F

FİRAVUN

*Firavun (f.s.c:ferâine): 1-eski zamanlarda Mısır hükümdarlarına verilen ünvan. 2-İlâhlık iddiasında bulunarak Hazreti Mûsâ-aleyhisselâm- ile mücâdele eden dönemin Mısır hükümdârı. 3-sıfat olarak; pek kibirli, gururlu ve inat(bazı metinlerde ‘firavuniyyet’ diye geçer).

2/ el-Bakara -49- (Hem hatırlayın ki bir zaman) sizi Firavun ailesinden de kurtardık, (onlar) size azabın en kötüsünü revâ görüyor, oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.

50- Hani bir zamanlar sizin için denizi yarıp, sizi kurtardık da Firavun’un adamlarını suda boğduk, siz de bakıp duruyordunuz.

3/ Âl-i İmrân -11- Tıpkı Firavun’un ve onlardan daha öncekilerin gidişi gibi. Onlar, âyetlerimizi yalanladılar, ALLÂH da kendilerini cürümleri sebebiyle kıskıvrak yakaladı. ALLÂH’ın cezası pek şiddetlidir.
8/ el-Enfâl -52- Tıpkı Firavun’un izinden gidenlerle onlardan öncekilerin gidişi gibi onlar da ALLÂH’ın âyetlerini tanımadılar, ALLÂH da kendilerini günahları yüzünden tutuklayıverdi. Çünkü ALLÂH çok kuvvetli ve azabı çok çetin olandır.

54- Tıpkı Firavun’un izinden gidenlerle onlardan öncekilerin gidişi gibi, Rablerinin âyetlerini yalanladılar. Biz de onları günahları yüzünden helâk ettik. Firavun ile arkasından gidenleri suda boğduk. Hepsi de zalim idiler.

38/ Sâd -12- Onlardan önce Nûh kavmi, Âd kavmi ve demir kazıklar sahibi Firavun da yalanlamışlardı.

-Evtâd; çakılmış kazıklar. Kuvvetli ve sabit hakimiyetten kinâye. Firavun dilediği kimseleri ağaçlara mıhlayarak cezalandırdığı için kendisine “Evtâd sahibi” denmiştir.

50/ Kâf -13- Âd, Firavun, Lût’un kardeşleri de (yalanladılar).

66/ et-Tahrîm -11- ALLÂH, inananlara da Firavun’un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti: “Rabbim! Bana yanında cennetin içinde bir ev yap, beni Firavun’dan ve onun (kötü) işinden kurtar. Ve beni şu zalim toplumdan kurtar!”

69/ el-Hâkka -9- Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler de hep o hatâyı işleye geldiler.

73/ el-Müzemmil -15- Doğrusu Biz size şâhidlik edecek bir elçi gönderdik. Nitekim Firavun’a da bir elçi göndermiştik.

16- Firavun o elçiye isyan etmişti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.

79/ en-Nâzi’ât -17- “Haydi, demişti, git Firavun’a, çünkü o çok azdı.”

20- Mûsâ Firavun’a o büyük mucizeyi gösterdi.

21- Fakat Firavun yalanladı, karşı geldi.

22- Sonra koşarak dönüp gitti.

23- Derken adamlarını topladı da bağırdı:

24- “Ben sizin en yüce Rabbinizim” dedi.

25- ALLÂH da onu tuttu, dünya ve âhiret azabıyla yakalayıverdi.

89/ el-Fecr -10- Kazıklar sahibi (güçlü, kuvvetli) Firavun’a?

*FİRAVUN’UN CESEDİ

10/ Yûnus -92- Biz de bugün senin bedenini arkandan gelenlere bir ibret olsun diye kurtaracağız. Bununla beraber, insanların birçoğu âyetlerimizden yine de gâfildirler.

*FİRAVUN’UN İLÂHLIK DAVA’SI

26/ eş-Şu’arâ -29- Firavun, “Eğer ben’den başka bir ilâh edinirsen, and olsun seni zindana atılanlardan ederim.”

30- Mûsâ, “Sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?” dedi.
31- Firavun, “Doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu,” dedi.

34- Firavun, çevresindeki ileri gelenlere, “Şüphesiz bu, bilgin bir sihirbazdır” dedi.

35- “Sizi, yaptığı sihirle, yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?”

41- Sihirbazlar gelince, Firavun’a, “Eğer biz üstün gelirsek, gerçekten bize bir mükâfat var mı?” dediler.
42- Firavun, “Evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız” dedi.

49- Firavun, “Ben size izin vermeden ona inandınız ha? Mutlaka o, size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz! Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım” dedi.

53- Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi.

60- Firavun ve adamları gün doğarken onları ta’kîbe koyuldular.

28/ el-Kasas -38- Firavun, “Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilâhınız olduğunu bilmiyorum. Ey Hâmân! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap! Belki Mûsâ’nın ilâhına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum” dedi.

39- O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten Bize döndürülmeyeceklerini sandılar.
40- Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık (Orada boğuldular). Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak!

*FİRAVUN’UN TEVBESİ

10/ Yûnus -90- İsrâiloğullarını denizden geçirdik. Firavun da, askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere, derhâl onları ta’kîbe koyuldu. Nihayet boğulmak üzere iken, “İsrâiloğulları’nın îmân ettiğinden başka hiçbir ilâh olmadığına inandım. Ben de müslümanlardanım” dedi.
91- Şimdi mi?! Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu