedi göğü, birbiri üzerine yarattı. Rahmân’ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı